ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-Προτάσεις ἱδρύσεως ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΩΝ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΙΜΒΑΡΒΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Διὰ νὰ σταματήσῃ ἡ πλήρης ἐρήμωσις τῆς ὑπαίθρου
καὶ νὰ νικηθῇ ἡ τρόϊκα καὶ ἡ ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία Ἑλλήνων ἁρμοδίων ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας

1. Τὰ χωρία ὅταν κλείνουν σχολεῖα καὶ δὲν χειροτονοῦνται νέοι ὀρθῶς ἐπιμορφωμένοι κληρικοί, δηλαδὴ καταντοῦν αὐτὰ χωρὶς ἱερέα καὶ διδάσκαλον, ἀγριεύουν καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἄνθρωποι ἐξωθοῦνται εἰς ἀπολιτίστους καὶ ἀντιχριστιανικὰς δράσεις…

2. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες δικαιολογοῦν τὴν ἀντιχριστιανικὴν καὶ ἐγκληματικήν αὐτὴν συμπεριφοράν των, ὡς «ἀπαίτησιν τῆς Τρόϊκα», διὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν καὶ καλύψουν τὴν ἀθέτησιν τῶν συμβάσεων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. Βάσει αὐτῶν τῶν συμβάσεων, διὰ νὰ κατασκευάζωνται εὐαγῆ Ἱδρύματα, ἡ Ἐκκλησία παρεχώρει ἀπὸ τὰς ἰδιοκτησίας της πανάκριβα ,,φιλέτα,, : τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν, τῆς Ἀκαδημίας, τοῦ Δημοσίου Ὀφθαλμιατρείου, τοῦ Νοσοκομείου ,,Εὐαγγελισμός,, τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, τοῦ Ἀλσύλλιου Ριζαρείου, τῆς Λεωφόρου Βασ. Κων/νου, τῆς Μαρασλείου Σχολῆς, τῆς Σχολῆς Χωροφυλακῆς τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, τῆς πρώην ΥΕΝΕΔ, τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, τῆς Παν/λεως – Πολυτεχνιουπόλεως, τοῦ 251 Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀεροπορίας, τοῦ 401 Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου, τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία, τοῦ Γεν. Κρατικοῦ Νοσοκομείου ,,Γεννηματάς,, καὶ δεκάδες ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα. Ἔναντι αὐτῶν ἡ Πολιτεία ἀνελάμβανε τὴν μισθοδοσίαν καὶ συνταξιοδότησιν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν ἡ Πολιτεία ἀδιαφορήσῃ περαιτέρω διὰ τὴν τήρησιν τῶν συμβάσεων-συμφωνιῶν, τότε ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιστρέψῃ ὅλα αὐτὰ τὰ πανάκριβα ,,φιλέτα,, καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίησιν ὅλων αὐτῶν θὰ ἠδύνατο ἡ Ἐκκλησία ὄχι μόνον νὰ μισθοδοτῇ καὶ συνταξιοδοτῇ τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ νὰ μὴ ὑπάρχῃ οὔτε ἕνα χωρίον χωρὶς ἱερέα, ἀλλὰ καὶ νὰ κτίζῃ καὶ συντηρῇ ,,Βασιλειάδας,, εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικόν. Μάλιστα δὲ μὲ τὸν πακτωλὸν τῶν ἐσόδων, ἀπὸ μίαν χρηστήν, ἀνιδιοτελῆ διοίκησιν, μὲ πλήρη διαφάνειαν, θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναστηλώνῃ Ἱ. Ναοὺς καὶ Μονάς, νὰ ἐπιδοτῇ τὸν ἐξοπλισμὸν νοικοκυριῶν καὶ νὰ χορηγῇ ἄτοκα δάνεια, ὥστε νὰ δύνανται οἱ νέοι ἄνθρωποι νὰ νυμφεύωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ δημιουργοῦν χριστιανικάς οἰκογένειας. Τοιουτοτρόπως θὰ ἠμποροῦσε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ ἀποκτᾶ αἴγλην, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ νὰ τὴν ὑπολογίζουν οἱ πάντες καὶ νὰ μὴ εἶναι θεραπενὶς καί «δεκανίκι» φαύλων καὶ κοσμικῶν κύκλων. Μὲ τὰ ἀμύθητα αὐτὰ ποσὰ καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ὅλης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ μία 12 μελῆ ἐπιτροπὴ (6 εὐλαβεῖς, ἐναρέτους καὶ ἀγωνιστὰς Ἱερεῖς καὶ 6 ἔντιμους, ἀδιαφθόρους καὶ ὰνιδιοτελεῖς Εἰσαγγελεῖς, δικαστικούς, στρατιωτικούς, οἰκονομολόγους, Καθηγητὰς Παν/μίων καὶ Πολυτεχνείων) θὰ ἠμορούσατε νὰ κτίζετε καὶ συντηρῆτε Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγας ἀγάπης καὶ λοιπὰ εὐαγῆ Ἱδρύματα εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικόν, διὰ νὰ ἀνορθωθῆ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν σθένος τοῦ καταπεριφρονημένου ἱεροῦ ράσου καὶ νὰ λάμψῃ καὶ πάλιν ἡ Ὀρθοδοξία πρὸς δόξαν Θεοῦ.

3. Τέτοια ριζοσπαστικὰ μέτρα θὰ ἠμποροῦσαν νὰ τὰ πραγματοποιήσουν μόνον κληρικοὶ μὲ ἦθος, χαρακτῆρα, τόλμην, θάρρος καὶ παρρησίαν, ὅπως ὁ εἰς πάντα διαπρέψας θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος Καντιώτης. Ὅμως ὁ Αὐγουστίνος κατετρέχετο μίαν ζωὴν ἀπὸ Πολιτείαν καὶ ἰδίως Ἐκκλησίαν καὶ διεσύρετο βαναύσως ἀπὸ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἠθικὰ δὲ ἀναστήματα ὡσὰν τὸν Αὐγουστῖνο ἀνατέλουν κάθε 100 ἤ 200 ἔτη… Ἀλλὰ οἱ σημερινοὶ ταγοὶ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας δὲν ἔχουν θέλησιν καὶ θάρρος νὰ ἐπιστρατεύσουν οὔτε χιλίους ἀρχιμανδρίτας, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν πολλαπλοὶ εἰς προσοδοφόρους Ναοὺς τῶν Ἀθηνῶν καὶ λοιπῶν πόλεων καὶ ἀδιαφοροῦν παντελλῶς διὰ τὰ χωρία τῆς ὑπαίθρου…

4. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι πρὸ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἄνω τῶν χιλίων χωρίων ἦσαν χωρὶς ἱερέα. Ποτέ, κανεὶς τρισάθλιος πολιτικὸς δὲν διεμαρτυρήθη πρὸς τοῦτο, διότι ἦτο ἐντολὴ τῆς στοᾶς Bildenberg καὶ τῶν ἄλλων σιωνιστικῶν κύκλων. Δεκαετίας ὁλοκλήρους προσεπάθουν μὲ κάθε μέσον, νὰ ἐκμαυλίσουν τοὺς Ἕλληνας, ἰδίως μὲ τὰ ἀφθονώτατα, αἴσχιστα θεάματα, τὴν σπατάλην τῶν ἐθνικῶν πόρων, τὰ «θαλασσοδάνεια» καὶ μὲ τὸ σύνθημα «Τσοβόλα δώστα ὅλα» ὡδηγοῦσαν τὸν λαόν, ἰδίως τοὺς νέους, εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, διὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως…

5. Τώρα δὲ ἐδώρησαν καὶ τὸ ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ ἀγαθόν, δηλαδὴ τὰς ἐλαχίστας συχνότητας ραδιοφώνου καὶ τηλεοράσεως, εἰς τὰ μεγάλα ἐκδοτικὰ συγκροτήματα καὶ τοὺς πανισχύρους μεγαλοεργαλάβους δημοσίων ἔργων (ποὺ «ξεκοκκαλιάζουν» ὅλην τὴν Ἑλλάδα), χωρὶς νὰ ἀπαιτήσουν τὸ παραμικρὸν ἀντίτιμον, εἰ μὴ μόνον τὴν συστηματικὴν πλύσιν ἐγκεφάλων ὑπὲρ τῶν παρατάξεών των, διὰ νὰ συνεχίζουν νὰ ἐκμαυλίζουν, νὰ παραπληροφοροῦν καὶ νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθειαν…
Ταυτοχρόνως στεροῦν τὰ λαϊκὰ στρώματα καὶ ἀπὸ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον, ὁδηγοῦντες τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους, ἰδιαιτέρως τοὺς νέους ἀνθρώπους, εἰς τὴν ἀνεργίαν καὶ νὰ «σαπίζουν εἰς καφετέριες καὶ ξενυκτάδικα» μὲ τὸ «κομπόδεμα» γονιῶν καὶ παππούδων ἢ μὲ ἐγκληματικάς των πράξεις. Συνεπῶς, πρὸ πολλοῦ ἐφαρμόζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος τὰς ἐντολὰς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων : ἄλλοτε μὲν νὰ ἐκμαυλίζουν τὸν ἑλληνικὸν λαὸ ἠθικῶς, ἄλλοτε δὲ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν ὄχι μόνο ἠθικῶς ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν ἐξουθενώνουν ὑλικῶς καὶ νὰ τὸν ἀναγκάζουν νὰ ὁδηγῆται εἰς τὰς αὐτοκτονίας.

6. Ὅ,τι δὲν ἠμπόρεσαν νὰ ὁλοκληρώσουν μὲ τὸ σχέδιον «Καποδίστρια» τὸ ὡλοκλήρωσαν μὲ τό «Καλλικράτης».

7. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χιλιάδας χωρία, τὰ ὁποῖα ἦσαν πρὸ δεκαετίας χωρὶς ἱερεῖς, ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεβίωσαν ἑκατοντάδες ἱερεῖς καὶ χίλιοι θὰ συνταξιοδοτήθησαν, ἀλλὰ δὲν ἠθέλησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν καὶ ἀντιμετωπίσουν τὸ τεράστιον πρόβλημα… Ἀντιθέτως, σχεδὸν ὅλοι οἱ πολιτικοὶ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὅταν ἡ «Τρόϊκα» ἀπαιτεῖ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας μερικαὶ χιλιάδες δημόσιοι ὑπάλληλοι, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὸ ἔτος 1980 ἔχουν πολλαπλασιασθῆ. Ὅμως, αὐτοὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς πολίτας, συνήθως, τοὺς κατατυραννοῦν…

8. Διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν αὐτοῦ τοῦ σοβαροτάτου προβλήματος (δηλαδὴ τῆς ἐρημώσεως τῆς ὑπαίθρου, λόγῳ ἐλλείψεως ἱερέων καὶ διδασκάλων), προτείνομε νὰ συνδημιουργηθοῦν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα Ἀκαδημίαι – Ἱεροδιδασκαλεῖα μὲ ἐθελοντὰς ἰδιώτας χορηγούς, τράπεζας, ἑταιρείας καὶ πρόσωπα, μαζὶ μὲ τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν.

9. ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ἀφιερώνομεν τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς τὰ ἔργα Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχομεν ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ. καὶ εἰς τὸν Ναὸν ἐκεῖ κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐπιλεκτικῶς ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον.

Παρέχομεν τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου καὶ ὅ,τι ἄλλο ἠμποροῦμεν, ὥστε οἱ ἀπόφοιτοι Διδάσκαλοι – Ἱερεῖς νὰ στηρίξουν πάλιν Διθέσια καὶ Τριθέσια Σχολεῖα εἰς τὰ ὅμορα χωρία. Ἐπὶ πλέον, διὰ ἔμπρακτον πραγματοποίησιν καὶ ἄμεσον ἐπίλυσιν τοῦ τεραστίου αὐτοῦ προβλήματος, διαθέτομεν ἀπὸ τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας (τὸν ὁποῖον διατηροῦμεν καὶ ὑπολογίζομεν ἕως καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους), ἀρχικῶς πενήντα χιλιάδας (50.000) Εὐρὼ διὰ τὰ πρῶτα λειτουργικὰ ἔξοδα.
Διὰ αὐτὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου ταυτοχρόνως ζητοῦμεν κατεπειγόντως νὰ εὑρεθοῦν νέαι μοναχαί, δραστήριαι, διὰ τὴν παλαίφατον Ἱ. Μ. Φανερωμένης Ἀρονίας. Μέχρι νὰ ἀναστηλωθῆ ἡ Μονὴ καὶ νὰ κτισθῆ καὶ νέα πτέρυγα, δύνανται νὰ φιλοξενοῦνται εἰς τὸ πρῶτον ἐπίπεδον τοῦ μεγάλου κτηρίου τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ νὰ φροντίζουν τὸν Ἅγιον Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Τοιουτοτρόπως θὰ ἔχωμεν ἀθρόαν προσέλευσιν ἰδεολόγων ὑποψήφιων ἱεροδιδασκάλων καὶ πολλῶν ἰδεολόγων ὁμοτίμων καὶ ἐν ἐνεργείᾳ καθηγητῶν, τόσον διὰ τὸ Ἱεροδιδασκαλεῖον, ὅσον καὶ διὰ τὸ Παγκόσμιον Σχολεῖον Ἑλληνικῆς Γλώσσης «Ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων».
Εἰς πολλὰ ἱεροδιδασκαλεῖα, ὅπου αἱ συνθῆκαι θὰ τὸ ἐπιτρέπουν, νὰ φοιτοῦν εὐλαβεῖς γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι ἐπιθυμοῦν νὰ λειτουργοῦν ὡς πρεσβυτέραι καὶ διδασκάλισσαι εἰς πλησίον χωρία καὶ νὰ προσφέρουν μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον.

10. Ἐὰν πλούσιαι Μητροπόλεις καὶ Ἐνορίαι υἱοθετήσουν τοῦτο καὶ εὕρουν καὶ Δήμους, ἐπιχειρήσεις, τραπεζίτας καὶ ἄλλους χορηγούς, δύναται νὰ λυθῇ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα τὸ τεράστιον πρόβλημα, ποὺ ἔχουν δημιουργήσει σκοπίμως αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις, δηλαδὴ χιλιάδες χωριά μας νὰ παραμένουν χωρὶς ἱερεῖς καὶ δασκάλους καὶ μετατρέπονται οἱ ἐλάχιστοι κάτοικοι εἰς παλιμβαρβάρους, νὰ ἀντιμετωπισθῇ. Ἐὰν ἤθελε ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ λύσουν προσωρινῶς τὸ πρόβλημα ἐπιστρατεύοντες χιλιάδες Ἀρχιμανδρίτες καὶ λοιποὺς Ἱερεῖς, ποὺ ὑπηρετοῦν ἀπὸ 4, 5 ἤ καὶ 6 εἰς ἀστικοὺς Ναούς, νὰ ὑπηρετήσουν τουλάχιστον ἀπὸ ἕνα ἑξάμηνο εἰς τὴν ὕπαιθρον καὶ ἰδίᾳ εἰς τὴν παραμεθόριον. Δυστυχῶς ὅμως δὲν ὑπάρχει βούλησις οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ προφανῶς οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.
Ἀντίχριστοι κύκλοι καὶ δυνάμεις σᾶς ἀπειλοῦν νὰ σᾶς κόψουν μισθοὺς καὶ συντάξεις, γεγονὸς ποὺ εἶναι ὑποχρέωσις τῆς Πολιτείας ἔναντι τῆς ἀμύθητης περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔχει ἀνταλλαχθῆ μὲ τὸ Κράτος καὶ διὰ τὴν μισθοδοσίαν καὶ συνταξιοδότησίν σας.

11. Τοιουτοτρόπως νικοῦμε καὶ τὴν ΤΡΟΪΚΑ, ἡ ὁποία δὲν ἐγκρίνει πρόσληψιν ἱερέων. Ἴσως ἔτσι ἐπιτύχομεν περισσότερα καὶ καλλίτερα Σχολεῖα καὶ περισσοτέρους Ναοὺς εἰς περισσότερα χωρία.
Ἑλληνικὸ χωριό; Ἑλληνορθόδοξος Πολιτισμός.
Κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός.

12. Εὐχόμεθα νὰ προωθηθῇ καὶ νὰ γίνῃ πραγματικὸτης εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἡ ἵδρυσις Ἱεροδιδασκαλείων καὶ ἡ Ἁγία Τριὰς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντας νὰ πετύχωμεν καὶ αὐτὸ τὸ ποθούμενον διὰ τὸ καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος μας.

 

Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *