ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

Πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν πολυπληθῶν φίλων, οἱ ὁποῖoι νυχθημερὸν μᾶς «βομβαρδίζουν» μὲ ἐρωτήσεις, τὶ γίνεται ἐπὶ τέλους μὲ τὸ Τάμα, παραθέτομεν κατωτέρω:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ (Δ.Ι.Σ.)

1. ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΜΑΚΑΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Κατόπιν ἐπανειλημμένων γραπτῶν καὶ προφορικῶν αἰτημάτων ἐγενόμεθα δεκτοὶ τὴν 20.3.2015.
Τὸ περιεχόμενον τῆς συζητήσεως ἐπεβεβαιώσαμεν μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 273/26.3.2015 κατωτέρω ἔγγραφον.

Μακαριώτατε εὐλογεῖτε,

Ὕστερα ἀπὸ τὴν συνάντησίν μας μὲ τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, τὴν μεσημβρίαν τῆς 20ης.3.2015 εἰς τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸν Μέγαρον μὲ θέμα τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρουσίᾳ τῶν:
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ, Βασιλείου Ἀναγνωστάκη, Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου, Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, Ἀναστασίου Γεωργακοπούλου, Χαραλάμπους Δημούτσου, Δημητρίου Κονιδάρη, Ἀνδρέα Μπλάνου, Ἡρακλῆ Στάβαρη καὶ Κων/νου Τσιτίνη καὶ ἔπειτα ἀπὸ διαλογικὴν συζήτησιν κατελήξαμεν ὁμοφώνως στὸ κάτωθι συμπέρασμα τῆς συναντήσεως, τὸ ὁποῖον κατὰ τὸ περιεχόμενον διετυπώθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου καὶ τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἀκολούθως: «παρακαλῶ ἀποστείλατέ μας ὀνόματα μὲ τὰ ἀνάλογα στοιχεῖα αὐτῶν, ὥστε νὰ ἐξουσιοδοτηθοῦν ἀπὸ τὴν ΔΙΣ (καὶ νὰ ἐπικυρωθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν) διὰ τὰς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Πολιτείαν / Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν καὶ Διοίκησιν, προκειμένου ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ παραχωρηθῇ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (ὅπως καὶ εἰς τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος» τὸ πανάκριβον καὶ τεράστιον ,,φιλέτο,, τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου) ὁ ἀναγκαῖος καὶ κατάλληλος χῶρος εἰς περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν ἐντὸς τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ εἰδικώτερον εἰς τὴν ἐξοφθάλμως κατάλληλον τοποθεσίαν ἐντὸς τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, πρὸς ἀνέγερσιν περικαλλοῦς καὶ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ ἀφιερωμένου εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως εἶχεν διατυπωθῆ καὶ ἐπιμόνως αἰτηθῆ ὑπὸ τοῦ Κολοκοτρώνη, διὰ λογαριασμὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διὰ νὰ νομοθετηθοῦν ὑπὸ τῆς Νομοθετικῆς Ἐξουσίας αἱ ἀναγκαῖαι ρυθμίσεις, αἱ ὁποῖαι θα διευκολύνουν τὴν πραγματοποίησιν καὶ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ μετὰ τῶν ἀναγκαίων προσκτισμάτων βάσει τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ Σχεδιασμοῦ, ποὺ θὰ ἐπιλεχθῇ ἐκεῖ ὅπου θὰ ἐξασφαλισθῇ ὁ κατάλληλος χῶρος».
Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα, ὡς ἐζητήσατε, μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν αὐτῶν κατ᾿ ἀλφαβητικὴν σειράν:……………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι.Α.

2.ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.

Μὴ λαβόντες, μέχρι τὴν καταληκτικὴν ἡμερομηνίαν 4.4.2015, τὴν συμφωνηθεῖσαν ἐξουσιοδότησιν ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπεστείλαμεν τὸ κατωτέρω ἔγγραφον ὑπ’ἀριθμ. 383/16.4.2015: ………………………………………………………………………
1. Ἐκ μέρους μας τηροῦμεν ἀπολύτως τὴν συμφωνίαν, ὅτι δηλαδὴ τὸ περιεχόμενον τῆς συνοδικῆς ἀποφάσεως θὰ ἐγνωστοποιεῖτο μετὰ τὴν ἀποστολὴν τῆς συμφωνηθείσης ἐξουσιοδοτήσεως ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου πρὸς τὸ Σωματεῖον μας, διὰ νὰ διαπραγματευώμεθα μὲ τὴν Πολιτείαν καὶ ἐν γένει ἁρμοδίους, τόσον διὰ τὴν ἐξασφάλισιν καὶ παραχώρησιν περιόπτου καὶ δεσποζούσης θέσεως, ὅσον καὶ κυρίως διὰ τὴν νομοθετικὴν ρύθμισιν διὰ ἄμεσον ἔναρξιν ἐργασιῶν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
2. Τὴν κατάστασιν τῶν διὰ τὴν ἐξουσιοδότησιν ὀνομάτων, Σᾶς τὴν ἀπεστείλαμεν τὴν 27ην.3.2015 μὲ ἐθελοντήν μας, τόσον εἰς τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸν Μέγαρον ὅσον καὶ εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον, παρελήφθη ἁρμοδίως καὶ ἔλαβεν τὸν ἀριθμὸν πρωτοκ. 1584/31.3.2015. Ἐν συνεχείᾳ τὴν ἐπαναλάβομεν καὶ μὲ τηλεομοιότυπον. Προφανῶς ἐκ καθαρᾶς παραδρομῆς δὲν Σᾶς παρεδόθη ἐγκαίρως. Εὐτυχῶς ποὺ τὴν εἴχομεν κοινοποιήσει καὶ εἰς τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ διηυκολύνθητε μέσῳ αὐτῶν.
3. Ὅμως τὴν 1.4.15 «ἄναψαν» τινὲς ἱστοσελίδες καί, ἐπειδὴ ἀνεγράφετο ὅτι ἠρνήθημεν τὰ οἰκόπεδα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι ἀνεμένατε νὰ σᾶς ὁρίσωμεν καὶ τὴν θέσιν, ἡ ὁποία ὡσαύτως εἰς τὸ ἔγγραφόν μας ἀπὸ 26.3.2015 ρητῶς ἀνεφέρετο: …., ἐνόμιζον μερικοὶ ὅτι ἦτο «πρωταπριλιάτικο ψεῦδος», καθ’ὅτι ἐγνώριζον ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ θὰ ἐπελαμβάνετο τοῦ θέματος τὴν 2.4.2015.
6. Ὅμως ἄνευ τῆς νομοθετικῆς ρυθμίσεως διὰ ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν, ἰδιαιτέρως τὸ ὑψοῦν, καὶ λοιπὰς λεπτομερείας θὰ συνεχισθῆ ἡ πλήρης τελμάτωσις, δεδομένου ὅτι εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένα ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἐπιλογὴ τοποθεσίας καὶ συνεπῶς καὶ τοῦ οἰκοπέδου καὶ ἀφ’ ἑτέρου ἡ νομοθετικὴ ρύθμισις, ὥστε νὰ καταστῇ πραγματοποιήσιμον τὸ ἔργον. ……………………………………………….
7. Παρακαλοῦμεν, ὅπως μεριμνήσητε ἡ Ἐξουσιοδότησις νὰ εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ σωστή, ὅπως συνεφωνήσαμε, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἐγκαίρως καὶ ἀποτελεσματικῶς τὸ ἔργον τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους.
8. Τόσον διὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα ὅσον καὶ διὰ τὴν Διακαινήσιμον, εἴχομεν κλείσει συναντήσεις μὲ πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων, ἀλλά, ἐπειδὴ δὲν εἴχομεν τὴν ἐξουσιοδότησιν, τὰς ἀνεβάλομεν ἐπ’ἀόριστον. Ἐπ’οὐδενὶ δὲ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀναβάλωμεν ἡμερομηνίας ὑπαιτιότητί μας. Ὑπεραρκοῦν αἱ ἐν ἁμαρτίαις προφάσεις τῶν ἰθυνόντων.
9. Διὰ κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον ἀποστολὴν τῆς συμφωνηθείσης ἐξουσιοδοτήσεως, …………Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Α
.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣ υπο ΔΙΣ

 

 

Σημείωσις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ι.Π.Η.&Π.Α.

1. Εὐελπιστοῦμεν νὰ μᾶς σταλῇ ἐπὶ τέλους ὁλοκληρωμένη ἡ ἐξουσιοδότησις, ὅπως ρητῶς συνεφωνήθη μετὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὴν 20ην.3.2015 παρουσίᾳ τῶν : Σεβ. Mητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ, τῶν νομικῶν Βασ. Ἀναγνωστάκη & Ἡρ. Στάβαρη, τοῦ πολιτ. μηχανικοῦ Ἀν. Γεωργακοπούλου, τῶν στρατηγῶν Κων. Τσιτίνη & Ἀν. Μπλάνου, τοῦ ἰατροῦ Δημ. Κονιδάρη, τοῦ δημοσιογράφου Χαρ. Δημούτσου, καὶ τῶν Ἰωάν. & Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου. Ἤτοι ἡ συμφωνηθεῖσα ἐξουσιοδότησίς μας ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σ. εἶναι ἄκρως ἀναγκαῖον νὰ συμπεριλαμβάνῃ καὶ Νομοθετικὰς ρυθμίσεις (ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν, ὑψοῦν κ.λπ.) διὰ τὸ μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ὅπως αἱ θερμαὶ προσευχαὶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, ἀειμνήστου Θ. Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας – καὶ ὅπως τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31.7.1829, μὲ τὸ ὁποῖον ἀρχίζει τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834), καθὼς καὶ τὸ Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) ρητῶς ὁρίζουν.
2. Πέραν τοῦ Ναοῦ θὰ ἀνεγείρωμεν καὶ περιλάμπρους στήλας μὲ τὰ ὀνόματα :
α. Τῶν ἐπιφανῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν, ποὺ ἔπεσαν εἰς τὰ πεδία τῶν μαχῶν, καὶ εἰδικὰς στήλας διὰ τοὺς Ἀγνώστους Ἥρωας τοῦ 1821.
β. Τῶν Φιλελλήνων ἀγωνιστῶν, ποὺ ἔπεσαν εἰς τὰς μάχας τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας Ἀγῶνος 1821.
γ. Τῶν Φιλελλήνων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλον ἀποτελεσματικῶς εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν καὶ ἀναγνώρισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
3. Πλησίον τῶν ἐν λόγῳ μνημείων θὰ ἀνοικοδομηθοῦν ὄχι μόνον βοηθητικοὶ χῶροι, ἀλλά, εἰ δυνατόν, εἰς τὴν ἐγγὺς περιοχὴν νὰ ἀναγείρωνται ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγαι ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, ποὺ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».
4. Ὅλα αὐτὰ θὰ διοικοῦνται μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν ἀπὸ 10μελῆ Ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱδρύματος ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἢ τοῦ ἐκπροσώπου-νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ.
5. Τὰ 45 μέλη τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος ἢ τοῦ ἐκπροσώπου αὐτοῦ, μὲ τὰς καθοδηγήσεις τῶν συμμετεχόντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μεσογαίας, Πειραιῶς, Νέας Ἰωνίας, Γλυφάδας καὶ τῶν 44 ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν) μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν, θὰ προτείνουν καὶ συζητοῦν θεαρέστους ἰδέας διὰ κοινωφελῆ ἔργα, συνερχόμενοι δύο (2) φορὰς τὸ ἔτος.
6. Ἡ ἀδέκαστος Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπαγρυπνῇ διὰ τὴν διαχείρισιν καὶ ἀξιοποίησιν καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας. Οὕτω θὰ ἀποφεύγωνται αἱ συνηθισμέναι ἀτασθαλίαι, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν δυστυχῶς ἀκόμη καὶ εἰς κοινωφελῆ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα διοικοῦνται πολλάκις ἀπό «ἡμετέρους», ποὺ δὲν ἔχουν φόβον Θεοῦ καὶ δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Περισσότερον χρηστὴ καὶ δημοκρατικὴ Διοίκησις, ὡς αὐτὴ ποὺ θὰ ἔχῃ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α., δὲν θὰ ὑπάρξῃ οὐδαμοῦ εἰς τὴν ὑφήλιον (περισσότεrαι διευκρινίσεις εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www/fotgrammi.gr).
Τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» διεκδικεῖ, δὲν διοικεῖ. Τοῦτο εἶναι ἁρμοδιότητα τοῦ Ἱδρύματος Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τοῦ Προσκυνήματος. Τὸ Σωματεῖον στηρίζει, ἀλλὰ δὲν διαιρεῖ, οὔτε διαιρεῖται. Συμβάλλει δὲν διαβάλλει.

3.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (ΙΠΗ&ΠΑ)

Λαβόντες τὴν ἀνωτέρω ἡμιτελῆ ἐξουσιοδότησιν καὶ μὴ ὁλοκληρωθέντος τοῦ θέματος οὔτε κατὰ τὴν συνεδρίαν τοῦ Μαΐου, ἀπεστείλαμεν τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 256/14.5.2015 ἔγγραφον:

Μακαριώτατε, Ἅγιοι κύριοι Συνοδικοὶ καὶ
Ἅγιε κύριε Ἀρχιγραμματεῦ,
Χριστὸς Ἀνέστη, Εὐλογεῖτε !

Ὡς γνωστόν, Ἱδρύματα δὲν ἔχουν μέλη, Γενικὲς Συνελεύσεις, Ἀρχαιρεσίες καὶ τὰ τοιαῦτα (ὅπως σωματεῖα, σύνδεσμοι, σύλλογοι κ.λπ.) ἀλλὰ περιουσίαν.

1. Πέραν τῆς ἀκινήτου περιουσίας μου, τὴν ὁποίαν διέθεσα βάσει τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος ἀπὸ 17.9.1997, δημοσιευθέντος εἰς τὸ ΦΕΚ 853Β/25.9.1997 ἄρθρον 3ον παράγραφος 1, ἐδάφια α –ιγ, ἐδώρισα :

Α) διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμ. 3809/11.7.2006 πράξεως δωρεᾶς ἐν ζωῇ τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Κόλλια καὶ τὴν μονοκατοικίαν μετὰ κήπου εἰς τὴν ὁδὸν Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικόν,
Β) διὰ τῆς ὑπ’ἀριθμ. 7425/17.4.2008 πράξεως δωρεᾶς ἐν ζωῇ τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Λάμπρου Βλάχου καὶ τὸ ἀκίνητόν μου Ἀπόλλωνος 23 Β, 10557 Ἀθήνα,
Γ) Βάσει τῆς συνημμένης ἐπικυρωμένης ὑπευθύνου δηλώσεως – ἀμετακλήτου δωρεᾶς – ἐκχωρήσεως – παραδόσεως καὶ μεταβιβάσεως ἀπὸ 12.6.2013 εἴκοσι πέντε (25) χαρτοφυλάκια μου ἀξίας καταθέσεων περίπου τεσσάρων ἑκατομμυρίων (4.000.000) Εὐρώ,
Δ) Ἐπίσης βάσει τῆς ἐπικυρωμένης ὑπευθύνου δηλώσεως ἀμετακλήτου προσφορᾶς –δωρεᾶς ἀπὸ 3.10.2009 ἐδώρισα εἰς τὸ ΙΠΗ&ΠΑ ἑξακοσίας ἐννενήντα πέντε χιλιάδας διακόσια ἕνδεκα + 90/100 (695.211,90) Εὐρώ,
Ε) Ἐπὶ τῶν ἀκινήτων μου τοῦ ἄρθρου 3ου παράγραφος 1, ἐδάφια ια καὶ ιβ ἔχω ἐπενδύσει περίπου δυόμισυ δισεκατομμύρια δραχμὰς εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων,
ΣΤ) Μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 4764/5.6.2013 τροποποιητικὴν πρᾶξιν τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἱκατερίνης Μαυρουδῆ ἐπεκτάθησαν οἱ σκοποὶ τοῦ Ἱδρύματος, ὡς συνημμένως περιληπτικῶς καὶ ἀνεγράφη ρητῶς ὅτι ἁπαξάπασα ἡ περιουσία τοῦ Ι.Π.Η.&Π.Α. θὰ διατεθῇ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ζ) Ἀκόμη καὶ διὰ τὰ 11 ἀκίνητα γονικὴ παροχὴ τῆς ἀειμνήστου μητρός μου Ἀδαμαντίας πρὸς τὰ ἀδέλφια μου καὶ τὰ ἀνήψια μου, μὲ τὰ ἀμετάκλητα πληρεξούσια ὑπ᾿ ἀριθμ. 20707/2.9.2014, 20705/2.9.2014 καὶ 20690/29.7.2014 ἔχω δώσει ἐντολὴν εἰς τὸν Συμβολαιογράφον Ἀθηνῶν Γεώργιον Ἀποστολόπουλον νὰ κάμῃ χαριστικὴν πρᾶξιν δωρεᾶς ὑπὲρ τοῦ Ἱδρύματος.
Η) Εἰς τὸ Σχέδιον Νόμου μετὰ Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως καὶ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ τοῦ ΙΠΗ&ΠΑ ρητῶς ἀναφέρεται ὅτι διὰ τοῦ πρακτικοῦ 28/7.3.2015 τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅλα τὰ ἔσοδα τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διατίθενται εἰς τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
2. Τοιουτοτρόπως ἐγὼ δὲν ἔχω οὔτε δίκυκλον ἐπ᾿ ὀνόματί μου, εἶμαι «ἐλεύθερο πουλί» καὶ ἐπιθυμῶ ἐν ζωῇ νὰ πραγματοποιήσω τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, πρὶν κλείσω τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ ἀπέλθω ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, ἐφ᾿ ὅσον οἱ καθ᾿ ὕλην ὑποχρέοι, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, δὲν ἠξιώθησαν ἐπὶ 186 συναπτὰ ἔτη νὰ τὸ πραγματοποιήσουν…
3. Λόγῳ τῆς ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἄκρας ἀνιδιοτέλειας, οἱ ἰδεολόγοι φιλεύσπλαχνοι καὶ εὐλαβεῖς Ἕλληνες μᾶς ἔχουν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην καὶ μᾶς συνέδραμον εἰς τὴν ἀποστολὴν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, Οὐκρανίαν, Γεωργίαν, Ρουμανίαν, Ρωσίαν, Ἀφρικανικὰς χώρας κ.λπ.
4. Συμβατικῶς 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διατίθεται εἰς τὸν Κρατικὸν Προϋπολογισμὸν διὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν, ἐξοπλισμὸν Σχολείων, ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ναῶν ! ! !
5. Μὲ πραγματικὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν θὰ ὑπάρχουν περισσεύματα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ δύνανται νὰ ἱδρύωνται καὶ συντηροῦνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγες ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ «Βασιλειάδες»…
6. Βάσει τῶν ἀνωτέρω ὁ πρώην Ἀρχιγραμματεὺς τῆς ΔΙΣ Θεοφιλέστατος Διαυλείας καὶ νῦν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας κ.κ. Γαβριὴλ ἀπέστειλεν τὴν συνημμένην ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ ὑπ’ἀριθμ. 1240/25.6.2012 πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας.
Ὁποιανδήποτε ἄλλην ἀπορίαν ἢ πληροφορίαν θέλετε, εἴμεθα πάντοτε εἰς τὴν διάθεσίν Σας. Ἐν ἀναμονῇ…
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι.Α.

Ἐν ὄψει τῆς Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. τὴν 3.6.2015 ἀπεστείλαμε τὸ κατωτέρω ἔγγραφον ὑπ᾿ ἀριθμ. 472/2.6.2015

4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Ἐπανειλημμένως ἔχομεν καταθέσει τὰ ἀδιάσειστα στοιχεῖα (Προεδρικὸν Διάταγμα ἀπὸ 17.9.1997 – ΦΕΚ 853Β/25.9.1997, καὶ Τροποποιητικὴ πρᾶξις ὑπ’ἀριθμ. 4764/5.6.2013 τῆς συμβολ. Ἀθηνῶν κ. Αἰκ. Μαυρουδῆ ἐγκριθεῖσα μὲ τὸ ἀπόσπασμα πρακτικοῦ συνεδριάσεως Συμβουλίου Ἐθνικῶν Κληροδοτημάτων ἀπὸ 23.10.2013 τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν, κατόπιν καὶ τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 1240/1204/25.6.2012 ἐγγράφου τῆς Δ.Ι.Σ.), ὅτι δηλαδὴ ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου μου τὸν ἔχω ἐκχωρήσει εἰς τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α., μὲ σκοπὸν τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
2. Διὰ νὰ διαλυθῇ καὶ ἡ παραμικρὰ ὑπόνοια ὅτι δῆθεν ἡ περιουσία μου δὲν ἔχει ἀφιερωθῆ εἰς τὸ Ἵδρυμα, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἀντίγραφον ἐπιστολῆς μας ὑπ’ἀριθμ. 256/14.5.2015 πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, διὰ νὰ ἰδῆτε ὅτι αὐτὴ ἡ ὑπόνοια οὐδόλως ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν πραγματικότητα…διὰ νὰ μὴ ἐπικρατῇ καὶ εἰς τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς ἡ διάδοσις ὅτι δῆθεν ἐγὼ δὲν ἔχω μεταβιβάσει τὴν περιουσίαν μου εἰς τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α…
4. Εἶναι δὲ πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα νὰ παραποιῆται ἡ ἀλήθεια καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ὄχι μόνον νὰ μὴ διευκολυνώμεθα, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ ἐμποδιζώμεθα…
5. Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἦλθεν ἁρμοδίως καὶ ἐγκαίρως τὸ ἀνωτέρω ἔγγραφον, πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς 14.5.2015, καὶ νὰ ὡλοκληρώθη ἡ ἐξουσιοδότησις Ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς καὶ νὰ μὴ παραμείνῃ «κουτσουρεμένη» ἢ τουλάχιστον κατὰ τὴν αὐριανὴν Συνεδρίαν τῆς Δ.Ι.Σ. (3.6.2015) νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἐξουσιοδότησις καὶ διὰ τὰς Νομοθετικὰς Ρυθμίσεις.
6. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα νὰ ὑπερψηφίζεται τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος διὰ πολλοστὴν φορὰν καὶ ἀκόμη καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ συναινῇ καὶ τοιουτοτρόπως νὰ ἀναγνωρίζεται μωαμεθανικὴ μειονότης ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀττικὴν καὶ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης προβλέπει μόνον διὰ τὴν Θράκην μας…
7. Ἀπεναντίας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὑπάρχει μεγίστη φειδὼ καὶ ἀβελτηρία, πρᾶγμα ποὺ ἔχει λυπήσει σφόδρα τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας… Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι.Α.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *