ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 64-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Προσωπικότητες φίλων φορέων,
Ἀγαπητὰ μέλη, φίλοι καὶ θαυμασταὶ τῶν φορέων μας,
Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,
Διὰ νὰ κερδίζωμεν χρόνον, ἐπιτρέψατέ μου νὰ μὴ προσφωνήσω ἕνα ἕκαστον ἰδιαιτέρως.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ
1. Ἔχομεν καλέσει τοὺς Ἱεράρχας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν πολιτειακὴν καὶ πολιτικὴν ἡγεσίαν καὶ ὅλα τὰ κόμματα ἀπὸ τὴν ἄκραν ἀριστερὰν μέχρι τὴν ἄκραν δεξιάν, καὶ ἐλπίζομεν νὰ ἔρθουν ἀπὸ ὅλας τὰς παρατάξεις. Ὅλαι χωροῦν εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον δὲν κομματιάζει ἀλλὰ ἑνώνει.
Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὀφείλομεν ὅλοι νὰ εἴμεθα ΦΙΛΟΘΕΟΙ ὅπως ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ κατηγορηματικῶς ἐδήλωνεν.
Εἰς ὅλους θὰ ἐπιτραπῇ σύντομος χαιρετισμὸς περὶ τοῦ θέματος τοῦ Τάματος ἀλλὰ μόνον διὰ 2 λεπτά. Πολιτικολογίαι δὲν ἐπιτρέπονται εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ! ! !
Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, ἔκαναν θαύματα.Ὅταν ἦσαν εἰς διχόνοιαν εἴχομεν συμφοράς. . .

2. Ἡμεῖς πρέπει νὰ διαφέρωμεν ἀπὸ τοὺς κοσμικοὺς καὶ νὰ ἐφαρμόζωμεν τό «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθε».
Ἄς ἀρχίσωμεν, λοιπόν, μὲ τὸ «Βασιλεῦ Οὐράνιε», τὰ Ἀπολυτίκια τῶν τριῶν φορέων μας καὶ τοῦ Προστάτου μας, τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας καὶ τό «Φῶς ἰλαρόν» καὶ εἰς τὸ τέλος ἄς κλείσωμεν μὲ τό «Τῇ Ὑπερμάχῳ» καὶ τόν «Ἐθνικόν μας Ὕμνον».
Ἐν τῷ μεταξύ, ἔχουν ἀπέλθει ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαὶ εἰς τὰς αἰωνίους Μονάς. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος καὶ ὁ Δ/ντὴς τοῦ Ἀχελῶος TV μέγας φιλάνθρωπος καὶ ἀγαθοποιὸς Γεώργιος Μπόκας. Δι᾿ ὅλους, ἄς ἐγερθῶμεν νὰ τηρήσωμεν ἑνὸς λεπτοῦ σιγήν.

3. Ὡς γνωστόν, πάλιν ἔχομεν συνεπτυγμένας συνελεύσεις, δηλαδὴ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ φορέος μας «Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἡ ὁποία θὰ λάβῃ χώραν μετὰ τὸ πέρας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου μας. Οἱ περισσότεροι εἴμεθα μέλη εἰς ἁμφότερα καὶ πρέπει νὰ παραμείνωμεν καὶ εἰς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ εἴμεθα ὅλοι μας σύντομοι . . .

4. Δύνασθε καὶ σήμερον νὰ παραλάβετε δωρεὰν ἐνημερωτικὸν δισέλιδον, τὸ περιληπτικὸν 48σέλιδον ἔντυπον καὶ τὰ τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», εἰς δεκάδας καὶ ἑκατοντάδας ἀντίτυπα, διὰ νὰ δίδετε εἰς τὰς Ἐνορίας σας, Συλλόγους, φίλους κ.λπ., νὰ τὰ λαμβάνουν δωρεὰν εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ καὶ νὰ εἶσθε εἰς θέσιν νὰ ἀντικρούετε τὰ κυκλοφοροῦντα σατανικὰ φληναφήματα, τὰ ὁποῖα σκοπίμως συνεχίζουν νὰ διαδίδουν σκοταδισταὶ ἢ ὄργανα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν διαβόλου, διὰ νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ ποτὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους . . .

5. Ἐπειδὴ στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» συχνότερον καὶ μὲ περισσοτέρας σελίδας, ἔχομε δημιουργήσει καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὰ Facebook Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ Φωτεινή Γραμμή, τὸ Twitter: @PANEL_TAMA, τὴν Web T.V., διὰ νὰ βλέπετε ἐνδιαμέσως καὶ νὰ ἐνημερώνεσθε ἐγκύρως καὶ ἐγκαίρως. Ὅσοι δὲν ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ πλοηγῆσθε εἰς τὸ διαδίκτυον κ.λπ., νὰ παρακαλῆτε νέους ἀνθρώπους, ποὺ γνωρίζουν, νὰ σᾶς διαβάζουν τὴν ἱστοσελίδα μας.

Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον σεῖς θὰ ἐνημερώνεσθε, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδιὰ θὰ συνηθίζουν καὶ θὰ εὐχαριστῶνται νὰ ἐπισκέπτωνται σοβαρὰς καὶ ἐγκύρους ἱστοσελίδας, διὰ νὰ παύσουν νὰ ἀποπροσανατολίζωνται ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως καὶ νὰ προσανατολίζωνται πρὸς ἔργα εὐποιΐας, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλεται νὰ ἐπιδιώκωμεν ἀπὸ τὴν παιδικήν μας ἠλικίαν πάντοτε, διὰ νὰ εἴμεθα ἐποικοδομητικὰ μέλη τῆς κοινωνίας καὶ τρισευτυχισμένοι . . .

6. Συνεχῶς κάνομεν ἔκκλησιν νὰ προσέλθουν πολλοὶ ἐθελονταὶ ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων καὶ ὅλων τῶν ἡλικιῶν, διὰ νὰ γίνεται καταμερισμὸς τῶν ἐργασιῶν, οὕτως ὥστε αἱ ἐθελοντικαὶ ἐργασίαι νὰ μὴ λαμβάνωνται ὡς «ἀγγαρίες» καὶ γίνονται δυσβάστακτοι ἀλλὰ νὰ γίνωνται ἀπὸ πολλοὺς ὡσὰν «παιγνίδι» .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
7. Ὅσον ἀφορᾶ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τουλάχιστον οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐσᾶς πρέπει νὰ τὰ ἔχετε μάθει πρὸ πολλῶν ἐτῶν. Διὰ τὰ νέα μέλη, φίλους καὶ θαυμαστὰς τοῦ μεγαλεπηβόλου Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀναφέρομεν περιληπτικῶς:

Α. Εἶναι ἡ θερμὴ προσευχὴ τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν μὲ ἐλάχιστα ὅπλα καὶ ἐφόδια ἔχοντες ὡς θούρειόν των :
« διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν, διὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἐὰν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ καὶ ἐὰν ζήσω ; ; ; ».

Β. Μὲ τὴν εἰλικρινῆ νηστείαν των καὶ θερμὴν προσευχήν των καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐπροχώρουν μὲ ἐπιτυχίας.

Γ. Πρὸς τοῦτο κατὰ τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν τὴν 31ην Ἰουλίου 1829 μὲ τὸ Η΄ Ὁμόφωνον Ψήφισμα, τὸ ὁποῖον ὑπέγραψεν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀπεφάνθησαν οἱ πατέρες τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

Δ. Τοῦτο ἀναφέρεται εἰς τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834, τὸ ὁποῖον μαζὶ μὲ τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838 κατέστησαν τὸ Τάμα Νόμον τοῦ Κράτους.

Ε. Εἰς τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, δὲν ἐπετράπη ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν Ρότσιλντ καὶ λοιπὰς σκοτεινὰς δυνάμεις ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οὕτω τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος κατεσπατάλησεν χιλιάδας τρισεκατομμύρια καὶ τετράκις ἑκατομμύρια εὐρώ, διὰ διάφορα πρόχειρα ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν «χονδρὲς μίζες καὶ λαδώματα», καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν ἀμύθητον περιουσίαν κεῖδε κακεῖσε, ἀλλὰ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους οὐδὲν ἔπραξαν.

Ἀπεφασίσαμεν ὅπως τὸν Ὀκτώβριο 2015 εἰς τὴν πρώτην σύγκλισιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐμφανισθῇ μία ἀντιπροσωπεία ἀπὸ περίπου 50 ἄτομα καὶ νὰ θέσῃ τὸ ἐρώτημα :
« Ποῖος ἐξ ὑμῶν διαφωνεῖ διὰ τὴν ἔναρξιν ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ (ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους) εἰς περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν ; ».

ΣΤ. Ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας διεῖδεν τὰ καταχθόνια σχέδια τῆς οἰκογένειας Ρότσιλντ καὶ λοιπῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐξέδωσεν τὴν ἐγκύκλιον του ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστος ἡ ἰδιότης τοῦ δημοσίου λειτουργοῦ μὲ τὴν συμμετοχήν του εἰς καταχθονίους, σκοτεινὰς δυνάμεις, διότι οἱ τοιοῦτοι λειτουργοὶ μετατρέπονται εἰς καρκινώματα διὰ τὴν κοινωνίαν καὶ καθίστανται πειθήνια ὄργανα αὐτῶν εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου . . .
Αὐτὸς ὁ ἐνσυνείδητος Χριστιανὸς ἔλεγεν εἰς ἄλλην ἐγκύκλιόν του : «Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλὰ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της…».
«…Ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματα μοῦ ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἀγγίζω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν» . . .

Ἔχων κοινωνικὴν εὐαισθησίαν, εὐσυνειδησίαν καὶ εὐσπλαχνίαν ἔλεγε εἰς τὸν ἰατρόν του, ὁ ὁποῖος τοῦ συνιστοῦσεν νὰ αὐξήσῃ τὴν τροφήν του διὰ λόγους ὑγείας, διδάσκων διὰ τοῦ παραδείγματός του :

«Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω εἰς τὸν ἑαυτόν μου νὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου, ἀλλὰ μόνον τότε, ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνόπουλον ποὺ νὰ πεινᾶ…»

(ἀπὸ τὴν Ἀναμνηστικὴν στήλην εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματος εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων).

Ζ. Σήμερον, ὅμως, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, μόνον ἄν ἀνήκῃς εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, δύνασαι νὰ ἀναδειχθῇς ὄχι μόνον εἰς τὴν πολιτικὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς τέχνας, τὰς ἐπιστήμας, τὴν οἰκονομίαν, τὴν κοινωνικὴν ἀνάδειξιν, τὴν διοικητικὴν καὶ ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν. Ὅλοι αὐτοί «εὐλογοῦν τὰ γένια τους», λαμβάνουν παχυλοὺς μισθούς, ὑψίστας δόξας καὶ τιμάς. Ἄς παραβλέψωμεν καὶ τὰς ἐμμέσους τεραστίας ἀπολαβάς, τὰς ὁποίας ἐξασφαλίζουν διὰ τοὺς ἑαυτούς των, συγγενεῖς, φίλους, θαυμαστάς των . . .

Αὐτοὶ ψηφίζουν καὶ ἐφαρμόζουν ἀντιχρίστους, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀπανθρώπους Νόμους, ἐξαϋλώνοντες καὶ βαπτίζοντες αὐτοὺς ὡς δημοκρατικούς, κοινωνικούς, ἀνθρωπιστικούς, προοδευτικούς, ἀντιρατσιστικούς, δηλαδὴ «ζαχαρώνουν» τὸ δηλητήριο των – τήν «φόλα» των…

Τοιουτοτρόπως ἐξουθενώνουν καὶ παραγκωνίζουν τοὺς ἐνσυνειδήτους, τιμίους, ἠθικούς, ἐναρέτους, ἀνιδιοτελεῖς ἀλτρουιστὰς καὶ γενικῶς ἀνθρώπους εὐποιΐας, δηλαδὴ μὲ ὀλίγα λόγια βασιλεύει τὸ ἀγκάθι, ὅπως ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ εἰς πάντα διαπρέψας Γέρων Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ περισπούδαστον ὁμώνυμον πόνημα του ἀναλύει.

Ἀποσπάσματα αὐτοῦ τοῦ πονήματος θὰ δημοσιεύωμεν προσεχῶς.
Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζονται τὰ λόγια τοῦ Θεανθρώπου : «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσι ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 12-13).

Η. Ὅμως, ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς ἀνυποφόρου καταστάσεως, ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὑγιεῖς καὶ Ὀρθοδόξουςς ἰδέας καὶ ἀρχάς, ἀδιαφοροῦμεν σκανδαλωδῶς, ἀφήνοντες τὸν κάθε ψευδοδιανοούμενον, ψευδοκοινωνιστὴν καὶ καυχησιολόγον , ἀναιδῆ, ἀναίσχυντον, ἀλαζόνα νὰ τὰ κάνῃ ὅλα «λίμπα», ὅπως πχ. γλωσσολόγους νὰ ἐτυμολογοῦν αὐταρχικῶς καὶ διεστραμμένως. Διαβάζομεν εἰς τὰ ἐτυμολογικά των λεξικὰ ἐπεξηγήσεις, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦν τοὺς νέους ἀνθρώπους εἰς τὴν πλάνην καὶ τὸν σκοταδισμὸν καὶ ὄχι ὅπως ὁ Σωκράτης καὶ οἱ ἄλλοι διανοούμενοι πρόγονοί μας ὀρθῶς διδάσκουν : Ἐπινίκεια ἐπὶ τῆς ἡμιμάθειας, Ἰδοὺ τὸ ἀληθές ! ! !
Ὁ ἄνθρωπος ὡς λέξις δὲν ἐτυμολογεῖται ἐκ τοῦ «ἄνω θρώσκω». Τοῦτο εἶναι ἐσφαλμένον. Τὸ ὀρθὸν εἶναι: «ὁ «ἄνθρωπος» ὀνομάζεται ὀρθῶς ἄνθρωπος, διότι ἀρθρώνει φωνὴν μὲ νόημα καὶ λογικήν» «ὁ ἀναρθῶν ὄπα», ὁ ἀναρθρῶν λόγον, φωνήν, ὁμιλίαν.

Θ.Ἐπεκράτησεν ἡ σατανικὴ πολιτικὴ τοῦ «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν». Ἐνῷ ἡ Δύσις ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.
Δὲν ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν, ἡ Δύσις «ἀνήκει» εἰς ἡμᾶς, ἡ Δύσις έδημιουργήθη ἀπὸ ἡμᾶς, τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς Φιλέλληνας.
Ὅλοι ὁμοφωνοῦν, ἀλλὰ μετὰ ἡμιμαθῶς παραφρονοῦν. Ἡ Ἑλληνική, ἡ μητέρα τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν, ἐγέννησεν τὴν Δύσιν, τροφὸς καὶ μήτηρ ἡ Ἑλλάς. Ἡ γλῶσσα εἶναι ἡ Βίβλος γενέσεως τῶν λαῶν. Εἰς τὰς λέξεις εἶναι ἐγγεγραμμένα τὰ γεγονότα καὶ τὰ στάδια τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἡ ζωὴ δημιουργεῖ τὴν ἀνάγκην καὶ ἡ γλῶσσα ἀπαντᾶ.
Εὐχαριστοῦμεν τὸν κ. Ν. Κονεμένον διὰ τὴν σχετικὴν ἔρευναν, καθὼς καὶ τοὺς μελετητὰς καν Ἰ. Πρινιανάκη καὶ κον Β.Φίλιαν.

I. Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν σημερινὴν πραγματικότητα παρατηροῦμεν ὅτι ἀκόμη καὶ διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος κόπτονται οἱ πάντες νὰ τὸ πραγματοποιήσουν, ψευδόμενοι ὅτι θὰ κοστίσῃ δῆθεν μόνον 1,1 ἑκατομμύρια εὐρώ, ὅμως, ὅπως ἔχομεν γράψει εἰς τὸ τεῦχος 61 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» σελίδα 40, θὰ κοστίσῃ, συμφώνως μὲ ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, ἄνω τῶν 107.000.000 Εὐρώ. Μάλιστα ὁ Δήμαρχος κ. Καμίνης ἔχει ἀποφασίσει διὰ 16 μωαμεθανικὰ τεμένη. Αὐτὸ τὸ ἀνουσιούργημα τὸ ἐπεκρότησεν καὶ ὁ τέως Περιφερειάρχης κ. Σγουρός, ὑπογράφων τὴν πολιτικήν του αὐτοκτονίαν! ! !

Αὐτὰ ἀποτελοῦν βραδυφλεγεῖς βόμβες εἰς τὰ θεμέλια τῶν ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας : Ὀρθοδοξίαν, Οἰκογένειαν, ἀκεραίαν Πατρίδα. Ἀναγνωρίζουν de facto μουσουλμανικὴν μειονότητα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μόνον διὰ τὴν Θράκην μας. Αὐτὴ ἡ μειονότης εἰς βραχὺν χρονικὸν διάστημα θὰ μετατραπῇ διὰ τῶν γεννήσεων εἰς πλειοψηφίαν καὶ μὲ τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν μας καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας μας θὰ ἐπικρατήσῃ τὸ κράτος τῶν τζιχάντ καὶ θὰ ἐφαρμοσθῇ ὁ νόμος τῆς σαρία !!! Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐσχάτην ἐθνικὴν προδοσίαν. Μόνον μὲ συστηματικοὺς ἀγῶνας, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως δύναται νὰ πολεμηθῇ τὸ κακόν. . . Μετὰ εἶναι «ζήτω ποὺ καήκαμε» . . .

ΙΑ. Ὡς ἀπόγονοι τῶν προγόνων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἠσθάνθημεν τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν νὰ ἀναλάβωμεν πρωτοβουλίαν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐφ᾿ ὅσον διάφοροι προσπάθειαι ἐπὶ Ὄθωνος τὸ 1843, ἐπὶ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη τὸ 1891, ἐπὶ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὸ 1910 καὶ λοιπαὶ δὲν ἐκαρποφόρησαν. Ἠναγκάσθημεν νὰ υἱοθετήσωμεν τὸ ἐν λόγῳ ἔργον καί, στερούμενοι οἰκειοθελῶς περαιτέρω πολλῶν ἀγαθῶν, ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς ὅλα τὰ ἔξοδα, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω μίαν «τρύπια» δεκάραν.

ΙΒ. Ἀπὸ δέκα χρονῶν παιδὶ ἔπρεπε νὰ ἐργάζωμαι μέχρι τὴν 8ην βραδυνήν, προμηθεύων 350 φαρμακεῖα. Μετὰ ἐφοίτων εἰς τὸ νυκτερινὸν Γυμνάσιον καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐσυνέχιζον νὰ προμηθεύω τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα. Παρ’ ὅλον ὅτι ἐκέρδιζον πολλὰ χρήματα, ἐν τούτοις ὑπελόγιζον καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ πραγματοποιήσω κοινωφελῆ ἔργα, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ ! ! !

ΙΓ. Υἱοθετοῦμεν, λοιπόν, τὸ μεγαλεπήβολον αὐτὸ ἔργον.
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
Μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι θὰ τρώγουν τόν «ἄρτον τὸν ἐπιούσιον» διὰ τοῦ ἱδρῶτος των. Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ καταβάλλωνται τὰ ἀσφάλιστρα…
Εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν πρέπει νὰ γίνωνται ἐπενδύσεις καὶ νὰ δημιουργῶνται θέσεις ἐργασίας καὶ οἱ ἐργαζόμενοι νὰ ἀμείβωνται δικαίως. Νὰ κινῆται ἡ ἀγορά.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

Τὰ τεράστια ὀφέλη, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Κοινωνία εἰς βάθος χρόνου ἀναφέρονται εἰς τὸ δισέλιδον ἐνημερωτικὸν φυλλάδιον (https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/986-2015-08-31-13-50-49), εἰς τὰ διάφορα τεύχη τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας.

ΙΔ. Τοὺς τελευταίους μῆνας ἐντατικοποιήθησαν αἱ γραπταὶ καὶ προφορικαί μας πιέσεις πρὸς τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν. Μὲ συνεχῆ ἔγγραφα καὶ τηλεφωνικὰς ἐπικοινωνίας, ζητοῦμεν συναντήσεις μὲ τοὺς ἰθύνοντας, διὰ νὰ τοὺς δώσωμεν νὰ ἐννοήσουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς παραχωρήσεως ἢ χρήσεως περιόπτου θέσεως Ἀθηνῶν μετὰ τῶν ἀναγκαίων Νομοθετικῶν Ρυθμίσεων. . . (Ὅπως ἔδωσαν εἰς τὸ Ἵδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, τὴν ΑΕΚ κ.λπ.).

i) Μέχρι τώρα ἔχομεν ἐπιτύχει (μὲ προσπαθείας 8 ἐτῶν) νὰ ἐκδοθοῦν αἱ ἀποφάσεις ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013 καὶ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 1445/7.4.2015 ἐξουσιοδότησιν αὐτῆς. Ἀπομένει ἡ συμπλήρωσις τῆς ἐξουσιοδοτήσεως, ὡς συνεφωνήθη μὲ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον, καὶ διὰ τὰς ἀναγκαίας Νομοθετικὰς Ρυθμίσεις ἀπὸ τὴν Νομοθετικὴν Ἐξουσίαν.

ii) Ἐκυκλοφορήσαμεν ἕνα σχέδιον νομοθετικῆς ρυθμίσεως εἰς τοὺς πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων καὶ πιέζομεν διὰ συναντήσεις, εἰσήγησιν εἰς τὴν Βουλὴν καὶ νομοθέτησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Εἰς τὸ Νομοσχέδιον αὐτὸ ὁρίζεται τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ διοικεῖται ἀπὸ μίαν 10 μελὴ Διοικοῦσαν Ἐπιτροπήν (προερχομένην ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν διευρυμένον διὰ κληρώσεως μὲ πέντε μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους). Πρόεδρος αὐτῆς ὁρίζομεν νὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἐκπρόσωπος αὐτοῦ καὶ θὰ συνεπικουρεῖται ἀπὸ ἕνα πολυμελὲς Γνωμοδοτικὸν Συμβούλιον εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅπου ἐπίσης θὰ προεδρεύῃ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος ἤ ἐκπρόσωπος αὐτοῦ.

ΙΕ. Καλοῦμεν κάθε μέλος ἢ φίλον νὰ πρωτοστατῇ εἰς ἐνημέρωσιν ἀπάντων τῶν ἁρμοδίων καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.
Πρέπει νὰ τοὺς τονισθῇ ὅτι οὔτε 1 Εὐρὼ ἐκ τῶν Προϋπολογισμῶν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας δὲν ζητοῦμεν.

8. Λεπτομερέστερον θὰ διαφωτισθῆτε εἰς τὰς ἀπαντήσεις, τὰς ὁποίας θὰ σᾶς δώσωμεν εἰς τὰς διαφόρους ἐρωτήσεις καὶ ἀπορίας σας, εἰς τὴν συζήτησιν ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ.

9. Γενικῶς σᾶς λέγομεν ὅτι ἡμεῖς θέλομεν νὰ διαχειρισθῶμεν μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας καὶ στερήσεις δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Μετὰ ἐπιθυμῶ νὰ κλείσω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ νὰ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον ὡς ἄγνωστος στρατιώτης ! ! !

Ἡ σύζυγός μου καὶ οἱ ἰδεολόγοι συνεργάται μου θὰ συνεχίσουν νὰ διοικοῦν μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἀδέκαστος Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν διὰ νὰ μὴ γίνωνται ἀτασθαλίαι, ὡς εἴθισται…

Θὰ κάνωμεν τὸ πᾶν, ὥστε ἡ Διοίκησις τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ εἶναι ἡ πλέον χρηστὴ – διαφανὴς καὶ ἀνιδιοτελὴς εἰς τὴν ὑφήλιον, ἀποτελουμένη ἀπὸ ἁγνοὺς ἰδεολόγους καὶ ἀνιδιοτελεῖς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπου δὲν θὰ βολεύωνται παράσιτα «ἡμέτεροι» τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας…

10. Προτείνομεν νὰ ὁρίσωμεν ἡμέραν κοινῆς προσευχῆς τὴν 5.8.2015.
Προωθοῦμεν τὴν ἐπιλογὴν Πρέσβεων καλῆς θελήσεως, διὰ νὰ διευκολύνωμεν τὴν ἐνημέρωσιν καὶ τὰς δράσεις ὅλων διὰ τὸ Τάμα.

11. Καλοῦμεν τὸ κυρίαρχον σῶμα τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ἀποδεχθῇ τὸ Ψήφισμα ὅτι ὅλα τὰ ἔσοδα, τὰ ὁποῖα θὰ ἔχῃ ἀπὸ δωρεὰς καὶ λοιπὰ νὰ διαχειρίζωνται ἀπὸ τὸ 10μελὲς Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ νὰ διατίθενται τὰ πάντα διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του.
Δεσμευόμεθα δὲ διὰ Νόμου τὸ 20 % τῶν καθαρῶν ἐσόδων του νὰ δίδεται εἰς τὴν Πολιτείαν διὰ συσσίτια μαθητῶν καὶ ἀναστηλώσεις ἱστορικῶν Ναῶν καὶ Μονῶν !  ! !

Ἐπίσης τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ δημιουργήσῃ μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Στέγας Ἀγάπης κλπ. εὐαγῆ Ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ἀλλά «Βασιλειάδες» . . .

12. Μετὰ ἀπὸ τὰς διαλογικὰς συζητήσεις, τὰς ὁποίας θὰ ἔχωμεν, νὰ ἀναγνωσθῇ ἕνα ψήφισμα πρὸς ἔγκρισιν ἀπὸ τὴν Γενικήν μας Συνέλευσιν.

Σᾶς ἐρωτῶμεν λοιπόν : «Ὑπάρχει ἐδῶ ἔστω καὶ εἷς ἐξ ὑμῶν, ποὺ διαφωνεῖ νὰ ἀνεγερθῇ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους εἰς περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν, ἐκεῖ ὅπου ἡ πολιτεία πρέπει νὰ δώσῃ χῶρον καὶ τὰς ἀναγκαίας νομοθετικὰς ρυθμίσεις, ὅπως ἔδωσεν εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχος, τὴν ΑΕΚ καὶ πληθώραν ἄλλων ; ; ; ».
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Θερμὰς εὐχαριστίας εἰς τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν ΑΧΕΛΩΟΣ TV, ὁ ὁποῖος διὰ μίαν ἀκόμη φοράν ἀνιδιοτελῶς διὲδωσεν τὴν ἐκδήλωσίν μας.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ τοὺς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀναγνώστας, τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» καὶ τῆς ἱστοσελίδας μας www.fotgrammi.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *