Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἡ Γεν. Συνέλευσις ἐνέκρινε ἐν συνεχείᾳ ὁμοφώνως το ἀκόλουθον Ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ἔχουν γίνει πολυετεῖς καὶ κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνες ἐντατικοποιημένες προσπάθειες τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους γιὰ νὰ δώσουμε στοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ ἐννοήσουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, καὶ τῆς πρὸς τοῦτο παραχωρήσεως ἢ χρήσεως περιόπτου θέσεως Ἀθηνῶν (καὶ μάλιστα εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος) μετὰ τῶν ἀναγκαίων Νομοθετικῶν Ρυθμίσεων. Μὴ ἔχοντες λάβει ἀκόμη σαφῆ θέση ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν νὰ μᾶς ἀκούσουν, ἡ ἀνοικτὴ Γεν. Συνέλευσις τοῦ Σωματείου διακηρύττει ὅτι ἡ πραγματοποίηση τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι ἐπιτακτικὴ ὑποχρέωση τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀποφασίζει καὶ γνωστοποιεῖ τὰ κατωτέρω :

1. Ἐγγυούμεθα διὰ νομοθετικῶν διαταγμάτων ὅτι δὲν ἀπαιτοῦμε καὶ δὲν θὰ λάβουμε οὔτε μία τρύπια δεκάρα ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἔξοδα θὰ τὰ διαθέτουμε μεῖς.

2. Ἐπίσης διὰ νομοθετικῶν ρυθμίσεων θὰ ἐξασφαλισθεῖ ὥστε τὸ 20 % τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διατίθεται εἰς τὸ Κράτος γιὰ συσσίτια μαθητῶν καὶ ἀναστήλωση ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.

3. Κάθε μέλος ἤ φίλος πρέπει νὰ πρωτοστατεῖ εἰς ἐνημέρωση ἁπάντων τῶν ἁρμοδίων καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.

4. Ἤδη ὑπάρχουν οἱ ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013 καὶ ἡ ἐξουσιοδότηση αὐτῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 1445/7.4.2015 πρὸς Ἐπιτροπὴ μας ἀποτελουμένη ἀπὸ τούς :
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βελεστίνου κ. Δαμασκηνό, Βοηθὸ Ἐπίσκοπο Ἀρχιεπισκόπου, Ἀπόφοιτο Θεολογικῆς Σχολῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν,
Βασίλειο Ἀναγνωστάκη, Συνταξιοῦχο Δικηγόρο,
Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο, Πρόεδρο τοῦ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Κοινωνιολόγο & Οἰκονομολόγο,
Ἀναστάσιο Γεωργακόπουλο, Πολιτικὸ Μηχανικό,
Χαράλαμπο Δημοῦτσο, Δημοσιογράφο-Ἐκδότη, Οἰκονομολόγο,
Ἀνδρέα Μπλάνο, Στρατηγὸ ἐ.ἀ., Ἀπόφοιτο Σχολῆς Εὐελπίδων, κάτοχο μεταπτυχιακοῦ τίτλου Σπουδῶν Ἐπικοινωνιῶν,
Ἡρακλῆ Στάβαρη, Δικηγόρο,
Παῦλο Τούτουζα, Ὁμότιμο Καθηγητὴ Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διευθυντὴ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ
Κων/νο Τσιτίνη, Στρατηγὸ ἐ.ἀ., Πτυχιοῦχο Θεολογίας καὶ Νομικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Ἡ ἐξουσιοδότηση αὐτή, ὅμως, δὲν εἶναι πλήρης, διότι ἡ συμφωνία τῆς Ἐπιτροπῆς μας μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἦταν νὰ συμπεριλαμβάνει καὶ τὴν ἐξουσιοδότηση γιὰ τὶς ἀναγκαῖες Νομοθετικὲς Ρυθμίσεις ἀπὸ τὴν Νομοθετικὴ Ἐξουσία, ὅπως διεβεβαίωσε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος τὴν 10 μελῆ Ἐπιτροπὴ τοῦ Τάματος, ποὺ τὸν ἐπεσκέφθη τὴν 20.3.2015.
Ἡ Ἐπιτροπὴ πρέπει νὰ πλαισιωθεῖ, συνεπικουρούμενη ἀπὸ Γραμματεία Ἐθελοντῶν καὶ φορέων, καὶ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ.

5. Ἀποφασίζεται νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ δραστήρια μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ διὰ ἐπιλογῆς διὰ κληρώσεως πέντε (5) μελῶν ἐξ αὐτοῦ νὰ διευρυνθεῖ τὸ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἀπὸ 5 μελὲς εἰς 10 μελές, ὥστε τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διοικεῖται ἀπὸ τὴν 10 μελῆ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ (ΔΕΠ) καὶ νὰ συνεπικουρεῖται ἀπὸ τὸ ἐκ Μητροπολιτῶν καὶ ἐξ ἐπιστημόνων ὅλων τῶν εἰδικοτήτων ἀποτελούμενο Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο θὰ συνεδριάζει ὑποχρεωτικὰ δύο φορὲς τὸ ἔτος καὶ ἐνδιαμέσως ὅσες φορὲς χρειασθεῖ. Εἰς ἀμφότερα τὰ διοικητικὰ αὐτὰ ὄργανα Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἤ ὁ Ἐκπρόσωπος αὐτοῦ.

6. Τὸ Γνωμοδοτικὸ Συμβούλιο θὰ κάνει τὶς προτάσεις του καὶ ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ θὰ φροντίζει γιὰ εὐνοϊκὴ προμήθεια ὅσων ἀπαραιτήτων ὑλικῶν δὲν θὰ ἔχουμε δωρεές.

7. Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδέκαστα θὰ ἐλέγχει τὴν ἀξιοποίηση καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας.

8. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀποφεύγονται οἱ διεθνεῖς διαγωνισμοὶ καὶ οἱ πολλαπλάσιες τιμὲς τοῦ Τ.Ε.Ε., ὅπου μεθοδεύονται μίζες καὶ λαδώματα…

9. Ἀποφασίσαμε ὅπως τὸν Ὀκτώβριο 2015 στὴν πρώτη σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐμφανισθεῖ μία ἀντιπροσωπεία ἀπὸ περίπου 50 ἄτομα τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ θέσει τὸ ἐρώτημα :
«Ποῖος ἐξ Ὑμῶν διαφωνεῖ διὰ τὴν ἔναρξιν ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους) εἰς περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν ; ».
Ἄν ὁποιοσδήποτε Μητροπολίτης, ποὺ συμμετέχει στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας, διαφωνεῖ νὰ ἀνεγερθεῖ σὲ περίοπτη θέση τῶν Ἀθηνῶν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἄς μᾶς δώσει τοὺς λόγους τῆς διαφωνίας, διαφορετικὰ νὰ μᾶς ἐξηγήσει τὸ συντομώτερο δυνατό γιατὶ ἡ Ἱεραρχία δὲν ἔχει ἐκδόσει ἀκόμη σχετικὴ τελεσίδικη ἀπόφαση, γιατὶ δὲν ἡγεῖται τῶν προσπαθειῶν συναντήσεως ὅλων μας μὲ τὴν Πολιτεία, γιὰ νὰ ληφθοῦν οἱ ἀναγκαῖες ἀποφάσεις καὶ οἱ Νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ὥστε νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη καὶ νὰ ἀρχίσουν πάραυτα οἱ ἐργασίες θεμελιώσεως – ἀνεγέρσεως – ἁγιογραφήσεως – ὁλοκληρώσεως.

Σὲ περίπτωση δυσκολιῶν θὰ ἐκδώσουμε ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ συνεχίζοντες τὸν Ἱερὸ Ἀγῶνα.

10. Ταυτοχρόνως ἡ Γεν. Συνέλευσις ἀποφασίζει νὰ ἀρχίσουν ὁπωσδήποτε συζητήσεις μὲ τὴν Νομοθετικὴ καὶ Διοικητικὴ ἐξουσία, ὥστε ἡ Πολιτεία νὰ δώσει χῶρο καὶ μὲ τὶς ἀναγκαῖες νομοθετικὲς ρυθμίσεις ὅπως ἔδωσε στὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», στὴν ΑΕΚ καὶ σὲ πληθώρα ἄλλων . . .
Ἡ οριστικὴ θέση πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ θεσμοθετηθεῖ, διότι χωρὶς αὐτὴ δὲν εἶναι δυνατὴ οὔτε ἡ ἀρχιτεκτονικὴ οὔτε
ἡ περιβαλλοντικὴ μελέτη, γιατὶ καὶ οἱ δύο θέλουν τόπο, χρόνο καὶ χρῆμα.
Πρὸς τοῦτο καταρτήσαμε σχέδιο Νόμου, ποὺ συμπεριλαμβάνει ὅλες τὶς νομικὲς διαδικασίες, τὴν διοίκηση καὶ λοιπὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ ἐπιταχύνουμε διαδικασίες καὶ διευκολύνουμε νὰ μὴ χάνεται χρόνος . . .

11. Τὸ Σωματεῖο μας διεκδικεῖ, δὲν διοικεῖ. Τοῦτο εἶναι ἁρμοδιότητα ἀποκλειστικῶς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ λειτουργοῦν καὶ θὰ λειτουργοῦν νομίμως μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλεια καὶ διαφάνεια. Ὅλα τὰ πάσης φύσεως σχετικὰ ἔσοδα τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους διαχειρίζονται ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐμεῖς σὰν Σωματεῖο, στηρίζουμε, διεκδικοῦμε, ἀλλὰ δὲν διαιροῦμε, οὔτε διαιρούμαστε. Συμβάλλουμε, δὲν διαβάλλουμε.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΣ
Μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν ἔγκυρη Ἐφημερίδα «Μεσσηνιακὸς Λόγος» καὶ πολλὲς ἄλλες πηγὲς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος ἀκόμη δὲν εὐχαρίστησε ὅλα τὰ ἔθνη καὶ κράτη, τὰ ὁποῖα ἐνίσχυσαν τὸν Ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1821 οὔτε τὰ ἔθνη – κράτη ἐκ τῶν ὁποίων ἔφθασαν Φιλέλληνες καὶ ἀγωνίσθηκαν γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος.
Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά. Ἀποφασίζουμε νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁμονοοῦσα νὰ πράξουν τὰ δέοντα ἐπειγόντως καὶ τὴν κατάλληλη στιγμή.

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν θὰ ἀνεγείρει γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ περίοπτη θέση του στῆλες πεσόντων Φιλελλήνων καὶ Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ συνέβαλαν ἀφαντάστως στὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπίσης ἑτοιμάζουμε στῆλες πρὸς τοὺς Ἄγνωστους Ἥρωες / Ἀγωνιστές τοῦ 1821, ποὺ θὰ ἀνεγερθοῦν καὶ στὴν Ἁγία Λαύρα, στὸν Ἅγιο Παῦλο Ἀροανίας Καλαβρύτων καὶ ἀλλοῦ, ἀλλὰ τὰ ἐπίσημα ἀποκαλυπτήρια θὰ γίνουν πάλι τὴν 25.3.2021.
Ἐπίσης, προτείνουμε, ἐν ὄψει τῆς πανηγύρεως τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία, οἱ Δῆμοι νὰ ὀνομάσουν:
Α. Μία Πλατεῖα Ἀγωνιστῶν 1821
Β. Μία Λεωφόρο ἢ ὁδὸ Ἀγωνιστῶν 1821
Γ. Μία Λεωφόρο ἢ πλατεῖα ἢ ὁδὸ Ἀγνώστων Ἡρώων 1821

Αὐτὲς οἱ ὀνομασίες νὰ στηρίζωνται σὲ καλλιτεχνικὸ λιθόκτιστο τοιχεῖο, ἄν εἶναι δυνατό.

Ὁρίζομε ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ὡς ἀνακοινώσαμε καὶ ἀπὸ τὸ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 63, πού «ρίχνει φῶς κάθε στιγμή», παρακαλοῦμε γιὰ Ὀρθόδοξη κοινὴ προσευχὴ

τὴν Πέμπτη 5 Αὐγούστου 2015
(παραμονὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου)

Κατανυκτικοὺς ἑσπερινούς – Θεῖες Λειτουργίες – ἀγρυπνίες, εἰς Ἱ. Μονὲς καὶ Ἱ. Ναοὺς σὲ ὅλους τοὺς τόπους τῆς Ἑλλάδος καὶ στὸ ἐξωτερικό (ἐν ἀνάγκῃ καὶ στὶς οἰκίες), γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε ὅλοι, μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό – προστάτη τῆς Ἐλευθερίας τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ὅπως φωτίσει ὅλους μας, ἰδίως νὰ ὁδηγήσει τοὺς ἁρμοδίους Ἱεραρχίας καὶ Πολιτείας γιὰ τὴν Ἀνέγερση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σὲ περίοπτη θέση τῶν Ἀθηνῶν τὸ ταχύτερο καὶ μὲ τὶς ἀπαραίτητες νομοθετικὲς ρυθμίσεις.

Παρακαλοῦμε νὰ ἐνημερώνετε καθημερινὰ περισσότερους παρακαλώντας τους νὰ ἐνημερώνουν διαρκῶς καὶ αὐτοὶ γιὰ τὴν κοινὴ προσευχή 5ης πρὸς 6ην Αὐγούστου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ
ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ
Στὰ πλαίσια τῆς ἀπροσκόπτου – ἐπιτυχοῦς πραγματοποιήσεως τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀποφασίζουμε νὰ ὁρίσουμε Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως, γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπὲρ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.
Ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑπερβῇ λίγες δεκάδες. Ἤδη ὑπάρχουν κάποιες πολὺ ἀξιόλογες ἐπιλογές μας, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦμε τὴν διεύρυνση τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τους, εἴτε διὰ αὐτοπροτάσεως μετὰ βιογραφικοῦ εἴτε διὰ προτάσεως μετὰ συστατικῆς ἐπιστολῆς Μητροπολιτῶν ἤ Καθηγητῶν Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν ἤ προσωπικοτήτων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων τῆς Ὑφηλίου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἄς εὐχηθοῦμε, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν ἑπόμενη Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευσή μας νὰ ἔχει ἀρχίσει καὶ προχωρήσει τὸ ἔργο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *