Άρθρα Περιοδικού "Φωτεινή Γραμμή"ΕκδηλώσειςΟμιλίεςΤο Τάμα του Έθνους

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Τὸν λόγον ἔλαβον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Καρπενησίου, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε., π. Εὐάγ. Φεγγούλης ἐκπροσωπῶν τὸν Συνοδικὸν Μητροπολίτην Καρπενησίου κ. Νικόλαον (ἦτο πολὺ εὐχάριστος ἡ εἴδησις εἰς ὅλην τὴν Γεν. Συνέλευσιν τῆς ἀποκαστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου), ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς περιοχῆς Πατησίων/Ἀθηνῶν, πρωτοπρ. π. Κων/νος Παναγιωτόπουλος, ὁ πρωτοπρ. μαχητὴς π. Ἰωάν. Διώτης, ὁ βουλευτὴς καὶ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου –Χρυσῆ Αὐγὴ κ. Χρῆστος Παππᾶς, ὁ Α’ Ἀναπληρωματικὸς Βουλευτὴς τῶν ΑΝ.ΕΛ. Α΄Ἀθηνῶν πολιτ. μηχανικὸς κ. Παναγιώτης Ἀβραμόπουλος, ὁ δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ ἐ. Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργ. Κοσμᾶς, ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «ΑΘΗΝΑ» κα Καλλιόπη Μπελιᾶ ὁ ἐκδότης κ. Ἰωάννης Γιαννάκενας καὶ ἄλλοι.

Κατωτέρω ἀναλυτικῶς οἱ χαιρετισμοί.

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ἔστειλεν αἰσιόδοξα μηνύματα πρὸς τὰ μέλη, φίλους καὶ θαυμαστὰς τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ παρεκάλεσεν τοὺς ὀλιγοψύχους νὰ μὴ ἀποκάμουν, ἀλλὰ νὰ προσεύχωνται πολὺ συντόμως νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὰ δεινά, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου. Εἶπεν ἐπίσης, ἄν ἔχωμεν πίστιν εἰς τὸ Θεὸν καὶ διαρκῆ θέλησιν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ τὸ ἐπιτύχωμεν.

Ὁ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, πατὴρ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ ἐκπροσωπῶν τὸν Συνοδικὸν Μητροπολίτην Καρπενησίου κ. Νικόλαον, ὁ ὁποῖος ἀσθενεῖ, ἐτόνισεν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος, ἔμεμψεν τὴν ἀβελτηρίαν τῶν ἰθυνόντων καὶ ὑπεσχέθη τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν τοῦ ἰδίου, τοῦ Συνοδικοῦ Μητροπολίτου Καρπενησίου καὶ ὅλου τοῦ Εὐρυτανικοῦ λαοῦ, ὑπεγράμμισεν δὲ καὶ τὰς εὐχαριστίας τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας εἰς τὴν περιοχήν του διὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴν βοήθειαν ποὺ τοὺς στέλλομεν.

Ο ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ/ΑΘΗΝΩΝ Πρωτοπρ. πατὴρ Κων/νος Παναγιωτόπουλος ἐκαυτηρίασεν δριμύτατα τὴν ἀντιχριστιανικὴν προσπάθειαν νομιμοποιήσεως τῶν ἀσθενῶν ὁμοφυλοφίλων. Χαρακτηριστικῶς διευκρίνισεν ὅτι ὁ Χριστὸς εὐλόγησεν τὸν γάμον εἰς τὴν Κανᾶ, ὅπου εἶχεν νύμφην καὶ νυμφίον καὶ ὄχι δύο ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου, καταλήγων ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦμεν ἀπὸ τὰς ἠθικὰς ἀξίας, εὐχόμενος τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὁ Πρωτοπρ. πατὴρ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ ἐπρότεινε : «Ἄν δὲν ἀποφασίσῃ ἡ Πολιτεία λίαν συντόμως νὰ παραχωρήσῃ χῶρο, παρακαλῶ νὰ ἐγκρίνετε τὴν προσπάθεια ὅλων μας καὶ πρῶτα τὴν δική μου, γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸν χῶρο καὶ νὰ τὸν φυλᾶμε μέχρι νὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»…

Ὁ παρευρισκόμενος βουλευτὴς καὶ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου – Χρυσὴ Αὐγὴ κ. Χρῆστος Παππὰς ἀνέπτυξεν τὸ παράπονον του διατὶ ἀκόμη δὲν ἔλαβεν ἀπάντησιν ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, εἰς τὴν ἐρώτησίν του, διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπραγματοποιήθη ἀκόμη τὸ Τάμα εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησεν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἑλληνικοῦ γένους. Ἀπεδοκίμασεν ἐντόνως τὴν προσπάθειαν τῆς πολιτείας νὰ πραγματοποιήσῃ ἀντὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὸ Τέμενος, τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι συμφορὰ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας, τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένειαν καὶ τὴν Ἑλλάδα μας. Ἐτόνισεν ὅτι τὸ κόμμα του θὰ ἀγωνισθῇ νομίμως διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος τοῦ Ἔθνους μας, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁμολογῶν τὴν βαθείαν ἀκραιφνῆ πίστιν του εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.

Παρευρέθη ἐπίσης καὶ ἔκανεν θερμὸν χαιρετισμὸν ὁ Α’ Ἀναπληρωματικὸς Βουλευτὴς τῶν ΑΝ.ΕΛ. Α΄ Ἀθηνῶν πολ. μηχανικὸς κ. Παναγιώτης Ἀβραμόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξεν τὴν ἀμέριστον συμπαράστασιν πρὸς τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὁ δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καὶ ἐ. Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργιος Κοσμᾶς ἀπέδειξεν εἰς τὸ πλῆθος ὅτι τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838 ἀποτελοῦν ἰσχύοντας Νόμους τοῦ Κράτους καὶ κατέκρινεν τὴν ἀβελτηρίαν τῶν ἰθυνόντων διὰ τὴν μὴ πραγματοποίησιν ἀκόμη τοῦ Τάματος. Ἐνέπνευσεν εἰς ὅλους αἰσιοδοξίαν, διαβεβαιώνων ὅτι ὁ ἀνιδιοτελὴς δωρητὴς μὲ τὴν συνδρομὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου θὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μὲ τὴν χρηστὴν καὶ αὐστηρὰν διοίκησιν, ποὺ θὰ ἔχῃ, θὰ εἶναι αἰώνιος φάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ! ! !
Τὴν γνωμοδότησιν τοῦ κ. Κοσμᾶ : «ἡ Νομοθεσία ὑπάρχει, ἀπομένουν ὑπουργικαὶ ἀποφάσεις διὰ τὴν ὑλοποίησιν» τὴν ἀνεθέσαμε εἰς τοὺς νομικούς μας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης ἐτόνισεν ὅτι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος ἀπαιτεῖται ἡ βούλησις τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ μόνον αὐτή. Ἀπαιτεῖται ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ ἀπαιτήσῃ. Τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἔχει τὸ ἐχέγγυον τῆς ἀπολύτου διαφανείας καὶ τῆς χρηστῆς διοικήσεως.

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου ΑΘΗΝΑ κα Καλλιόπη Μπελιᾶ ἐτόνισεν τὴν σπουδαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς ἀντιδιαστολὴν μὲ τὸ ἔγκλημα τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ τεμένους εἰς τὴν Ἀθήναν. (Ὁ σύλλογος ΑΘΗΝΑ ἔχει ὡς σκοπὸν τὴν ἀποτροπὴν τῆς κατασκευῆς τοῦ τεμένους εἰς τὸ Βοτανικὸν ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐναντίον τῆς κατασκευῆς του εἰς ὁποιονδήποτε μέρος τῆς Ἀττικῆς), τὴν ἰθαγένειαν εἰς τοὺς ἀλλοφύλους κλπ. Ἐτόνισεν «Ἀπὸ τὴν ζωήν μου ἐδιδάχθηκα νὰ μὴ ἐμπιστεύομαι τὶς πολιτικὲς καὶ τοὺς πολιτικούς».

Ὁ ἐκδότης κ. Ἰωάννης Γιαννάκενας ἐτόνισεν ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ Τάματος εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δηλαδὴ ἡ μὴ ἀποδοχὴ τῆς ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς.

Καὶ ἄλλοι παρόντες ὡμίλησαν εἰς τὸ ἴδιον πνεῦμα.

ΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

A LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE GREEK ORTHODOX PARTY OF THE LEVANT : ME. RODRIGUE DIMITRIS EL KHOURY
TO : “TAMA TOU ETHNOUS” ORGANIZATION , IN THE OCCASION OF THEIR ASSEMBLY MONDAY 22.6.2015

Dear sisters and brothers in my “tama tou ethnous” family …
Pity that I couldn’t participate in your activities in ‘kalabrita” last month , due to some reasons in the middle east , where your greek orthodox brothers, (LIKE THE THREE GUYS EXILED TO BABYLON WITH DANIEL) are “surviving” miraculously ,inside the “furnace” .
With joy and happiness I read always about your activities . I am really impressed by your enthousiasm AND PROUD TO BE ONE OF YOU.
Your work is really inspiring a lot of people in our Hellenic World : your hard work to maintain our byzantine heritage , and our orthodox soul .
‘OUR GOD” is giving you strength to continue in your mission : the mission of “light” in the darkness , the mission of “life” in the valley of death.
The “fotini grammi” , is now spreading the word of love , spreading the light of truth , all over the world : it is similar to our biheaded eagle , a head looking to the west and another looking to the east .
I can say that your “borders” is the “no borders”.
Dear sisters and brothers
Every time I miss my lovely Greece , I go to my library , I open “fotini grammi” , I smell it’s papers , I read its letters , I feel it’s love , and I enjoy “MY Greece” in “YOUR work”.
The new generations will be loyal to your work …
God bless you always , we are proud of you .
Rodrigue dimitris el khoury
The president of the byzantine orthodox party of the “levant” . BEIRUT , 21-6-2015
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ,,ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,, ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 22.6.15

Ἀγαπητοὶ ἀδελφὲς καὶ ἀδελφοὶ στὴν οἰκογένειά μου «Τάμα τοῦ Ἔθνους»…
Δυστυχῶς δὲν μπόρεσα νὰ παρευρεθῶ στὶς ἐκδηλώσεις σας στὰ Καλάβρυτα τὸν προηγούμενο μῆνα, λόγῳ τῶν γεγονότων στὴ Μέση Ἀνατολὴ, ὅπου οἱ ἀδελφοί σας Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες (ὅπως οἱ ἐν Βαβυλῶνι Τρεῖς Παῖδες ἐν καμίνῳ) ἐπιβιώνουν μὲ θαυμαστὸ τρόπο μέσα στὴν κάμινο.
Μὲ χαρὰ καὶ εὐτυχία διαβάζω πάντοτε τὶς δραστηριότητές σας. Εἶμαι ἔκπληκτος ἀπὸ τὸ κουράγιο σας καὶ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΣΑΣ.
Τὸ ἔργο σας ἐμπνέει πολλοὺς ἀνθρώπους στὸν Ἑλληνισμό : ἡ σκληρὴ προσπάθειά σας νὰ μὴ σβήσῃ ἡ βυζαντινὴ κληρονομιὰ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη ψυχή μας.
Ὁ ΘΕΟΣ μας σᾶς δίνει δύναμη νὰ συνεχίζετε τὴν ἀποστολή σας : νὰ εἴσαστε τὸ «φῶς» στὸ σκοτάδι, ἡ «ζωή» στὸ θάνατο.
Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἐξαπλώνει τὴν ἀγάπη, τὸ φῶς τῆς ἀλήθειας, σὲ ὅλο τὸν Πλανήτη : εἶναι ὅμοια μὲ τὸν δικέφαλο ἀετό μας, ἡ μία κεφαλὴ κοιτᾶ τὴν δύσι καὶ ἡ ἄλλη τὴν ἀνατολή. Θὰ ἔλεγα ὅτι τά «σύνορά» σας εἶναι «χωρὶς ὅρια».

Ἀγαπητὲς ἀδελφὲς καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί !
Κάθε φορὰ ποὺ νοσταλγῶ τὴν ἀγαπημένη μου Ἑλλάδα, πηγαίνω στὴν Βιβλιοθήκη μου, ἀνοίγω τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὸ ἄρωμα τῶν φύλλων της, ἡ ἀνάγνωσις τῶν κειμένων της μὲ γεμίζουν μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ ἀπολαμβάνω τὴν ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ μέσα ἀπὸ τὸ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. Οἱ ἑπόμενες γενεὲς θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν … Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ πάντοτε, εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ σᾶς ! ! !

Δημήτριος El Khoury,
Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου Βηρυτός, 21.6.2015

 

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΓΙΑΝΝΗ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ. ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 20.6.14 08.47
Βουλευτὴς Σύριζα Νομοῦ Ἡρακλείου

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Βουλευτής Ν. Κοζάνης
Τετάρτη 22 Ἰουνίου 2015
«…Θα ήθελα … να σας δηλώσω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον αγώνα που κάνετε για την εκπλήρωση του τάματος του Έθνους, διαβεβαιώνοντάς σας ότι μπορεί σωματικώς να βρίσκομαι στη γενέτειρά μου, η σκέψη μου όμως είναι μαζί σας, καταθέτοντας τις ταπεινές μου δυνάμεις από τη θέση του απλού στρατιώτη στην υπηρεσία της εθνωφελούς αποστολής που ηγείσθε…».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *