ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΙΩΠΩΜΕΝ

Ἀναμφιβόλως αἱ ἡμέραι ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίς μας εἶναι αἱ χειρότεραι.

Ἄν τὴν τελευταίαν πενταετίαν ἐβαίνομεν συνεχῶς τὴν κατιοῦσαν, σήμερον ἐφθάσαμεν σχεδὸν εἰς τὸν πυθμένα…

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἰθύνοντας νὰ δοῦν μὲ διαύγειαν τὴν κατάστασιν καὶ νὰ εὑρεθοῦν λύσεις, διὰ τὸ καλὸν τοῦ Λαοῦ.

Ὅμως τὰ τραγικὰ προβλήματα τοῦ εὐτελισμοῦ τῆς ἀξιοπρεπείας τῶν Ἑλλήνων καὶ πρὸ παντὸς τῶν αὐτοκτονιῶν ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ παραβλέπωμεν . . .

Ἔχει ὑπολογισθῆ, πολὺ συντηρητικῶς, ὅτι τὸ κόστος μόνον τῆς ἀναμονῆς τοῦ κόσμου ἔξω ἀπὸ τὰ ΑΤΜ, διὰ νὰ λάβουν οἱ «κοινοὶ θνητοί» ἔστω 50 Εὐρώ, κοστίζει 510.000 Εὐρὼ ἡμερησίως, δηλαδὴ 3.500.000 Εὐρὼ ἑβδομαδιαίως, μὲ ἄλλα λόγια 15.000.000 Εὐρὼ μηνιαίως. . .

Ἡ ἀποδιοργάνωσις τῆς ἀγορᾶς, τῶν ἐργαστηρίων, βιοτεχνιῶν καὶ βιομηχανιῶν, τῆς κτηνοτροφίας, τῆς γεωργίας, τῶν ἰχθυοκαλλιεργειῶν εἰς βάθος χρόνου θὰ ἐπιφέρουν ἀνυπολογίστους ζημίας, γεγονὸς τὸ ὁποῖον σημαίνει, ὄχι μόνον καμίαν αὔξησιν τοῦ ἀνωτάτου ἐθνικοῦ προϊόντος, ἀλλὰ ἀπεναντίας μεγίστην ὕφεσιν καὶ ἀνυπολογίστους στρατιὰς ἀνέργων . . .

Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα θὰ γιγαντώνεται ! ! !

Τὸ χειρότερον ἀπὸ ὅλα, τὸ ἄγχος καὶ ἡ ἀβεβαιότης διὰ τὸ αὔριον θὰ πολλαπλασιάζουν τὰ ἄγρια κύματα τῶν ψυχασθενειῶν, τῶν ἐγκεφαλικῶν, τῶν ἐμφραγμάτων καί, πρὸ παντός, τῶν αὐτοκτονιῶν . . .

Ὅλοι πρέπει νὰ ἀναλογισθῶμεν τὰς εὐθύνας μας, διότι ἀλλοίμονόν μας, ἄν ἐφαρμοσθῇ ἡ ρύσις τοῦ Σοφοκλέους : «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἕπονται».

Συνειδητοποιοῦντες ὅλα τὰ ἀνωτέρω τραγικά, διὰ τὸ τεράστιον αὐτὸ κοινωνικὸν πρόβλημα, ἀπεστείλαμεν εἰς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος τὴν ἀκόλουθον ἐπιστολήν :

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 504/8.7.2015 Γ.Ι.
Σεβασμιώτατε,

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΩΝ

1. Ἀπὸ τὸ 2009 ηὐξήθησαν αἱ αὐτοκτονίαι. Λυπηρόν. Καὶ ὄχι μόνον λυπηρόν, ἀλλὰ ὀδυνηρόν, ἀβάστακτον. Εἰς ποῖον τόπον μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας ; ; ;

2. Προσφερόμενοι νὰ συμβάλλωμεν εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῆς τραγικῆς αὐτῆς καταστάσεως, ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν, δώσατέ μας τὰ στοιχεῖα αὐτοκτονιῶν εἰς τὴν περιοχήν Σας ἀνὰ ἔτος
2007 – 2008 -2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014.

3. Μόνον μὲ διαφάνειαν θὰ ὑποχρεώσωμεν τοὺς ὑπευθύνους νὰ ἀπολογηθοῦν καὶ νὰ σοβαρευθοῦν ! ! !

4. Ἡμεῖς θέλομεν μόνον τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἀνὰ περιοχὴν ἰδικήν Σας καὶ ἄλλοι ἁρμόδιοι θὰ ἐρευνήσουν ὅ,τι ζητοῦν οἱ ἁρμοδιώτεροι . . .

5. Πρέπει ὅμως ἀπὸ κοινοῦ νὰ ἀναζητήσωμεν αἴτια καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ἄρσιν αὐτῶν. Δὲν ἠμποροῦμεν νὰ σιωπῶμεν καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μὴ γνωρίζῃ ὁ Λαός, ἡ Εὐρώπη, ὁ Κόσμος τόσα δεινὰ καὶ τόσους θανάτους ἀπὸ αὐτοκτονίας.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *