ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗΝ ;

(Ἄρθρον ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας τῆς 8.7.2015)

Ποῖος νὰ δεχθῇ τὴν ἀλήθειαν ;
Οὐδείς.
Οἱ πάντες συμφωνοῦν ἢ θριαμβολογοῦν.
Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ κερδίσουν οἱ Ἕλληνες τὸ δίκαιόν των.

Ὅμως 62 % ΟΧΙ ἐπὶ τοῦ 62% τῶν ψηφισάντων προσδιορίζει 37% περίπου ἐπὶ τῶν ἐγγεγραμμένων εἰς τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους.

Ποῖος ὅμως νὰ κάνῃ τὴν ἀναγωγὴν καὶ ποῖοι νὰ εἰποῦν τὴν ἀλήθειαν ;

Τὶ θὰ ἀπογίνουν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες ;

Προσοχή : Ἡ Ἑλλὰς ζημιοῦται καθημερινῶς ! ! !
Τὸ ΑΕΠ μειώνεται ! ! !
Ἡ ποιότης μειώνεται ! ! !
Οἱ ἄριστοι εὐφυεῖς ἐπιστήμονες καὶ τεχνικοὶ παίρνουν «τὰ μάτια τους» καὶ φεύγουν διὰ νὰ ἔχουν ἐλπίδα νά «τρῶνε ψωμί» αἱ οἰκογένειαί των.
Ἡ ἀνευθυνότης αὐξάνεται ! ! !
Ἡ ἀνεργία αὐξάνεται ! ! !
Ἡ πτώχεια αὐξάνεται ! ! !

Τί δέον γενέσθαι ; ; ;

Πότε θὰ ἀνοίξουν αἱ Τράπεζαι καὶ πῶς θὰ πεισθοῦν πλέον οἱ Ἕλληνες νὰ μὴ συνεχίζουν νὰ ἀδικοῦνται μὲ τόσην ἐπιμέλειαν ; ; ;

Ποῖος ἠμπορεῖ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπάρχει κοινωνικὴ δικαιοσύνη εἰς μίαν χώραν, ὅπου οἱ δικηγόροι αὐξάνονται καθὼς καὶ οἱ φύλακες τῶν ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν φυλάξεως ; ; ;

Πότε αἱ πολιτικαὶ ἀποφάσεις δὲν θὰ βλάπτουν τὴν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ πότε δὲν θὰ παραβιάζουν τὴν ἐπιστήμην ; ; ;

Αἰδὼς …. Ἀργεῖοι ! ! !

Διὰ τὰς αυτοκτονίας, τὰ τροχαῖα, τὴν πεῖναν, τὴν ἀπερίγραπτον ἀνεργίαν, τὴν ἠχορύπανσιν οὐδεὶς ὁμιλεῖ . . .

Διατὶ νὰ μὴ συναντηθοῦν οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ πρὸ τοῦ δημοψηφίσματος καὶ διατὶ δὲν τοὺς καλοῦν οἱ ἁρμόδιοι τακτικῶς, ἀφοῦ ὁ λαὸς ὑποφέρει ; ; ;

Μὲ ποῖον σχέδιον ἐφθάσαμεν εἰς ἀδιέξοδον ἐν μέσῳ τουριστικῆς περιόδου μὲ τόσα φοβερὰ προβλήματα διὰ τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς δυστυχισμένους ; ; ;

Ἀκόμη δὲν γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες τὶ εἰσάγομεν, ἀπὸ ποῦ καὶ εἰς ποίας τιμὰς καὶ τὶ ἀντιστοίχως ἐξάγομεν ! ! !

Πῶς θὰ γίνῃ λοιπὸν ἡ ἀνάπτυξις ; Μὲ μυστικά ;

Τὶ θὰ ἀπογίνῃ τώρα, καθ’ ὅν χρόνον κλείνουν Ἑταιρεῖαι χωρὶς χρήματα, χωρὶς πρώτην ὕλην, χωρίς …., χωρίς …, χωρίς …. καὶ κινδυνεύουν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐργαζόμενοι εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν νὰ παραμείνουν ἄνεργοι καὶ νὰ προστεθοῦν εἰς τὴν στρατιὰν τοῦ ἤδη 1,5 ἑκατομμυρίου μακροχρονίων ἀνέργων, διὰ τοὺς ὁποίους «δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί» κανενός… Ὅλοι κόπτονται μόνον διὰ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους. . .

Ὁποῖον αἶσχος καὶ ἐξευτελισμὸς τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας καὶ προσωπικότητος !!!

Προσοχή: Οἱ ὑπεύθυνοι, ἐνσυνείδητοι καὶ ἔντιμοι δὲν δικαιολογοῦνται, οὔτε δικαιολογοῦν, δημιουργοῦν.

Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες μαζὶ ἀποτελοῦν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἀήτητον δύναμιν, ἄν ἐνεργοῦν ὀρθῶς καὶ τὴν σωστὴν στιγμήν ! ! !

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *