ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

 

6.8.2015

Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτελευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η΄ 32), ὁ εὔσπλαγχνος καὶ πανευΐλατος καὶ πανοικτίρμων καὶ πολυέλεος Σωτὴρ τοῦ γένους ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς Σῆς ἀναστάσεως συνθλάσας τοὺς δεσμοὺς ἡμῶν μετὰ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, ἐπάκουσον νῦν ἡμῶν δεομένων Σου καὶ παράσχου ἡμῖν τοῖς ἐκθύμως δοξάζουσί Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, ἐλεύθερον καὶ ἀνέσπερον ἦμαρ καὶ δύναμιν τὴν ἐκ Σοῦ ἐκπορευομένην τοῦ ἐφαρμόζειν ἀπαρεγκλίτως τὸ Παύλειον· «Τῇ ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. δ΄ 1). Ναί, Κύριε Παντοκράτορ, ὁ ἐλευθερώσας καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἀπίστων ἐκγόνων τῆς Ἄγαρ καὶ ἐκ παντὸς αὐτοῦ ἐπιβούλου, βοήθησον ἡμῖν ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον διάγειν καὶ τῇ πανσθενεῖ χάριτι Σου συντρίβειν τὰ βέλη τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἡμῶν ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας. Τήρησον ἡμᾶς ἐν ἠθικῇ ἐλευθερίᾳ τοὺς αἰχμαλώτους τῇ ἀσυδοσίᾳ καὶ κραιπάλῃ καὶ ἐκζητήσει τῶν περιττῶν καὶ οὐχὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀπαραιτήτων. Ἀποδίωξον ἀφ’ ἡμῶν τὴν ἀχλὺν τῆς δουλείας ἀγνοίας τῶν ἐντολῶν Σου, ψεύδους, ὑποκρισίας, παθῶν ψυχοκτόνων καὶ χαμαιζήλων καὶ πρωτίστως ἐλλείψεως γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν ἑαυτοῦ.
Ἔτι δεόμεθά Σου, ἐλευθερωτὰ Κύριε, Σῶτερ φιλάνθρωπε· Φώτισον τὰς καρδίας τῶν κρατούντων ἐπιθυμεῖν τὴν ἀνέγερσιν περικαλλοῦς καὶ περιδόξου Ναοῦ τῇ Σῇ Μεταμορφώσει, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, καὶ δὴ εἰς περίοπτον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν, ὅπερ ὀφείλομέν Σοι καθηκόντως, τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ βαρυτάτης καὶ τυραννικῆς δουλείας. Καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὰς εὐγενεῖς καὶ τιμίας τοῦ γένους ἡμῶν ῥίζας, ἐξ ὧν ἐβλαστήσαμεν, καὶ ἐν ταὐτῷ τοὺς Ἄρχοντας ἡμῶν, Ἱεράρχας καὶ Κυβερνήτας εἰς τρίβον ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος αὐτοῦ γενόμενος οὐράνιος ἀρωγὸς τοῦ Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου τῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἵνα ἐν μιᾷ φωνῇ καὶ καρδίᾳ δοξάζομεν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, Σῶτερ, Ἐλευθερωτὰ καὶ προασπιστὰ τῶν ἀγαπώντων Σε, καὶ ἐξαιρέτως τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων, τοῦ δοξάσαντός Σε κατὰ τὸ ῥῆμά Σου, ὃν τήρησον ἐσαεὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐλεύθερον καὶ κακῶν ἀνεπίβουλον.
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Τὸ ἀνωτέρω ἔγγραφόν μας μετὰ τῆς προσευχῆς τὰ ἀπεστείλαμεν εἰς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας, τοὺς Πρωτοσυγκέλλους καὶ τοὺς Ἀρχ. Ἐπιτρόπους αὐτῶν πρὸς συντονισμὸν κοινῆς προσευχῆς. Ἐπίσης διὰ τὸν ἴδιον σκοπὸν ἀπεστείλαμεν τὸ κατωτέρω ἔγγραφον, ἀλλὰ καὶ ἐπ’αὐτοῦ καμμία ἀπάντησις!!!

Πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν ἐπὶ τῆς Θείας Λατρείας καὶ
τοῦ Ποιμαντικοῦ Ἔργου
Τ. 210-7272245, Φ. 210-7272210, e-mail:latriapimantiki@yahoo.gr
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 449/29.7.2015 Γ.Ι.
Σεβασμιώτατοι εὐλογεῖτε,

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ᾿ εὐχήν.

Συνημμένως ἀποστέλλομεν καὶ εἰς τὴν Ἐπιτροπήν Σας σχέδιον ὁμαδικῆς προσευχῆς (προοίμιον καὶ εὐχὴν εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν Ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ Δρ. Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας) μὲ θερμὴν παράκλησιν, ὅπως τὸ μελετήσετε καὶ δώσετε τὴν εὐλογίαν Σας.
Διὰ ἔμπρακτον κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον τακτοποίησιν τῆς ἐν λόγῳ ὑποθέσεως, θερμότατα Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Παραμένομεν εἰς ἐξαιρετικῶς δύσκολον πορείαν διὰ τὴν πραγματοποίησίν του, παρ’ὅλον ὅτι :

Α) Χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
Β) Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφοραί, διὰ νὰ λαμβάνουν οἱ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς κάποιαν σύνταξιν καὶ ὄχι φιλοδωρήματα.
Γ) Τὰ ὀφέλη τῆς Πολιτείας, τῆς Κοινωνίας, τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ εἶναι εἰς βάθος χρόνου τεράστια.
Δ) Εἶναι τὸ μόνον, ποὺ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν τόνωσιν καὶ ἀναζωογόνησιν τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων.

Ἐπειδὴ πολιτικοί, πολιτειακοί, κοινωνικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ μᾶς περιφρονοῦν καὶ ἀδιαφοροῦν καὶ τυρβάζουν περὶ πολλῶν ἄλλων εὐτελῶν καὶ δευτερευουσῶν ὑποθέσεων, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν καὶ νὰ κοινοποιήσωμεν τὸ τελευταῖον ἔγγραφόν μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 539/30.7.2015 πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον μετὰ τῶν συνημμένων :

Ἄρθρον Μόνον καὶ Εἰσηγητικὴν Ἔκθεσιν,

τὸ ὁποῖον ἐκοινοποιήσαμεν καὶ εἰς τοὺς Ἀρχηγούς Κομμάτων, Κοινοβουλευτικοὺς Ἐκπροσώπους, Προέδρους Βουλῆς, ἁρμοδίους Ὑπουργούς κ.λπ.

Κάνομεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς ἰθύνοντας, Μ.Μ.Ε., φορεῖς, ὀργανισμούς, νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν ἐμπράκτως διαδίδοντες τὴν ἐν λόγῳ ἔκκλησίν μας.

Ὑπενθυμίζομεν ὅτι:
Α) Ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ’ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπια» δεκάραν.
Β) Ἀπεναντίας τὸ 20% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διατίθεται συμβατικῶς εἰς τὸν Κρατικὸν Προϋπολογισμόν, διὰ συσσίτια μαθητῶν, ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ διὰ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν.
Γ) Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

ΠΡΩΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Μόνο τοιουτοτρόπως θὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *