ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΠΟΤΕ ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΙ …ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

24.4.2015
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΝ
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ ἄς ἀγωνισθῶμεν, ποτὲ καὶ πουθενὰ Γενοκτονίαι, εἰσβολαὶ ἀλλοφύλων καὶ κατακτητικοὶ πόλεμοι.

1. Γενοκτονία εἶναι ἕν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων διαπραττόμενον ἔγκλημα ἀποβλέπον εἰς τὴν συστηματικὴν καὶ μὲ κάθε μέσον προσπάθειαν ἐξοντώσεως μιᾶς φυλῆς ἢ ἑνὸς ὁλοκλήρου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ὑποδουλώνεται ἀπὸ βάρβαρα καὶ ἀπολίτιστα στίφη.

Πέραν τῶν λεηλασιῶν καὶ τῶν καταστροφῶν τῶν ὑποδομῶν καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ, προσπαθοῦν παντοιοτρόπως νὰ ἐξαφανίσουν τοὺς ὑποδούλους.

Ἡ ἱστορία εἶναι πλήρης τοιούτων γενοκτονιῶν.

2. Φρικτότατον μέσον γενοκτονίας μιᾶς φυλῆς ἢ ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ ἦτο κατὰ χρονικὰς περιόδους καὶ τὸ παιδομάζωμα. Τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀπεμακρύνοντο βιαίως ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ συγγενεῖς των καὶ ἀνετρέφοντο τελείως διαφορετικῶς, οὕτως ὥστε αὐτὰ τὰ ἴδια παιδιὰ νὰ μισοῦν καὶ νὰ πασχίζουν νὰ δολοφονοῦν τὴν ἰδίαν τὴν φυλήν των.

3. Παραδείγματος χάριν, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὑπέστη τὰ πάνδεινα ἀπὸ τοὺς περιβοήτους γενιτσάρους, οἱ ὁποῖοι ἐγαλουχοῦντο ὅτι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός των ἦσαν οἱ Ἕλληνες καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.

4. Ὁ Οὔλριχ Μέλεντορφ Βιλαμόβιτς (Ulrich von Wilamowitz Mðllendorf, 1848-1931, Γερμανός φιλόλογος, κορυφαῖος ἑρμηνευτὴς τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἕλληνες ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν ἐλευθερωταὶ καὶ οὐδέποτε κατακτηταί. Ἡ προσπάθειά των ὑπῆρξε πάντοτε ἐκπολιτιστική. Ἀντὶ νὰ ἐξοντώνουν τοὺς λαούς, τοὺς ὁποίους κατέκτων, προσεπάθουν νὰ τοὺς ἐκπολιτίζουν καὶ νὰ τοὺς μετατρέπουν εἰς ἀγαθοποιὰ μέλη τῆς κοινωνίας.

5. Τὰ φοβερὰ αὐτὰ ἐγκλήματα, αἱ γενοκτονίαι ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, δὲν ἦσαν ἀπόροια μόνον ἐσκεμμένης πολιτικῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκδήλωσις ἐμφύτου αἱμοχαροῦς διαθέσεως καὶ βαρβάρου ἀντιλήψεως…

Τὸ συνειδητὸν ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας ἀρχίζει κυρίως ἀπὸ τὴν στιγμήν, κατὰ τὴν ὁποίαν τὰ βάρβαρα φύλα ἀποβάλλουν τὴν μορφὴν τῶν ἀτάκτων ὀρδῶν καὶ ἐπηρεαζόμενα ἀπὸ τὸν πολιτισμὸν τῶν λαῶν, ποὺ κατέκτησαν, προσπαθοῦν καὶ αὐτὰ νὰ ἐκπολιτισθοῦν καὶ ἐπιδιώκουν νὰ ἐμφανισθοῦν ὡς δῆθεν πολιτισμένοι λαοί.
6. Οἱ Τοῦρκοι, καθοδηγούμενοι ἀπὸ Γερμανοὺς ἀξιωματικούς, ἐξαπέλυσαν τὰς φοβερὰς γενοκτονίας τὸ 1915, τὸν σφαγιασμὸν καὶ τὴν ἐξολόθρευσιν 1.500.000 Ἀρμενίων καὶ ἀργότερον 1.500.000 Ποντίων.

7. Τὴν διογκωμένην γενοκτονίαν τῶν Ἑβραίων οἱ περισσότεροι λαοὶ ἀσμένως ἀνεγνώρισαν, ἂν καὶ οἱ Ἑβραῖοι ἦσαν μία πολὺ μικρὰ μειοψηφία, οὔτε τὸ 10%, ἴσως οὔτε κἂν τὸ 5% ἐν σχέσει μὲ τὰ 60.000.000 τῶν Χριστιανῶν καὶ λοιπῶν φυλῶν καὶ θρησκευμάτων τῆς ὑφηλίου, οἱ ὁποῖοι ἐδολοφονήθησαν καὶ ἐξολοθρεύθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ὑπὸ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ καὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας κατώρθωσαν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις νὰ ὑπερφημισθῇ τὸ ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑβραίων, ἀποσιωποῦντες πληθώραν ἄλλων γενοκτονιῶν…

8. Παραδόξως δὲ ἀκόμη καὶ σήμερον οἱ «πολιτισμένοι» «Χριστιανοί» τῆς Δύσεως (Ἀμερικανοί, Ἄγγλοι, Γερμανοὶ κ.λπ.) ἀρνοῦνται τὰς γενοκτονίας τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων χάριν τῆς διατηρήσεως τῆς φιλίας μὲ τὴν Τουρκίαν.

9. Μὲ τὰς γενοκτονίας, τὰς ὁποίας δημιουργοῦν Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι, οἱ ὁποῖοι παρανόμως, αὐταρχικῶς καὶ ἐγκληματικῶς ἐπεμβαίνουν εἰς τὰς διαφόρους χώρας ὡσὰν παγκόσμιοι χωροφύλακες δημιουργοῦν τοὺς ἐμφυλίους πολέμους, ποὺ εἶναι ὅ,τι φοβερώτατον δύναται νὰ ὑπάρξῃ, ἐξοπλίζοντες τοὺς πάντας νὰ ἀλληλοσπαράζωνται. Κατόπιν σκηνοθετοῦν διαφόρους σατανικὰς ἀφορμὰς καὶ εἰσβάλλουν ὡς δῆθεν ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως. Ὄχι μόνον ἀντίστασιν δὲν συναντοῦν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας συμπαράστασιν ἀπὸ τοὺς Νατοϊκοὺς συμμάχους των καὶ τοιουτοτρόπως διαλύουν τὰς χώρας, ὅπως Ἑρζεγοβίνην, Κοσσυφοπέδιον, Ἀφγανιστάν, Βιετνάμ, Λάος, Ἰράκ, Συρίαν, Λιβύην κ.λπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : 1.500.000 Χριστιανοὶ Ἀρμένιοι ἐσφαγιάσθησαν εἰς τὴν Ἀνατολικὴν καὶ Δυτικὴν Ἀρμενίαν.
Ἡ Ἑλλὰς ἀνεγνώρισεν τὴν γενοκτονίαν τῶν Ἀρμενίων.
Ὅταν ἠρωτήθησαν οἱ Ἀρμένιοι, διατὶ δὲν ἀνεγνώριζον, καὶ αὐτοὶ μέχρι πρὸ τινος, τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων, ἀπήντησαν (τὸ ἀναφέρομεν χάριν τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας): «διότι δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπουν Ἕλληνες πολιτικοί !». Προσφάτως οἱ Ἀρμένιοι (Μάρτιος 2015) ἀνεγνώρισαν τὴν Γενοκτονιαν τῶν Ποντίων…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *