ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

1. Ὡς γνωστόν, στόχος καὶ ἐπιδίωξις τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς εἶναι νὰ ρίχνῃ πάντοτε καὶ παντοῦ ἄπλετον φῶς, νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχεται, χωρὶς νὰ λασπολογῇ.
2. Ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀνεβάζωμεν συνεχῶς τὸ ποιοτικὸν ἐπίπεδον. Οἱ φίλοι καὶ οἱ ἀναγνῶσται μᾶς ἐπαναλαμβάνουν ὅτι ὄντως πρέπει νὰ κυκλοφορῶμεν συχνότερον, διὰ νὰ ἐνημερώνωμεν ἐγκαίρως καὶ ἐγκύρως ὅλους τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους καὶ βιοῦντας Ἕλληνας, προβάλλοντες καὶ ὑπερασπιζόμενοι πάντοτε τὰς ἀνεκτιμήτους ἀξίας τῆς Φυλῆς μας: α) ἀνόθευτον Ὀρθοδοξίαν, β) ἀδιάφθορον Οἰκογένειαν, γ) ἀκεραίαν καὶ δημοκρατικὴν Πατρίδα – χρηστὸν κράτος δικαίου.
3. Πρὸς τοῦτο ηὐξήσαμεν τὰς σελίδας τῶν τριῶν τευχῶν εἰς 82 σὺν τὰ ἐξώφυλλα 4 σελίδας, ἀντὶ τῶν 32 ἢ 48 ἢ 64 εἰς τὸ παρελθόν, καὶ τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν εἰς 224 σελίδας. Αὐτὸ τὸ φράγμα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὸ ὑπερβῶμεν, διότι τὰ ταχυδρομικὰ θὰ εἶναι διπλάσια, πρᾶγμα ἀπαγορευτικὸν διὰ τὸ λίαν περιορισμένον βαλάντιόν μας, καθ᾿ ὅτι καὶ τὴν Φωτεινὴν Γραμμὴν τὴν ἀποστέλλομεν παντοῦ δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν.
4. Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἱκανοποιήσωμεν τὰς ἐπιθυμίας καὶ προτροπὰς χιλιάδων φίλων νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας μηνιαίως καὶ μὲ διπλάσια φύλλα. Αὐτὸ θὰ μᾶς διευκόλυνεν τὰ μέγιστα νὰ ἐπιλέγωμεν καὶ προβάλλωμεν σπουδαιότατα ἄρθρα φίλων καὶ θαυμαστῶν τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς καὶ νὰ μὴ εἴμεθα ἀπὸ πρωίας μέχρι νυκτὸς εἰς τὸ τηλέφωνον, διὰ νὰ ἐνημερώνωμεν ἕνα ἕκαστον ἰδιαιτέρως.
5. Ὅμως ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ λησμονῶμεν ὅτι εἴμεθα μία μικρὰ στέρνα καὶ πρέπει πάντοτε νὰ συνεχίσωμεν νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διότι, ἐὰν στερέψῃ ἡ στέρνα, θὰ χαρῇ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος ἀφαντάστως καὶ θὰ διαδίδῃ παντοῦ: «φούσκα ἦταν καὶ αὐτὸς καὶ ξεφούσκωσε».
6. Διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας μέχρι πρὸ ἐτῶν μᾶς ἐνίσχυον πολλοὶ φιλεύσπλαγχνοι. Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, κατωρθώσαμεν νὰ ἀποστείλωμεν ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀγαθὰ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας. Ὅμως ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ μᾶς ἐδώριζον κάποτε, τώρα ἔχουν περιπέσει οἱ ἴδιοι εἰς τὴν ἔνδειαν καὶ κοκκινίζομεν, διότι δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συντρέξωμεν αὐτούς, ποὺ ἐκ τῆς συγκυρίας περιῆλθον εἰς ἔνδειαν καὶ ἀναγκαζόμεθα ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν νὰ ξοδεύωμεν διάφορα ποσά, διὰ νὰ συνεχίσωμεν.
7. Ἤδη τόν «Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἠναγκάσθην νὰ τὸν διευκολύνω μὲ ἀτόκους ταμειακὰς διευκολύνσεις καὶ τοιουτοτρόπως ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὀφείλει σχεδὸν μισὸ ἑκατομμύριον εὐρὼ εἰς τὸν ὑποφαινόμενον.
8. Διὰ τὸ «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἔχομεν ὁρίσει τὴν ἐτησίαν συνδρομὴν εἰς μόνον 5 εὐρώ, διὰ νὰ διευκολύνωνται καὶ οἱ οἰκονομικῶς ἀδύνατοι. Τὰ μέλη μας τώρα πλησιάζουν τὰς 4 ἑκατοντάδας. Οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν καταβάλει τὰς συνδρομάς των. Ἀκόμη καὶ ἐὰν ὅλοι ἐξοφλήσουν τὰς συνδρομάς των, δὲν ἐπαρκοῦν οὔτε νὰ ἀγοράσωμεν μίαν φορὰν γραμματόσημα…
9. Ὅλοι μᾶς ἔχουν παρεξηγήσει ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα «ζάπλουτοι» καὶ δὲν ἔχομεν ἀνάγκην ἀπὸ συνδρομάς – εἰσφοράς – δωρεὰς καὶ τὸ ὑστέρημά των τὸ δίδουν ἀλλοῦ καὶ ὄχι εἰς ἡμᾶς. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα τέχνασμα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν διαβόλου, διὰ νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ ποτὲ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὸ ὁποῖον πολεμοῦν τεχνηέντως καὶ συστηματικῶς ὄχι μόνον οἱ κοσμικοί, ἀλλὰ δυστυχῶς μέχρι καί τινες ἁγιορεῖται πατέρες τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας. Τοὺς ἔχουν ἐπηρεάσει τὰ διάφορα σατανικὰ φληναφήματα, ὥστε νὰ ἰσχυρίζωνταί τινες Ἅγιοι Πατέρες ὅτι δῆθεν τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31.7.1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) & 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) εἶναι πλαστά !
Ἡ Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως ὅμως (τὸ ἀπὸ συστάσεως τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους ἐπίσημον νομοθετικὸν ὄργανον τῆς Πατρίδος μας) δεικνύει ὅτι αὐτὰ οὐδόλως εἶναι πλαστά :

Ἔτσι ἐφαρμόζονται τὰ Γραφικά:
α. «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14) καὶ
β. «…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).
10. Δυστυχῶς τινες Ἅγιοι Πατέρες, ἀκόμη καὶ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐφαρμόζουν τό «ἐρεύνα καὶ πίστευε», ποὺ εἶναι ἀρετὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἐφαρμόζουν τό «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα», ποὺ εἶναι δόγμα τῆς παπικῆς ἐκκλησίας καὶ ἄλλων θρησκειῶν . . .
11. Βασικὴ ἀρχὴ τῶν φορέων μας καὶ τῶν πνευματικῶν σηματοφόρων μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή, Twitter: @PANEL_TAMA, web t.v. εἶναι ὅτι πάντοτε πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καλόπιστος διάλογος καὶ ὅτι ἐκεῖ ὅπου ὁ διάλογος ὑπάρχει, φυγαδεύεται ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος. Ὅπου δὲν ὑπάρχει ἀντικειμενικὸς διάλογος, βασιλεύει καὶ χορεύει ὁ διάβολος. Τότε μόνον εἴμεθα συνεπεῖς καὶ ἐνσυνείδητοι Χριστιανοί, ἐάν, ὅταν ἔχωμεν ἀπορίας, ἀμφιβολίας ἢ καὶ ἀμφισβητήσεις κάποιας ὑποθέσεως ἢ ἀληθείας, νὰ καλῶμεν αὐτοὺς ποὺ μᾶς στενοχωροῦν καὶ νὰ τοὺς διευκρινίζωμεν τὰ πάντα. Ἐὰν εἶναι καλόπιστοι, τότε παύουν νὰ παρασύρωνται ἀπὸ σατανικὰ φληναφήματα. Ἐὰν ὅμως εἶναι κακόπιστοι, τότε, ἐνώπιον ἄλλων, νὰ τοὺς διευκρινίζωμεν τὰ πάντα. Ἐὰν συνεχίζουν νὰ ἐπιμένουν εἰς τὰς ἀπόψεις των, τότε νὰ τὸ γνωστοποιῶμεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, δηλαδὴ εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ ἐὰν συνεχίσουν νὰ ἐφευρίσκουν προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, τότε ἄς προσευχώμεθα θερμῶς, ὁ Κύριος νὰ φωτίζῃ τοὺς ἀντικειμένους ἡμῶν, ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικὸν ἀπὸ τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 18, 15-18.
12. Ἄλλη βασικὴ ἀρχὴ τῶν φορέων μας καὶ τῶν ὀργάνων μας εἶναι : «Στρατηγικὴ χωρὶς ἠθικὴν δὲν δικαιώνεται καὶ δὲν ἀξίζει». Πᾶν τὸ νόμιμον δὲν εἶναι καὶ ἠθικόν. Μόνον τὸ ἠθικὸν εἶναι εὐλογημένον ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ μόνον αὐτὸ ὀφείλομεν νὰ ἐπιδιώκωμεν καὶ διὰ τοῦτο νὰ ἀγωνιζώμεθα νὰ γίνῃ καὶ νόμιμον.
13. Οἱ φορεῖς μας καὶ οἱ πνευματικοὶ σηματοφόροι των ἔχομεν πληθώραν ἄλλων ἰδέων, προοπτικὰς καὶ στρατηγικὰς διὰ δράσεις εἰς ἀπείρους τομεῖς. Πλὴν ὅμως, γονατίζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ μὴ εὑρίσκοντες ἔμπρακτον κατανόησιν ἀπὸ χιλιάδας φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν μας, δραστηριοτήτων μας καὶ προοπτικῶν μας (οἱ ὁποῖοι μᾶς συγχαίρουν μὲ λόγους, ἀλλὰ ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι δείχνουν ἐμπράκτως συναντίληψιν), δὲν τολμῶμεν νὰ ἐπεκταθῶμεν περαιτέρω, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους, φίλους καὶ ἀδελφούς, νὰ μᾶς συντρέξουν ἐμπράκτως.
14. Πρὸς τοῦτο ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ὑπερκατεπειγόμεθα ἰδεολόγους ἐθελοντάς, διὰ νὰ συναγωνισθῶμεν καὶ νὰ δράσωμεν ἐποικοδομητικῶς διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, δηλαδὴ διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὴν Γῆν.
15. Ἐλᾶτε, σᾶς ἀναμένομεν ὅλους σας. Ὅλοι μαζὶ δυνάμεθα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ εὐχέρως νὰ πετύχωμεν θαύματα.

16. Ἐλᾶτε νὰ συμπνευματισθῶμεν καὶ νὰ συναγωνισθῶμεν ἀνιδιοτελῶς διὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Πίστιν, διὰ ἀκεραίαν καὶ ἐλευθέραν Ἑλλάδα, τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας ὅπου γῆς καὶ μὲ πρώτην προτεραιότητα τὴν Εἰρήνην, τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. Ὅλοι μας πρέπει νὰ βελτιώνωμεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγάπῃ. Μόνον ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία δὲν χρειάζεται διόρθωσιν ! ! !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *