ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ (23.5.1996)

 

Τόσον κατὰ τὸν 20ον ὅσον καὶ κατὰ τὸν 21ον αἰῶνα, ἰδίως τὰ τελευταῖα ἔτη, ἀναδεικνύονται πολλοὶ Νεομάρτυρες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἰδίᾳ εἰς τὴν Ἀνατολήν.
Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (γεννηθεὶς τὴν 23ην Μαΐου 1977 πλησίον τῆς Μόσχας) εἶχε βαπτισθῆ κατά τὴν παιδικήν του ἡλικίαν. Ἱερεύς, ὁ ὁποῖος τὸν ἐξομολόγησε καὶ τὸν μετἐλαβε τοῦ ἐδώρισεν ἕνα Σταυρόν, τὸν ὁποῖον ἐκεῖνος ποτὲ δὲν ἀπεμάκρυνεν ἀπὸ ἐπάνω του. Παρουσιασθεὶς εἰς τὸν Στρατὸν ἠχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν Τσετσένων. Μετὰ ἀπὸ 100 ἡμέρας αἰχμαλωσίας οἱ Τσετσένοι, ἐπειδὴ δὲν ἐπέτυχον, παρὰ τὰ βασανιστήρια, νὰ τὸν πείσουν νὰ βγάλῃ τὸν Σταυρόν του, τὴν 23ην Μαΐου τοῦ 1996, τὸν ἔσφαξαν μὲ μαχαῖρι ἀποκόπτοντες ἐντελῶς τὸ κεφάλι του, ἀλλὰ δὲν ἐτόλμησαν νὰ βγάλουν τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὸν λαιμόν του. Τὸν ἔθαψαν μὲ τὸν Σταυρόν, ἀλλὰ χωρὶς τὸ κεφάλι…
Οἱ γονεῖς του πληρώνοντες ἀδρὰ λύτρα ἔλαβον τὸ σῶμα του. Ἀμέσως, εἰς διαφόρους περιοχὰς τῆς Ρωσίας ὁ Ἅγιος μάρτυς Εὐγένιος ἄρχισε νὰ ἐμφανίζεται καὶ νὰ κάνῃ θαύματα!!!

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΡOΝΤΙΟΝΩΦ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

(Μέγαν εὕρατο ἦχος Γ΄)

Ἂρτι ἒλαμψας ἐν ἐκκλησίᾳ, τῇ ἀθλήσει σου ἐν Τσετσενίᾳ, στρατιῶτα τοῦ Χριστοῦ, μάρτυς ἒνδοξε, τοῦ σοῦ σταυροῦ μηδαμῶς χωριζόμενος καί κεφαλῆς σου ἀγρίως τεμνόμενος· oὓτως Ἃγιε νεομάρτυς Εὐγένιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἒλεος.
(ὑπὸ Γεωργίου Ἀσημάκου)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *