ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63 – ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1. Ἐπειδὴ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σήμερα ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ φελλοί, αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ φορεῖς μας:
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
αἰσθάνονται τὴν ἠθικὴν ὑποχρέωσιν νὰ τιμοῦν καὶ προβάλλουν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, ὄχι διότι τὸ ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐποικοδομητικῶς δρῶντες, ἀλλὰ διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.

2. Οἱ Ἐθνομάρτυρες τῆς Παλιγγενεσίας μας ἔχυσαν τὸ πανάγιον αἷμα των, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατον τουρκικὸν ζυγόν, πλὴν ὅμως δὲν ἐπροσέξαμεν καὶ ἐσκλαβώθημεν ἀπὸ τὴν φραγκιὰν τῶν παπικῶν καὶ προτεσταντῶν, τὸν σιωνισμὸν διὰ τῆς μασωνίας καὶ τῶν παρακλάδων της, Rotary, Lions, προσκοπισμόν…

3. Ὅπως ἔχομεν ἀναφέρει καὶ παλαιότερον, ὁ «Ἅγιος» τῆς πολιτικῆς, ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας «ἐπλήρωσεν» πολὺ ἀκριβά, ὅταν προέβλεψεν τὸν κίνδυνον καὶ ἐξέδωσεν τὴν ἐγκύκλιόν του, ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις…

4. Οἱ περισσότεροι, ποὺ ἐσπούδασαν εἰς τὴν Ἑσπέριαν δυστυχῶς ἐμυήθησαν εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ ὥμωσαν γῆν καὶ ὕδωρ, διὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ διατηρηθοῦν εἰς τὰς ὑψηλὰς θέσεις των.

5. Τοιουτοτρόπως ἐπεκράτησαν οἱ φιλοπαπικοί, οἱ προτεσταντίζοντες, οἱ μασῶνοι, οἱ μαρξισταί, οἱ κίναιδοι, οἱ οἰκουμενισταί, οἱ ὁπαδοὶ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καὶ τῆς νέας ἐποχῆς, ἡ παγκοσμιοποίησις, καὶ ὅλοι οἱ ἱκανοί, οἱ φιλότιμοι, οἱ εὐσεβεῖς, οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, οἱ εὐποιεῖς παραγκωνίζονται ἀπὸ τοὺς ἀντιορθοδόξους καὶ ἀντεθνικῶς σκεπτομένους, βιοῦντες, ἐνεργοῦντες καὶ διακηρύττοντες…

6. Τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν, ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν, ποὺ παραγκωνίζονται, γελοιοποιοῦνται καὶ διασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους, ἀνωμάλους καὶ ψευδοδιανοουμένους, εἶναι ἀπερίγραπτον καὶ διηνεκές, ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσι ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 12-13), καθὼς καὶ :
«… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» (Ἐφεσ. 6, 12).

7. Ὁ ἐν λόγῳ διωγμὸς προέρχεται γενικῶς ἀπὸ τὴν κακόβουλον κοινωνίαν, δηλαδὴ τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον καὶ ἐκφράζεται καὶ πολλαπλασιάζεται καὶ δημοσιοποιεῖται εὐρέως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα κατήντησαν «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφῆς τῆς ἀληθείας, ἐκμαυλισμοῦ καὶ ἀποβλακώσεως. Αἱ δὲ «ἀνεξάρτητοι ἀρχαί», ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, εἶναι οὐσιαστικῶς πειθήνια ὄργανα τῆς ἑκάστοτε καθεστηκυίας τάξεως καὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων…

8. Τοιουτρόπως μετατρέπεται ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία εἰς «μπανανία» τῶν «μάο-μάο» καὶ «τάμ-τάμ»…

9. Ἀντὶ ὁ κυρίαρχος λαὸς νὰ ἀποφαίνεται διὰ τὰ σπουδαιότατα θέματα διὰ δημοψηφισμάτων, κατόπιν ἀντικειμενικῆς διαφωτίσεως, κάμνουν μόνον δημοσκοπήσεις, τὰ λεγόμενα «γκάλοπ», ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιτύχουν…

10. Ἀντὶ λοιπὸν δι᾿ ὅλα τὰ ζωτικῆς σημασίας ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ ἀποφαίνεται μόνον ὁ κυρίαρχος λαός, δυστυχῶς, ἐπιβάλλεται καὶ ἀποφαίνεται μία στενὴ ὀλιγαρχία τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας».

11. Ἀπαύγασμα καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἠθικῆς σήψεως, ποὺ ἐπικρατεῖ, εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ἡ μάστιξ τῆς ἀνεργίας, τῆς ἐκλύσεως τῶν ἠθῶν καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν σοδομιτῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν ὡς πτώματα, περιττώματα, σκουπίδια καὶ φελλοί, οἱ ἀναίσχυντοι, οἱ ἀλαζόνες, οἱ δοκησίσοφοι, οἱ ραδιοῦργοι, οἱ καυχησιολόγοι καὶ ἐν γένει οἱ διεστραμμένως ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες…

12. Μόνον οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ πλέουν ἀντιθέτως πρὸς τὰ ρεύματα. Αὐτοὺς πρέπει νὰ βραβεύωμεν καὶ τιμῶμεν, παρ᾿ ὅλον ὅτι αὐτοὶ εἶναι ταπεινοὶ καὶ δὲν ἐπιδιώκουν τέτοια πράγματα, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ Παύλειον:

«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τελέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).

13. Αὐτὰ τὰ ὀλίγα λόγια εἶχα νὰ εἰπῶ διὰ τὰς σήμερον βραβευομένας προσωπικότητας γενικῶς. Περισσότερα δύνασθε νὰ ἰδῆτε εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 126 – 167.
Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ 210-3254321 ἕως 2 διὰ νὰ σᾶς ἀποστέλλωμεν δωρεὰν τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

14. Θὰ ἀκολουθήσουν σύντομοι παρουσιάσεις χωριστὰ διὰ κάθε βραβευόμενον πρόσωπον.

 

ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

1. Μετὰ τὴν ἐγκύκλιον παιδείαν καὶ τὰς σπουδάς του, ἐνυμφεύθη τὴν Μαρίαν, θυγατέρα τοῦ λαμπροῦ κληρικοῦ π. Λάμπρου Φωτοπούλου, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψεν τὴν νομικήν, διὰ νὰ μὴ εἶναι διαστροφεὺς τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐργάζεται λίαν ἐπιτυχῶς εἰς τόν «Ἀμπελῶνα» τοῦ Κυρίου.
Ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἱερέων σήμερα πασχίζει νὰ εὕρῃ μεγάλην καὶ πλουσίαν ἐνορίαν, ὁ ταπεινὸς καὶ εὐλαβὴς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου π. Βασίλειος ἐγκατέλειψεν τὴν Μητρόπολιν Κηφισίας καὶ ἦλθεν νὰ ὑπηρετῇ ἐδῶ εἰς τὰ «κατσικοχώρια».
2. Μαζὶ μὲ τὴν μικρόσωμον εὐλαβῆ καὶ ταπεινὴν πρεσβυτέραν του ἔφεραν εἰς τὸν κόσμον ὀκτὼ τέκνα διὰ καισαρικῆς τομῆς, λόγῳ ἀνυπερβλήτων προβλημάτων. Ὅλοι, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ἀποφεύγουν νὰ κάνουν περισσότερα τῶν 2 τέκνων, ὄχι μόνον διὰ καισαρικῆς τομῆς ἀλλὰ καὶ μὲ φυσιολογικὸν τοκετόν. Οἱ ἥρωες π. Βασίλειος καὶ ἡ πρεσβυτέρα του Μαρία ἐτόλμησαν νὰ τεκνοποίησουν καὶ τὸ 8ον τέκνον μὲ τὴν ἄκρως ἐπικίνδυνον καισαρικὴν τομήν.
3. Ἐνῷ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ὅλον τὸν πολιτισμένον κόσμον γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς ἀνέρχονται περίπου εἰς τὸ 7%, ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἑλλάδα περίπου εἰς τὸ 70%…
4. Ἀσυνείδητοι καὶ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι μαιευτῆρες ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀδυναμίαν καὶ τὰς ὑπερευαισθησίας τῶν γυναικῶν καὶ τὰς διαβεβαιοῦν ὅτι, ἐὰν τοὺς κάμνουν μέθην καὶ γεννήσουν διὰ καισαρικῆς τομῆς, δὲν θὰ αἰσθανθοῦν τὸ παραμικρόν. Ἔτσι δύνανται νὰ προγραμματίζουν πολλὰς γέννας τὴν ἰδίαν ἡμέραν μὲ πολλαπλάσια χρήματα. Ἀντιθέτως ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι καὶ εὐσυνείδητοι μαιευτῆρες ἀναμένουν ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας τὴν φυσιολογικὴν γένναν, εἰσπράττοντες ἐλάχιστα χρήματα…
5. Τὰ ζεύγη, ποὺ δὲν φυλάγονται, ὅταν συλλαμβάνουν, πείθονται ἀπὸ τοὺς σφαγεῖς μαιευτῆρες νὰ τοὺς κάνουν ἔκτρωσιν δημοσίᾳ δαπάνῃ, διότι τὸ αἰσχρὸν καὶ ἀντίχριστον κατεστημένον ψηφίζει τέτοιους νόμους. Ἐπὶ πλέον δὲ αἱ κοπέλαι ἀπὸ 12 ἐτῶν νὰ ἐμβολιάζωνται διὰ νὰ μὴ πάθουν καρκίνον εἰς τὴν μήτραν καὶ «ἀγουροξυπνημένες» πέφτουν μετὰ μανίας εἰς τὰς σεξουαλικὰς ἐπιδόσεις, «παίζουσαι τὰς παντρεμένας», μὲ νέους ἤ ἡλικιωμένους, διὰ νὰ βολεύωνται ὄχι μόνον σεξουαλικῶς, ἀλλὰ καὶ μὲ πανάκριβα δῶρα, νὰ ντύνωνται «μανεκέν», ἐφ᾿ ὅσον ἀντίχριστοι, φαῦλοι καὶ τρισάθλιοι πολιτικοὶ κ.λ κατήργησαν τὰς μαθητικὰς ποδιάς. Οὕτω, ἀντὶ νὰ ἐπιδίδωνται αἱ νεανίδες εἰς τὴν παιδείαν καὶ τὴν ἐπιμόρφωσιν, ἐπιδίδονται, ποῖαι θὰ ἔχουν τὴν πρωτιάν…
6. Ὁποία ἀνηθικότης διακατέχει τοὺς ἰθύνοντας τῆς Πολιτείας ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας καὶ δέχονται ἐκτρώσεις δημοσίᾳ δαπάνῃ, ἐνῷ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς νὰ μὴ τυγχάνουν κατανοήσεως νὰ τοὺς γράφουν τὰ διάφορα ἀναγκαῖα φάρμακα καὶ ἐξετάσεις καὶ νὰ ταλαιπωροῦνται ἑβδομάδας καὶ μῆνας ὁλοκλήρους, ἀπερχόμενοι προώρως εἰς τὰς αἰωνίους μονάς. . .
7. Ὑπολογίζεται ὅτι μία μεγαλόπολις ἄνω τῶν 500.000 ψυχῶν ἐξουθενώνεται – δολοφονοῦνται κατ᾿ ἔτος ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίας μαιευτῆρας. Δολοφονοῦν ἀθῶα πλάσματα μὴ δυνάμενα νὰ ἀμυνθοῦν, ὅπως οἱ σκῶληκες, ποὺ καταπατοῦνται ἀπὸ βαρειὰ δίποδα ἢ τετράποδα …
8. Ἀντίχριστοι καὶ ἀντεθνικοὶ ἰθύνοντες δικαιολογοῦν τὴν εἰδεχθεστάτην αὐτὴν πρᾶξιν των ὅτι ἔρχονται ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια ἕτοιμοι ἄνθρωποι καὶ δὲν χρειάζονται γένναι. Δηλαδὴ εἶναι ἀνθέλληνες καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ πασχίζουν ἐμμέσως νὰ μετατραπῆ ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς εἰς ἐπικράτειαν τῆς Ἀλ Κάϊντα, τῶν Σηϊτῶν καὶ Σουνιτῶν καὶ οἱ τζιχαντισταὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὸν νόμον τῆς σαρία. Ὑπολογίζεται εἰς 20-30 χρόνια διὰ τῶν γεννήσεων ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος καὶ λοιπῆς Εὐρώπης νὰ εἶναι μωαμεθανοὶ καὶ οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶναι μειονότης, ὑποχρεωμένη νὰ ὑπακούῃ εἰς τὴν πλειοψηφίαν . . .
9.Οὕτω οἱ Χριστιανόπαιδες θὰ ἔχουν ὁδομαχίας μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὰς μωαμεθανούς.
Ὁ Ἅγ.Παῦλος καὶ ὅλοι οἱ Νεομάρτυρες καὶ Ἐθνομάρτυρες ἄς μεσιτεύουν εἰς τὸν δωρεοδότην Θεὸν νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ κάνωμεν μεταβολὴν 180 μοιρῶν καὶ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες . . .
10. Οἱ σήμερον βραβευόμενοι π. Βασίλειος Σπηλιόπουλος καὶ ἡ πρεσβυτέρα του Μαρία ἄς μᾶς διδάξουν διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ ἀντιληφθῶμεν ὅλοι ὅτι, ὄχι μόνον ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν σταυροφορίαν καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλὰ καὶ τῶν γεννήσεων διὰ καισαρικῆς τομῆς. Τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικὸν καὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον τώρα, πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά.

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΗΣ

(Παρουσίασις ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς κ. Δημητρίου Μίχα)
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Ἀξιότιμοι Ἄρχοντες,
Ἀξιότιμοι φίλοι τοῦ Σωματείου Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἀξιότιμοι κυρίες καὶ κύριοι,

Μοῦ ἔλαχε ἡ τιμὴ νὰ ἐκφράσω δύο λόγια διὰ τὸν κ. Βασίλειον Κέκην, εἰς αὐτὴν ἐδῶ τὴν τιμητικὴν διὰ ἐκεῖνον ἐκδήλωσιν. Πρέπει νὰ ὁμολογήσω ὅτι ἔλαβα τό «χρῖσμα» σήμερα τὸ πρωὶ καὶ δὲν ἐπρόλαβα νὰ συγκεντρώσω τὸ ἀπαιτούμενον διὰ τὴν περίστασιν ὑλικὸν καὶ ἔτσι νοιώθω ἀμήχανα ἐνώπιόν σας μὲ τὴν ἰδέαν πὼς ὅ,τι καὶ ἀναφέρω θὰ εἶναι ἐντελῶς ἀνεπαρκὲς καὶ θὰ βασίζεται εἰς κάποιας ὁμιλίας – παρουσιάσεις, ποὺ παρηκολούθησα ἀπὸ τὸν κ. Κέκην καὶ φυσικὰ πληροφορίας ἀπὸ τὴν φήμην ποὺ τὸν συνοδεύει.
Μοῦ προσεφέρθη ἕνα εὐσύνοπτον Βιογραφικὸν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πληροφορούμεθα ὅτι ὁ κ. Βασίλειος Κέκης :
Ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἀθῆνα μὲ ρίζας ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰς Σπέτσας. Ἐτελείωσεν τὴν Ἰατρικὴν Σχολὴν τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Ἐρευνητὴς εἰς πληθώραν Πανεπιστημίων (Ἑλβετία, Βοστώνη, Ἀμερική, MONTREAL Καναδὰ κ.λπ.)
Εἶναι μέλος πολλῶν Ἐπιστημονικῶν Ἑταιρειῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων:
Ἑλληνικῆς Χειρουργικῆς Ἑταιρείας,
Ἑλληνικῆς Ὀγκολογικῆς Ἑταιρείας,
Ἑλληνοαμερικανικῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας,
Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Τραύματος,
Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ἐνδοσκοπικῆς Χειρουργικῆς καὶ ἄλλων ἐπεμβατικῶν ἐπεμβάσεων
καὶ πολλῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἔχει ἑκατοντάδας ἐπιστημονικὰς δημοσιεύσεις.
Σήμερα εἶναι Διευθυντὴς τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς τοῦ «Ἰατρικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν» καὶ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Τμήματος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Χειρουργικῆς Ἥπατος – Παγκρέατος – Χοληφόρων.
Ταυτοχρόνως ἐντρυφεῖ εἰς θέματα τῶν ἀλησμονήτων πατρίδων καὶ εἶναι πράγματι ἀλησμόνηται αἱ ἐπισκέψεις μαζί του εἰς περιοχὰς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τὰ πολὺ ἐπιτυχημένα ταξείδια, ποὺ ὀργανώνει. Ἐπ’ αὐτῶν ὑπάρχουν πολλὰ πονήματα καὶ ὁμιλίαι.
Πάνω ἀπ’ὅλα εἶναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ, πάντοτε πλησίον τοῦ συνανθρώπου.
Πάντως γνωρίζομεν διὰ τὸν κ. Βασίλειον Κέκην καὶ διὰ τὴν πληρότητα τῆς ἐπιστημονικῆς του καταρτίσεως καὶ διὰ τὴν ἀναγνωρισιμότητα καὶ τὸ κύρος ποὺ ἀπέκτησεν ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν κοινότητα, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐκτίμησιν καὶ τὸ σεβασμόν που ἐκέρδισεν ἀπό τὰς καρδίας τῶν ἀνθρώπων καὶ διὰ τὸ πνεῦμα προσφορᾶς καὶ ἀνθρωπιᾶς ποὺ ἐκδηλώνει διὰ τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην.
Ἐπιστήμη ὅπου τὸ περιεχόμενόν της, ἐξ αἰτίας τῆς πνευματικῆς καλλιέργειας τοῦ κ. Κέκη, νοηματοδοτεῖται ὄχι μόνο ὡς θεραπαινίδα τοῦ σώματος ἀλλὰ καὶ ὡς πράξις ψυχοθεραπείας : «ὡς ἰατρικὴ ἐν πνεύματι ἐπιστήμῃ».
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ λαμπρὸν ἐπιστήμονα νὰ κατατάξω τὸν κ. Βασίλειον Κέκην καὶ εἰς τὴν χορείαν τῶν πνευματικῶν ἐκείνων ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν μέσα τους πυρφόρον καὶ ζῶσαν τὴν δάδαν τοῦ «Προγόνου Ἕλληνα» πού μὲ τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἦθος ἀποκαλύπτει τὴν συνείδησιν τοῦ γνησίου Ἕλληνος. Εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐν ἐγρηγόρσει πνευματικοὺς ἀνθρώπους ποὺ μᾶς ἀφυπνίζουν φωτίζων τὸ μέτρον, τὸ κάλλος, τὸ ἀγαθόν, τὸ ἐνάρετον, τὸ φιλάνθρωπον καὶ τὸ νόημα τοῦ Ἐσταυρωμένου τῆς Ὀρθοδόξου πνευματικότητος ποὺ προβάλλει ἡ Ἁγία Σοφία.
Ὁ κ. Βασίλειος Κέκης ἀνήκει εἰς τούς «Ἰδανικοὺς πολίτας» τῆς πατρίδος μας ποὺ ἡ ζωή του ἐκφράζει τὴν Γνώσιν με τὴν Πίστιν, τὸ ἔνδοξον παρελθὸν τῆς Ἱστορίας μας μὲ τὸ ὅραμα μιᾶς δημιουργικῆς Ἀνατολῆς τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι ὁ φωτισμένος ἄνθρωπος ποὺ ἐδίδασκε μὲ τὴν πληρότητα τοῦ πλούτου τῶν ἀξιῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Γνωρίζω πὼς τὸ μέγεθος τῆς προσφορᾶς καὶ τῆς προσωπικότητος τοῦ κ. Βασιλείου Κέκη ἀπέχει πολὺ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπιγραμματικά, ποὺ ἀκούσατε, διαβεβαιώνω ὅμως ὅτι περικλείουν τὰ αἰσθήματά μας καὶ τὴν βαθειάν μας ἐκτίμησιν εἰς τὸ πρόσωπόν του.
Ἐλπίζων εἰς τὴν κατανόησίν σας, εὔχομαι εἰς τὸν κ. Βασίλειον Κέκην νὰ ἀποκαλύπτῃ συνεχῶς τὸν ἐνθουσιασμὸν τῆς νιότης τοῦ διαχρονικοῦ Ἕλληνος ἐφήβου καὶ τὴν ζῶσαν δημιουργικὴν πνοήν, ποὺ θὰ τοῦ χαρίζῃ πνευματικὴν καὶ ψυχικὴν πληρότητα.

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
ΑΝΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Παρουσίασις ὑπὸ τῆς Φιλολόγου κας Φωτεινῆς Ζάχου, Ταμίου τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως Γυναικῶν,
Παραρτήματος Λαμίας)

Ἡ καλλίφωνος κα Άννέτα Γεωργουλοπούλου εἶναι μία ἰδιαιτέρα περίπτωσις καλλιτέχνιδος.

Καταγομένη ἀπὸ τὰ Τριπόταμα Καλαβρύτων, τώρα ζεῖ εἰς Ράχιας τῆς Κρέσταινας τοῦ Νομοῦ Ἠλείας.

Ἐκεῖ, εἰς τὰς ἡσύχους ἀκτὰς τῆς λίμνης Ἐπιταλίου, ποιμένουσα τὰ πρόβατά της ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν πολύπαθον ἀλλὰ καὶ ὑπερήφανον ἱστορίαν μας καὶ ἡ φωνή της πλημμυρίζει τοὺς γύρω κάμπους.

Θυμίζει τὴν γλυκυτάτην φωνὴν τοῦ Προφήτου Δαυίδ καὶ τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη, ὁ ὁποῖος ἔψαλλεν ποιμένων τὰ ζῶα του καὶ ἐκεῖνα ἐσταμάτων τὴν βοσκὴν καὶ παρηκολούθουν ἐκστατικῶς τὸν ἐξαίρετον ψάλτην . . .

Τὰ τραγούδια της ἔχουν περιεχόμενον ἐθνικὸν ἀπὸ τὴν τουρκοκρατίαν, τοὺς ἀγῶνας τῆς παλιγγενεσίας τοῦ 21, ἀπὸ τὴν γερμανικὴν κατοχήν, ἀλλὰ ἐμπεριέχουν καὶ συγκινητικὰ κοινωνικὰ καὶ πολιτιστικὰ στοχεῖα. Ἀνοίγει ὅμως καὶ προβληματισμοὺς ἀγγίζουσα καυτὰ θέματα ὅπως τῆς ἐθνικῆς διχόνοιας.

Τιμῶμεν τὴν καν Ἀννέταν διὰ τὰ χαρίσματά της αὐτά, πρὸς μίμησιν καὶ παραδειγματισμὸν ὅλων τῶν καλλλιτεχνῶν.

Εὐχόμεθα νὰ συνεχίσῃ μὲ ὑγείαν καὶ δύναμιν νὰ μᾶς διδάσκῃ μὲ τὰ τραγούδια της καὶ νὰ ἀπέλθωμεν σήμερον ἀπὸ ἐδῶ μὲ αἰσιοδόξους καὶ ἐλπιδοφόρους σκέψεις. Καὶ τοῦ χρόνου καὶ πάντοτε νὰ εἶναι καλὰ καὶ νὰ μᾶς μαγεύῃ ἡ ὡραιοτάτη φωνή της μὲ δημοτικὰ τραγούδια.

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *