ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-Ο ΚΩΔΙΞ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(Μάϊος 1965)

Τὸν Μάιον τοῦ 1965 εἰς τὰς Ἀθήνας μὲ τὴν παρουσίαν τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Δημοσίων Σχέσεων, ἐψηφίσθη ὁ Κῶδιξ τῶν Ἀθηνῶν.
Ἐπέχει τὴν θέσιν τοῦ χάρτου τῆς Ἠθικῆς ἢ τὸν Κώδικα Δεοντολογίας Δημοσίων Σχέσεων, μὲ πλήρη σεβασμὸν εἰς τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

Πρὸς ἐνίσχυσιν τῆς ἠθικῆς εἰς τὰς δημοσίας σχέσεις, εὐχόμενοι μίαν κοινωνίαν περισσότερον ἀνθρωπίνην, ἀντιγράφομεν ἀναλυτικῶς τὸν ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, κατὰ τὸν ὁποῖον κάθε μέλος τῆς ἑνώσεως δημοσίων σχέσεων πρέπει νὰ προσπαθῇ, ὥστε :

 

ΑΡΘΡΟΝ 1
Νὰ συμβάλλῃ εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν προϋποθέσεων, ποὺ ἐπιτρέπουν εἰς τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀναπτύσσῃ τὴν προσωπικότητά του καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὰ ἀπαράγραπτα δικαιώματα, ποὺ τοῦ ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.

ΑΡΘΡΟΝ 2
Νὰ καθιερώνῃ ἐπικοινωνιακὰ πρότυπα καὶ διαύλους ἐπικοινωνίας, ὥστε, ἐνθαρρύνοντας τὴν ἐλεύθερην ροὴν τῶν οὐσιωδῶν πληροφοριῶν, νὰ καθιστᾶ κάθε μέλος τῆς κοινωνικῆς ὁμάδος ἐνήμερον καὶ νὰ τοῦ παρέχῃ τὴν συνειδητοποίησιν τῆς προσωπικῆς του συμμετοχῆς καὶ εὐθύνης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλληλεγγυότητός του πρὸς τὰ ἄλλα μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 3
Νὰ συμπεριφέρεται πάντα καὶ κάτω ἀπὸ ὁποιασδήποτε συνθήκας, μὲ τρόπον, ποὺ νὰ καταξιώνεται τῆς ἐμπιστοσύνης ἐκείνων μὲ τοὺς ὁποίους ἔρχεται εἰς ἐπαφήν.

ΑΡΘΡΟΝ 4
Νὰ λαμβάνῃ ὑπ᾿ ὄψιν του ὅτι, ἐπειδὴ ἡ φύσις τοῦ ἐπαγγέλματός του ἀναφέρεται εἰς τὸ Κοινόν, ἡ ἐπαγγελματική του συμπεριφορὰ-συχνὰ καὶ ἡ ἰδιωτική-ἀντανακλᾶται εἰς τὸν τρόπον, ποὺ κρίνεται τὸ ἐπάγγελμα εἰς τὸ σύνολόν του.

ΑΡΘΡΟΝ 5
Νὰ τηρῇ, κατὰ τὴν ἄσκησιν τοῦ ἐπαγγέλματός του, τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς ἠθικοὺς κανόνας τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου.

ΑΡΘΡΟΝ 6
Νὰ σέβεται καὶ νὰ περιφρουρῇ τὴν ἀξιοπιστίαν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος καὶ νὰ ἀναγνωρίζῃ εἰς κάθε ἄτομον τὸ δικαίωμα νὰ διαμορφώνῃ μόνο του τὴν προσωπικήν του κρίσιν.

ΑΡΘΡΟΝ 7
Νὰ καθιερώνῃ τὰς ἠθικάς, πνευματικὰς καὶ ψυχολογικὰς συνθήκας διὰ εἰλικρινῆ διάλογον καὶ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὸ δικαίωμα τῶν συμμετεχόντων, νὰ θέτουν τὸ θέμα των καὶ νὰ ἐκφράζουν τὰς ἀπόψεις των.

ΑΡΘΡΟΝ 8
Νὰ ἐνεργῇ εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις μὲ τρόπον ποὺ νὰ λαμβάνῃ ὑπ᾿ ὄψιν του τὰ συμφέροντα καὶ τῶν δύο συμμετεχόντων μερῶν: τοῦ Ὀργανισμοῦ πρὸς τὸν ὁποῖον παρέχει τὰς ὑπηρεσίας του καὶ τοῦ ἀμέσως ἐνδιαφερόμενου κοινοῦ.

ΑΡΘΡΟΝ 9
Νὰ τηρῇ τὰς ὑποσχέσεις καὶ ὑποχρεώσεις του, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ διατυπώνωνται πάντοτε μὲ τρόπον ποὺ νὰ μὴ ἀφήνῃ περιθώρια παρερμηνείας καὶ νὰ ἐνεργῇ νομοτύπως καὶ μὲ ἀκεραιότητα εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις, οὕτως ὥστε νὰ διατηρῇ τὴν ἐμπιστοσύνην τῶν πελατῶν ἢ τῶν ἐργοδοτῶν του, παρελθόντων ἢ παρόντων, καθὼς καὶ ὅλων τῶν ὁμάδων τοῦ κοινοῦ, ποὺ ἀφοροῦν αἱ ἐνέργειαί του.

Κάθε μέλος τῶν Ἑνώσεων Δημοσίων Σχέσεων πρέπει νὰ ἀρνεῖται :

ΑΡΘΡΟΝ 10
Νὰ ὑποτάσῃ τὴν ἀλήθειαν εἰς ἄλλας ἐπιταγάς.

ΑΡΘΡΟΝ 11
Νὰ μεταδίδῃ πληροφορίας, ποὺ δὲν βασίζονται εἰς ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα καὶ διαπιστωμένα γεγονότα.

ΑΡΘΡΟΝ 12
Νὰ δεσμεύεται ἢ νὰ παίρνῃ μέρος εἰς ὁποιανδήποτε δραστηριότητα, ποὺ προσβάλλει τὴν ἠθικήν, τὴν τιμὴν ἢ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος.

ΑΡΘΡΟΝ 13
Νὰ χρησιμοποιῇ σκοπίμως μεθόδους ἢ τεχνικὰς μὲ σκοπὸν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *