ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΝΑΔΑΣ (1985)

Ἡ Σύμβασις τῆς Γρανάδας, ποὺ ὑπεγράφη τὴν 3ην Ὀκτωβρίου 1985 ἀπὸ τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, ἀφορᾷ εἰς τὴν προστασίαν τῆς ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾶς τῆς Εὐρώπης. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ κύρωσις καὶ δημοσίευσίς της ἔγινε τὸ 1992 (ΦΕΚ 61Α/13.4.992). Μέσῳ αὐτῆς:
Δίνεται ὁ ὁρισμὸς τῆς «ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾶς» διὰ μνημεῖα, ἀρχιτεκτονικὰ σύνολα καὶ τόπους.
Ἀναγνωρίζεται ἡ ἀνάγκη μερίμνης διὰ αὐτήν.
Τίθενται νομικαὶ διαδικασίαι προστασίας της εἰς τοὺς συμβαλλομένους, ὅπως εἶναι ὁ ἔλεγχος ἀδειῶν, σχεδίων καὶ μελετῶν διὰ τὴν κατεδάφισιν, μετατροπὴν καὶ ἀνέγερσιν νέων κτιρίων, ἡ δυνατότης τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὸν ἰδιοκτήτνη νὰ ἀναλάβῃ τὰς ἐργασίας καὶ ἂν ὁ ἰδιοκτήτης δὲν εἶναι εἰς θέσν, νὰ τὰς ἀναλαμβάνουν ἐκεῖναι, καὶ ἡ δυνατότης ἁπαλλοτριώσεως προστατευομένων ἀκινήτων.
Προβλέπεται οἰκονομικὴ ὑποστήριξις τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, θέσπισις φορολογικῶν μέτρων καὶ ἐνθάρρυνσις τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας.
Λαμβάνονται μέτρα διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς ποιότητος τοῦ περιβάλλοντος, τὰ ὁποῖα ἀποσκοποῦν εἰς τὴν καταπολέμησιν τῆς φυσικῆς φθορᾶς τῶν μνημείων, μέσῳ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης.
Προβλέπονται κυρώσεις, ὅπως ἡ κατεδάφισις νέων κτισμάτων παρανόμων ἢ ἀποκατάστασις παλαιῶν προστατευομένων.
Καθιερώνει νέαν πολιτικὴν προστασίας μὲ τὴν ὑποχρέωσιν υἱοθετήσεως πολιτικῆς «ὁλοκληρωμένης προστασίας», τὴν ἔνταξιν τοῦ θέματος εἰς τὸ πλαίσιον χωροταξικῆς, πολεοδομικῆς καὶ περιβαλλοντικῆς πολιτικῆς, τὴν ἐνθάρρυνσιν χρήσεως παραδοσιακῶν τεχνικῶν καὶ ὑλικῶν, μὲ στόχον τὴν προσαρμογὴν τῶν παλαιῶν κτιρίων συμφώνως πρὸς τὰς συγχρόνους ἀνάγκας, τὴν ἐπισκεψιμότητα καὶ τὴν συνεργασίαν τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν.
Προωθεῖται ἡ συνεργασία Κράτους καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καθὼς καὶ ὁ θεσμὸς τῆς χορηγίας.
Τονίζεται ἡ σημασία τῆς σχετικῆς πληροφορήσεως, ἐκπαιδεύσεως καὶ εὐαισθητοποιήσεως.
Προβάλλεται ἡ ἀνάγκη συντονισμοῦ δράσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν μέσῳ τῆς ἀνταλλαγῆς ἐμπειριῶν καὶ πληροφοριῶν ἐπάνω εἰς μεθόδους καταγραφῆς, προστασίας, συντηρήσεως, ἐρεύνης, καθὼς τῆς ἀμοιβαίας τεχνικῆς βοηθείας.
Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς Συμβάσεως τῆς Γρανάδας εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν εὑρίσκεται εἰς τὴν ἠλεκτρ. διεύθυνσιν: http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/121.htm.
(Πληροφορίαι ἀπὸ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/grafeio_politismou/nomothesia/diethneis-symvaseis)

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΟΥ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΓΡΑΝΑΔΑΣ (1985)

Ἔκανε ἑπτὰ χρόνια νὰ δημοσιευθῇ εἰς τὴν Ἑλλάδα. (13.4.1992). Διατί ; Πῶς ἀξιοποιήθη ἡ σύμβασις τῆς Γρανάδας ἀπὸ τοὺς ἁρμοδίους τῆς σημερινῆς καὶ χθεσινῆς Ἑλλάδος ;
Λέγουν οἱ ἰδιοκτῆται νεοκλασσικῶν καὶ ἄλλων παλαιῶν κτιρίων ὅτι ὁ ἀριθμός των ὑπερβαίνει τὰς 20.000 καὶ ὅμως ἡ Σύμβασις τῆς Γρανάδα δὲν ἀξιοποιεῖται.
Χρήματα δὲν ὑπάρχουν, χρήματα δὲν δίδονται.
Τὰ νεοκλασσικὰ κτίρια περιέχουν καὶ παρέχουν ὑπεραξίας πολλάς, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται.
Ἀνωτέρω ἀνεφέραμεν περίληψιν τῆς Συμβάσεως.
Σκοπεύομεν νὰ εὕρωμεν τὸ πλῆρες κείμενον τῆς Συμβάσεως, διὰ νὰ ἐνημερώσωμεν φορεῖς καὶ πρόσωπα, ποὺ ἀγωνιοῦν διὰ τὴν Ἑλλάδα.Ἴσως εἶναι χρήσιμος μία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ διὰ τὴν ἀποκατάστασιν ὅλων τῶν κτιρίων, ποὺ διέπει ἡ Σύμβασις τῆς Γρανάδας.
Ἴσως ἀκόμη εἶναι χρήσιμος ἡ ἵδρυσις μιᾶς ἑταιρείας, ποὺ θὰ ἔχῃ τὰς ἀπαραιτήτους μελέτας, διὰ νὰ χρηματοδοτῇ ἔργα ἀπὸ μὴ ἀπορροφηθέντα κονδύλια χωρῶν Ε.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *