ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΟΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

Εἰς τὰ χείλη ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων εὑρίσκεται ἡ ἐρώτησις : «Tὶ γίνεται μὲ τὸ Τάμα;».

Εἰς τὰς σελίδας ποὺ ἀκολουθοῦν ἀναλύομεν τὰ τελευταῖα γεγονότα.
Ἑκατοντάδας συγχαρητηρίους ἐπιστολὰς φορέων καὶ προσωπικοτήτων καὶ ἐπαινετικὰ δημοσιεύματα ἀδυνατοῦμεν, λόγῳ μεγίστης στενότητος χώρου, νὰ τὰ δημοσιεύσωμεν. Στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ εὐφρανθοῦν οἱ ἀντίθετοι, ἄν κενωθῆ ἡ στέρνα. Ἐπιφυλασσόμεθα μελλοντικῶς νὰ τὰ δημοσιεύσωμεν ὅλα. Ἐδῶ σταχυολογοῦμεν μόνον ἀντιπροσωπευτικῶς τὰ σπουδαιότατα ἔγγραφα : τοῦ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ κ.κ. Κυρίλλου ἀπὸ 4.2.2015, τοῦ Συνοδικοῦ – Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ 28.1.2015, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικολάου ἀπὸ 16.2.2015, τὰ ὁποῖα ἐλπίζομεν νὰ ἀλλάξουν τὸν ροῦν (τὴν ροήν) τῶν ἐξελίξεων. Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου δὲν καταχωροῦμεν καὶ τὰς λεπτομερεῖς καταστάσεις ἐσόδων-ἐξόδων, τὰ ὁποῖα ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας.

Ἀναμένομεν ἐγγράφους συμπαραστάσεις διαφόρων φορέων καὶ προσωπικοτήτων. Ὅσοι δὲν δύνανται νὰ γράφουν ὡσὰν φορεῖς καὶ προσωπικότητες, ἄς εὐχηθοῦν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς των ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατον καὶ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας νὰ ὑπερθεματίσουν διὰ τὴν ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν καὶ πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διὰ τοὺς σπουδαιοτάτους λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον συμπεριλαμβάνεται εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», τεῦχος 61 σελίδες 2-5 καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ τὸ ὁποῖον, λόγῳ τῆς μεγάλης σπουδαιότητός του, τὸ ἐκυκλοφορήσαμεν αὐτοτελῶς εἰς 100.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ διανέμομεν συστηματικῶς. Εἰς αὐτὸ δύνανται φίλοι καὶ ἐχθροὶ νὰ ἐννοήσουν τὰ τεράστια πλεονεκτήματα, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία εἰς βάθος χρόνου, μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Δὲν πρέπει νὰ μείνῃ ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία νὰ μὴ ἔχῃ κάνει κτῆμα της τὴν εὐχήν : «πρέπει νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, διὰ νὰ ἀναπτερωθῶμεν ὡσὰν ἑλληνικὸν ἔθνος». Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι δι’αὐτὸ τὸ μεγαλεπήβολον ἔργον ὅλα τὰ ἔξοδα τὰ ἀναλαμβάνωμεν ἐμεῖς. Ἀπαιτοῦμεν μόνον ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα.
Καὶ μία σημείωσις : Ἡ γλῶσσα, τὴν ὁποίαν χρησιμοποιοῦμεν εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», εἶναι ἡ ἁπλῆ καθαρεύουσα. Τὴν διατηροῦμεν διὰ λόγους ἱστορικούς. Πιστεύομεν καὶ ἐλπίζομεν ὅτι θὰ τὴν ἀντιλαμβάνονται οἱ νέοι, οἱ καταδικασμένοι ἀπὸ μεταρρυθμίσεις ἐπὶ μεταρρυθμίσεων τῆς ταλαιπώρου ἑλληνικῆς παιδείας.
Ὅμως σημειώνομεν ὅτι τὰ ἴδια ἄρθρα ὑπάρχουν καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr δι’ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τὰ κατανοοῦν εἰς τὴν ἁπλὴν καθομιλουμένην.

Εὐελπιστοῦμεν νὰ εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι Ἅγιοι Πατριάρχαι, ἰδίᾳ οἱ Ἑλληνόφωνοι, νὰ ἐπικροτήσουν τὴν ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ ἀπολύτως διαφανῆ προσπάθειάν μας. Ἡ ἄδολος καὶ ἀνιδιοτελὴς συνηγορία των δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐκληφθῇ ὡς δῆθεν «τυρία» καί «εἰσπήδησις» («ἐπέμβασις εἰς τὴν δικαιοδοσίαν μου»)
«…Ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23, 14).

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΦΩΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ

KAI ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗ ΧΩΡΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩΜΕΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΜΟΣΧΑΣ Κ.Κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ (4.2.2015)

 

Μὲ συναισθήματα χαρᾶς καὶ ὑπερηφανείας ἐγενόμεθα ἀποδέκται τῆς ἐνθαρρυντικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Πατριάρχου τῆς Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, ἀναγνωρίζοντος τὴν σπουδαιότητα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ ὑποστηρίζοντος τὰς ἠθικὰς ἀξίας, διὰ τὰς ὁποίας ἀγωνιζόμεθα νυχθημερόν.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ –
ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ (Δ.Ι.Σ.)
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (28.1.2015)

Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ ἰθύνοντες μᾶς περιφρονοῦν συστηματικῶς μακροχρονίως καὶ οὔτε κἂν τῆς παραμικρᾶς ἀπαντήσεώς των δὲν τυγχάνομεν (ἀντιθέτως εὑρίσκουν χρόνον νὰ συναντοῦν καὶ νὰ ἀκοῦν μέχρι καὶ τὸν πατέρα τοῦ ἀναρχικοῦ – ληστοῦ, ὄχι μετανοοῦντα, ἀλλὰ ζητωκραυγάζοντα «νενικήκαμε, ζήτω ἡ ἀναρχία»), ἐν τούτοις ἐμεῖς συνεχίζομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα. Συμπαριστάμενος ἐπανέρχεται ὁ ἀγωνιστὴς Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος καὶ ἀπέστειλεν νέον ἔγγραφον πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(16.2.2015)

Ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ. Νικόλαος, εὐσυνείδητος ὤν, μᾶς μεταφέρει τοὺς προβληματισμούς του, τονίζων εἰς τὸ ἀπὸ 16.2.2015 ἔγγραφόν του μεταξὺ τῶν ἄλλων :
«δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχῃ μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Μάλιστα ἐν ὄψει καὶ τῆς ἐπικειμένης ἐπετείου τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγματοποίησί του»…

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ Κ.Κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ
(14.1.2015)

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (10.12.2014)

Ἡ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου (πόλος ἕλξεως εἰς τὴν ἡρωικὴν Κρήτην ἀνθρώπων μὲ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα) μᾶς ἀπέστειλεν πολὺ ἐνθαρρυντικὸν ἔγγραφον.

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εἰς τὴν ἐτήσιαν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) τὴν 18.2.2015 εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἀμαρουσίου ἐκλήθη ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ἀπηύθυνεν θερμὸν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν.
Ὁμοφώνως τὸ Προεδρεῖον τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. ἐτάχθη διὰ βοῆς ὑπὲρ τοῦ νὰ ἐκδοθῇ δυναμικὸν καὶ θερμὸν ΨΗΦΙΣΜΑ ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐρώτησεν τὸ κυρίαρχον σῶμα, ἐὰν συμφωνῆ. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ὁμοφώνως καὶ μὲ παρατεταμένα χειροκροτήματα ὑπερθεμάτισεν τὴν πρότασιν τοῦ Προεδρείου.

Τὸ τελικὸν Ψήφισμα τὸ δημοσιεύομεν κατωτέρω.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοὶ πατέρες,
Εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν Τριώδιον καὶ ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἔχωμεν ἕνα πανευφρόσυνον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς, τὰς οἰκογενείας, τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Ἐγὼ εἶμαι ἄγνωστος εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, πλὴν ὅμως εἶμαι ἕνας πολὺ μεγάλος ἀγωνιστής. Ἀπὸ 10 χρονῶν παιδὶ ἐφορτωνόμουν 20, 30, 40 κιλὰ καὶ ἐπρομήθευα 350 φαρμακεῖα μέχρι τὴν 8ην βραδινήν. Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ὥραν μέχρι τὰ μεσάνυκτα ἐφοιτοῦσα εἰς τὸ νυκτερινὸν Σχολεῖον καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπρομήθευα τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί.
2. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας, ἀλλὰ καὶ στερήσεις, κατώρθωσα καὶ ἐδημιούργησα μίαν οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν καὶ διαθέτω ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν.
Ἔχομεν ἤδη ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τώρα ἀγωνιζόμεθα νὰ βοηθῶμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας πολυτέκνους οἰκογενείας, ἀρρώστους καὶ ἀνθρώπους εἰς μεγίστην ἔνδειαν, διὰ νὰ σταματοῦν νὰ αὐτοκτονοῦν…

3. Ἐμεῖς οἱ λαϊκοὶ ὀφείλομεν νὰ προπαρασκευάζωμεν τὸ ἔδαφος καὶ νὰ βοηθῶμεν ἐσᾶς τοὺς συγχρόνους μάρτυρας – κληρικοὺς νὰ ὑπερασπίζεσθε τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ νὰ βροντοφωνῆτε πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν : «οὐκ ἔξεστί σοι πράττειν ἢ λέγειν ἤ ἔχειν ἀντιορθόδοξον καὶ ἀντεθνικὸν βίον καὶ φρόνημα …».

4. Πέραν τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ ἐκδίδομεν κάθε τρίμηνον εἰς 60.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἔχομεν καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, τὰ facebook Φωτεινή Γραμμή καὶ Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους καὶ το twitter @PANEL_TAMA, ὅπου δημοσιεύομεν σπουδαιότατα ἄρθρα ἐνδοιαμέσως, διότι δὲν ἔχομεν χρήματα νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας πολὺ συχνὰ καὶ μάλιστα εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα, διότι ἔχει τεραστίαν ζήτησιν. Π.χ. σᾶς καταθέτω τὰς τελευταίας ἀναρτήσεις μας διὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Μητέρας, τὴν Ὑπαπαντήν καὶ διὰ τὴν ἀθεΐαν, καθὼς καὶ ἀντίγραφα προσφάτων ἐγγράφων τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ.κ. Κυρίλλου, τοῦ Συνοδικοῦ – Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσσης κ.κ. Ἰγνατίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ.κ. Ἀμφιλόχιου, καὶ ἀπὸ παλαιότερα, τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, παραλείπων ἑκατοντάδας ἄλλας ἐπιστολὰς ἀπὸ ἄλλους Ἱεράρχες, ὡς π.χ. τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἰσπανίας, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.λπ.

5. Ἐπίσης σᾶς καταθέτω τὸ ἄρθρον μας διὰ τὴν ἵδρυσιν Ἱεροδιδασκαλείων εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα (ἴδ. κατωτέρω σελ. 19). Μελετήσατε, παρακαλοῦμεν, προσεκτικῶς καὶ προχωρήσατε. Ἐμεῖς εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἡρώων κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος μας.
Πρέπει νὰ ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ ἀπὸ τώρα πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργὰ καί «τρίβουμε τὰ μάτια μας»…

6. Ἐπὶ 8 ὁλόκληρα ἔτη ἀγωνιζόμεθα-θηριομαχοῦμεν καθημερινῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

7. Το Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅλους ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Δὲν θὰ κομματιάζῃ ἀλλὰ θὰ συνενώνῃ. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὅλοι χωρᾶμε εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

8. Δυστυχῶς ὅμως μέχρι τοῦδε οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν:
«…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14) καὶ
«…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).

9. Περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μισοὺς Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος ἔχουν γραπτῶς ὑπερθεματίσει καὶ θλίβονται διὰ τὴν μὴ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οἱ περισσότεροι τῶν ὑπολοίπων μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει κατηγορηματικῶς ὅτι κάμνουν συνεχῶς ἔκκλησιν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ πραγματοποιηθῇ.

10. Ὁ Μακαριώτατος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχουν ἐκδόσει 2 ἀποφάσεις νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 νὰ λάβουν χώραν τὰ ἐγκαίνια. Πρὸς τοῦτο συνέστησεν καὶ Ἐπιτροπήν, διὰ νὰ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος. Καὶ διαβεβαιούμεθα προφορικῶς ἀπὸ μὲν τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ὅτι ὅλα τὰ ἔγγραφά μας ἀποστέλλονται εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Νικόλαον καὶ ἐκεῖνος ὅτι δὲν τὰ λαμβάνει.Ἔτσι παρῆλθαν σχεδὸν 2,5 ὁλόκληρα χρόνια καὶ ἡ περιβόητος ἐπιτροπὴ δὲν συνῆλθεν οὔτε ἅπαξ, ἡ δὲ λαϊκὴ παροιμία λέγει: «ἄν θέλῃς νὰ καταποντίσῃς μίαν ὑπόθεσιν, παράπεμψέ την εἰς Ἐπιτροπήν».{Σημείωσις συντάξεως : Ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας, προσπαθὼν νὰ καλύψῃ τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Δ.Ι.Σ. ἀπέφευγε νὰ λάβῃ θέσιν. Ὅμως ἡ συνείδησίς του τοῦ ἐπέβαλεν μὲ τὴν ἀπὸ 16.2.2015 ἐπιστολήν του (ἰδ. ἀνωτέρω σελ. 8) νὰ παραστήσῃ τὰ γεγονότα ρεαλιστικῶς. Προσευχόμεθα μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας ὁ Θεὸς νὰ τοῦ αὐξήσῃ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ θέσῃ τὸ θέμα ἐπὶ τάπητος. Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Δ.Ι.Σ. καὶ ὁ Μακαριώτατος νὰ κάνουν περαιτέρω ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν των μὲ τὴν ἀχαρακτήριστον δικαιολογίαν ὅτι ἀκόμη δὲν εἶναι κατάλληλος ἐποχή}.

11. Πρὸς τοῦτο καλοῦμεν τὸν Ι.ΣΚ.Ε. νὰ ἐκδόσῃ σήμερα νέον ψήφισμά του ὅτι συμμετέχει ἠθικῶς καὶ ὑπερθεματίζει διὰ τὴν ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ὄρος «Ἀγχεσμός», δηλαδὴ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ποὺ εἶναι λίαν περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσις.

12. Διαφωτίσατε, παρακαλοῦμεν, τοὺς Μητροπολίτας σας, ὅλους τοὺς Συλλόγους καὶ τὰς Ὀργανώσεις τῆς περιοχῆς σας, ὥστε ἑκατοντάδες φορεῖς ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ μὴ μᾶς λασπολογοῦν ὅτι εἴμεθα δῆθεν χουντικοὶ ἤ «γραφικοί». Ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν τρύπιαν δεκάραν. Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα. Λεπτομερεῖς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ ἄμεσος νομοθετικὴ ρύθμισις, καθὼς καὶ τὰ τεράστια ὀφέλη, ποὺ θὰ ἔχῃ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀναφέρονται εἰς τὸ δισέλιδον, τὸ ὁποῖον σᾶς καταθέτω.
Διὰ ἡρωικάς σας πράξεις ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας μας, κάθαρσιν κοινωνίας, Έκκλησίας καὶ Πολιτείας αἱ Ὀργανώσεις μας προαναγγέλουν ὅτι θὰ βραβεύσουν τὸν Ι.ΣΚ.Ε.
Σᾶς προσφέρομεν μίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου νὰ τὴν ἀναρτήσετε εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ ΙΣΚΕ νὰ σᾶς εὐλογῆ, 30 ἀκόλουθίες τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου καὶ 4 φυάλες ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΟΙΝΟΝ διὰ νὰ πίετε εἰς τὸ τέλος ἀπὸ ἕνα ποτηράκι καὶ νὰ εὐφρανθῆτε μὲ τὸν λόγον τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ «Αὐτὸ τὸν λόγον θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλον κανένα, μεθῆστε μὲ τὸ ἀθάνατον κρασὶ τοῦ 21».
Διὰ τὴν ἔμπρακτον κατανόησίν σας καὶ συμπαράστασίν σας σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.
«…ἐπιλείψει γὰρ με διηγούμενον ὁ χρόνος…» (Ἑβρ. 11, 32)
Ἐὰν ἔχετε ἀπορίες τινάς, εὐχαρίστως νὰ σᾶς τὶς ἀπαντήσωμεν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *