ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

ΑΡΟΑΝΙΑ 23.5.2015

Μὲ μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἑορτή. Ἡ χορωδία «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός» ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτην κ. Βασ. Καλογερόπουλον καὶ ὁ ἐκ Πειραιῶς δικηγόρος/συγγραφεὺς κ. Χαρ. Ἄνδραλην εὔφρανον τὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Εἰς τοὺς ἑκατοντάδας προσκυνητὰς διεκρίναμε πολλούς, ἀπὸ Λαμίαν τὴν κα Φωτεινὴν Ζάχου, Ταμίαν τῆς Πανελ.Ἑνώσεως Γυναικῶν, Χίον τοὺς ἀδελφοὺς Παπαμιχαλάκη, Ἀργολίδα τὸν κ. Κων/νο Δρίτσαν, ἀπὸ Λέσβον, Θεσσαλονίκην κ.λπ. Παιδάκια ἀπὸ τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Ἁγία Τριάς, μὲ τὸν Δ/ντὴν, σεβαστὸν πολιὸν Ἀρχ. π. Διονύσιον Καλάργυρον, τὸν Πρόεδρον κ. Δ. Βαρβιτσιώτην καὶ τὸν ἐ. Πρόεδρον κ. Γ. Κοσμᾶ τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου τῶν ἐν Ἀθήναις Σοπωτινῶν / Ἀροανίων κ. Ἀ. Σοφιανόπουλον, τὸν Πρόεδρον τοῦ Τ. Σ. Ἀροανίας κ. Σ. Κουρήν, τὸν Πρόεδρον τῆς Ὁμοσπ. Πολιτιστικῶν Συλλόγων «Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΛΕΙΤΩΡ» κ. Κων/νον Κατσιάρην, τὸν Κοσμήτορα τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) Σχολικὸν Σύμβουλον κ. Εὐάγ. Πονηρόν, τὸν μεγάλον Ὑμνογράφον τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ. Χ. Μπούσιαν, ἀπὸ τὴν ὁμογένειαν τὸν Καθηγητὴν κ. Λ. Λαμπράκον (Ἀχέπα Η.Π.Α.) καὶ τὴν κα Θ. Λάσκαρη ἀπὸ τὸν Καναδά, τὸν δικηγόρον κ. Β. Βενέτην, ἐ. Πρόεδρον τοῦ Ταμείου Νομικῶν καὶ τοῦ Δικηγορ. Συλλόγου Πειραιῶς, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Θεόφιλος» κ. Ἰωάν. Ναυπλιώτην, τὸν ἐ. Ἀ/πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἀν. Τσόλιαν καὶ πολλοὺς ἄλλους δικαστικοὺς καὶ νομικούς, τὸν Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου «Ἐπάλξεις» κ. Β. Τσούπραν, ἀπὸ τὸν Σύλλογον Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν «Ὁ Προφήτης Ἠλίας» τὸν κον καὶ τὴν καν Χορτάτου, τὸν Ἀστυνομικὸν Διοικητὴν Καλαβρύτων κ. Χρ. Κουτσουπιάν, καὶ ἐκπροσώπους τοῦ Ἀστυν. Τμήματος Κλειτορίας, τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Ξηρᾶς κ. Χρ. Καφέζα, καὶ ἀπὸ τὴν «Λέσχην Φιλίας Ρίου» ἀπὸ τὴν Πάτραν ἕνα λεωφορεῖον.
Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἔγινε Λιτανεία μέχρι τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου. Τιμητικὸν ἄγημα ἀπὸ 23 στρατιώτας ἀπὸ τὸ Κέντρον Ἐκπαιδεύσης Τεχνικοῦ Πάτρας ἀπένειμεν τιμάς.
Μετὰ τὰς Βραβεύσεις παρετέθη γεῦμα δι’ ὅλους τοὺς προσκυνητὰς εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ.
Εἰς τὸ καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα ἐνεθουσίασαν ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισιᾶς, ἀπὸ τὸ Περδικονέρι Γορτυνίας π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ἡ βραβευθεῖσα κ. Ἀννέτα Γεωργουλοπούλου, τὸ συγκρότημα «Ρωμιοσύνη» τοῦ σπουδαίου ἀφιλοκερδῶς προσφερθέντος κ. Γιώργη Δαλιάνη, ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ Ἐμμανουὴλ Καβρουδάκης ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἔκλεισεν τὴν ἐκδήλωσιν μὲ ριζίτικα κρητικὰ τραγούδια.
Ἠκολούθησε χορὸς εἰς πολλοὺς κύκλους, ποὺ παρεκινήθησαν ἀπὸ τὰ ὄργανα καὶ τὶς μελωδικὲς φωνὲς τῆς «Ρωμιοσύνης».

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται
Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιε
καὶ Ἠλείας κ. Γερμανέ,
Σεβαστοὶ πατέρες,
Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς
καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,
Κύριοι Βουλευταί,
Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων,

1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας:
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
καὶ τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,

Σᾶς εὐχαριστοῦν ἐκ μέσης καρδίας, διότι μᾶς ἐκάνατε τὴν τιμὴν καὶ ἤλθατε νὰ συμπροσευχηθῶμεν καὶ νὰ συμπροβληματισθῶμεν διὰ λύσεις εἰς τὰ δεινά, ποὺ μαστίζουν τὴν χώραν μας καὶ τὴν ἀνθρωπότητα.

2. Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ ὅλους τοὺς σεβαστοὺς πατέρας, οἱ ὁποῖοι ἀσμένως προσῆλθον νὰ συλλειτουργήσουν καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσουν.

3. Ἰδιαιτέρως τὸν Ἀρχηγὸν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Στρατηγὸν κ. Μιχαὴλ Κωσταράκον, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀπέστειλεν τὸ τιμητικὸν ἄγημα ἀπὸ τὸ Κέντρον Ἐκπαιδεύσεως Τεχνικοῦ, Πάτρα, καὶ τὸν Ἀρχηγὸν ΓΕΝ, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ τὸν Διοικητὴν τῆς Ναυτικῆς Διοικήσεως Ἰονίου Ἀντιπλοίαρχον κ. Δημήτριον Μαντέλην.

4. Ἐπίσης τοὺς ἀνιδιοτελεῖς φιλανθρώπους κυρίους Μπόκα, ποὺ μᾶς ἀπέστειλαν τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V., διὰ νὰ μεταδώσουν ζωντανῶς καὶ διαδικτυακῶς τὴν σημερινὴν πανήγυριν. Καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν θέσιν τοὺς εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας καὶ τοὺς συγχαίρομεν διὰ τοὺς ἀγῶνας των ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀκεραίας Ἑλλάδος, εὐχόμενοι μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας «μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ».
Παρὰ τὴν ἔγγραφον παράκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν τούτοις πάλι ἡ ΕΡΤ – ΝΕΡΙΤ δὲν κατεδέχθησαν νὰ ἔλθουν μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ ἑσμὸς τῶν χιλιάδων «παρασίτων» δὲν ἐπαρκεῖ καὶ ὅτι πρέπει νὰ κάνουν οἰκονομίας. Εἶναι πολὺ γενναιόδωροι νά «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» καὶ λίαν φειδωλοὶ νὰ στηρίξουν ἀνιδιοτελεῖς προσπαθείας σωστῆς ψυχαγωγήσεως τῆς ὑπαίθρου…

5. Καὶ μὲ τὴν παρουσίαν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, παρέστησαν δεκάδες εὐλαβῶν κληρικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Γεώργιος Λαζουρᾶς καὶ πληθώρα ἄλλων τῆν τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως.

6. Αἱ Περιφέρειαι καὶ οἱ πολιτικοί «ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των» (μόνον ἡ Βουλευτὴς Ἀχαΐας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαρία Κανελλοπούλου μᾶς ἀπέστειλεν θερμὸν χαιρετισμόν).

7. Οἱ Σεβασμιώτατοι θὰ σᾶς ἀναπτύξουν πολὺ καλλίτερον ἀπὸ ἐμὲ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ μαρτύρια τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ὅλων τῶν Νεομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων, χάριν τῶν ὁποίων, ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, εἴμεθα σήμερα ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν βαρύτατον μωαμεθανικόν – τουρκικὸν ζυγόν. Δυστυχῶς, ὅμως, προσπαθοῦν νὰ μᾶς σκλαβώσουν μὲ τὸν οἰκουμενισμόν, τὴν νέαν ἐποχὴν καὶ νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησιν καὶ ἐν γένει τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων.
Ἄλλο παγκοσμιότης προσφορᾶς καὶ ἄλλο παγκοσμιοποίησις δυνάστης.
Ἄλλο Κολοκοτρώνης ἀπευλευθερωτὴς καὶ ἄλλο Δράμαλης κατακτητής.

8. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς, ὅσον αἱ δυνάμεις μας μᾶς ἐπιτρέπουν, εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τηλ. 210-3254321), τὸ ὁποῖον ἀποστέλλομεν εἰς 60.000 ἀντίτυπα δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ ἄλλων π.χ. τοῦ Πατριάρχου Μόσχας.

9. Ἐπειδὴ τὰ οἰκονομικά μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας συχνότερα καὶ εἰς περισσοτέρας σελίδας καὶ εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα (διότι γονατίζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων), ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr πολὺ συχνὰ ἄρθρα μας, τὰ ὁποῖα ἀναμεταδίδουν πάρα πολλαὶ σοβαραὶ καὶ ἔγκυροι ἱστοσελίδες καὶ ἔντυπος τύπος. Σήμερο ἡ ἱστοσελίς μας www.fotgrammi.gr μεταδίδει ζωντανῶς διαδικτυακῶς τὴν πανήγυρίν μας.

10. Ὡσὰν τηλεγραφήματα θὰ σᾶς ἀναφέρω μερικὰς σκέψεις καὶ προτάσεις μας ἀπὸ πέρυσι καὶ σημερινάς :

 

Α. Μέχρι τώρα, ἐπροτείνομεν τὸ Πνευματικὸν Κέντρον καὶ τὰ προκτίσματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων νὰ διατεθοῦν διὰ Πανελλήνια καὶ Παγκόσμια Συνέδρια – νὰ εἶναι Ἕδρα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθῇ ὡς διεθνὴς γλῶσσα.

Β. Ἐπίσης αἱ κτιριακαὶ ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου νὰ διατεθοῦν διὰ Ἱεροδιδασκαλεῖον. Ἐπειδὴ ἐδῶ εἰς τὴν Ἀροανίαν ὑπάρχουν πολλαὶ ὑποδομαί, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ φοιτοῦν ὄχι μόνον ἄρρενες, διὰ νὰ ὑπηρετοῦν ὡς Ἱερεῖς καὶ Διδάσκαλοι, ἀλλὰ καὶ γυναῖκες, διὰ διδασκάλισσας ἢ καὶ πρεσβυτέρας, ἱκανὰς νὰ συμπαραστέκωνται εἰς τοὺς ἱερεῖς, καὶ νὰ στηρίζουν τὰς ἡρωίδας γυναῖκας τῆς ὑπαίθρου, νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά των μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος ! ! !
Πέραν τῶν τρεχόντων ἐξόδων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιβαρύνεται τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, διὰ τὴν ἔναρξιν διαθέτομεν καὶ 50.000 € διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν.
Τὴν ἐν λόγῳ προσπάθειαν, δυστυχῶς δὲν τὴν υἱοθέτησαν ἀκόμη ἐμπράκτως αἱ Περιφέρειαι, οἱ Δῆμοι, αἱ Ἱεραὶ Μοναί, αἱ Μητροπόλεις καὶ διάφοροι ἐπιχειρήσεις, διότι προφανῶς δὲν ἀντελήφθησαν ἀκόμη τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον. Ἤδη ἔχομεν πολλὰς χιλιάδας χωριῶν χωρὶς ἱερέα καὶ διδάσκαλον. Ὁ Ἐλύτης λέγει: «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός». Ὅμως, χωρὶς ἱερέα καὶ διδάσκαλον, οἱ ἄνθρωποι γίνονται παλιμβάρβαροι, γεγονός, τὸ ὁποῖον τεχνηέντως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις σχεδὸν τὸ ἐπέτυχον μὲ τὰ σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτης κ.λπ., διαλύοντες οὐσιαστικῶς τὴν ὕπαιθρον.

11. Ἐφέτος μὲ λακωνικὸν τρόπον προσθέτομεν – ἀνακοινώνομεν:

ΠΡΩΤΟΝ
Μετὰ ἀπὸ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας κατωρθώσαμεν ἐπὶ τέλους νὰ λάβωμεν μίαν ἐπὶ μέρους ἀπόφασιν τῆς Β΄/Βαθμίου Ἐπιτροπῆς Δασῶν (ἐνῷ ἰδιοτελέστατοι δασικοὶ ἀκόμη καὶ ἁγνὰ παρθένα κρατικὰ δάση τὰ ἀποχαρακτηρίζουν καὶ τὰ δένδρα ἀντικαθίστανται ἀπὸ βίλας, ἐν τούτοις ὑπῆρξαν οἱ δασικοὶ διὰ τὴν Παναγίαν τὴν Φανερωμένην πολὺ φειδωλοὶ καὶ δὲν τῆς ἀναγνωρίζουν οὔτε τὸ ἕν χιλιοστὸν τῆς ἰδιοκτησίας της)…
Κατόπιν τούτου πρέπει νὰ ἐπισπεύσωμεν τὴν κατασκευὴν ὀρθοῦ δρόμου προσβάσεως καὶ νὰ ὑποβάλωμεν ἐμπεριστατωμένας οἰκονομοτεχνικὰς μελέτας εἰς ΕΣΠΑ καὶ λοιπὰ διὰ τὴν ἄμεσον οἰκοδόμησιν νέας πτέρυγος.

Οὕτω εἰς τὴν περίπτωσίν μας δὲν θὰ ἰσχύῃ τὸ ποίημα τοῦ Ἀριστοτέλη Βαλαωρίτη (ποὺ συνέθεσεν διὰ τὴν Παναγίαν Φανερωμένην τῆς πατρίδος του Λευκάδος) :

«Σὲ ποιὸ καλύβι ἀγνώριστο, σὲ ποιὰ καρδιὰ θλιμμένη
νὰ πέρασες τὴ νύκτα Σου, Κυρὰ Φανερωμένη ;
Ποιὸ μαραμένο λούλουδο ἡ χάρη Σου, Κυρούλα,
κρυφά – κρυφὰ ν’ἀνάστησε, σὰν τ’οὐρανοῦ δροσούλα»…

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ἀγαπητοὶ προσκυνηταὶ ἀποτελεῖ ἱερὰν ἀπόφασίν μας νὰ τιμῶμεν μὲ ἰδιαίτερον τρόπον τοὺς ἀριστούχους τῶν Λυκείων τῆς χώρας μας, ποὺ ἐπιτυγχάνουν εἰς Σχολὰς Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων.
Κάνομεν ἀρχὴν ἀπὸ ἐφέτος, τιμῶντες ὅσας καὶ ὅσους εἰσάγονται καὶ τελειώνουν τὴν Στρατιωτικὴν Ἰατρικήν.

ΤΡΙΤΟΝ
Νὰ ἀγωνισθῶμεν νὰ ξαναγίνῃ ἡ Πελοπόννησος ἐνιαία Περιφέρεια καὶ νὰ μὴ συνεχισθῇ ἡ διαίρεσις. Διότι, συμφώνως μὲ τὴν διοικητικὴν διαίρεσιν, ποὺ καθιερώθη ἀπὸ τοὺς Βενετούς, ἡ Πελοπόννησος ἐχωρίσθη εἰς τέσσερα μεγάλα διαμερίσματα, τὰς provincie («ἐπαρχίες» – «διοικήσεις» μὲ τὴν σημερινὴν ὁρολογίαν): τῆς Ρωμανίας = Ἀργολιδοκορινθίας, τῆς Μεσσηνίας, τῆς Ἀχαΐας καὶ τῆς Λακωνίας. Ὅμως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις κατὰ τὴν διακυβέρνησιν τῶν Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου – Μ. Κουτσόγιωργα (Ν.1622/1986) ἐπέβαλον τὴν διαίρεσιν τῆς Περιφερείας Πελοποννήσου, ἀποσποῦσαι τοὺς Νομοὺς Ἠλείας καὶ Ἀχαΐας, διὰ νὰ τὰς συμπεριλάβουν εἰς τὴν Περιφέρειαν Δυτικῆς Ἑλλάδος, δηλαδὴ νὰ μὴ εἶναι οὔτε ἡ Πελοπόννησος ἐνιαία οὔτε ἡ Στερεὰ Ἑλλὰς ἐνιαία. Ὁ διάβολος ἐφήρμοσε καὶ ἐδῶ τὸ δόγμα του : «διαίρει καὶ βασίλευε»…
Προτείνομεν ἔστω προσωρινῶς εἰς συνεργασίαν τῶν δύο Περιφερειῶν νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς καὶ ἀναπτυξιακὰ ἔργα χωρὶς ἀντιπαλότητας, π.χ. νὰ ἱδρύωνται ὑδροαλευρόμυλοι εἰς τὴν Ἀροανίαν καὶ ἀλλοῦ.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Νὰ κάνωμεν σταυροφορίας ὄχι διὰ τὴν προβολὴν τοῦ ὀνόματός μας ἢ τῆς πολιτικῆς μας παρατάξεως, ἀλλὰ ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ ἀγωνισθῶμεν νὰ ἐπιστρατεύσωμεν καὶ τοὺς Φιλέλληνας, διὰ νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἀρχαίων θησαυρῶν εἰς τὴν χώραν καὶ τοὺς τόπους δημιουργίας των.

ΠΕΜΠΤΟΝ
Ὅσον ὑπάρχουν ἄνθρωποι καὶ εἰρήνη, εὐτυχῶς ἀκόμη εἰς ἀρκετὰ μέρη τῆς Γῆς, θὰ συνεχίζουν νὰ συγκινοῦν καὶ συνεγείρουν ἐπίλεκτα βιβλία :
ἡ «ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ» τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος Χριστοῦ,
ὅσον καὶ τὰ θαυμάσια ἔργα ἀθανάτων προγόνων μας καὶ Φιλελλήνων.
Ἐπὶ παραδείγματι :
ἡ ΟΡΕΣΤΕΙΑ τοῦ Αἰσχύλου,
ὁ ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ τοῦ Πλάτωνος,
τὰ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ τοῦ Ἀριστοτέλους,
ἡ ΑΝΤΙΓΟΝΗ τοῦ Σοφοκλέους,
ἡ ΑΛΚΗΣΤΙΣ τοῦ Εὐριπίδους,
ὁ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ τοῦ Περικλέους.

Τοιαῦτα ἔργα θὰ ἐκδίδωνται ἀπὸ τὸ Ἵδρυμά μας εἰς πολυτελεῖς τόμους καὶ εἰς χάρτην ἀντοχῆς βάσει παραγγελιῶν σας.
Ἀνάλογαι ἐπίλεκτοι ἐκδόσεις θὰ ἀκολουθήσουν.

Ὅλα τὰ καθαρὰ ἔσοδα, βάσει ἐπὶ μέρους προϋπολογισμῶν – ἰσολογισμῶν, θὰ διατίθενται μὲ πλήρη διαφάνειαν ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν ἀνέγερσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἤτοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν Ἀθήνα.

ΕΚΤΟΝ
Μία ἀποκάλυψις :
Ὁ Καθηγητὴς τοῦ Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ἀντώνιος Φώσκολος τὴν 25.7.2014 ἐδήλωσεν εἰς τὴν ΚΡΗΤΗ T.V. : «Ὁλλανδικὲς Ἑταιρεῖες ἀπὸ μηχανικούς, ἐργοδηγοὺς κ.λπ. ἀνέλαβαν μελέτες καὶ ἔρευνες πετρελαίων Κρήτης, Ἰονίου Πελάγους κ.λπ., διότι ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει οὔτε ἐργοδηγοὺς πετρελαίων καὶ ἄλλων ὀρυκτῶν, οὔτε κἂν Σχολή».
Ποιοῦμεν ἔκκλησιν ἀμέσου ἱδρύσεως Σχολῆς Ὑπομηχανικῶν καὶ Ἐργοδηγῶν ὀρυκτῶν πόρων κ.λπ.

ΕΒΔΟΜΟΝ
Κάνομεν καὶ μία πρόσκλησιν – πρότασιν πρὸς τοὺς ἀγρότας νὰ ἑνωθοῦν καὶ διαπραγματευθοῦν διὰ τὸ καλόν των.
Διαπιστώνομεν ὅτι τὰ ἀγροτικὰ ἑλληνικὰ προϊόντα εἶναι ἀκριβότερα εἰς τὰ ὑπὲρ καταστήματα. Ὑπάρχει ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός. Οἱ Ἕλληνες ἀγρόται δανειοδοτοῦνται μὲ ἐπιτόκιον 8% ἐνῷ εἰς τὴν Εὐρώπην μὲ 1%. Ὅλοι μαζὶ ὀφείλομεν νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται τὰ θαλασσοδάνεια νὰ τὰ δίδουν εἰς τοὺς τραπεζίτας, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν, αἰσχροκερδοῦν εἰς βάρος τῶν παραγωγικῶν τάξεων καὶ τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ.
Ἀπαιτοῦμεν νέας ἀποφάσεις διὰ τὴν στήριξιν τῆς παραγωγῆς ἑλληνικῶν τυποποιημένων προϊόντων, διὰ νὰ ὠφελοῦνται οἱ Ἕλληνες.
Τοιουτοτρόπως, ὄχι μόνον δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἄνεργοι Ἕλληνες, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἠμπορούσαμε νὰ φέρνωμεν καὶ ἐποχιακοὺς ἐργάτας ἀπὸ Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Ρουμανίαν, Οὐκρανίαν καὶ λοιπὰς Ὀρθοδόξους χώρας νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ διαβιοῦν ἀνθρωπίνως ἐδῶ. Ἔτσι δὲν θὰ εἴχομεν τὰς ἀπείρους ἐγκληματικὰς πράξεις καὶ τῶν ξένων καὶ δὲν θὰ ἐκινδυνεύομε νὰ μωαμεθανοποιηθῶμεν…

12. Ἄκρως ἀνησυχητικὴ διαπίστωσις εἶναι ὁ σύγχρονος «γολγοθάς» τῆς ἀνεργίας, ἡ ὁποία συνδέεται μὲ παρακμήν, κοινωνικὴν ἀδικίαν καὶ ἀδιέξοδα. Ὡς προείπομεν, τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον, οἱ ντόπιοι καὶ οἱ ξένοι ἀδίστακτοι καὶ λαίμαργοι τοκογλύφοι δημιουργοῦν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμὸν καὶ ἀναγκάζονται οἱ πιὸ εὐφυεῖς, ἱκανοὶ καὶ τολμηροὶ Ἕλληνες νὰ «παίρνουν τὰ μάτια τους καὶ νὰ πίνουν τὸ ποτῆρι τῆς ξενιτειᾶς», διὰ νὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ νὰ προοδεύσουν. . .
Ἄν δὲν κάνωμεν μεταποίησιν ἐδῶ, θὰ ξενιτευόμαστε ἐκεῖ ὅπου ἡ μεταποίησις προοδεύει.

Πρὸς ἀποκατάστασιν ὅμως τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ὑπενθυμίζω τὸ ὀρθόν :
«Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. 3,10)
ἀντὶ τοῦ ἐσφαλμένου :
«Ὁ μὴ ἐργαζόμενος, μηδέ ἐσθιέτω».

13. Καὶ τώρα τὶ κάνομεν ;
Τὰ δύσκολα προβλήματα ἔχουν ἁπλὰς λύσεις :
Τὶ ἀξίζει καὶ τὶ δὲν ἠλλοιώθη τόσους καὶ τόσους αἰῶνας ;
Ἡ Ὀρθοδοξία,
ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα,
ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία,
ἡ Συνεργασία,
ὁ Πολιτισμὸς τοῦ κάθε χωριοῦ,
τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμά μας εἰς κάθε τόπον.

Μὲ αὐτὰ θὰ ξαναζήσωμεν, ἀρκεῖ νὰ συζητῶμεν, νὰ συνεργαζώμεθα, νὰ συνυπάρχωμεν, νὰ συνδημιουργῶμεν.

Προτείνομεν μίαν ἡμέραν τῆς Ἑβδομάδος ἢ ἔστω τοῦ κάθε μηνός, ἡ Βουλὴ νὰ συνεδριάζῃ καὶ συζητᾶ λύσεις ἐπὶ συνεχιζομένων προβλημάτων τῆς χώρας, ὥστε νὰ εὑρίσκωμεν νομοθετικὰς διεξόδους καὶ καινοτομίας, ὅπως ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν :

1. Εἰρήνη εἰς τὴν Μεσόγειον.
2. Ἀξιοποίησις τῶν φυσικῶν πόρων.
3. Μηδενισμὸς ἀνειδίκευτων -ἀνέργων.
4. Μηδενισμὸς τῶν τροχαίων.
5. Μηδενισμὸς ἠχορυπάνσεως.
6. Προληπτικὴ ἰατρική.
7. Ἀλληλοσεβασμός.

Δὲν ἠμπορεῖ νὰ χάνεται χρόνος καὶ ἡ Ἑλλὰς νὰ ὑποφέρῃ.

14. Τελειώνω μὲ τὸ μέγα Χρέος διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ποὺ μᾶς χρειάζεται ὅλους.
Ἀδελφοί,
Τὸ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου ἄς φωτίζῃ καὶ ὁδηγῆ τὰς σκέψεις καὶ τὰς δράσεις ὅλων διὰ μίαν Ἑλλάδα, ποὺ θὰ κοσμεῖται ἀπὸ τὸν Ὑπέρλαμπρον Ναὸν τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν τῶν Ἀθηνῶν (τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος), ὅπως τὸ ἔταξαν οἱ πρόγονοι ὅλων μας ἀπὸ τὸ 1821.

Ἡμεῖς θέλομεν νὰ ἀρχίσωμεν ἀμέσως. Ζητοῦμεν ΜΟΝΟΝ χῶρον καὶ νομοθετικὰς ρυθμίσεις εἰς Διάλογον μὲ τὴν Πολιτείαν.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὁρίσει, μὲ τρεῖς (3) ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὰ ἐγκαίνια νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25.3.2021, δηλαδὴ εἰς τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν. Συμφωνοῦμεν. Ὁ χρόνος τρέχει.
Χρειαζόμεθα τὰ εὐήκοα ὦτα τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἱεραρχίας, κάθε ἐξουσίας τὴν ὑποστήριξιν καὶ συμπαράστασιν ὑπευθύνων ἀνθρώπων καὶ ἐπιστημόνων.

Εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ ὑπερψηφίζουν σχεδὸν ὅλα τὰ κόμματα διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος, ἀναγνωρίζοντα τοιουτοτρόπως de facto μωαμεθανικὴν μειονότητα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης τὴν περιορίζει μόνον εἰς τὴν Θράκην μας. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐθνικὴν προδοσίαν.
Ἄς κάνουμε μία προσευχή:
Μεγαλοσπηλαιώτισσα, εὐλόγησε τὸ Τάμα
Ὤ σωτηρία ἁμαρτωλῶν ἀπ’τὴν Ἁγία Λαύρα.
Φύλαγε Πορταΐτισσα τὸν τόπο καὶ τὸ Τάμα
Στεῖλε στὸν κόσμο μήνυμα γι᾿ αὐτὸ τὸ Τάμα – Θαῦμα.
Ζητοῦμε τὴν ἀμέριστον βοήθειαν καὶ συναντίληψιν καὶ τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομ. Παύλου καὶ ἀρχίζομεν διὰ τὸ Τάμα.

15. Κλείοντες κάνομεν μίαν φορὰν ἀκόμη ἔκκλησιν διὰ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ, εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς. Σᾶς ἀναμένομεν.
Ὅσοι σήμερα εἴδατε ἐδῶ ἕτοιμον ἕνα ὡραῖον ἔργον καὶ ἀκούσατε τὰς προοπτικάς μας διὰ κάποιας ἄλλας μεγαλεπηβόλους ἐθνικάς-κοινωνικάς-θρησκευτικάς προοπτικὰς καὶ ἐπιθυμεῖτε νὰ γίνετε συνδημιουργοὶ εἰς ὅλα αὐτά, ἐλᾶτε !
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἄς μιλήσουν μαζί μας διὰ τὰς λεπτομερείας.

16. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ γεύματος, ὅπου εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι, παρακαλοῦμεν νὰ μὴ θορυβῆτε, διὰ νὰ μὴ ὀχλεῖτε τοὺς διπλανούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ μαγευθοῦν ἀπὸ τὰ νοητὰ ἀηδόνια μὲ τὰ παραδοσιακά μας δημοτικὰ τραγούδια. Μᾶς τιμοῦν σήμερα.

17. Ὅ,τι προσφέρομεν, τὸ κάνομεν μὲ τὴν καρδίαν μας, διὰ νὰ τὸ ἀπολαύσετε, ἀλλὰ νὰ μὴ πεταχθῆ τίποτε !

18. Ἀναλυτικώτερον θὰ ἰδῆτε εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμήν, τὴν ὁποίαν σᾶς δωρίζομεν. Ἐξερχόμενοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ θὰ λάβετε δῶρον ἐπίσης καὶ τὴν νέαν ἔκδοσιν τοῦ Ἱδρύματός μας διὰ τὸν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομ. Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων, τὸ ὁποῖον εἶναι προϊόν ἐργασίας 2,5 ἡμερονυκτίων καὶ ἄλλων 3 διὰ τὰ δοκίμια. Εὐελπιστοῦμεν οἱ φίλοι ἀναγνῶσται νὰ μὴ μᾶς παρεξηγήσουν διὰ πληθώραν πιθανῶν παροραμάτων, ἀλλὰ νὰ μᾶς κρίνουν μὲ ἐπιείκειαν. Χρόνια Πολλά. Ἄς προσευχηθῶμεν σήμερα ἐδῶ εἰς τὴν Ἁγιοτόκον Ἀροανίαν δι᾿ ὅλα τὰ ἀδέλφια μας, ἰδίᾳ διὰ τὰ παιδιὰ τῆς Συρίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ποὺ τόσον πολὺ δοκιμάζονται εἰς τὰς ἡμέρας μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *