ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΤΑΧΥΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ

Ὁλοκληρώνοντες τὴν ἀναφορὰν εἰς τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, παραθέτομεν το τελευταῖον ἔγγραφόν μας πρὸς κάθε ἁρμόδιον ἀποδέκτην. Ἐλπίζομεν νὰ μὴ ὑποχρεωθοῦμε νὰ ἀποστείλωμεν πάλιν.

Ἅγιοι Πατριάρχαι,
Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί, Σεβασμιώτατοι,
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ἀξιότιμοι Πρόεδροι κομμάτων,
Ἀξιότιμοι κύριοι Ὑπουργοί, κύριοι Ἀκαδημαϊκοί,
κύριοι Καθηγητές, κύριοι Βουλευταί,
κύριοι Περιφερειάρχαι, κύριοι Δήμαρχοι,

Κοινοποίησις:
Ἡμερήσιον & Ἐπαρχιακὸν Τύπον,
Ραδιοφωνικοὺς & Τηλεοπτικοὺς Σταθμούς,
Ἠλεκτρονικὸν Τύπον, Ἐνορίας, Ἱερὰς Μονάς,
Ἐργατικὰ Κέντρα, Πολιτιστικοὺς φορεῖς

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗ ΤΟ ΠΕΤΑΞΗΣ
ΠΡΙΝ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΗΣ
(Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς)

12.2.2015 Γ.Ι.

ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

1. «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί», ὁ πανδαμάτωρ χρόνος δὲν ἀναμένει. Τὸ 2021 εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν. Τὶ θὰ ἀπολογηθῶμεν εἰς τὰ 200 ἔτη ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῶν ἀγώνων τῆς ἀπελευθερώσεώς μας; Πῶς θὰ εὕρωμεν τοὺς τρόπους νὰ ὁλοκληρώσωμεν τὸ Τάμα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821; Ἐμεῖς ἔχομεν ἐπανειλημμένως σαφέστατα ἀπαντήσει, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἀποφασίσει μὲ τὴν θέλησίν της νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25η Μαρτίου τοῦ 2021.
Παραθέτουμε συνημμένως τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013. Τώρα πλέον ὑπερκατεπείγει νὰ ἐπιλεχθῇ καὶ δοθῇ ὁ ἐνδεδειγμένος ἀναγκαῖος δεσπόζων καὶ περίοπτος χῶρος τῶν Ἀθηνῶν. «Δός μου τόπο νὰ σταθῶ καὶ θὰ κινήσω τὴν γῆ».

2. Ἀναμένομεν κατεπειγόντως τὴν παραχώρησιν χρησικτησίας καὶ μόνον μὲ ἀνάλογον Νόμον ἢ πράξιν νομοθετικοῦ περιεχομένου λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος.

3. Συγκεκριμένως εἰς τὰς τεραστίας προσπαθείας μας προβάλλουν καὶ ἄλλαι προτεραιότητες. Συχνὰ πολλοὶ ἔχουν δίκαιον. Ὅλοι ὅμως ὄχι. Αἱ ἡμερομηνίαι τῶν προθεσμιῶν ἐξουσιάζουν ὅλους καὶ ἡμᾶς. Ὅμως εἰς τὴν Ἀθήνα, τὴν πόλιν καὶ τοῦ Σωκράτους, ὁ ἴδιος ὁ σοφὸς δὲν ἐτύρβαζεν περὶ πολλῶν, περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγε καὶ ἐσυζήτη.
Ὁ Ἀπόστολος Λουκὰς μᾶς λύνει τὴν ἀπορίαν «ἑνὸς δὲ ἐστι χρεία» (Ι, 42). Ποῖον εἶναι αὐτὸ τὸ ἕνα σήμερα; Ἐμεῖς λέγομεν ὅτι εἶναι ἡ ἀνέγερσις ἑνὸς ὑπερλάμπρου Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν ὑψίστης ἀξίας καὶ μοναδικῶν συμβολισμῶν, ποὺ ἐνῷ ὑπηρετεῖ τὸ Τάμα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ ὁ Μέγας Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπέγραψεν, αὐτὸ ὅλον νὰ ὑμνῇ τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ νὰ διδάσκῃ γενεὰς γενεῶν.

4. Παιδεία εἶναι ἡ μεταποίησις τῶν ἀνθρώπων. Ἡ πίστις συναντᾶ τὴν αἰωνιότητα. (Ἑσπερινὴ Μονωδία, Μάρκος Θεοδωράκης).

5. Κατὰ τὸν ἀδελφόθεον Ἰάκωβον ὑπάρχουν δύο εἴδη σοφίας.
Ἡ κοσμική – ἀνθρώπινη, ποὺ εἶναι ὑλικὴ καὶ ἠμπορεῖ νὰ δρᾷ καταλυτικῶς ὡς δαιμονιώδης (Ἰακ. Γ, 15). Εὐτυχῶς βεβαίως, ὑπάρχει καὶ ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἁγνή, εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος (Ἰακ. Γ, 17). Ἄν λοιπὸν οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν φόβον Θεοῦ, πίστιν, ἀγάπην πρὸς τὸ ὡραῖον καὶ τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀγαθὰς προθέσεις, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἠμποροῦν νὰ κάνουν θαύματα καὶ νὰ δροῦν πάντοτε ἐποικοδομητικῶς.
Σοφία δὲν εἶναι ἡ πολυμάθεια κατὰ κόσμον, ἀλλὰ τὰ ἐγκόσμια δημιουργήματα, καὶ μόνον τότε δι᾿ αὐτὰ ἠμποροῦμεν νὰ λέγομεν «συνέβαλα κὶ ἐγώ, ὡς ὁ Θεὸς μᾶς καθοδηγεῖ».
Ἀκόμη καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι αὐτὰ μᾶς διευκρινίζουν: «ἐπιστήμη ἄνευ ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται».
6. Μία νέα ἀρχή, ἕνας νέος ἀνασχεδιασμὸς διὰ τὴν ὑπέροχον ἀνεπανάληπτον Ἑλλάδα τοῦ φωτὸς πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὴν ἄμεσον ἔναρξιν ἀνεγέρσεως τοῦ περικαλλοῦς ὑπερλάμπρου Ναοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἔχομεν διατυμπανίσει ἐπανειλημμένως ὅτι δὲν θέλομεν καμίαν δαπάνην ἀπὸ τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κράτους, Ἐκκλησίας καὶ ἐνοριῶν. Ἀπεναντίας τὸ 20% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διατίθεται συμβατικῶς εἰς τὸν Κρατικὸν Προϋπολογισμόν, διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ διὰ ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὰν χρηστὴν διοίκησιν καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλειαν, θὰ κτίζωνται καὶ θὰ συντηροῦνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ στέγες ἀγάπης εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικόν, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες». Χορηγοὶ ὑπάρχουν καὶ δὲν ζητοῦν οὔτε τὸ ὄνομά των νὰ ἀναφερθῇ.
Διατὶ ἀπευθυνόμεθα εἰς σᾶς;
Διότι ἐσεῖς ἠμπορεῖτε νὰ θεσμοθετήσετε τὰ δέοντα ἤ νὰ ἐνημερώσετε καὶ παρακινήσετε ὅλους ὅσους μὲ ἐμπόδιον τὴν ἐπ᾿ αὔριον θὰ ὁμιλοῦν περὶ ἄλλων. Ἐσεῖς ἠμπορεῖτε νὰ ἀξιοποιήσετε αὐτὸ τὸ ἔργον, δεδομένου ὅτι θὰ εἶναι μοναδικοῦ κάλλους διὰ τὴν ἑνωτικὴν καὶ δημιουργικὴν συνεργασίαν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων ἀνθρώπων καὶ ἁρμοδίων ὅπου γῆς διὰ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν πρόοδον τοῦ κόσμου καὶ τῆς Ἑλλάδος.
7. Μόνον ἐκεῖ ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ πάλιν τὸ νέο σύγχρονον κόσμημα τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὸς ὁ νέος Ναός, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἠμπορεῖ νὰ ἑνώσῃ ὅλας τὰς ἀληθείας τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ γίνῃ τὸ ἐφαλτήριον ἀλήθειας καὶ ἀνθρωπιᾶς ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν κοινωνικῇ δικαιοσύνῃ. Δὲν εἶναι ἱερόν, οὔτε ὅσιον, οὔτε πατριωτικόν, οὔτε ἀνθρωπίνως σωστὸν νὰ ἀγνοήσωμεν περαιτέρω τὴν βούλησιν τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Διότι ἐμεῖς ὅλοι εἴμεθα οἱ ἀπόγονοί των καὶ ἐμεῖς ἐκληρονομήσαμεν τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς ὑποχρεώσεις καὶ τὰ τάματά των. Ἄς θυμηθοῦμε διὰ ὀλίγον τὸν Παλαμά: «Αὐτὸ τὸν λόγο θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανένα, μεθύστε μὲ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ΄21».

8. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μάλιστα τὰ ἄλλα τάματά του τὰ ὡλοκλήρωσεν ἐν ζωῇ, εἰς τὰ Κύθηρα (τὸ 1803 ἔκανε ἕνα τάμα νὰ ἐπιδιορθώσῃ τὸν κατεστραμμένον Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Μόνης καὶ τὸ 1823 τὸ ἐπραγματοποίησεν) καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησούλα Ἀρκαδίας καὶ ἐμεῖς ἕνα καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ τὸ καταφέρωμεν; Τὸ ὅραμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς χώρας ποὺ ἀνατέλει, εἶναι τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς νέον Ἅγιον Φῶς, ποὺ διώχνει κάθε σκότος ἢ σκοταδισμὸν ἢ δικαιολογίαν, ποὺ ποτὲ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐμποδίζῃ τοὺς ὑπευθύνους δημιουργικοὺς ἀνθρώπους.

9. Ἡ ὑπέροχη ἠθικὴ καὶ στρατηγικὴ κάθε νέας ἑλληνικῆς νίκης διὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνθρώπους, ὅπου γῆς, ἠμπορεῖ νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὸν ὑπέροχον Ναὸν τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Δὲν θὰ μᾶς κρίνουν αἱ νῦν καὶ αἱ μέλλουσαι γενεαὶ ἀπὸ τὰς προθέσεις μας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἔργον μας (Ἑσπερινὴ Μονωδία, Μάρκος Θεοδωράκης).

10. Χρειαζόμεθα δύναμιν καὶ ἠρεμίαν, συνεργασίαν καὶ εἰρήνην, διὰ νὰ ἑνώσωμεν δυνάμεις, ποὺ θὰ φέρουν εἰς πέρας τὸ μέγα ἔργον ὡς βίωμα ὅλων τῶν αἰώνων. Ὅ,τι εὑρίσκεται ἀπέναντι εἰς τὸ κακὸν εἶναι θεῖον καὶ ὅ,τι εὑρίσκεται ἐνάντια εἰς τὸ θεῖον, εἶναι κάκιστον. Εἰς αὐτὴν τὴν ἀέναον διαπάλην ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοὺς Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ συνεχίζει νὰ ἐλεῇ, ὅταν ζητοῦμε τὸ ἔλεός του, καὶ νὰ διασώζῃ τὸ κύρος τοῦ θείου, ἐνῷ ὁ διάβολος, ὁ συνεργὸς τοῦ κακοῦ, παραμένει μὲν ἄπρακτος, ἀλλὰ ἐπιμένει. Ἐμεῖς τὶ κάνομεν; Θέλομεν νὰ παραμείνωμεν εὐγενεῖς καὶ ὅταν ἀδικούμεθα συστηματικῶς κατάφωρα ἀπὸ πολλὰς ἀλγηδόνας καὶ βάσανα;

11. Ὁ Παρμενίδης, ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Σοφοκλής, ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἐκπαιδεύουν. Θεσμοθετοῦν. Ὁριοθετοῦν τὴν διαιώνιον ἐγκόσμιον τάξιν. Τὸ ἑλληνικὸν φῶς δὲν κρύβεται (Ἑσπερινὴ Μονωδία, Μάρκος Θεοδωράκης).

12. Ὁ Ἑλληνορθόδοξος πολιτισμὸς καὶ ἡ παράδοσις πρέπει ἀπὸ τὰ Μοναστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας (Λόγος Δημητρίου Ἀητουλάκη) νὰ φθάσῃ καὶ εἰς τὸ Ἱερὸν τοῦτο προσκύνημα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ Ἀθήνα ἠμπορεῖ καὶ πρέπει νὰ προσθέσῃ τὰς ὑπεραξίας της, τὸ ἐγκόσμιον θαῦμα τοῦ ὑπερλάμπρου Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἄλλη ἡ πίστις τοῦ πιστοῦ καὶ ἄλλη τοῦ ἀπίστου. Μὴ στερεῖτε τὸ δικαίωμα τῶν πιστῶν νὰ ὑμνοῦν καὶ ἐμπράκτως εἰς ἕνα τόσον λαμπρὸν Ναὸν τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ γνωρίζομεν καλῶς πὼς ἡ ὡραιότης ἠμπορεῖ νὰ σώσῃ τὸν κόσμον, ὅπως εἶπε καὶ ὁ Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Ἀσπαζόμεθα ὅμως καὶ τὴν προτροπὴν ὅτι τὸν ἄνθρωπον θὰ περισώσῃ ἡ ἐντροπή. Ἐμεῖς ἐντρεπόμεθα, διότι καθυστερεῖ 185 ὁλόκληρα ἔτη νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. . .

13. Ἡ παρακμὴ ὡς ἱστορικὸν ἔγκλημα τοῦ ἀνθρώπου πιστεύομεν ὅτι πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ λάβῃ τέλος. Ἡ πρόοδος τοῦ ἀνθρώπου ἐγέννησεν τὴν Ὀρέστειαν, τὸ Συμπόσιον τοῦ Πλάτωνος καὶ τὴν Ζωηφόρον τοῦ Παρθενῶνος (Ἑσπερινὴ Μονωδία, Μάρκος Θεοδωράκης). Αὐτὴ ἡ πρόοδος τότε ἀνύψωσεν τοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν ὑψηλὴν ἀξιοπρέπειάν των. Σήμερον ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ἠμποροῦμεν ἀπέναντι εἰς τὸν Παρθενῶνα νὰ κοσμήσωμεν καὶ τοῦτον τὸν αἰῶνα μὲ τὸν ὑπέρλαμπρον Ναὸν τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὁ στόχος αὐτὸς δὲν ἀποτελεῖ ματαιότητα, ἀντιθέτως φρονοῦμε ὅτι θὰ ἀναδείξῃ ἀναστήματα κύρους καὶ πρωτοπορίας καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων. Θὰ δημιουργήσῃ χιλιάδας θέσεις ἐργασίας, εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφοραί, διὰ νὰ λαμβάνουν οἱ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς συντάξεις καὶ ὄχι φιλοδωρήματα. Πρῶτον προσφορὰ ἐργασίας. Συσσίτια μόνον εἰς τοὺς ἀρρώστους, τοὺς ἡλικιωμένους καὶ τὰ παιδιά.
Εἰς τὸν λαὸν πρῶτον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ μετὰ ἐλεημοσύνην. Τὴν ἀβελτηρίαν τῶν αἰώνων δὲν ἠμποροῦμεν νὰ τὴν ὑποτάξωμε εἰς τὰς ἀξίας ἄλλων ἡμιμαθῶν ἢ ἡμίθεων οὔτε εἰς τοὺς Ναοὺς τῆς ἀερόσφαιρας, ποὺ ἀναπαραγάγουν πολλὰ κακὰ τῶν ἐποχῶν ἀντὶ τῆς ἑλληνικῆς ἅμιλλας καὶ τοῦ εὐ ἀγωνίζεσθαι.

14. Μὲ ποῖα ὑποδείγματα ζωῆς θὰ νικήσωμεν τὴν ἀσυνέπειάν μας. Μακάρι νὰ ὑπῆρχαν σήμερον ὁ Δομίνικος Θεοτοκόπουλος ὁ Κρής, ὁ Θεοφάνης ὁ Κρής, ὁ Πανσέληνος, ὁ Φώτης Κόντογλου καὶ ἄλλοι παρομοίως φωτισμένοι καλλιτέχναι νὰ ἁγιογραφήσουν καὶ τοῦτο τὸ θαῦμα, ποὺ θὰ ἠμπορῇ νὰ ἐνταχθῇ εἰς τὰ μεγάλα θαύματα καὶ ἔργα τοῦ κόσμου. Ἀρκεῖ ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοὶ καὶ ἁγιογράφοι νὰ ὑποτάξουν τὴν ὕλην εἰς τὸ πνεῦμα καὶ τὸν ρυθμὸν τοῦ ὑψίστου. Ἀναζητοῦμεν κατεπειγόντως ἀρχιτέκτονας, πολιτικοὺς μηχανικούς, ἁγιογράφους, ποὺ πιστεύουν καὶ ἠμποροῦν νὰ δώσουν ὕψιστον κύρος μὲ τὸ ἔργον των εἰς αὐτὸν τὸν μοναδικοῦ κάλλους Ἱερὸν Ναόν, ὥστε οἱ ὁρίζοντες νὰ ἠμποροῦν νὰ βεβαιώνουν τοὺς πάντας ὅτι δὲν ὑπάρχει ἔργον ὅμοιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Καὶ δικαίως ὅλοι μαζὶ μὲ τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἀναφωνήσωμεν πολλάκις : «Νενικήκαμεν σὲ Σολομῶντα». Ὄχι ἀπὸ ἐγωισμὸν ἀλλὰ ἀπὸ ὑποχρέωσιν πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὴν ἀληθῆ Ἄμπελον τῆς σωτηρίας τῆς χώρας.

15. Πρέπει νὰ ἐπισπεύσωμεν. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι μία ἀκόμη θρησκεία. Εἶναι πίστις, ἀγάπη, ἀλήθεια θεία καὶ Ἅγιον Φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου. Δὲν χρειάζονται ἐπιχειρήματα εἰς τὰ ζητήματα πίστεως καὶ ἱστορικῶν ὑποσχέσεων.

16. Οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ τὸ τάμα τῶν Ἡρώων Ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21. Πρὸς τοῦτο ὑπάρχουν τὰ Διατάγματα καὶ ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω.

17. Μᾶς δωρήζουν ὑλικὰ καὶ δὲν ἠμποροῦμε νὰ τὰ παραλάβωμεν. Ὁ τόπος ἠμπορεῖ νὰ δώσῃ τὴν λύσιν καὶ εἰς αὐτὸ τὸ θέμα. Ὁ τόπος εἶναι ὁπωσδήποτε ἀναγκαῖος διὰ τὸν ἄριστον ἀρχιτεκτονικὸν σχεδιασμόν.
Ὅπως ἀνέφερε καὶ ἡ Ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης κ. Ρένα Ἀνούση, ἐπ. Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ὁμιλίαν της «Ἡ τέχνη καὶ τὸ περιβάλλον» εἰς τὸ γήπεδον Σπόρτινγκ τὴν 31.3.2013 : «Ἡ αἰσθητικὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ μέλλοντος, λέει ὁ Maksim Gorky (Ρῶσος συγγραφέας, ἱδρυτὴς τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισμοῦ). Χρειάζεται λοιπὸν πρῶτα ἕνας ἀρχιτεκτονικὸς σχεδιασμὸς τοῦ χώρου. Ἀφοῦ λοιπὸν κα­θορισθεῖ ἡ τοποθεσία ποὺ θὰ γίνει ὁ μεγαλοπρεπὴς Ναὸς τοῦ Σωτῆρος, θὰ ἀκολουθήσει ὁ σωστὸς σχεδιασμὸς ὅλων τῶν γύρω κτηρίων, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἐναρμονίζονται μὲ τὸ φυσικὸ πε­ριβάλλον στὶς μόνιμες φυσικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. Ἀπα­ραίτητος ὁ προγραμματισμὸς τοῦ περιβάλλοντος, ὁ λειτουργι­κὸς προγραμματισμὸς καὶ ὁ οἰκονομικὸς προγραμματισμός».
Γρηγορεῖτε, διὰ νὰ προλάβωμεν καὶ νὰ εἴμεθα ὅλοι ἄξιοι τὸ 2021.

18. Τόπον ζητοῦμεν. Προκρίνομεν τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος καὶ ἐπίσης χρειαζόμεθα τὰς ἀναγκαίας νομοθετικὰς ρυθμίσεις, ὅπως ἔχει τὸ Ἵδρυμα τῆς Παναγίας Τήνου, τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καὶ ἀνάλογα ἱδρύματα. Ἔχομεν ἕτοιμον σχέδιον εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως καὶ νομοθετικῆς ρυθμίσεως, διὰ νὰ τὰ καταθέσωμεν εἰς τὰ ἁρμόδια τμήματα τῆς Βουλῆς.

19.Ἔχομεν διακηρύξει ὅτι ὁλόκληρος ἡ περιουσία μας ἀφιερώνεται εἰς τὴν ὑλοποίησιν αὐτοῦ τοῦ Τάματος. Κινούμεθα μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ αὐτοθυσίαν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν οὐδὲ κἂν τὸ ὄνομά μας νὰ ἀναφερθῇ πουθενά. Νὰ ἀπέλθωμεν ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται. Κινητοποιούμεθα μὲ συναντήσεις καὶ συνέδρια ἐνημερώσεως καὶ ἐκπληρώσεως καὶ ἀγωνιοῦμεν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

20. Παρακαλοῦμεν προλάβατε. Ἀναγνωρίζομεν τὰ ἐπείγοντα θέματα τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι καὶ τοῦτος ὁ στόχος εἶναι ἱερὸς καὶ ἔντιμος καὶ θέλομεν νὰ δημιουργηθῇ καὶ λειτουργῇ μὲ διαφάνειαν καὶ ἔντιμα μέσα.

Ἄς ἐνταχθῆ ἀμέσως εἰς τὸ «κάδρο» τοῦ ἀνασχεδιασμοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε.
Διὰ
τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
καὶ τὸ Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ α) 8.6.2012 (Ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 52 /Διακήρυξις τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, σελ. 21)
β) 14.5.2013. (Ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 57, σελ. 122)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *