ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ 25.1.2015 ΑΡΘΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

 

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΖΟΜΕN ΟΛΟΙ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗN ΑΠΟΧΗN
ΘΑ ΕΛΕΓΞΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΗΘΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΘΗΣΑΝ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ
20.1.2015

1. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας εἶχον φροντίσει νὰ δημιουργήσουν μίαν ἰδανικὴν δημοκρατίαν, ὅπου κυριαρχοῦσε τό «τίς ἀγορεύειν βούλεται», δηλαδὴ «ποῖος θέλει νὰ λάβῃ τὸν λόγον».Ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι πολίται εἶχον τὸ δικαίωμα νὰ λαμβάνουν τὸν λόγον καὶ νὰ προτείνουν εἰς τὸν Δῆμον ἰδέας βελτιώσεως τῆς κοινωνίας, πολιτείας, παιδείας, ἀμύνης κ.λπ.
2. Εἰς τὰς ἡμέρας μας, δυστυχῶς, ἔχει χαθῆ αὐτὸ τὸ νόημα καὶ ἐπιπλέουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ «φελλοί»,οἱ ἀνώμαλοι, αἱ παλλακίδαι, οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, προβαλλόμενοι ἀπὸ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα δυστυχῶς ἔχουν περιέλθει τὰ περισσότερα εἰς χείρας τῶν ἰσχυρῶν καὶ τῶν διαπλεκομένων. Ἀντιθέτως οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, οἱ ἱκανοί, οἱ εὐσυνείδητοι, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ ἀκέραιον χαρακτῆρα διασύρονται, λασπολογοῦνται, περιθωριοποιοῦνται καὶ παραγκωνίζονται συστηματικῶς καὶ ἐξουθενώνονται.
3. Παρ᾿ ὅλον ὅτι αἱ δυνατότητες νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ ὅλα αὐτὰ εἶναι λίαν περιορισμέναι, ἐν τούτοις μᾶς ἔχει ἐναπομείνει ἀκόμη ἕν ἰσχυρόν «ὅπλον», αὐτὸ τῆς ψήφου. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται αὐτὸ τὸ ὅπλο νὰ τὸ ἀχρηστεύωμεν, ἀλλὰ μὲ κάθε περίσκεψιν, προσευχὴν καὶ νηφαλιότητα ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν τὴν σωστὴν χρήσιν. Πρέπει νὰ προσερχόμεθα ὁπωσδήποτε ὅλοι εἰς τὴν κάλπην καὶ νὰ μὴ ἀδιαφοροῦμεν.
Νὰ ἐνθυμούμεθα τὴν λαϊκὴν παροιμίαν : «ὅπως στρώνουμε κοιμόμαστε» καί «ὅ,τι σπέρνουμε, θὰ θερίσουμε».
4. Ἐὰν ἀπὸ ἐγωισμόν, ἀπογοήτευσιν, ὀργὴν καὶ θυμὸν ἀπέχομεν, δηλαδὴ ἐὰν ἀδιαφορήσωμεν, θὰ θερίσωμεν ὅλα τὰ ἀφάνταστα δεινά, ποὺ θὰ μᾶς δημιουργήσουν οἱ «βολεμένοι», οἱ ἔχοντες κομματικὴν ταυτότητα καὶ συνδικαλιστιὰς ἐξουσίας. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἴμαστε «κοψοχέρηδες».Ψηφίζομεν τοὺς καλλίτερους ἀνθρώπους εἰς ὅλα τὰ ψηφοδέλτια, ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν δημοκρατίαν, τὴν πρόοδον, τὸν λαόν, τὴν εἰρήνην, τὴν ἐλευθερίαν ὅλων, τὴν κοινωνικὴν γαλήνην, τὸν διάλογον, τὴν εὐημερίαν τῶν ἀνθρώπων, τὸν μηδενισμὸν τῶν ἀστέγων, ἀνειδίκευτων, ἀνέργων, ἀπροστάτευτων, ἀναλφάβητων, διὰ νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι θὰ εὐτυχήσωμεν.
5. Ἀφοὺ ψηφίσωμεν, τὴν ἑπόμενην ἡμέραν, συνεχίζομεν τὸν διάλογον (ὅπου δὲν ὑπάρχει ὁ πραγματικὸς διάλογος, βασιλεύει ὁ διάβολος), τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν ἀνάδειξιν καὶ ἐπίλυσιν τῶν μακροχρονίων καυτῶν προβλημάτων, ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν πατρίδα καὶ τὸν κόσμον. Ὁ μέγιστος ἐχθρὸς εἶναι ἡ ἀποχή, τὸ λευκὸν καὶ τὸ ἄκυρον.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΠΡΟ
ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ
26.1.2015

ΣΧΕΔΟΝ 40 % Η ΑΠΟΧΗ
1. Εἰς τὴν χώραν μας, τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία ἐγέννησεν τὴν Δημοκρατίαν, τὰς Ἐπιστήμας, τὴν Φιλοσοφίαν, τὸν Πολιτισμόν, ἡ ἀποχὴ ἔφθασε τὸ 36,11% ! Ἡ ἀποχὴ εἶναι τώρα σχεδὸν τὸ μεγαλύτερο κόμμα. Αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν μᾶς τιμᾶ, ἀλλὰ ὑπεύθυνος δὲν εἶναι ὁ Λαός. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ καὶ αἱ πολιτικαί.. Αἰτία καὶ ὁ χειμών. Οἱ ἀδικημένοι ἐπέλεξαν νὰ ἀπέχουν. Ἀλλὰ εἰς τὰς ἀραιοκατοικημένας περιοχάς πολλοὶ ἐφοβήθησαν. Καὶ τώρα λέγουν : «Δὲν ψήφισα, ψάξτε ἀλλοῦ…».
Ποῖοι, ποῦ καὶ διατὶ ἐφοβήθησαν νὰ ψηφίσουν;
Ποῖοι εἶναι ὑπεύθυνοι διὰ αὐτό;
Τὸ 51 % τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος ἀντιπροσωπεύει τὸ 80 % αὐτῶν ποὺ ἐψήφισαν (δηλαδὴ τὸ 80 % αὐτῶν ποὺ ἐψήφισαν σήμερον – ἔχοντες 36,11 % ἀποχήν – ἰσοῦται μὲ τὸ 51 % τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου).
Συνεπῶς μέχρι τὰς ἑπομένας ἐκλογὰς μόνον μία Οἰκουμενικὴ Κυβέρνησις μὲ τὸ 80 % τῶν ψηφισάντων ἠμπορεῖ καὶ πρέπει νὰ κυβερνήσῃ τὴν χώραν. Διότι εἰς τὴν Δημοκρατίαν μόνον ἡ πλειοψηφία εἰς τὸν Λαὸν κυβερνᾶ καὶ ἡ μειοψηφία ἐλέγχει. Αὐτὴ ἡ «πλειοψηφία», ἡ ὁποία ἐπροτίμησε τὴν ἀποχὴν ἀσφαλῶς δὲν συμφωνεῖ καθόλου μὲ ὅσα συμβαίνουν, ἔχουν δίκαιον, ἀλλὰ περισσότερα θὰ ἐκερδίζαμεν ὅλοι, ἄν ἐψήφιζαν. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγανάκτησις αὐτῶν ποὺ ἐψήφισαν, ἔφθασεν μέχρι τοῦ σημείου, ὥστε ἀπὸ ἐκδίκησιν κατέληξαν νὰ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ κόμματα ποὺ μέχρι ἐχθὲς εἰρωνεύοντο καὶ περιθωριοποιοῦσαν.

2. Ἕνα ἄλλο σοβαρὸν θέμα : Ἡ Ἀττικὴ πρέπει νὰ χωρισθῇ εἰς ἑπτά (7) διαμερίσματα, διὰ νὰ ἠμποροῦν οἱ ἐκλογεῖς νὰ εὑρίσκουν τὸ δίκαιον των, καὶ οἱ ἐκλεγόμενοι νὰ ἀφουγκράζωνται τὸν πολίτην. Ὑπάρχει τεράστιος χῶρος διὰ νέας ἰδέας, προβληματισμοὺς καὶ δραστηριότητας, ποὺ ἀπαιτοῦν αἱ ἀνάγκαι :

* Ἄμεσαι καὶ βραχυπρόθεσμαι λύσεις διὰ μείωσιν ἀνεργίας.
* Μηδενισμὸς ἀνειδικεύτων μὲ γενναίαν ὑποστήριξιν ὅλων καὶ μὲ καινοτόμους μεθόδους.
* Μηδενισμὸς τῶν ἀστέγων οἰκογενειῶν μὲ φροντίδα τῶν ἁρμοδίων καὶ τῶν ἐθελοντῶν.

Ἐντὸς 4 μηνῶν τὸ ἀργότερον ἡ ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς πρέπει νὰ συζητήσῃ ἀναλυτικῶς, νὰ λάβῃ ἀποφάσεις ἐπὶ εἰσηγήσεων, νὰ διδάξῃ πρὸς τοῦτο τὸν ΟΑΕΔ.

 

ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ἔντοναι διαμαρτυρίαι (δικαίως) ἠκούσθησαν ἀπὸ τοὺς ἀποδήμους καὶ τοὺς φοιτητάς : «Δὲν μᾶς ἔδωσαν τὸ δικαίωμα ψήφου εἰς τοὺς τόπους ὅπου ζοῦμεν καὶ σπουδάζουμε». Οἱ εἰδικοὶ λὲγουν ὅτι τὸ Σύνταγμα δὲν τὸ ἀπαγορεύει. Ἄν ὅλοι εἰς τὴν Βουλὴν ἦσαν Ὀρθόδοξοι καὶ πιστοί, ἀσφαλῶς θὰ εἴχαμε ἄλλην χώραν τώρα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Οἱ Ἕλληνες ἐπιθυμοῦν εἰς τὴν νέαν Βουλὴν νὰ ὑπάρχῃ συνεργαζομενη πλειοψηφία διὰ μίαν Νέαν Νικηφόρον Στρατηγικήν. Ἄς σταματήσουν οἱ ἀνταγωνισμοί. Ἄλλο Ἄμιλλα κὶ ἄλλο Ἀνταγωνισμός. Συνεργασία καὶ Διαφάνεια διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Θεωροῦμε χρησιμότατον καὶ ἐπιβεβλημένον νὰ δεσμευθοῦν οἱ βουλευταὶ διὰ μίαν Βουλὴν 200 ἑδρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 185 θὰ ἐκλέγωνται μὲ ἁπλὴν ἀναλογικὴν καὶ αἱ 15 ἕδραι θὰ κατανέμωνται εἰς τὰ τρία πρῶτα κόμματα : 7/5/3 ἢ 6/5/4 ἢ …./…./…..καὶ ὄχι τό «σὺν 50», τὸ ὁποῖον ἀλλοιώνει τὴν βούλησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἰς κάθε περίπτωσιν τὰ κόμματα, ποὺ ἔχουν ὑποψηφίους εἰς ὅλας τὰς ἐκλογικὰς περιφερείας καὶ λαμβάνουν ποσοστὸν 1%, πρέπει νὰ ἐκλέγουν δύο βουλευτάς.

ΑΝΕΡΓΙΑ – ΕΠΕΙΙΓΟΝ
Ἡ Ἀνεργία «φουντώνει» τὰ τελευταῖα χρόνια. Τοπικαὶ συσκέψεις ἁπάντων τῶν ἁρμοδίων ἠμποροῦν νὰ δημιουργοῦν προϊόντα-ὑπηρεσίας-ἐξαγωγάς. Ἡ Μεταποίησις περιέχει ποίησιν. Τὰ συγκριτικὰ πλεονεκτήματα συνδημιουργοῦνται ἀνὰ τόπον.Ἡ αὔξησις τοῦ ΑΕΠ ἀνὰ τόπον, ἡ μείωσις τῆς ἀνεργίας εἰς κάθε Δῆμον, ὁ μηδενισμὸς τῶν ἀνειδικεύτων καὶ τῶν ἀστέγων εἶναι ὑπερεπείγοντα ζητήματα, τὰ ὁποῖα δὲν ἠμποροῦν νὰ περιμένουν.
Δὲν ζητοῦμεν τίποτα ἀπὸ κανένα. Συνδημιουργοῦμεν μαζὶ μὲ τὸν καθένα ὅ,τι πρέπει. Τὴν πρωτοβουλίαν ἄς ἔχουν αἱ τοπικαὶ ἡγεσίαι, ποὺ ὑπάρχουν ἢ γεννῶνται ἐκ πρωτοβουλιῶν καὶ ἀναγκῶν. Καλὴ Ἐπιτυχία !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *