ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 63-ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΧΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

 

1.Ὑπεύθυνοι;
Ναί. Ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι. Ποῖοι ὡμίλουν διὰ τὴν δῆθεν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν καὶ τὴν καταστολὴν τῶν Ταλιμπάν, Ἀλκάϊντα καὶ τὸν δῆθεν δημοκρατισμὸν τῆς Συρίας καὶ ποῖοι ἐχρημοτοδότουν τοὺς ἐπιτηδείους, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τὸ Ἀραβικὸν χάος μὲ τόσα ἀθῶα θύματα ; ; ;

Ποῖοι θὰ ἠμποροῦσαν νὰ εἶχαν προλάβει τὸ κακὸν καὶ τοὺς θανάτους ἀνθρώπων καὶ παιδιῶν ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκαναν, ἀπεναντίας τὰ ὀργάνωσαν καὶ τὰ προεκάλεσαν διὰ νὰ σφετερισθοῦν τὸν πλοῦτον καὶ τοὺς ἐδημιούργησαν τὸν ἐμφύλιον πόλεμον – σπαραγμόν, τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφοράν, διὰ νὰ πολλαπλασιάζουν τὰ δολλάρια, λίρας καὶ εὐρώ των ; ; ;

Ποῖοι χρηματοδοτοῦν, χρησιμοποιοῦν αὐτὴν τὴν αἰσχράν, ἀπάνθρωπον καὶ ἐγκληματικὴν μεταναστευτικὴν ἔκρηξιν εἰς τὴν Μεσόγειον, διὰ νὰ κερδίσουν ἄλλους καταχθονίους στόχους των ; ; ;

2. Μὲ τὰ τεράστια ποσά, ποὺ πληρώνουν οἱ δυστυχισμένοι ἄνθρωποι (ποὺ προφανῶς ἐπιχορηγοῦν Σαουδικὴν Ἀραβία, Ἐμιράτα κ.λπ.) θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ζήσουν εἰς τὰς πατρίδας των μὲ τὰς οἰκογενείας των πολλὰ ἔτη. Ἀλήθεια, διατὶ οἱ ἀδελφοὶ Μουσουλμάνοι τῆς Σαουδαραβίας, Ἐμιράτων κ.λπ. μὲ τὰ ἀμύθητα κέρδη, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀπὸ τὸν μαῦρον χρυσόν, δὲν κρατοῦν τοὺς ὁμοδόξούς των, ἀλλὰ τοὺς στέλνουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, Ἰταλίαν κ.λπ. ; Διὰ νὰ ἐπιτύχουν καὶ μὲ τὰς γεννήσεις τὴν μουσουλμανοποίησιν τῆς Εὐρώπης ; ; ;
Ὁ σχιζοφρενὴς Χίτλερ καὶ οἱ συνεργάται του ἐνικήθηκαν καὶ οἱ σιωνισταὶ κατώρθωσαν νὰ τοὺς δικάσουν. Ὅμως οἱ σιωνισταὶ, ποὺ ὀργανώνουν τὰς διαφόρους σκηνοθεσίας καὶ δικαιολογοῦν τὰς παλιμβαρβάρους ἐξοντωτικὰς ἐπεμβάσεις, ἐξασφαλίζουν ὄχι μόνον τὰς ἀνοχάς, ἀλλὰ καὶ τὰς συμπράξεις τῶν συμμάχων τῶν Νατοϊκῶν κ.λπ. καὶ δὲν ἐγκαλοῦνται αὐτοὶ οἱ Γενοκτόνοι τῶν μικρῶν καὶ ἀνισχύρων Λαῶν τῆς ὑφηλίου καὶ δι᾿ αὐτὸ παραμένουν ἀτιμώρητοι καὶ ἀποκαλοῦνται καὶ προστάται καὶ εὐεργέται τῶν ἐξολοθρευμένων Λαῶν τῆς ὑφηλίου. O tempora o mores!!! Ὁποία ἀλαζονία καὶ ἀναισχυντία βιώνομεν.

3. Πότε καὶ πῶς θὰ γίνῃ ἡ Μεσόγειος θάλασσα Εἰρήνης τῶν λαῶν της ;

Πότε θὰ ἀρχίσουν πάλι τὰ παλαιὰ δρομολόγια πλοίων :

α. Ὁδησσός – Τραπεζούντα – Κωνσταντινούπολις- Σμύρνη – Πειραιεύς – Χανιά – Καλαμάτα – Ἰταλία – Μάλτα – Μασσαλία καὶ ἀντιστρόφως ;

α1. Ἀλεξάνδρεια – Χάϊφα – Λεμεσός – Ρόδος – Ἡράκλειον – Καλαμάτα – Μασσαλία – Βαρκελώνη – Λισαβώνα – Καναδὰς καὶ ἀντιστρόφως ;

4. Ἡ Εἰρήνη ζητᾶ διάλογον – ἀνθρωπισμὸν καὶ ἐπικοινωνίαν. Ποῖοι μονολογοῦν καὶ ἐντέλλονται ἀλλὰ δὲν διαλέγονται ; ; ;

Οἱ νέοι τοῦ κόσμου ἔχουν περισσότερα ἐρωτήματα, ἀλλὰ οὐδεὶς ἀπαντᾶ εἰς τὰ σοβαρὰ καὶ ἀναγκαῖα ἐρωτήματά των… Εἰς δὲ τὰς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων δίδουν ἀορίστους γενικολογίας, τὰς ὁποίας ὀνομάζουν ἀπαντήσεις. . .

«Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου (Δαυίδ, Ψαλμός 140).

5. Τὸ ὅτι θὰ προωθηθοῦν εἰς ἄλλους προορισμοὺς αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα θύματα, τὰ ὁποῖα καταφθάνουν εἰς τὴν χώραν μας καθημερινῶς κατὰ ἑκατοντάδας, εἶναι μία πιθανότης ἀπίθανος.

Εἰς τὴν πραγματικότητα, τὸ μεγαλύτερον μέρος των θὰ παραμείνῃ ἐγκλωβισμένον ἐδῶ, ἀφοῦ ἰσχύουν πάντα αἱ καταστροφικαὶ δι’ ἡμᾶς συμβάσεις «Δουβλίνο ΙΙ καὶ ΙΙΙ» μὲ τὰς ὁποίας, ὅποιοι μετανάσται συλλαμβάνονται ὁπουδήποτε εἰς τὴν Εὐρώπην, μεταφέρονται εἰς τὴν πρώτην χώραν εἰσαγωγῆς των, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα ! ! !

Ὅλοι ἀντιλαμβανόμεθα τὶ σημαίνει αὐτὸ, συνδυαζόμενον μὲ τὴν ἑλληνικὴν ὑπογεννητικότητα καὶ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἐκτρώσεις δημοσίᾳ δαπάνῃ ! ! !
Ἡ μουσουλμανοποίησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος μας πολὺ σύντομα θὰ εἶναι τελείως ἀναπόφευκτος…

6. Προσφάτως, εἰς τὴν ἔκτακτον Σύνοδον Κορυφῆς τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης τὴν 23.4.2015 ἀπεφασίσθη :

α) Ἐνίσχυσις τῶν κοινῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὴν Μεσόγειον. Ἐπέκτασις τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ χώρου των.

β) Κατάληψις καὶ καταστροφὴ τῶν σκαφῶν, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦν οἱ λαθρέμποροι.

γ) Στενὴ συνεργασία τῶν Europol, Frontex, EASO καὶ EUROJUST.

δ) Ἐπεξεργασία τῶν αἰτήσεων ἀσύλου εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς EASO.

ε) Λῆψις δακτυλικῶν ἀποτυπωμάτων ἀπὸ ὅλους τοὺς μετανάστας.
στ) Δημιουργία μηχανισμοῦ μετεγκαταστάσεως εἰς περιπτώσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης.

ζ) Πιλοτικὸν πρόγραμμα εἰς τὴν Ε.Ε. διὰ τὴν ἐπανεγκαταστάσιν μεταναστῶν εἰς ἐθελοντικὴν βάσιν.

η) Νέον πρόγραμμα διὰ ἐπιστροφὴν τῶν μεταναστῶν, τὸ ὁποῖον θὰ συντονίζεται ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸν Frontex.

θ) Συνεργασία τῆς Ε.Ε. μὲ τὰς χώρας ποὺ περιβάλλουν τὴν Λιβύην. Ἐνδυνάμωσις τῶν σχέσεων μὲ τρίτας χώρας, ὅπως παραδείγματος χάριν αἱ πρωτοβουλίαι εἰς τὸν Νίγηρα.

ι) Τοποθέτησις ἀξιωματούχων ὑπευθύνων διὰ θέματα μεταναστεύσεως εἰς τρίτας χώρας διὰ τὴν συλλογὴν πληροφοριῶν.

7. Ὅμως ὅ,τι δὲν ἠμπόρεσε νὰ κάνῃ εἰς τὴν Μεσόγειον μία Εὐρώπη ὁλόκληρος, τὸ ἐπέτυχε μία οἰκογένεια !
Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (21/04/2015) :
Οικογένεια Ιταλών «οργώνει» τη Μεσόγειο με το σκάφος της και σώζει μετανάστες

Πρόκειται για το πάμπλουτο ζευγάρι Chris και Regina Catrambone.

Έχουν διασώσει τουλάχιστον 3.000 άτομα μέσα σε ένα χρόνο – Δαπανούν κάθε μήνα το ποσό των 445.000 δολαρίων για λειτουργικά έξοδα – Το Σκάφος «Φοίνιξ» (πρώην αλιευτικό) είναι πλέον εξοπλισμένο με δύο high tech drones, μία κλινική, 1.000 λίτρα νερού, εκατοντάδες σωσίβια και τρόφιμα…, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες στους μετανάστες που κινδυνεύουν εν πλώ αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.

Η Regina Catrambone λέει : «Η Ε.Ε θα πρέπει να ξεκινήσει μία πραγματική έρευνα για τη διάσωση των ανθρώπων αυτών. Εμείς είμαστε εκεί, όμως διαθέτουμε μόνο ένα σκάφος…Εμείς καθόμαστε … την ώρα που πολλοί μετανάστες, άνθρωποι σαν κι εμάς, προσπαθούν να γλυτώσουν από τον πόλεμο στην πατρίδα τους…».

8. Ἡ κατατάστασις καθημερινῶς γίνεται δραματικωτέρα. Ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδος      οἱ     ἰθύνοντες ἐκπέμουν SOS.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *