ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 10.9.2014 ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Η ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ 21ον ΑΙΩΝΑ

Μέχρι καὶ «οἱ πέτρες ἐράγισαν» μὲ τὰ μηνύματα ἀπὸ τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον τὴν 10.9.2014.
Τὰ γεγονότα ἐταξίδευσαν εἰς δύσιν καὶ ἀνατολήν. Μέχρι καὶ μετὰ τὴν 10.30 βραδυνήν, τόσον πολὺ ἦσαν ἐνθουσιασμένοι οἱ περίπου 1.500 φίλοι ἀκροαταί, ὥστε ἦτο ἀδύνατον νὰ ἀπομακρύνωμε τὸν κόσμον καὶ νὰ κλείσῃ ἡ αἴθουσα.
Ἀπίστευτη ἐπιτυχία καὶ ἐνθουσιώδη συναισθήματα!!!
Ἦσαν τὰ πάντα συναρπαστικά.
Ἡ ἐκδήλωσις ὑπερέβη κάθε προσδοκίαν ἐπιτυχίας.

Δι᾽ ὅσους θέλουν νὰ τὴν παρακολουθήσουν, εἶναι εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εἰς τὸν σύνδεσμον :
https://www.youtube.com/watch?v=jPJfCBV3488&list=UUbxPxK2L0JCyJTgpYSk2F8w
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Λόγῳ τοῦ ὅτι τὸ πρόγραμμα εἶναι λίαν βεβαρημένον, δὲν θὰ ἀναφερθῶ ἰδιαιτέρως διὰ κάθε παροῦσαν προσωπικότητα, ἀλλὰ θὰ γίνῃ εὐχαριστήριος γραπτὴ ἀναφορὰ εἰς τήν «Φωτεινὴν Γραμμήν». Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ τηρήσωμεν αὐστηρῶς τὸ πρόγραμμα. Ὅσοι θέλουν νὰ ἀπευθύνουν ἕνα σύντομον χαιρετισμὸν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ ὑπερβοῦν τὰ 2 λεπτὰ τῆς ὥρας.

Σᾶς καλωσορίζομεν εἰς τὴν μεγαλειώδη ἐκδήλωσίν μας εἰς τὸ φιλόξενον Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν ψυχικὴν δύναμιν καὶ τὸ κουράγιο ποὺ μᾶς δίδετε, μὲ τὴν θερμὴν ἁθρόαν παρουσίαν σας.

Ἐνῷ οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου μᾶς τονίζουν ὅτι συνήθως ἡ αἴθουσα γεμίζει σχεδὸν μέχρι τὴν μέσην καὶ σπανίως ὁλόκληρος, εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσίν μας εἶσθε πάλι μία κοσμοθάλασσα.

Κατὰ τὸ διαρρεῦσαν χρονικὸν διάστημα, πολλὰ ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας μετέστησαν πρὸς τὴν Θριαμβεύουσα. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ μέλος μας, ὁ ἀκραιφνὴς ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Διὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ ὁμολογίαν του ἐτιμωρήθη μὲ ἄκρως ἄδικον καὶ παράνομον ἀφορισμόν. Ἦτο καταδίκη ἄνευ δίκης. Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ποτὲ δὲν ἔλαβον ὑπ᾿ ὄψιν των τὸν ἐν λόγῳ ἀχαρακτήριστον ἀφορισμὸν καί, ὄχι μόνον ἁπλοῖ κληρικοί, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ Ἀρχιερεῖς ἐκοινώνουν τὸν ἀείμνηστον Νικόλαον Σωτηρόπουλον, ἀλλὰ καὶ τὸν παρεκάλουν νὰ κηρύττῃ εἰς τοὺς Ναοὺς τῆς Μητροπόλεώς των…
Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος συνέγραψεν πληθώρα βαρυσημάντων ἐπιστημονικῶν ἔργων. Ἔγραψεν καὶ διὰ τὸν ἀφορισμόν του 3 ἔντυπα: τό «Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην» (1995), τό «Ζητῶ συγγνώμη» (1996) καί «Ἀθῶος ὁ κατηγορούμενος» (2001). Ἀπὸ τό «Ζητῶ συγγνώμη» θὰ λάβετε ἐξερχόμενοι ἀπὸ ἕνα ἀντίτυπον δωρεάν.

Ἡ μοχθηρία τῶν ἀδίκως καὶ παρανόμως ἀφορισάντων αὐτὸν ἔφθασεν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀπαγορεύσῃ εἰς τοὺς 4 θαρραλέους Μητροπολίτας, οἱ ὁποῖοι μετέβησαν νὰ τὸν κηδεύσουν, νὰ συμμετάσχουν ἐνεργῶς εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν. Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος μᾶς ἔχει ἀποσαφηνίσει καὶ τοιαύτας περιπτώσεις μὲ τὰ αἰώνια λόγια του : «μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.» (Λουκ. 6, 22)…

Κατὰ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ πολλοὺς ἄλλους, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν τύπον, τὸ σῶμα του εἶχε τὴν εὐκαμψίαν, σύνηθες φαινόμενον δι᾿ ἁγίους μοναχούς, κληρικοὺς καὶ σπάνιον διὰ τοὺς λαϊκούς…

Παρακαλοῦμεν νὰ ἐγερθῶμεν καὶ νὰ ἀποδώσωμεν ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου θὰ παραμείνῃ ἀείζωος…
Ἐπειδὴ δυστυχῶς, παρὰ τὰς ἑκατοντάδας δημοσιεύσεις μας καὶ ἀναφοράς μας, ποὺ ἔχομεν κάνει ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μᾶς λέγουν συνεχῶς ὅτι ὑπάρχουν λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τί ἀκριβῶς σημαίνει τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ εἶναι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τούς «ψευδοδιανουμένους» καί «σοσιαλίζοντας» ὅτι αὐτὸ εἶναι δῆθεν τῆς χούντας τοῦ Παπαδοπούλου, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν μερικὰς διευκρινίσεις :

Ὅλα ὅσα θὰ σᾶς εἴπω εἶναι διὰ πολλοὺς ἀπὸ σᾶς γνωστὰ καὶ κατὰ συνέπειαν ἀνιαρά. Ὅμως πρέπει νὰ ἐφαρμόσωμεν τὰ γραφικά: «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1, 14) καί «ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν…»(Ρωμ. 15, 1).
Διαφωτίσατε, παρακαλοῦμεν πολύ, καὶ σεῖς ὅσους δὲν γνωρίζουν, διὰ νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὰς ἐπαναλαμβανομένας ὑπενθυμίσεις…
Ἀκολουθεῖ ἕνα πλουσιώτατον πρόγραμμα, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἀνταμειφθῆτε, ἄν μείνετε μέχρι τέλους.

1. Σύμφωνα μὲ τὸ ἔγκυρον μεγάλον Λεξικὸν τοῦ Δ. Δημητράκου, Τάμα σημαίνει: «πᾶν ὅ,τι τάζει τις, ὑπόσχεσις καὶ ἰδίως ἀφιέρωσις εἰς τὸν Θεὸν ἢ Ἅγιον, πράγματός τινος εἰς ἀνταπόδοσιν ζητουμένης χάριτος» καὶ ὁ λαὸς τὸ λέγει «τάξιμο» ἢ ἀναθέματα.

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μᾶς διαφεύγῃ ἡ γνωστὴ λαϊκὴ παροιμία «μὴ τάξῃς τοῦ Ἅγιου κερὶ καὶ τοῦ παιδιοῦ κουλούρι».

Διὰ νὰ δείξωμεν τὴν σπουδαιότητα τοῦ Τάματος, θὰ σᾶς ἀναφέρωμεν μίαν ἱστορίαν ἀπὸ τὸν πατέρα Παΐσιον :
Κάποτε τὸν ἐπεσκέφθη εἷς μεγάλος καπνιστής. Τοῦ ἄνοιξεν τὴν καρδιάν του καὶ τοῦ εἶπε ὅτι ἡ σύζυγός του ἦτο πολὺ σοβαρῶς άσθενὴς καὶ αὐτὸς ἦτο πολὺ δυστυχὴς καὶ διερωτᾶτο πῶς νὰ τὴν βοηθήσῃ. Τὸν συνεβούλευσεν νὰ κάμῃ ἕνα τάμα. «Σὰν τί;» τὸν ἠρώτησε ὁ ἄνθρωπος. «Νὰ σταματήσῃς τὸ κάπνισμα, καὶ ἡ γυναίκα σου θὰ γίνῃ καλά» τοῦ εἶπεν ὁ πατὴρ Παΐσιος. Ὕστερα ἀπὸ ἕνα μῆνα ἦλθε χαρούμενος καὶ τὸν ηὐχαρίστησεν: «Γέροντα, ἐσταμάτησα τὸ κάπνισμα καὶ ἡ γυναίκα μου ἔγινε καλά». Μετὰ ἀπὸ ἕνα διάστημα ἐπανῆλθεν ἀναστατωμένος νὰ τοῦ εἴπη ὅτι ἤρχισε πάλιν νὰ καπνίζῃ καὶ ἡ σύζυγός του ἠσθένησεν πάλιν βαρέως. «Τὸ φάρμακον τώρα τὸ ξέρεις, τοῦ εἶπε. Κόψε τὸ τσιγάρον»…

2. Διευκρινίζομεν ἅπαξ διὰ παντὸς ὅτι ἡμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε καὶ ἔχομεν μὲ τὴν χούντα τοῦ Παπαδοπούλου. Ἦτο καὶ αὐτὴ μία ἀποτυχημένη προσπάθεια, κατὰ τὴν ὁποίαν συνεκεντρώθησαν τεράστια ποσὰ μὲ μεγίστην ἀγοραστικὴν δύναμιν (διὰ τὴν τύχην τῶν ποσῶν αὐτῶν δὲν ἠκούσθη ἁρμόδιοι νὰ ἐνδιαφερθοῦν, ἡμεῖς πρωτεστατήσαμε νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις). Δυστυχῶς ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποσὰ ἐξοδεύθη μέρος δι᾿ ἔργα ὑποδομῆς πέριξ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, ἀπηλλοτριώθησαν καὶ ἀπεζημιώθησαν ἰδιωτικαὶ ἐκτάσεις ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἔλαβεν κάθε ἀετονύχης καταπατητὴς 50.000 δρχ., διὰ νὰ ἀγοράσῃ διαμέρισμα 4 δωματίων καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν. Αὐτοὶ οἱ καταπατηταὶ μετὰ τὴν χούντα ἐπανῆλθον, παρὰ τὸ ὅτι ἀπὸ τὸ 1913 οὐδεμία χρησικτησία ἐπιτρέπεται νὰ ἀναγνωρισθῇ ἐπὶ δημοσίων κρατικῶν ἐκτάσεων καὶ κοινοχρήστων χώρων.

3. Ἡμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα Ναὸν εἰς τοὺς τόσους μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, πού, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχουν ὡς τόποι λατρείας.

4. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ Ναούς. Μᾶς τὸ ἐτόνισεν σαφέστατα, ὁμιλῶν εἰς τὴν Σαμαρείτιδα εἰς τὸ Ὄρος, ὅπου εὑρίσκετο τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ποὺ προσκυνοῦσαν οἱ Σαμαρεῖτες: «ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.» (Ἰωάν. 4, 23-24)…Ἀντιθέτως ἡμεῖς ἔχομεν ἀνάγκην ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ πρέπει νὰ ἔχωμεν Ναούς.

5. Εἴμεθα καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ παραμείνωμεν μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ ἐνσυνείδητοι Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

6. Ὁ θρυλικὸς Γέρων Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄλλοι Ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἔκαμαν ΤΑΜΑ νὰ ἐλευθερωθοῦν καὶ νὰ κτίσουν μίαν μεγαλοπρεπῆ, ἀντάξια τῆς Ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς, Ἐκκλησίαν εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν.
Αὐτὸ τὸ Τάμα ἐψηφίσθη ὁμοφώνως ἀπὸ τὴν Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσιν καὶ τὸ Η΄ Ψήφισμα αὐτῆς τὸ ὑπέγραψεν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης καὶ Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἔγινεν Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838.

7. Πολλαὶ ἄλλαι ἀνεπιτυχεῖς προσπάθειαι ἔγιναν κατὰ καιρούς, ὅπως ἀναλυτικῶς ἔχομεν ἀναφέρει ἐπανειλημμένως :

Τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος, ποὺ ἐδεσμεύθηκαν διάφοραι περιοχαί, δυστυχῶς ὅμως «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς τῆς τότε ἐποχῆς ἐματαίωσαν αὐτὰ τὰ σχέδια, διὰ νὰ δεσμευθοῦν ἀργότερα ἄλλαι περιοχαὶ καὶ νὰ ἀξιοποιηθοῦν ἰδικαί των ἐκτάσεις. Τότε ἀπεφασίσθη νὰ κτισθῇ, ὡς Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναός, ὁ Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ 1863 ἔγιναν τὰ ἐγκαίνια.

Τὸ 1891 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη καὶ
τὸ 1910 τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου,
μέχρι καὶ τῆς ἑπταετίας τῶν Συνταγματαρχῶν ἐπίσης δὲν ἐκαρποφόρησαν.
Κάθε φορὰ ἀόρατοι δυνάμεις ἠμπόδιζαν τὴν πραγματοποίησίν του μέχρι καὶ σήμερα.

8. Βλέποντες αὐτὰς τὰς διαιωνίσεις καὶ τὰς σατανικὰς ἀναβολὰς τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὡμιλήσαμεν μὲ εἰδικοὺς Φιλέλληνας παντοῦ, καὶ εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἀπεφασίσαμεν νὰ ἀπαλλάξωμεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ ἕνα εὐρώ. Ὅλα νὰ τὰ διαθέσωμεν ἡμεῖς ἀπὸ τὸν μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, οὔτε τὸ ὄνομά μας ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναγραφῇ κάπου…

9. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι, ὡς Νομικὸν Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, δὲν ὑποχρεούμεθα νὰ ἀκολουθήσωμεν τὴν ὁδὸν τῶν «στημένων» διεθνῶν διαγωνισμῶν, οὔτε νὰ ἀποδεχθῶμεν τὰς πολλαπλασίους τιμὰς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, αἱ ὁποῖαι εἶναι οὐσιαστικῶς ἐπίτηδες τόσον ὑψηλαί, διὰ νὰ διευκολύνωνται «χονδρὲς μίζες καὶ λαδώματα». Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν ἐπιδιώκει κάτι τέτοιον…

10. Ὁ κατ’ἐξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξαπατηθῆ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας, ἐὰν διαπιστώσῃ πραγματικὰ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, θὰ σπεύσῃ νὰ συνδράμῃ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ τεραστία αὐτὴ προσπάθεια, ἀπὸ τὴν ὁποίαν θὰ τρώγουν πολλαὶ δεκάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι, διὰ τοῦ ἱδρῶτος των, τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ ἔχουν ροὴν εἰσφορῶν!!!

11. Διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος – τὴν βιομηχανίαν καμικάζι καὶ συρφετὸν τζιχαντιστῶν – παραχωροῦν ἀκόμη καὶ τὴν ναυτικὴν βάσιν εἰς τὸν Βοτανικόν. Βάσει ἀπορρήτων ἐγγράφων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ, ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ ἐπιβαρυνθῇ μὲ ἄνω τῶν 107.000.000 € διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος. Καὶ τώρα ἐξαπατοῦν τὸν ἑλληνικὸν λαὸν ὅτι δῆθεν θὰ δαπανήσουν μόνον 1.100.000 € (καὶ τὰ ὑπόλοιπα προφανῶς ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν), διὰ νὰ μὴ ἐγερθῇ καὶ κυνηγήσῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δοτοὺς καὶ τὰ πειθήνια τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων…
Ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μωαμεθανικὰ τεμένη μόνον διὰ τοὺς Νομοὺς Ροδόπης καὶ Ξάνθης, ἐν τούτοις οἱ ἄφρονες πολιτικοί μας καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες ἀναγνωρίζουν de facto μουσουλμανικὴν μειονότητα καὶ εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ ἐν γένει τὴν Ἀττικήν…

12. Οἱ ἀντιχριστιανικοί – σιωνιστικοὶ κύκλοι πασχίζουν νὰ γκρεμίσουν τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν ἀκεραίαν Πατρίδα καὶ τὴν ἁγνὴν Οἰκογένειαν. Μέχρι πρό τινος, κλῆρος καὶ λαὸς ἀντιστέκοντο γενναίως!!!

13. Ἐσχάτως ὅμως κατώρθωσαν νὰ προσεταιρισθοῦν ὄχι μόνον τὴν πνευματικήν, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν καὶ ἤρχισεν ἡ ἀποκαθήλωσις (δηλαδὴ τό «ξήλωμα») τῶν πάντων. Ἴσως διὰ τελευταίαν φορὰν ἠκούσαμεν ἐφέτος τὰ ἐγκώμια («Μεγαλυνάρια τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς»),τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τοὺς σταυρωτὰς τοῦ Χριστοῦ μας. Δὲν τὰ ἀπαριθμῶ, διότι δὲν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος. Σιγὰ σιγὰ δὲν θὰ ἐπιτρέπεται νὰ ἀναφέρωμεν καὶ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὰ ὁποῖα ὁμιλοῦν διὰ τοὺς σταυρωτάς…

14. Ἐνῷ μὲ νομοθετικὰς ρυθμίσεις παρεχώρησαν τὴν τεραστίαν ἔκτασιν τοῦ πανακρίβου φιλέτου τοῦ πρώην Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ὁποίου θὰ ὀνομασθῇ τὸ πέριξ ἀλσύλλιον καὶ προτομαὶ αὐτοῦ θὰ τοποθετηθοῦν εἰς κάθε εἴσοδον, διάδρομον καὶ αἴθουσαν τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἡμεῖς δὲν ζητοῦμεν οὔτε κἂν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ θέλομεν νὰ παραμείνωμεν ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανής, κινεῖ ὅμως ὁλόκληρον τὸ σῶμα. Τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου πέριξ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ὀνομασθῇ «Ἀναγνωστοπούλειον», ὅπως «Σταῦρος Νιάρχος», ἀλλὰ «Ἐπίγειος Ἐδέμ»!!!

Ἐνῷ ἡ συντήρησις τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, καθὼς καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ, θὰ ἐπιβαρύνουν τὸν δημόσιον προϋπολογισμόν, τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνον θὰ ἀναλάβῃ τὴν μισθοδοσίαν τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ καὶ τὴν συντήρησιν τῶν κτιρίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλέον συμβατικῶς δέχεται τὸ 20 % τῶν ἐσόδων του νὰ διατίθεται εἰς τὸ κράτος διὰ ἐξοπλισμὸν Σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν!!!

15. Ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔσοδα θὰ κτίζωνται καὶ θὰ συντηροῦνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, στέγαι ἀγάπης, σχολεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες»!!!
Βεβαίως τὸ Ἵδρυμα Νιάρχος ἔχει τὴν ἕδραν του εἰς τὰς Βερμούδας καὶ ὁ Νιάρχος ἤλλαζεν τὰς γυναίκας ὡσὰν τὰ ὑποκάμισα, ἐνῷ ἐγὼ ἔχω τὴν ἕδραν μου εἰς τὰς Ἀθήνας, ὅπου ὑφίσταμαι συστηματικὸν παραγκωνισμὸν καὶ στεροῦμαι τῆς ἰσονομίας . . .

16. Ἐνῷ ὁ σιωνιστὴς Georg Soros ἦλθεν καὶ ἔκλεισεν συνάντησιν τοῦ κ. Σαμαρᾶ μὲ τὸ Ἵδρυμα «Σταῦρος Νιάρχος», ὅπου καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς μετέβη ἀμέσως καὶ ἀνηγόρευσεν τὸν Σταῦρον Νιάρχον ὡς τὸν μέγιστον ἐθνικὸν εὐεργέτην τῶν δύο τελευταίων ἑκατονταετιῶν, ἐγὼ δὲν ἔχω κανένα Georg Soros, καὶ ὄχι μόνον εἰς τὸ Ἵδρυμά μας δὲν ἔρχεται, ἀλλὰ οὔτε κἄν καταδέχεται ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ ὅλοι οἱ συνεργάται του χρόνια ὁλόκληρα νὰ μᾶς ἀπαντήσουν. . .

17. Ὁ παρελθὼν Περιφερειάρχης ἐδώρησεν εἰς τὴν ΑΕΚ 20.000.000 € καὶ μέρος τοῦ δάσους – ἄλσους Νέας Φιλαδελφείας διὰ νὰ πηγαίνουν τὰ παθιασμένα πλάσματα νὰ ἀφιονίζωνται καὶ νὰ ἀλληλοσπαράζωνται καὶ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά» (καὶ διὰ νὰ μείνῃ εἰς τὸ ἀπυρόβλητον ἀπὸ τὸ συγκρότημα Ἀλαφούζου, ἐδώρησεν καὶ εἰς αὐτὸ 10.000.000 € καὶ ἄδειαν διὰ νὰ ἀναστηλώσῃ τὸ Στάδιον Παναθηναϊκοῦ εἰς τὴν Λεωφόρον Ἀλεξάνδρας, διὰ νὰ παρεμποδίζῃ τὴν ὅλην κυκλοφορίαν τοῦ Λεκανοπεδίου)…

18. Ψευδόμενος, ὅμως, ὁ πρώην Περιφερειάρχης ἀσυστόλως εἰς ἡμᾶς, ἔλεγεν ὅτι ἡ νομοθεσία δὲν ἐπιτρέπει τὴν παραχώρησιν κρατικῶν ἐκτάσεων διὰ κοινωφελῆ ἔργα…
Ἀντιθέτως δεκάδες ἐμβριθεῖς νομικοὶ μᾶς τονίζουν ὅτι ὁ Νόμος Καλλικράτη κανένα περιορισμὸν δὲν κάμνει καὶ αἱ Περιφέρειαι καὶ οἱ Δῆμοι δύνανται νὰ ἀποφαίνωνται, ὅπως παλαιότερον αἱ Νομαρχίαι, καὶ νὰ παραχωροῦν ἐκτάσεις διὰ κοινωφελῆ ἔργα…
Αὐτὸ ζητοῦμεν : Νὰ μᾶς παραχωρήσῃ τὸ Κράτος τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος διὰ νὰ ἀνεγείρωμεν ἐκεῖ, μὲ ἰδικάς μας δαπάνας, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

19. Εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ ἰσονομία, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ δημοκρατία εἰς «μπανανία». Ἀντὶ νὰ μᾶς δώσουν ἰσονομίαν, «μουλαρώνουν» καὶ μᾶς κατατρέχουν…

20. Ὅλος ὁ κλῆρος καὶ οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ ὀφείλομεν νὰ κάνωμεν σημαίαν μας τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔστω καὶ τώρα, μετὰ ἀπὸ 185 ἔτη!!!

21. Αὐτὸ ποὺ ζητοῦμεν, εἶναι μόνον νομοθετήματα, ὅπως ἔγιναν διὰ τὸ Ἵδρυμα Σταύρου Νιάρχου καὶ διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα…
Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἔχῃ ἐκδόσει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25ην Μαρτίου 2021, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν σωστὴν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν τοποθεσίαν. Ἤδη παρῆλθον 800 ἡμέραι καὶ δὲν ἔχουν κάνει οὔτε ἕνα βῆμα περαιτέρω. Βέβαια ἐσχημάτισαν τὸν Ἰούλιον 2012 καὶ μίαν Ἐπιτροπὴν διὰ νὰ συντονίζῃ καὶ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ αὐτὴ δὲν συνῆλθεν οὔτε μίαν φοράν, παρὰ τὰς ἐντόνους διαμαρτυρίας καὶ παρακλήσεις μας. Ὁ θυμόσοφος λαὸς ἐπὶ τοῦ προκειμένου λέγει: «Θέλεις νὰ καταποντίσῃς μίαν ὑπόθεσιν; Παράπεμψέ την εἰς Ἐπιτροπάς». Τὸ ἴδιον ἐτόνιζεν καὶ ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Σπυρίδων Ζευγαρίδης…

22. Ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀποδείξει ὅτι χρήματα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὑπάρχουν. Μόνον βούλησις τῶν ἰθυνόντων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει!!!
Οἱ κρατοῦντες δὲν θέλουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ τὴν ἀποδόμησιν αὐτῶν. Δὲν θέλουν νὰ μιλᾶμε διὰ ἱστορίαν, πολιτισμόν, πατρίδα, ὀρθοδοξίαν, τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ πρέπει νὰ εἶναι ἡ «Δύναμίς» μας.

23. Οἱ ἰθύνοντες θέλουν τὰ νέα παιδιὰ νὰ εἶναι χωρὶς μέλλον, χωρὶς ὄνειρα, χωρὶς ἐλπίδα καὶ κυρίως χωρὶς πρότυπα, διὰ νὰ εἶναι εὐάλωτα εἰς τὰ ἀνούσια μηνύματα καὶ εἰς τὰς ἐπικινδύνους προτροπάς, ποὺ τὰ βομβαρδίζουν καθημερινῶς…

24. Ποῦ πάει ἡ Ἑλλάς μας; Τί θὰ γίνῃ τελικῶς μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν; Μέχρι πότε ἡ παιδεία θὰ εἶναι συνεχῶς περισσότερον ταξική; Πῶς τὰ παιδιὰ τῶν ἀνέργων θὰ συναγωνισθοῦν τὰ παιδιὰ τῶν πλουσίων, ποὺ κάμνουν ἰδιαίτερα εἰς τοὺς καλλιτέρους καθηγητάς; Πότε ἡ παιδεία θὰ ἀναβλύζῃ ἀπὸ παντοῦ;;;

25. Πῶς μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ ἀνθρωπιὰ καὶ κοινωνικὴ δικαιοσύνη, χωρὶς σωστὴ παιδεία καὶ ὑγεία δι᾿ ὅλους;;;

26. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀνορθωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλοι οἱ Ἕλληνες θὰ μονιάσουν, διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν κομματιάζει, ἀλλὰ ἑνώνει καὶ ὅταν ὁ ἑλληνισμὸς ἦτo ἑνωμένος, ἐπραγματοποιοῦσεν θαύματα καὶ ἐμεγαλουργοῦσεν!!!

27. Διὰ νὰ μὴ μεγαλουργήσῃ καὶ πάλιν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἐφαρμοσθοῦν τὰ λόγια τοῦ ποιητοῦ: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς», δὲν ἐπιτρέπουν τὴν πραγματοποίησίν του αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν δοτῶν ἐντοπίων ἰθυνόντων, ὅπως ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως.

28. Ὡς γνωστόν, μετὰ ἀπὸ 6 ὁλόκληρα ἔτη, κατόπιν πολλαπλῶν πιέσεων πανταχόθεν λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, κατεδέχθη ὁ Μακαριώτατος νὰ μᾶς ἰδῆ. Προφανῶς εἶχεν προγραμματίσει ἡ ἐπίσκεψίς μας νὰ διαρκέσει μόνον 15 λεπτὰ τῆς ὥρας, πάρα πολὺ ὀλίγον διὰ ἕνα τόσον κολοσσιαῖον, σπουδαιότατον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργον, διὰ νὰ ἔχῃ ἱκανὸν χρόνον δι᾿ ὅλους, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν «ρουσφέτια» καί «ἀμπελοφιλοσοφοῦν»…

29. Μᾶς παρέπεμψεν εἰς τὸν τότε Γενικὸν Ἀρχιερατικόν του Ἐπίτροπον καὶ νῦν Πρωτοσύγκελόν του πατέρα Συμεῶνα, μὲ τὴν ρητὴν ἐντολὴν νὰ μεταβῶμεν μετὰ τοῦ Ἀρχιτέκτονος – Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Βασιλείου Τσούρα εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος καὶ εἰς τὸ ἀπαίσιον σκάμμα τοῦ Γαλατσίου, διὰ νὰ ἴδωμεν τὰς διαφόρους ἐκτάσεις. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιώσαμεν τόσον εἰς τὸν Μακαριώτατον ὅσον καὶ εἰς τὸν Πρωτοσύγγελον π. Συμεῶνα γραπτῶς, ἀλλὰ ἔκτοτε δυστυχῶς δὲν ἠκούσαμεν τὸ παραμικρόν. Σιγή…

30. Ἡμεῖς ὅμως ἔχομεν ὡς πρότυπόν μας τὸν πρόγονόν μας Μέγαν Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει διὰ τοῦ παραδείγματός του ὅτι «ὅσα δὲν λύονται κόπτονται» καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χάνωμεν περαιτέρω χρόνον. Πρέπει νὰ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας τὸ Γραφικόν«ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).

31. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζωνται δι᾿ ἡμᾶς τὰ Γραφικά: «ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι…» (Λουκ. 16, 8). (Ἀλλοίμονόν μας, ἐὰν βαδίζωμεν ὡσὰν τὰς χελώνας. Θὰ εἴμεθα ἀκόμη εἰς τὴν παλαιολιθικὴν ἐποχήν) ἤ: «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9,7),
ἀλλὰ νὰ ἔχωμεν κατὰ νοῦν:
«ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37), διότι «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. 14, 23).

32. Εἰς τοὺς χαλεποὺς καιρούς, εἰς τοὺς ὁποίους ζῶμεν, ἐπιβάλλεται νά «φορτίζωμεν τὰς μπαταρίας μας» καὶ νὰ τονώνωμεν καὶ ἀνανεώνωμεν τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος μας.
Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν τὸ Γραφικόν:«…ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» ( Ἐφεσίους 6, 12).
Ἕνα ἀπὸ τὰ πανίσχυρα ὄργανα τοῦ κοσμοκράτορος ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ εἶναι καὶ ἡ δυναστεία Rothschild, ἡ ὁποία καθημερινῶς ἔχει κέρδη μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους 5 δισεκατομμύρια δολλάρια, περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολλάρια ἐτησίως.
Ὅπως ἐγράψαμε, ἡ δυναστεία Rothschild δὲν ἐπιτρέπει εἰς τοὺς ἰθύνοντας τῆς Ἑλλάδος νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἐπιβάλλεται λοιπὸν νὰ παύσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ξένων καὶ ἐντοπίων…

34. Ἐπειδὴ αἱ ἐκκλήσεις μας μέχρι τώρα, ἐλαχίστην ἀνταπόκρισιν εὗρον, ἀναγκαζόμεθα νὰ σᾶς τονίσωμεν πάλιν ὅτι : γονατίζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων. Ἔχομεν λίαν σπουδαιότατον καὶ ὑπερκατεπεῖγον ἔργον. Δὲν μένει καιρὸς διὰ χάσιμον. Ἔχομεν ὑποχρέωσιν διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας!!!!!

35. Τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους σᾶς καλεῖ νὰ συστρατευθῶμεν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ ποθούμενον. Καλέσατε καὶ φίλους σας. Προσέλθετε εἰς τὰ γραφεῖα μας. Δύνασθε νὰ ἐπιλέξετε ὡράριον, ὅπου θὰ ἔρχεσθε ἔστω διὰ ἕνα δίωρον ἢ τρίωρον, ὅποτε σᾶς ἐξυπηρετεῖ, διὰ νὰ ἐπιτελέσετε μεγάλης καὶ ἱστορικῆς σημασίας ἔργον. Δὲν θὰ εἶσθε οἱ ἀφανεῖς, ἀλλὰ οἱ εὐλογημένοι δημιουργοὶ σὺν Θεῷ, ὅς τὰ πάνθ᾽ ὁρᾷ.

36. Μὲ τὴν ἰδίαν πρόσκλησιν καλοῦνται ἐθελονταὶ ἐπιστήμονες ὅλων τῶν εἰδικοτήτων δι᾿ οἱανδήποτε συμβουλὴν καὶ συμβολὴν ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς προσφέρουν εἰς αὐτὸ τὸ ἱστορικὸν καὶ μεγαλόπνοον ἔργον. Κάθε ἰδέα κάθε Ὀρθοδόξου καὶ φίλου τῆς Ἑλλάδος εἶναι χρήσιμος.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.
Ἀκολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοὶ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
κ. ΠΑΥΛΟΣ
«…Νὰ εὐχαριστήσουμε ὅλοι μας τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλο γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀποδεδειγμένα στοιχεῖα ποὺ μᾶς εἶπε γιὰ τὸ μεγάλο αὐτὸ ἀνεπανάληπτο θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ ἐπιδιώκει ἐπὶ χρόνια ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος, καὶ νὰ εὐχηθοῦμε ὅλοι μας ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες, ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτὸ τὸ μεγάλο ὄνειρο, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ποὺ ἔχουν περάσει…πῶς διατίθενται τόσα χρήματα γιὰ ἄλλους σκοποὺς ἄσημους… πιστεύω ὅτι ἐμεῖς, σὰν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, μετὰ ἀπὸ τόσα ποὺ ἀκοῦμε καὶ βλέπουμε, θὰ σταθοῦμε σταθεροί…πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μιλήσῃ…Εὐχαριστῶ τὸν κ. Ἀναγνωστόπουλο μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου, διότι μᾶς διδάσκει μὲ ὅσα λέει…».

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
«…Θὰ ἤθελα νὰ δηλώσω τὴν ὑποστήριξί μου στὸν ἀκούραστο ἀγῶνα ποὺ κάνει ὁ Πρόεδρος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν ἐπιμονή του καὶ τὴν ὑπομονή του πιστεύω ὅτι ἔχει πείσει καὶ πολὺ περισσότερο ἔχει ἐμπνεύσει ὅλους μας ἐδῶ σὲ αὐτὴν τὴν αἴθουσα καὶ πολὺ περισσότερους, σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὸ δίκαιο αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος… Ὀφείλουμε νὰ δώσουμε σὲ αὐτὸ τὸν ἀγῶνα ὅλοι τὸ παρόν, διότι εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ δίκαιο εἶναι εὐλογημένο ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ κάποια στιγμὴ θὰ λάμψῃ…».

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΠΑΝ/ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
«…Κύριε Ἀναγνωστόπουλε, γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἐμένα μὲ προκαλεῖ αὐτὴ ἡ ἀγάπη σου, τὸ πεῖσμα σου, ἡ προσπάθειά σου, ἐσένα καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων ποὺ εἶστε ἐκεῖ. Ὅμως θέλω νὰ σοῦ πῶ τὸ ἑξῆς: ἐὰν δὲν πάρει θέσι ἡ Ἐκκλησία, καθαρὴ θέσι, ὅτι θέλει νὰ γίνῃ, δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ τίποτα. Καὶ μιλάω καθαρὰ καὶ τίμια. Ἐγώ, Σεβασμιώτατε, δὲν σᾶς ξέρω, σᾶς ἔχω ἀκούσει ὅτι εἶσθε ἕνας πάρα πολὺ ἐξαιρετικὸς ἄνθρωπος καὶ ἕνας καλὸς Ἱεράρχης. Εἰλικρινὰ μὴ θεωρήσετε ὅτι τὸ κάνω γιὰ κανένα ἄλλο λόγο. Πάρτε τὴν πρωτοβουλία καὶ βάλτε το στὴ Σύνοδο, νὰ πάρῃ μία θέσι ἡ Σύνοδος, θέλει νὰ γίνῃ ; καὶ ἄς σταματήσῃ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, παρὰ τὸ γῆρας του, μὲ νεανικὸ τρόπο νὰ ὁραματίζεται καὶ νὰ παλεύῃ γιὰ μία προσπάθεια. Πιστεύω ὅτι ἔτσι ἀντιμετωπίζονται τὰ πράγματα, ἄν θέλουμε πραγματικά, ἄν θέλουμε νὰ προχωρήσουμε ἕνα θέμα. Ἄν δὲν πάρει θέσι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, θὰ μείνῃ καὶ πάλι τὸ Τάμα τοὺ Ἔθνους στὰ ἀζήτητα…».

Ἐπίσης μὲ τὸ ἴδιον πνεῦμα ὡμίλησαν οἱ κοι Π.Φουντής, ἐκπρόσωπος τοῦ ΛΑΟΣ, Λ. Παπαράπτης ἐκπρόσωπος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος Ἑλλάδος, ὁ Στρατηγὸς Δρ. Δημ. Σμοκοβίτης Πρόεδρος τοῦ Ι.Σ.Μ.Ε. καὶ ὁ ἐ. Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γ. Κοσμάς.

Ὁ Πρωτοπρ. Αἰδ/τος π. Ἰωάννης Διώτης τέλος κατενθουσίασεν τονίζων ὅτι, ἐνῷ ἀμέσως μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν, τὴν 8.10.1974, μὲ τὴν 1ην συντακτικὴν πρᾶξιν ἀντεθνικῶς, ἀνθελληνικῶς, τὸ τότε κράτος, τὸ σημερινὸν συνεχόμενον κράτος κατήργησε τὸ νομοθετικὸν διάταγμα διὰ τὸ ταμεῖον ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ τὴν ρητὴν καταγραφὴν ὅτι τοῦτο ἦτο ἀσύμβατον πρὸς τὸ δημόσιον βίον, ἐν τούτοις νὰ καλέσουμε τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀντώνιον Σαμαράν νὰ ἐνεργήσῃ προσωπικῶς, ὥστε ἐντὸς δύο μηνῶν τὸ ἀργότερον νὰ διευθετήσῃ τὸ ζήτημα τοῦ χώρου καὶ νὰ τιμωρήσῃ ὅλους τοὺς ἀναξίους ἁρμοδίους κρατικοὺς λειτουργοὺς πού, ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, ἐμποδίζουν τὸ τάμα τοῦ ἔθνους. Εἶναι ἐντροπή καὶ καταισχύνη.Οἱ ἡρωϊκοὶ ἀγωνισταὶ τοῦ 1821 ἐλευθέρωσαν τὰ ἐδάφη τῆς πατρίδος μας μὲ τὸ αἷμα καὶ τὴν ζωή των καὶ τὸ κράτος δὲν δίνει λίγα στέμματα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀπελευθέρωσαν οἱ ἀγωνισταί, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ τάμα τους…
Ὅλη ἡ ἐκδήλωσις εὑρίσκεται εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸν σύνδεσμον :
https://www.youtube.com/watch?v=jPJfCBV3488&list=UUbxPxK2L0JCyJTgpYSk2F8w.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν φλογέραν τοῦ κ. Ἀνδρέα Νιάρχου, ἔψαλεν ὕμνους καί ἐν συνεχείᾳ ἐτραγούδησεν ἱστορικὰ δημοτικὰ τραγούδια καὶ κατασυνεκίνησεν τὸ ἀκροατήριον.

ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ

1. Ὡς γνωστόν, οἱ φορεῖς μας κατ᾿ ἔτος βραβεύουν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ βασιλεύουν καὶ ἐπιπλέουν μόνον οἱ φελλοί, αἱ παλλακίδες, οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς…

2. Βεβαίως, ὡς πιστοὶ καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ ἄνθρωποι, δὲν ἐπιδιώκουν κατ᾿ οὐδένα λόγον βραβεύσεις. Ἀπεναντίας τὰς ἀπεχθάνονται, διότι ὅ,τι κάμνουν, τὸ κάμνουν ἀπὸ συνείδησιν ἱεροῦ καθήκοντος καὶ ὄχι ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης. Μόνον, ὅταν κάνωμε κάτι μὲ τὴν καρδίαν μας, μετράει διὰ τὸν Θεόν.Ἄλλως, ἁμαρτάνομεν.Ὁ θεῖος Παῦλος ρητῶς τονίζει: «Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτ. Γ’, 14). Πρέπει νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὸ τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου: «Ἡ παραμονή μου εἰς αὐτὸν τὸν κόσμον τελειώνει. Ἠγωνίσθην κατὰ συνείδησιν. Ἐκράτησα τὴν πίστιν μου ἀκεραίαν. Ἡ πορεία μου τελειώνει καὶ ἀναμένω ἀπὸ τὸν Θεὸν τὴν ἀναγνώρισιν, ποὺ θὰ κάνῃ, ὄχι μόνον εἰς ἐμένα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλους, τοὺς ἐνσυνειδήτους Χριστιανοὺς καὶ ἀγωνιστάς».

3. Ὅμως οἱ νέοι χρειάζονται σωστὰ πρότυπα, διότι τά «χαζοκούτια» καὶ ἐν γένει ἡ κοινωνία προβάλλει τοὺς φαύλους, τοὺς ἀσυνειδήτους, τοὺς διεστραμμένους, τοὺς φιλαύτους, τοὺς ὑλιστάς, τοὺς ἀμοραλιστὰς καὶ ἐν γένει ὅλα τά «διαβολοπαρμένα» πλάσματα…

Πρὸς τοῦτο καθῆκον ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων εἶναι νὰ προβάλλωμεν τοὺς συγχρόνους μάρτυρας τῆς συνειδήσεως, ποὺ λασπολογοῦνται, διασύρονται, παραγκωνίζονται καὶ σφαγιάζεται τὸ δίκαιόν των, ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔχουν τὸ σθένος νὰ μὴ ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ νὰ πηγαίνουν ἐνάντια τοῦ ρεύματος. Διότι τὸ ρεῦμα τὸ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ σκουπίδια, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα…
Ὡς ἀναγεννημένοι χριστιανοὶ ὀφείλομεν ὄχι μόνον νὰ μὴ συμπλέωμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐλέγχωμεν…

Ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Θέκλας εἰς
Μαλούλα/Ἀρχαίαν Σελεύκειαν Συρίας, ἀδ. Πελαγία

1.Ὡς γνωστόν, εἶχεν ἀπαχθῆ ἀπὸ φανατικοὺς παλιμβάρβαρους μουσουλμάνους τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2013 μετὰ 12 μοναχῶν, αἱ ὁποῖαι ἀπηλευθερώθησαν σῶαι τὸν Μάρτιον 2014.
Εὐτυχῶς ἡ ἡγουμένη εἶχε τὴν πρόνοιαν καὶ φώτισιν, φεύγουσα νὰ πάρῃ μαζὶ τὰ ἅγια λείψανα τῆς Ἁγ. Θέκλας. Εὐτυχῶς, διότι, ὅταν ἐπὶ τέλους ἠλευθερώθησαν καὶ ἐπέστρεψαν, εὑρῆκαν τὴν ἱστορικὴν Μονὴν κατεστραμμένην, καὶ ἱστορικὰς εἰκόνας τοῦ 17ου αἰῶνος, ἱερὰ σκεύη, πολυελαίους, ὅλα κλεμμένα ἤ καμένα.
2. Δυστυχῶς δὲν τῆς ἐπετράπη τελικῶς νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν ἐκδήλωσίν μας διὰ τὴν βράβευσίν της… Ἐλπίζομεν μίαν ἄλλην φορὰν νὰ διευκολυνθῇ.
3. Ἀπὸ ἀπόψεως θρησκεύματος, οἱ χριστιανοὶ τῆς Συρίας εἶναι οἱ λεγόμενοι «Ἑλληνορθόδοξοι» ἤ «Ρούμ Ὀρτοντόξ», δηλ. «Ρωμαιορθόδοξοι», ποὺ σημαίνει «Ρωμαῖοι», ἤτοι Βυζαντινοί (Ρωμιοί) (ἀνεξαρτήτως ἄν εἶναι συριακῆς καταγωγῆς) καί «Συρορθόδοξοι» (οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τὴν αἵρεσιν τοῦ μονοφυσιτισμοῦ), ἐνῷ ὑπάρχουν καὶ Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες.
Οἱ «Ἑλληνορθόδοξοι» τῆς Συρίας ὑπάγονται εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας.
Ἀπὸ τοὺς δύο Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀπήχθησαν ἀπὸ τοὺς σκληροὺς μουσουλμάνους (ἰσλαμιστάς) τῆς Συρίας τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013 (καὶ ἀγνοεῖται μέχρι σήμερον ἡ τύχη των), ὁ ἕνας (ὁ Μητροπολίτης Χαλεπίου Παῦλος) εἶναι «Ἑλληνορθόδοξος» (δηλ. Ὀρθόδοξος – Σύριος εἰς τὴν καταγωγήν) καὶ ὁ ἄλλος (ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης-Ἀβραάμ) εἶναι «Συρορθόδοξος», δηλ. μονοφυσίτης.
Ἀπὸ τὸ 2011, ὅπου μαίνεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος εἰς τὴν Συρίαν, οἱ φανατικοὶ ἰσλαμισταὶ ἀντάρται (εἰς τὰς ὁμάδας τῶν ὁποίων, ὅπως λέγεται, ἔχουν συγκεντρωθῆ φανατικοὶ μουσουλμάνοι πολεμισταί (τζιχαντιστές, δηλαδὴ ὁπαδοὶ τῆς θεωρίας τοῦ «τζιχάντ», τοῦ «ἱεροῦ πολέμου») μὲ τὴν βοήθειαν τῶν ΝΑΤΟϊκῶν κατασφάζουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ ἄλλας μειονότητας μὲ ὅπλα, τὰ ὁποῖα χρηματοδοτοῦν τὰ Ἐμιράτα καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία. Ὅπως ἐγύμνασαν καὶ ἐφανάτισαν τὸν Μπὶν Λάντεν καὶ μετὰ ἔκαναν προβοκάτσια διὰ νὰ ἐπεμβαίνουν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις παντοῦ καὶ νὰ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα, τοιουτοτρόπως, ἀφοῦ χρόνια ἐνίσχυσαν τοὺς παλιμβαρβάρους μουσουλμάνους, τώρα κόπτονται πῶς θὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν καὶ ἐξουθενώσουν…
Πολὺ συχνὰ ἐκεῖ οἱ χριστιανοὶ συλλαμβάνονται καὶ βασανίζονται μέχρι θανάτου, διὰ νὰ γίνουν μουσουλμάνοι, δηλαδὴ εἶναι μάρτυρες ὡσὰν τοὺς μάρτυρας τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων, τοὺς νεομάρτυρας τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τοὺς ἀμετρήτους μάρτυρας τοῦ 20οῦ αἰῶνος εἰς τὰ ἀθεϊστικὰ καθεστῶτα Ρωσίας, Ρουμανίας, Ἀλβανίας, Σερβίας κλπ…
Εἰς τὸν πόλεμον αὐτὸν βεβαίως ὑπάρχουν καὶ θύματα μουσουλμάνοι. Ἡμεῖς πονοῦμεν καὶ δι᾿αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀγαπᾶμε, ὅπως μᾶς ἐδίδαξεν ὁ Χριστός, θεωροῦμεν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀδέλφια μας. Ἐχθρός μας εἶναι τὸ Ἰσλάμ, ὄχι οἱ μουσουλμάνοι, θύματα καὶ αὐτοὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τῆς ἀχαρακτηρίστου θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ…
Ὅμως οἱ χριστιανοὶ εἶναι εἰς τὸ στόχαστρον, ὅπως καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας χώρας, π.χ. ἡ Μπόκο Χαράμ εἰς τὴν Νιγηρίαν, ὅπου τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2014 ᾐχμαλώτισεν περίπου 250 μαθητρίας….
Εἰς τὰς τηλεοράσεις, εἰς τὰς ἐφημερίδας καὶ εἰς τὸ διαδίκτυον κυκλοφοροῦν φρικιαστικαὶ φωτογραφίαι χριστιανῶν μὲ κομμένα κεφάλια, σταυρωμένων, βασανιζομένων.

Χρόνια ὁλόκληρα ἠδιαφόρουν οἱ πάντες διὰ τὸν συστηματικὸν κατατρεγμὸν τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς. Δυστυχῶς ἔπρεπε νὰ σφάξουν οἱ ἀγροῖκοι τζιχαντισταὶ καὶ δύο ἀμερικανούς. Ἔτσι συνεκινήθησαν οἱ πάντες καὶ ἤρχισαν νὰ χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὄχι μόνον οἱ δυτικοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἡμέτεροι. Βαβαὶ τῆς ἀναλγησίας καὶ τῆς ὑποκρισίας τῶν ἰθυνόντων…

Τὸ ἀπερίγραπτον δράμα τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς περιγράφεται ἀνάγλυφα ἀπὸ τὰ μικρὰ κοριτσάκια εἰς τὸ Video, ποὺ ἀκολουθεῖ. Ἀκόμη καὶ οἱ πλέον σκληροὶ θὰ δακρύσουν.
(https://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/878-11014——–).

4. Τὴν βράβευσίν της τὴν ἀπεστείλαμεν μὲ τὸν ἕτερον βραβευθέντα κ. Rodrigue (Δημήτριον El Khoury), Πρόεδρον τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου.

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

انا الموقعة ادناه “الأم بيلاجيا سياف رئيسة دير القديسة تقلا البطريركي في معلولا سورية ، أصرّح اني استلمت من السيد رودريك الخوري الدرع الذي ارسلتموه اليّ والكتب الخ… وما في المغلف .
وهذا كرم منكم ، وانا ممنونة لأنكم ذكرتموني بهذه الهدية الرفيعة. صلواتي لكم وابتهالاتي الى الرب الإله ان يحفظكم من كل شر وأذى ويعطيكم الصحة والعافية والتوفيق آمين ويكافئكم عني .
الأم بيلاجيا سياف
رئيسة دير القديسة تقلا البطريركي
معلولا سوريا

30-9-2014
Ἐγὼ ἡ ὑπογεγραμμένη Πελαγία Σαϊάφ μητέρα – ἡγουμένη τῆς Πατριαρχικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θέκλας στὴν πόλι MALOULA τῆς Συρίας δηλώνω ὅτι παρέλαβα ἀπὸ τὸν κ. Ροντρίκ Αλ-Χούρη τὴν ἀναμνηστικὴ πλακέτα τὴν ὁποία μοῦ ἀποστείλατε, μαζὶ μὲ τὰ βιβλία καὶ ἄλλα ἐντὸς τοῦ φακέλου.
Ὡς ἐκ τούτου σᾶς εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὰ πολύτιμα ἀναμνηστικά σας δῶρα. Τοῦτο ἀποδεικνύει τὴν πλούσια εὐεργετική σας πρόθεσι γιὰ τὴν ὁποία σᾶς εὐχαριστῶ καθότι μὲ ἐνθυμηθήκατε.

Παρακαλῶ τὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ σᾶς εὐλογεῖ καὶ νὰ σᾶς φυλάσσει ἀπὸ κάθε κακό. Νὰ σᾶς χαρίζει ὑγεία, εὐτυχία καὶ κάθε ἐπιτυχία στὸ ἔργο σας καὶ νὰ σᾶς ἀνταποδώσει τὰ μέγιστα γιὰ τὴν προσφορά σας .

Ἡγουμένη τῆς Πατριαρχικῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγίας Θέκλας
Μητέρα Πελαγία Σαϊάφ
30.9.2014

 

 

 

 

Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου
κ. Rodrigue (Δημήτριος) El Khoury

1.Ὅπως καὶ διὰ τὴν ἡγουμένην ἀδελφὴν Πελαγίαν, τοιουτοτρόπως καὶ διὰ τὸν κ. Δημήτριον, ἀπονέμομεν τὰς τιμητικὰς διακρίσεις διὰ τὸν σκληρότατον ἀγῶνα, ποὺ κάμνουν εἰς τὸν πολὺ εὐαίσθητον γεωπολιτικῶς αὐτὸν χῶρον τῆς ὑφηλίου, διὰ νὰ διατηρήσουν τὴν ἀπὸ αἰῶνας Ἐθνικὴν καὶ Ὀρθόδοξον ταυτότητα καὶ παράδοσίν των.

Τοιουτοτρόπως διακηρύττομεν ὅτι πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ βοηθηθοῦν οἱ λαοὶ νὰ μείνουν εἰς τὴν γῆν των.
Μὲ τὸ νὰ τοὺς παρέχῃ ἡ δύσις βίζα διὰ νὰ μεταναστεύουν, μόνον ὀλέθρια ἀποτελέσματα θὰ ἐπέλθουν εἰς τὴν περιοχὴν καὶ εἰς ὅλον τὸν πλανήτην. Οὐδεμία χώρα, χωρεῖ ὅλον τὸν πληθυσμὸν τοῦ πλανήτη.
Καὶ τελικὸν καὶ οὐσιαστικὸν θύμα πάντα εἶναι ὁ πτωχὸς καὶ ἀνίσχυρος Λαός.

2. Ὡς γνωστὸν ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν «διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου». Μόνο ὁ ἀλώβητος Χριστιανισμός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἔμπρακτος Ὀρθοδοξία τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, ἐκηρύχθη καὶ διεδόθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα…
Αὐτὴν τὴν Ὀρθοδοξίαν προσπαθοῦν ὄχι μόνον οἱ σιωνισταί, οἱ μασῶνοι καὶ ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τοῦ συνονθυλεύματος τῶν «γραμματέων καὶ φαρισαίων» ὑποκριτῶν τοῦ παγκοσμίου συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ ἀντίχριστοι ἰεχωβάδες, οἱ παπικοὶ καὶ οἱ προτεστάντες παντοιοτρόπως νὰ ἐξολοθρεύσουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν…

3. Ποῦ εἶναι ἡ ἀλληλεγγύη ἀκόμη καὶ τῶν Πατριαρχῶν καὶ τῶν ἰθυνόντων τῆς «Ὀρθοδόξου» Ἑλλάδος;;;
Ἀκόμη καὶ εἰς τὸν προσφάτως ψηφισθένα ρατσιστικόν, ἀντιχριστιανικόν, ἀντισυνταγματικόν, ἀντεθνικὸν καὶ ἀντικοινωνικόν νόμον, οἱ ἰθύνοντες ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ ἀπαλειφθοῦν αἱ γενοκτονίαι τῶν Μικρασιατῶν, τῶν Ἀρμενίων, τῶν Ρόμα καὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς.
Ἠναγκάσθησαν νὰ ἀπαλείψουν μόνον τὴν ἀναφορὰν διὰ τὸ τρίτον φύλον, τοὺς βαρύτατα ἀσθενεῖς σοδομίτας, διὰ νὰ περάσῃ αὐτὸς ὁ ἀντιχριστιανικὸς νόμος. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀδελφάτον τοῦ τρίτου φύλου, σίγουρα εἰς κάποιαν μελλοντικήν «ντροπολογίαν» μεταξὺ 5-10 κοιμωμένων «βολευτῶν» θὰ περάσῃ καὶ αὐτή…
Διότι ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία δὲν ἔχει τὸ σθένος καὶ τὴν «παλικαριὰ»νὰ ἀντιπαραταχθῇ μὲ τοὺς ἀντιχρίστους τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως δέχεται τὰ πάντα…

4. Ἄχ, ἀείμνηστε Αὐγουστῖνε, διατὶ νὰ ἐγκαταλείψῃς τὴν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν μὲ τὰ 104 χρόνια σου καὶ νὰ μὴ ζήσῃς 150 ἔτη καὶ νὰ κεραυνοβολῇς τοὺς αἱμοδιψεῖς προβατοσχήμους λύκους;

Ἐπίσης βραβεύομεν τοὺς ἀδελφοὺς Γεώργιον καὶ Κων/νον Μπόκαν, ἰδιοκτήτας τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΑΧΕΛΩΟΣ TV, οἱ ὁποῖοι ἀναλώνονται οἰκονομικῶς, σωματικῶς καὶ πνευματικῶς διὰ ἀκεραίαν Πατρίδα, διὰ τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἁγνῆ Οἰκογένειαν διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Προβάλλουν καὶ τοὺς σκοποὺς τῶν φορέων μας ἀνιδιοτελῶς.
Παρουσίασις τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ
Λιβάνου κ. Rodrigue (Δημητρίου) El Khoury ὑπὸ τοῦ
Προέδρου τοῦ «Ὁμίλου ἀπογόνων ἀγωνιστῶν 1821 & ἱστορικῶν γενῶν τῆς Ἑλλάδος»
κ. Κων/νου Πλαπούτα.

Ὁ Λίβανος μαζί μὲ τὴν Συρίαν εἶναι ἡ ἄλλη σπουδαία ὀρθόδοξος χώρα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ἡ πόλις Ἀμιούν (ἡ ἐτυμολογία τοῦ ὀνόματος εἶναι ἡ Ἀραμαϊκὴ λέξις Ἄμ Γιούν, ποὺ σημαίνει Ἕλληνες) εἶναι τὸ κέντρον αὐτῶν μὲ 15.000 κατοίκους καὶ 11 Ναούς. Ἡ εὑρυτέρα περιφερεία τῆς Κούρα ἔχει περίπου 84.000 κατοίκους, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 65% ἑλληνορθόδοξοι, ἀπόγονοι τῶν Βυζαντινῶν, μὲ ἑλληνικὴν ψυχὴν καὶ ἑλληνικὸν αἷμα.
Σήμερα ἔχομεν κοντά μας τὸν ἐκπρόσωπον αὐτῶν, τὸν κ. Ροντρίγκ (Δημήτρην) Ελ Χούρι, ὁ ὁποῖος, μαζί μὲ τοὺς συνεργάτας του, ἀγωνίζεται – ἀκόμη καὶ μὲ κίνδυνον τῆς ζωῆς των – διὰ τὴν ἑλληνορωμαϊκήν (ἀπὸ τὸ ρούμ, ποὺ σημαίνει ρωμιός), ταυτότητά των. Χάρις εἰς τὰς προσπάθειάς των ἀπηγορεύθη εἰς τοὺς κινηματογράφους τοῦ Λιβάνου ἡ προβολὴ τῆς τουρκικῆς ταινίας «Φετίχ 1453» (δηλαδή «Ἅλωσις 1453»), ποὺ προσβάλλει τὸν Ἑλληνο-Ὀρθόδοξον πολιτισμόν. Ἐπίσης αἱ δικαί των διαμαρτυρίαι (ἄρθρα, συνεντεύξεις, μέχρι καὶ ἐπίθεσιν ἐδέχθη ὁ κ. Δημήτρης ἀπὸ φανατικούς, ποὺ ἠθέλησαν καὶ αὐτὸν νὰ τὸν ἀπαγάγουν) ἐβοήθησαν εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν ἀπαχθέντων μοναχῶν τῆς Μαλούλα. Ὁ κ. Δημήτρης Ελ Χούρι εἶναι ὁ Πρόεδρος τοῦ «Κόμματος τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς», ποὺ εἶναι τὸ πρῶτον Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον κόμμα εἰς τὸ Λίβανον καὶ τὴν Μέσην Ἀνατολήν.
Ὅμως ὁ Λίβανος δὲν ἡσυχάζει. Τὰ μακροχρόνια ἐθνικά του προβλήματα συνεχίζονται καὶ φαίνεται ὅτι θὰ συνεχίζωνται, δυστυχῶς, μὲ νέους πολέμους. Κατὰ νεωτέρας πληροφορίας, ἡ Σαουδική Ἀραβία πληρώνει τὴν Γαλλίαν διὰ νὰ προμηθεύῃ τὸν λιβανικὸν στρατὸν μὲ γαλλικά ὅπλα, διὰ νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν. Ἄς εὐχηθῶμεν νὰ μὴ χυθῇ ἄλλο αἷμα εἰς οὐδεμίαν περιοχὴν καὶ οἱ λαοὶ νὰ ζοῦν εἰρηνικῶς!!!

 

ΟΜΙΛΙΑ
τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου
κ. Rodrigue (Δημητρίου) El Khoury

 

Διαδρομή Βηρυτού – Αθηνών

Δρόμος όπου πέρασαν καραβάνια και καραβάνια από την αυγή της ιστορίας έως σήμερα… Και εδώ είμαστε εμείς, σήμερα, για να τον περάσουμε από την αυγή του παρόντος προς το μέλλον.
Καραβάνια που τα μετέφεραν κύματα και κύματα από κει μέχρι εδώ, και από δω μέχρι εκεί… Κύματα οδηγημένα από ελπίδα μερικές φορές… και μερικές άλλες από πόνο.

Είναι ένα Μεσογειακό κύμα, το οποίο μετέφερε μια μέρα τον Κάδμο από την Βίβλο, στις ακτές της Ανατολής, στη Θήβα κοντά στην Αθήνα, για να κηρύξει την «Αλφάβητο», το εργαλείο του «πολιτισμού», το πιο σημαντικό από όλα. Εκείνος δεν αισθάνθηκε ότι είχει μετακινηθεί από «χώρα» σε «χώρα», αλλά μάλλον από μέρος σε μέρος της μίας χώρας.

Είναι ένα Μεσογειακό κύμα, το οποίο μετέφερε την «Ευρώπη», αδελφή του «Κάδμου», από τις ακτές της Ανατολής στην Ελλάδα, για να δώσει σε όλη την ήπειρο το «όνομα» και τη μαγεία της.

Είναι ένα Μεσογειακό κύμα, το οποίο μετέφερε χιλιάδες κατοίκους της Ανατολής στην Κύπρο και στην Κρήτη, και χιλιάδες Κρήτες και Ίωνες προς την ακτή της Ανατολής, για να κάνει αυτούς τους λαούς «ένα μείγμα» με έναν ενιαίο πολιτιστικό χαρακτήρα.

Είναι ένα Μεσογειακό κύμα, το οποίο μετέφερε τον «Μέγα Αλέξανδρο» από τη «Μακεδονία» στις χώρες της Ανατολής, γα να κάνει από εκείνο το εθνοτικό και πολιτισμικό μείγμα μια μεγάλη πολιτιστική ενότητα, η οποία είναι ο Ελληνικός Πολιτισμός, ο οποίος ένωσε όλο το μεγαλείο της θάλασσας με όλο το μεγαλείο της ηπειρωτικής χώρας, και συγχώνεψε την Ανατολή με τη Δύση και έτσι ήταν η πρώτη πολιτική ενσάρκωση σε εκείνο το πολιτιστικό εγχείρημα στο οποίο συνέβη αυθόρμητα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αιώνων της αλληλεπίδρασης.

Επίσης είναι ένα Μεσογειακό κύμα που μετέφερε τον Απόστολο Παύλο από την Ανατολή προς την Ελλάδα, για να φέρει το ευαγγέλιο της σωτηρίας στους φιλοσόφους της Αθήνας και τη δύναμη του σταυρού στους διδασκάλους της σοφίας… Και από τότε, σχηματίστηκαν όλα τα θεμέλια της κοινής μας πολιτιστικής ταυτότητας.

Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, και η γλώσσα των προγόνων μου από τους ρωμιούς της Ανατολής, θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα, παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω «αρχής» θα το κάνω.

Η Ελληνική Χριστιανική, ή αλλιώς η Ρωμιακή «ταυτότητα» είναι εκείνος ο αετός με τις δύο κεφαλές η κεφαλή που βλέπει την Ανατολή κι η άλλη που βλέπει τη Δύση , με την πνευματική και την πολιτική κεφαλή… Αυτή είναι η ουσία της ελληνικής ταυτότητας και της αποστολής της…
Αν γίνει η ταυτότητά μας μόνο Δυτική, θα πεθάνει.
Αν γίνει μόνο υλική, θα πεθάνει.

Πόση ανάγκη έχουμε σήμερα να επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο πτυχές της πολιτισμικής μας ταυτότητας; Αν σήμερα τεθεί σε μας το ερώτημα: Ποια είναι η ιδιότητα της Ελλάδας; Η απάντηση πρέπει να είναι άμεση, αρμονία ανατολής και δύσης, αρμονία πνευματική και υλική Αιώνιος Δικέφαλος. Αυτός είναι ο «Ελληνισμός».

Ανατολικές πόλεις που μιλούν Ελληνικά, γράφουν στα Ελληνικά, προσεύχονται στη Δαμασκό για τη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα, για την Αντιόχεια… η Βηρυτός κλαίει για τον πόνο της Κωνσταντινούπολης, και κλαίει στο Χαλέπι για τον πόνο της Σμύρνης, και συμπονά η Τρίπολη με την Καππαδοκία… Εργάτες από τη Βηρυτό, Χοράν, Δαμασκό, Αθήνα και Κύπρο χτίζουν μια εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη, και στρατιώτες από το Χαλέπι, Θεσσαλονίκη, Χομς, Λατάκια και Αντιόχεια υπερασπίζουν την Ιερουσαλήμ…Έτσι ήταν το κλίμα στο οποίο προέκυψε η «πολιτιστική» μας ιδιότητα στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού… και την κουβαλήσαμε στην καρδιά μας μέχρι σήμερα, παρά τη διαδοχή των συμφορών και κατακτήσεων.

Έτσι, για παράδειγμα, γεννήθηκε, ο «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» στην Αντιόχεια, έζησε στην Κωνσταντινούπολη, και εξορίστηκε στην Ανατολία , και κουβάλησε όλους τους και τις λύπες τους, μέσα στην καρδιά και στα συναισθήματά του.

Έτσι, επίσης, γεννήθηκε ο Ρωμανός ο Μελωδός στη Χομς και έζησε στη Βηρυτό. Οι ύμνοι και τα ποιήματά του ηχούσαν στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη για να γίνουν μια «μουσική επανάσταση» , δροσίζοντας όλο το Ρωμιο-Ελληνικό πολιτισμό.

Έτσι, επίσης, όταν κατέκτησαν οι Άραβες την Ανατολή, μιλούσαν με την πλειοψηφία του αστικού πληθυσμού Ελληνικά μέσω διερμηνέων…

Έτσι, μετά την κατάληψη της Ανατολής από τους Άραβες το 634, χιλιάδες Ανατολίτες Ρωμιοί δραπέτευσαν και κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη «χώρα» τους, η οποία προστάτευε τη θρησκεία τους και μιλούσε τη γλώσσα τους, δηλαδή στην «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» και την πρωτεύουσά της, την Κωνσταντινούπολη. Πίστευαν ότι «η Επαρχεία της Ανατολής Του Ρωμιακού κράτους» έπεσε προσωρινά… Και θα έπρεπε να ελευθερωθεί… Από εκείνους τους μετανάστες από την ρωμαϊκή Μπάαλμπεκ, βγήκε ο Καλλίνικος, ο οποίος εφηύρε το διάσημο «Ελληνικό Πύρ» (πῦρ ῥωμαϊκόν) , το Πολεμικό Ναυτικό που έσωσε την Κωνσταντινούπολη για αιώνες , από τις επιθέσεις των Βαρβάρων.

Έτσι, επίσης ύστερα από εκατό χρόνια κατοχής της Δαμασκού από τους Άραβες, ο «Ιωάννης ο Δαμασκηνός» έγραφε μόνο στην Ελληνική γλώσσα για να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους, που έχουν σφραγίσει τον Ελληνικό πολιτισμό, και τα ποιήματα και τα κείμενά του έχουν γίνει τα πιο διαδεδομένα στην Ελλάδα.

Αυτό είναι που έκανε τον Άγιο Γεώργιο της Βηρυτού , προστάτη Άγιο του Ελληνικού στρατού,
τον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης Προστάτη πολλών Ρωμιών της Βηρυτού , και την Θεοτόκο που γεννήθηκε στη «Ναζαρέτ» της Παλαιστίνης, Προστάτιδα του Αγίου Όρους.

Κάθε πόλη στην οποία ο πολιτισμός μας έχει αναπτυχθεί, μας νοιάζει, κάθε ναός, κάθε εκκλησία , κάθε κόκκος χώματος… κάθε κλαδί ελιάς… κάθε σταγόνα αίματος… κάθε δάκρυ… κάθε σταγόνα μελάνης που μαρτύρησε για τις διαχρονικές μας αξίες και τα κοινά μας ιερά σε όλη την ιστορία … από την Αντιόχεια στην Ιερουσαλήμ, στην Αλεξάνδρεια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα… όλα μας νοιάζουν, και μας πονούν.

Είναι αλήθεια ότι οι Άραβες είχαν καταλάβει μέρος του «Ρωμιακού κράτους», και οι Τούρκοι κατέλαβαν ένα άλλο μέρος… αλλά η «Ρωμιακή Ψυχή» είναι ακόμα ζωντανή, παρά όλων αυτών των γεγονότων. Είναι στην «Αθήνα» ακόμα… επειδή άνδρες, σαν τον «Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανό», και τον «Θεόδωρο Κολοκοτρώνη» βρέθηκαν εδώ.

Είναι ακόμα ζωντανή επειδή γυναίκες σαν την «Μπουμπουλίνα» βρέθηκαν εδώ και είναι ακόμα ζωντανές… γιατί μια μειοψηφία αρνήθηκε να υποκύψει κι είπε: «Ελευθερία ή θάνατος» μια ημέρα του έτους 1821 για να ξεκινήσει η Μεγάλη «Ελληνική Επανάσταση»…

Ρωτήθηκε ο «Αριστοτέλης» μια μέρα: Ποιος κάνει τους καταπιεστές; Εκείνος απάντησε: η αδυναμία των καταπιεσμένων.

Οι καταπιεσμένοι το 1821 αποφάσισαν να ανατρέψουν τον καταπιεστή και ορκίστηκαν: «Ελευθερία ή Θάνατος».

Η Επανάστασή τους , δεν ήταν μόνο για την Πελοπόννησο, αλλά ήταν η επανάσταση της «Ελευθερίας» στην «δουλεία».

Επανάσταση της «Δικαιοσύνης» στην «Αδικία».
Επανάσταση της «αξιοπρέπειας» στην “υποταγή”.
Επανάσταση των γενναίων” στους «δειλούς».

Ήταν μια “επανάσταση των «Ελεύθερων του Κόσμου»… κατά τις «αρχές της καταπίεσης , δουλείας και τρομοκρατίας»… Ακριβώς όπως μάχονται οι Ανατολίτες σήμερα στον πόλεμο της “ελευθερίας στον κόσμο” εναντίον στις “αρχές της καταπίεσης, δουλείας και τρομοκρατίας”.

Αυτοί σήκωσαν τον Σταυρό λάβαρο γιατί πίστεψαν ότι η σταύρωση προηγείται την «Ανάσταση». Και ότι ένας μακρύς «Γολγοθάς» προηγείται την επανάσταση..

Σήμερα… ο Ρωμιακός πολιτισμός είναι ακόμα ζωντανός.
Είναι αλήθεια ότι έχει χάσει την κυβέρνηση εδώ ή εκεί… αλλά είναι ακόμα ζωντανός στις ψυχές των τέκνων του .
Κεφάλια κόβονται και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά ..
Άνδρες σταυρώνονται επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό…
Εκκλησίες καίγονται , σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται…
μέλη ακρωτηριάζονται…
Σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες…
μοναχές και επίσκοποι απάγονται : Το μόνο όπλο τους είναι το κομποσκοίνι”….
χιλιάδες τοποθετούνται σε «κλουβιά» για να πουληθούν… σπίτια σφραγίζονται με το αρχικό γράμμα «Νούν», δηλαδή με το «Ν» ως διαφοροποίηση από τους Χριστιανούς.

Γράφουν στους τοίχους των Εκκλησιών της Τρίπολης του Λιβάνου απειλές με «σφαγή» και το «έγκλημα» είναι η λατρεία του Σταυρού…`

Αυτές δεν είναι σκηνές από το έτος 634, ή από τις σφαγές των Οθωμανών το 1453… ή από τις σφαγές των Τούρκων το 1915… Είναι σημερινές σκηνές το 2014.

Στη Μοσούλη… στην Ράκκα…, στη Κάσαμπ… στη Μααλούλα… και ποιος ξέρει; Ισως αύριο στη Βηρυτό ή στην Κύπρο… ή… στην Κρήτη, ακόμα και στην Αθήνα, Θεός Φυλάξη.

Υποχρεωτική από εμάς σήμερα, είναι η διοργάνωση και η ευαισθητοποίηση. Η συνειδητοποίηση της αληθινής μας ταυτότητας και συνείδηση των απειλών προς εμάς.

Οι Κίνδυνοι σήμερα είναι: «το δέλεαρ του Δυτικού υλισμού» από τη μία πλευρά, και «ο βάναυσος ισλαμικός εξτρεμισμός». Ο ένας σκοτώνει τη «σάρκα» και ο άλλος την «ψυχή».

Ως εκ τούτου, η σημασία του έργου που κάνετε από την άποψη της οικοδόμησης της εκκλησίας του εθνικού «Τάματος» για να διατηρηθεί η πνευματική ταυτότητα του «Ελληνικού μας έθνους»… Η δεύτερη κεφαλή του αθάνατου αετού μας.

Όλοι πρέπει να ενωθούμε σήμερα, να βοηθήσει ο ένας τον άλλο…
τα βάσανα του Κοσσυφοπεδίου μας αφορούν,
τα βάσανα της Μοσούλης μας αφορούν,
τα βάσανα της Μχάρντε ( η πολιορκημένη Ορθόδοξη πόλη στη Συρία σήμερα) μας αφορούν
και τα βάσανα της Ελλάδας μας αφορούν.

Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι ο εχθρός δεν μας βλέπει χωρισμένους αλλά ενωμένους.

Η ιστορία μάς λέει ότι όταν κατέκτησε τη «Δαμασκό» πήγε στη Βηρυτό το 634, και στη συνέχεια στην «Ιερουσαλήμ» και στην «Τρίπολη» το 642… Και όταν έπεσε όλη η Ανατολή στα χέρια των Τζιχατιστών κατέλαβε την Κύπρο το 656… ύστερα το νησί της «Κρήτης» το 825, για να επιστρέψει να κατακτήσει κάθε περιοχή, ώσπου έπεσε η «Κωνσταντινούπολη», πρωτεύουσα του Βασιλείου των βασιλείων… και μετά την Κωνσταντινούπολη συνέχισαν στην Αθήνα.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, τόσο θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της σημασίας το να βοηθάμε ο ένας τον άλλο στη μέση και στα πλευρά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, γιατί μια επίθεση στα πλευρά θα ακολουθηθεί, όπως συνέβη ιστορικά, με μια επίθεση στη μέση…

Πόσο αίμα έπεσε;… Πόσοι μάρτυρες;… Πόσοι αγώνες;… τα κρανία των προγόνων μας περιμένουν και μαρτυρούν λέγοντας: Μαρτυρήσαμε για να παραμένει η «Ορθοδοξία» και η «αξιοπρέπεια» και να μας ζητάει την πίστη και την αφοσίωση.

Ως εκ τούτου, σήμερα ορκιζόμαστε μαζί :
Να είμαστε ο Δαυίδ στην αντιμετώπιση του Γολιάθ .
Να είμαστε οι ήρωες της Μάνης στην αντιμετώπιση του Ιμπραήμ Πασά.

Και να κρατήσουμε τη φλόγα αναμμένη και να την παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές μας.
Μια φλόγα Ελληνική και μια φλόγα Ορθόδοξη.
Οι ίδιοι οι Τζιχαντιστές, οι οποίοι γέμισαν τη Χίο με το αίμα των παιδιών και τα κρανία των αθώων.
οι ίδιοι οι Τζιχαντιστές, οι οποίοι γέμισαν τον Πόντο με τις κραυγές των σφαγμένων και με τα καραβάνια των προσφύγων.
οι ίδιοι οι Τζιχαντιστές, οι οποίοι γέμισαν τη Σμύρνη με το θρήνο των γυναικών και το κλάμα των παιδιών.
είναι οι ίδιοι που επιτέθηκαν στο Μουσούλι σήμερα, και που πολιορκούν τη ΜΧΑΡΝΤΕ, και ίσως επιτεθούν στη Βηρυτό ή την Τρίπολη πολύ σύντομα.

Αλλά εμείς απαντάμε:
Εμείς ορκιστήκαμε με τον όρκο των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών,
τον όρκο του ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ εναντίων των ΟΘΩΜΑΝΩΝ.

“πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σκλάβοι. οι ελεύθεροι δεν φοβούνται τη σταύρωση γιατί την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν.

Και εσείς θα λιώσετε σαν τα κεριά , και θα σκορπιστείτε σαν το σκοτάδι… Γιατί εμείς είμαστε το πνεύμα Αληθείας, το πλήρωμα της ζωής , και η χαρά της Ανάστασης,,.

Βράβευσις τῶν ἀδελφῶν
Γεωργίου καὶ Κων/νου Μπόκα,
ἰδιοκτητῶν τῶν ΑΧΕΛΩΟΣ MEDIA.
Παρουσίασις ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἐφημερίδος «Στύλος Ὀρθοδοξίας»
κ. Διονυσίου Μακρῆ, Θεολόγου

Οἱ ἀδελφοὶ Μπόκα ἔχουν τὴν ἐνημέρωσιν, ὄχι ὡς μέσον νὰ ἐκμεταλλεύωνται καὶ νὰ πλουτίζουν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑγιῆ καὶ ἀντικειμενικὴν ἀφύπνισιν τοῦ κοινοῦ. Εὐτυχεῖς οἱ Ἕλληνες τῆς Δυτικῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔχουν πρόσβασιν νὰ βλέπουν τοὺς σταθμούς των. Οἱ ὑπόλοιποι ἀνὰ τὴν ὑφήλιον μέσῳ διαδικτύου, μέχρι νὰ εὑρεθῇ λύσις καὶ τρόπος νὰ ἔχουν πανελληνίον ἐμβέλειαν, τὴν ὁποίαν τοὺς εὐχόμεθα ὁλοψύχως.
Οἱ ἀδελφοὶ Μπόκα, (ἀπὸ τὸ 1992) μὲ τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν ΑΧΕΛΩΟΣ TV καὶ τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν ΑΧΕΛΩΟΣ FM 98,4 ὄχι μόνον δὲν κερδίζουν χρήματα, ἀλλὰ καὶ ὅσα κερδίζουν ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμά των, ποὺ εἶναι τὸ ἰχθυοτροφεῖον, τὰ δαπανοῦν πρὸς δόξαν Θεοῦ διὰ τὴν συντήρησιν καὶ διατήρησιν τῶν σταθμῶν.Τὸ πρόγραμμα μεταδίδεται εἰς 24ωρον βάσιν καὶ εἶναι εἰδησεογραφικὸν καὶ ποιοτικὸν ποικίλων θεμάτων.Ἔχει κατὰ τὰς στατιστικὰς πολὺ ὑψηλὴν τηλεθέασιν, καὶ τὸ ἀξίζει. Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι ὅλοι οἱ συνεργάται του εἶναι ἄτομα ὑψηλοῦ ἤθους καὶ ἐργατικότητος, ὅπως καὶ ὁ κ. Φώτης Βαρδής, ποὺ μεταδίδει σήμερον ζωντανὰ τὴν ἐκδήλωσίν μας, εἰς τὸν ὁποῖον ἀξίζει ἕνα θερμὸν χειροκρότημα. Ὁμολογουμένως ὁ ΑΧΕΛΩΟΣ εἶναι φυτώριον καὶ σχολεῖον δημιουργίας στελεχῶν.
Χαρακτηριστικὸν τῆς ψυχῆς τοῦ σταθμοῦ, δηλαδὴ τῶν ἀδελφῶν Γεωργίου καὶ Κων/νου Μπόκα, εἶναι ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν Πατρίδα, τὴν Περιφέρειαν, τὸν Ἀγροτικὸν Πληθυσμὸν καὶ τὰς Αἰωνίους Ἀξίας τῆς Φυλῆς μας. Ἡ ἀνιδιοτελὴς καὶ φιλανθρωπική των δρᾶσις ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰς χορηγίας των. Ζωντανὸν παράδειγμα καὶ οἱ φορεῖς μας, ὅπως σήμερον τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ὅπου προστρέχει καὶ ἀναμεταδίδει ἀνιδιοτελῶς τὰς ποικίλας καὶ συχνὰς δραστηριότητάς μας.
Οἱ ἀδελφοὶ Μπόκα ἐργάζονται νυχθημερὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀμελοῦντες καὶ τὴν ὑγείαν των.
(Σημείωσις Ὁ ἀδελφὸς Γεώργιος Μπόκας, ὁ ὁποῖος ἦτο τότε βαρύτατα ἀσθενής, ἐκοιμήθη τὴν 22.9.2014.
Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ !).
Εἰς κλῖμα μεγάλης συγκινήσεως παρέλαβεν τὰς τιμητικὰς διακρίσεις ὁ κ. Φώτης Βαρδής.

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ DR. SAM CHEKWAS (*)

(* Σημείωσις συντάκτου : Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, στρατηγοί, πανεπιστημιακοί, ἀνώτατοι δικαστικοί, καθηγηταὶ καὶ λοιποὶ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ χριστιανοὶ δὲν ἠμποροῦσαν νὰ συγκρατήσουν τὰ δάκρυα συγκινήσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσιν.
Πολλοὶ εἶχαν ἀναλάβει σπουδαιότατας προγραμματισμένας ὑποχρεώσεις ἀλλοῦ, ὅμως ἐμαγνητίστησαν τόσον πολύ, ὥστε ἐγκατέλειψαν τὰ πάντα καὶ καθηλώθησαν σχεδὸν τέσσαρας ὥρας διὰ νὰ ἀκούουν μὲ θρησκευτικὴν εὐλάβειαν περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ συμπάσχουν μὲ πόνον ψυχῆς διὰ τὴν σημερινὴν γενοκτονίαν τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς.
Τοιουτοτρόπως ἔφθασεν σχεδὸν ἡ ὥρα 22.30 καὶ τὸ πρόγραμμα δὲν ὁλοκληρώθη.
Διὰ αὐτὸν τὸν λόγον ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Chekwas ἀντεκατεστάθη ἀπὸ ἕνα σύντομον θερμὸν χαιρετισμόν του.
Δημοσιεύομεν ὁλόκληρον τὴν ὁμιλία διὰ ὅλους τοὺς φίλους, παρευρεθέντας καὶ μή).

Χαίρομαι που ευρίσκομαι και πάλι στην αγαπημένη μου Ελλάδα. Ευχαριστώ το ,,ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,, που με προσκάλεσαν στη μεγαλειώδη σημερινή τους συγκέντρωση. Με τους ανθρώπους του Σωματείου γνωρίζομαι από καιρό και έχω επισκεφθεί και φιλοξενηθεί στα σπουδαία έργα στον Άγιο Παύλο το Νεομάρτυρα στην Αροανία Καλαβρύτων. Έχω ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Αροανίας και της μαρτυρικής πόλεως Καλαβρύτων, και αισθάνομαι, όπως διακηρύττω παντού ,,ένας Έλληνας, ένα Καλαβρυτινόπουλο,,…
Σήμερα ακούσθηκαν πολλά σημαντικά σε αυτή την αίθουσα. Αλλά, πιστεύω, ότι πρέπει να κάνουμε σημαία μας την εκπλήρωση του Τάματος του Κολοκοτρώνη για να ξαναγεννηθεί η Ελλάδα μας και να γλυτώσουν όχι μόνον οι Έλληνες από το καταποντισμό στην άβυσσο αλλά και όλη η ανθρωπότητα.
Μόνον η Ορθοδοξία και η Ελλάδα μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο.
Ο κόσμος μας, απ ότι δείχνουν τα πράγματα, δεν πάει καλά, η αύξηση του πληθυσμού από το ένα μέρος και ο φανατισμός των ανθρώπων με τους διάφορους “ισμούς” από το άλλο, έχει δημιουργήσει παντοειδή προβλήματα σε χώρες, σε ηπείρους, αλλά και σε όλο τον πλανήτη Γη.
Αν δεν αλλάξουν κάποιες από τις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτόν το δρόμο, ο όλεθρος μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτος.
Τι μας σώζει λοιπόν: Ο Θεός και ο Ελληνισμός. Οι αρχαίοι Έλληνες που τα εφηύραν όλα για μας, τις επιστήμες, τις τέχνες και τους θεσμούς έλεγαν: Συν Αθηνά και χείρα κίνει. Γιατί ήξεραν ότι οι θεοί ακόμα και αν τους προσπέσεις είκοσι φορές την ημέρα, αν δεν κάμεις κάτι κι εσύ δεν θα σε βοηθήσουν.
Γι΄αυτό μόνο αν προσφύγουμε ξανά στον Ελληνισμό μπορούμε, ίσως, να σταματήσουμε τον κατήφορο.

Η παιδεία ως κτήμα όλων επινοήθηκε από τον Πλάτωνα στην ,,Πολιτεία του,, με την μόρφωση των φρουρών, και εφαρμόστηκε και εκείνη στην αρχαία Ελλάδα. Πριν από τούς αρχαίους Έλληνες, στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, στην Ασία, στην Αίγυπτο, γραφή γνώριζαν μόνο οι ιερείς και η κυβερνώσα ολιγαρχία. Αν λοιπόν δώσουμε προτεραιότητα στην παιδεία και μετά να εθίσουμε τα παιδιά σε κάποιον “ισμό”, όπως ορίζει ο Ελληνισμός, και όπως πρότεινε ο Πλάτωνας και οι σοφιστές, αυτός είναι ο μόνος σωστός τρόπος να αλλάξουμε τα πράγματα και να σωθεί και ο πλανήτης Γη. Δηλαδή να διδάξουμε και να διδαχτούμε πρώτα τις καταβολές των επιστημών, των τεχνών και των επιστημονικών αποδείξεων, και να γνωρίσουμε πώς λειτουργεί η φύση, πριν ή παράλληλα με αναπόδεικτα πράγματα. Να μάθουμε πώς λειτουργεί η φύση, της οποίας αποτελούμε μέρος. Και να μάθουμε ότι μας αφορά όσο αφορά και οποιονδήποτε άλλο κάτοικο του πλανήτη Γη. Χωρίς αυτήν τη σωστή πλατωνική παιδεία τίποτα δεν μπορεί να καλυτερέψει. Με ανθρώπους χωρίς παιδεία υπάρχει μόνο φανατισμός και σκοτάδι.
Πολλοί κακολογούν ή λένε χαιρέκακα: Μα όλο για την Ελλάδα μιλάς κύριε Τσεκουα; Είτε το θέλουν είτε όχι, αυτό που σήμερα ονομάζεται Δυτικός πολιτισμός έχει τις βάσεις και τις ρίζες του στην Ελλάδα. Σήμερα μπορεί να έχουμε σπουδαίους γιατρούς, αλλά ο δημιουργός της ιατρικής επιστήμης ήταν ο Ιπποκράτης. Σήμερα μπορούμε να έχουμε σπουδαίους μαθηματικούς, αλλά ο πατέρας της μαθηματικής επιστήμης ήταν ο Πυθαγόρας. Μπορεί να έχουμε σπουδαίους ηθοποιούς, το Χόλυγουντ, κινηματογράφους, κ.ο.κ., αλλά το θέατρο δεν υπήρξε πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Εθεωρείτο δε τόσο σημαντικό για την παιδεία και την ψυχική υγεία των πολιτών στην Αθήνα του Περικλή, ώστε υπήρχε ειδικό κρατικό ταμείο για να μπορούν να πηγαίνουν οι άποροι πολίτες στο Θέατρο! Αυτό το ταμείο, δια νόμου της πόλης, δεν επιτρεπόταν να το χρησιμοποιήσουν ακόμα και σε καιρό πολέμου!
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ρωτιέμαι γιατί να μην υπάρχει στην Επίδαυρο μια επίσημη παγκόσμια σχολή θεάτρου, στους Δελφούς, στη Νεμέα ή στην Αθήνα; Δηλαδή εκεί που παίζονταν τα έργα των μεγαλύτερων δραματουργών που γέννησε η ανθρωπότητα; Το ίδιο θα έλεγα για την φιλοσοφία. Όχι μόνο δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, αλλά η ίδια η λέξη το καλεί. Ενώ για μερικούς ειδήμονες η φιλοσοφία είναι δύο ειδών: πλατωνική και αντιπλατωνική! Στην Αθήνα υπήρχε και λειτουργούσε η Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών μέχρι το τέλος του 6ου αιώνα μ.Χ. Γιατί να μην ξαναλειτουργήσει; Μόνο το όνομα της πόλης και ο χώρος θα της έδιναν παγκόσμια αίγλη αυθημερόν!
Για τον Ελληνικό πολιτισμό το κέντρο όλων είναι ο άνθρωπος. Ο Πρωταγόρας είπε: ΜΕΤΡΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι ο Ελληνικός πολιτισμός είναι απλώς ανθρωποκεντρικός, αλλά και ότι ο σκοπός και η ύπαρξή του απευθύνονται και τίθενται στην υπηρεσία του ανθρώπου, αφού εκείνος τον δημιουργεί. Γι΄ αυτό και στην Μυθολογία το πρώτο πράμα που κάνει ο Ζεύς είναι να παντρευτεί την Μήτιν, δηλαδή την σκέψη και μαζί της γέννησε τις εννέα Μούσες, προστάτιδες των τεχνών. Επίσης και οι θεότητες των Ελλήνων βοηθάνε τον άνθρωπο στην δημιουργία και εξέλιξη των επιστημών και των τεχνών. Ο Απόλλωνας εκτός από το να είναι ο θεός της μουσικής, της μαντικής και του φωτός, είναι και γιατρός, για την δημιουργία της ιατρικής επιστήμης γι΄ αυτό με την Kορωνίδα γέννησε τον Ασκληπιό, κλπ., κλπ…
Η ανθρωπότητα και ο πλανήτης μας εκπέμπουν S.O.S. Αυτό συμβαίνει διότι, η μεν Κοινοβουλευτική Δημοκρατία αργοπεθαίνει, τα δε τεράστια προβλήματα και οι κίνδυνοι που μας έχουν δημιουργήσει (πυρηνικά όπλα, καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερπληθυσμός, ενεργειακή και οικονομική κρίση, κ.λ.π.) κάθε μέρα που περνάει γιγαντώνονται και θεριεύουν και καθίστανται δυσκολότερα να νικηθούν. Η ευθύνη για την τόσο κακή πορεία μας ανήκει αποκλειστικά σε μας, ανήκει σε όλους μας και θα τολμήσω να πω ότι ανήκει στη Ελλάδα.
Πρέπει να έχουμε δύο κύριους στόχους:
Tη κατοχύρωση της συνέχειας της ζωής στον πλανήτη μας αναχαιτίζοντας και ακυρώνοντας ειρηνικά τους μεγάλους κινδύνους που μας απειλούν με βιβλικές καταστροφές και
την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής με την ανόρθωση των πανανθρώπινων αξιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς, της αδικίας, της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της φτώχειας και της αγραμματοσύνης.
Παρότι η καταστροφή που υπέστη ο ελληνικός πολιτισμός και οικονομία είναι τρομερή και χωρίς προηγούμενο, πρέπει να μετατρέψουμε τη κρίση ως ευκαιρία για νέο ξεκίνημα.
O γνωστός Γάλλος αρχαιολόγος και συγγραφέας, Ο Guy Rachet (Γκυ Ρασέ) έγραψε για την χώρα μας ένα πραγματικά υμνητικό βιβλίο, το “Προσκύνημα στην Αρχαία Ελλάδα”, το οποίο σας προτείνω να διαβάσετε. Στο τίτλο, ,,Προσκύνημα στην Ελλάδα,, στην μετάφραση προστίθεται το “αρχαία”, γιατί μας έχουν εθίσει τόσο προς αυτόν το διαχωρισμό-διχασμό από τα μικρά μας χρόνια, ώστε μας είναι αδιανόητο να την δούμε ως μία και ενιαία, αφού τόσο τότε όσο και τώρα κατοικείται η Ελλάδα από Έλληνες, και η ίδια γλώσσα αυτή ομιλείται από τη Ομηρική εποχή μέχρι σήμερα.
Άρα το βιβλίο του Γκυ Ρασέ, το οποίο και προτείνω και προς υποστήριξη της άποψής μου ότι ένας οργανωμένος τουρισμός στηριγμένος σε μια σωστή παιδεία θα μετέτρεπε την Ελλάδα σε χώρο προσκυνήματος των κατοίκων των άλλων χωρών του Δυτικού κόσμου, και σε μια χώρα ευημερίας των κατοίκων της, προσφέροντας έτσι και τη άλλη όψη του τουρισμού εκτός από τη θάλασσα και ακρογιαλιές της Ελλάδος.
“Προσκυνητής στην Ελλάδα,, είναι εκείνος που θέλει να καταστήσει την Αθήνα άγιο τόπο του ανθρωπίνου πνεύματος και του κόσμου της σκέψης. Για μένα η Ελλάδα είναι ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο.
Από τα μέσα κιόλας του 19ου αιώνα ο Ρενάν έγραφε: ‘Η Ελλάδα είναι πραγματικά ένας άγιος τόπος για τον οποίο ο πολιτισμός αποτελεί θρησκεία… Οι αληθινές ρίζες του ανθρώπινου πνεύματος βρίσκονται εκεί.
Η φιλοδοξία του δικού μου βιβλίου είναι να αναδείξει στην διάρκεια ενός ταξιδιού, όχι την Ελλάδα που ο οποιοσδήποτε μπορεί να δει συμμετέχοντας απλώς σε μια οργανωμένη περιήγηση, αλλά την Ελλάδα που προϋποθέτει να διακατέχεται κανείς από πάθος φλογερό, από έρωτα αληθινό για τον άνθρωπο και τη γνώση, την “Ελλάδα” του πολιτισμού και μιας ανώτερης πνευματικής καλλιέργειας, για τα οποία δικαιολογημένα υπερηφανευόμαστε σήμερα εμείς οι άνθρωποι του Δυτικού Κόσμου και τα οποία οφείλουμε αποκλειστικά σε αυτήν…
Ο Γκαίτε είπε: ,,Η μελέτη της αρχαίας τέχνης και των αρχαίων συγγραφέων οδηγεί στην ψυχική ευφορία του καθενός μας, γιατί γεμίζει την ψυχή μας με μεγαλόπνοες εικόνες και υψηλά συναισθήματα. Χαρίζει στον καθένα μας στιγμές ανείπωτης ευτυχίας, που σπάνια βρίσκουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε με άλλους,,.
Να λοιπόν ποιος ήταν ο σκοπός της συγγραφής του βιβλίου μου : ,,Το Θαυμα Να Νοιωθεις Ελληνας,,. Ήθελα να μοιραστώ τούτη την ευτυχία με όλους εκείνους που θα θελήσουν να γνωρίσουν τη Ελλάδα μου.
Ας θυμηθούμε τι είπε ο Γάλλος ρομαντικός ποιητής του 19ου αιώνα ο Αλφρέ ντε Βινύ (Αlfred de Vigny) σχετικώς με την Ελλάδα: “Αγαπήστε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας αυτό που δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί”.
Και για να προσθέσουμε ακόμα μίαν ρήση ενός άλλου διάσημου ελληνιστή, του Γαίγκερ (W. Jaeger): “H παιδεία είναι ο παράγοντας κάθε προόδου”.
Μαζι με το Hellenic College Θεσσαλονίκης ξεκινάμε μια προσπάθεια να φέρνουμε 30 παιδιά κάθε χρόνο να σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη. Η ακαδημία Σαμ Τσεκουας πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα που όχι μόνο θα φέρει συνάλλαγμα και θα δημιουργήσει δουλειά στον τόπο, αλλά θα έχει και το σκοπό να ετοιμάσει τους μελλοντικούς φιλέλληνες που θα αναγνωρίσουν τη αξία της Ελλάδος και θα ορκιστούν να τη προστατέψουν από αφανισμό.
Ναι εσείς λέτε ότι η Ελλάδα δεν πεθαίνει, και όμως αφήσατε τη γλώσσα μας να εκφυλιστεί. Καλώ όλα τα κολέγια και τα πανεπιστήμια στη Ελλάδα να προσφέρουν υποτροφίες σε αλλοδαπούς φοιτητές από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να σπουδάσουν την ελληνική γλώσσα και Φιλολογία, Φιλοσοφία και Θέατρο. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, επίσης, χωρίς καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, με τη δημιουργία του ταμείου εκπαίδευσης σε κάθε πόλη όπου ζουν οι έλληνες.

Ας δούμε πλέον την Ελλάδα ως ένα δώρο προς την ανθρωπότητα, όπως την αφή του φωτός, κομιστή όχι μόνο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και του νου, την ελπίδα και τις προσδοκίες της ανθρωπότητας, και σε κάθε θέμα που συζητείται στις σύγχρονες τάξεις μας και τηλεοπτικές οθόνες, πάντα να στρεφόμαστε και να ρωτάμε τι θα έκανε η Ελλάδα, αποκαθιστώντας τη δόξα και τα μεγαλεία της πατρίδος της ανθρωπότητας…

ΤΑ Μ.Μ.Ε ΚΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 10.9.2014

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ,,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,, ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13.9.2014
Το «Τάμα του Έθvoυs» έστρεψε το βλέμμα
στη Μέση Ανατολή

 

Λαμπρή εκδήλωση με πλήθος κόσμου και συγκλονιστικές αναφορές για τους Χριστιανούς που δολοφονούνται

Απο τον
Αντώνη Μακατούνη

Μήνυμα ειρήνης από το Πολεμικό Μουσείο έστειλαν εκατοντάδες συνάνθρωποί μας, που γέμισαν ασφυκτικά τη μεγάλη αίθουσά του το βράδυ της Τετάρτης, στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το σωματείο «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους» με σκοπό την παύση των δολοφονιών και των διώξεων εκατοντάδων χιλιάδων χριστιανών – σύγχρονων μαρτύρων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής από φανατικούς ισλαμιστές. Κληρικοί και απλοί πολίτες ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προκαλέσουν τη διεθνή κοινή γνώμη εναντίον της νέας γενοκτονίας, αφού οι διεθνείς οργανισμοί και ενώσεις κωφεύουν. Υπό τους ήχους του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη, που έδωσαν έναν ξεχωριστό τόνο, ξεκίνησε η εκδήλωση, ενώ εκπρόσωποι των κομμάτων απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς. Από την πλευρά της Εκκλησίας μίλησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γλυφάδος κ. Παύλος, που αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον θάνατο των τριών Ιταλίδων μοναχών στο Μπουρούντι, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί.
Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων του Λιβάνου κ. Ροντρίγκ (Δημήτριος) ελ Χούρι, ο οποίος μάλιστα είχε δεχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο απρόκλητη δολοφονική επίθεση από ομάδα φανατικών ισλαμιστών. Επειτα από τη βράβευσή του για τον άγώνα του για τη διατήρηση, σε ένα εχθρικό περιβάλλον, της ελληνορθόδοξης ταυτότητας των Λιβανέζων Ρωμιών, ανέβηκε στο βήμα εν μέσω χειροκροτημάτων και επιδοκιμασιών που δόνησαν, χωρίς υπερβολή, την επιβλητική αίθουσα. Με υψωμένο το δεξί χέρι και σφίγγοντας τη γροθιά του έκανε λόγο για το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αποστόλου Παύλου στον τόπο του και τους συνδετικούς δεσμούς με την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. «Ενα μεσογειακό “κύμα” μετέφερε τον Μέγα Αλέξανδρο από τη Μακεδονία στις χώρες της Ανατολής για να κάνει εκείνο το εθνοτικό και πολιτισμικό μείγμα, μία μεγάλη πολιτιστική ενότητα, η οποία είναι ο ελληνικός πολιτισμός που ένωσε όλο το μεγαλείο της θάλασσας με όλο το μεγαλείο της ηπειρωτικής χώρας και συγχώ- νευσε την Ανατολή με τη Δύση. Επίσης ένα μεσογειακό “κύμα” μετέφερε τον Απόστολο Παύλο από την Ανατολή προς την Ελλάδα για να φέρει το Ευαγγέλιο. Από τότε σχηματίσθηκαν όλα τα θεμέλια της κοινής πολιτιστικής ταυτότητάς μας. Αν σήμερα μας τεθεί το ερώτημα ποια είναι η ιδιότητα της Ελλάδας, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση, αρμονία Ανατολής και Δύσης, αρμονία πνευματική και υλική, αυτός είναι ο Ελληνισμός» ανέφερε ο ομιλητής.

Βαρβαρότητες
Στη συνέχεια συγκλόνισε το ακροατήριο, αφού παρέθεσε τις τραγικές συνθήκες και τη μηδενική αξία της ανθρώπινης ζωής σε κάποιες πόλεις της Μέσης Ανατολής. «Κόβονται κεφάλια και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά, άνδρες σταυρώνονται επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται, μέλη ακρωτηριάζονται, σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες. Μοναχές και επίσκοποι απάγονται, το μόνο “όπλο” τους είναι το κομποσχοίνι. Γράφουν στους τοίχους των εκκλησιών της Τρίπολης του Λιβάνου απειλές για σφαγή, με το έγκλημα να είναι (για τους φανατικούς ισλαμιστές) η λατρεία του σταυρού…» είπε.
Συγκίνηση απλώθηκε μεταξύ των παρευρισκομένων κατά τη διάρκεια ενός βιντεοκλίπ, που εμφάνιζε κοριτσάκια να ζητούν με μια φωνή από τον κόσμο να δείξει ενδιαφέρον ώστε να σταματήσουν επιτέλους οι διωγμοί των χριστιανών. Το μόνιμο ερώτημά τους στο πονεμένο τους τραγούδι ήταν πώς επιτρέπεται αυτή η τρομερή κατάσταση. Ο ιδρυτής του «Τάματος του Εθνους» κ. Ιωάννης Αναγνω- στόπουλος στη θέα των βουρκωμένων παιδικών ματιών δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Την ατμόσφαιρα αποφόρτισε ο καλλίφωνος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος, γενικός αρχιερατικός επίτροπος Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, που ενέπνευσε το ακροατήριο με το δημοτικό του τραγούδι, γεμίζοντάς το εθνική υπερηφάνεια.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης έκανε δηλώσεις στη «δημοκρατία» ο φιλέλληνας, Νιγηριανός στην καταγωγή, οδοντίατρος κ. Σαμ Τσέκβας, ένας εκ των ομιλητών, γνωστός για την πλούσια βιβλιογραφία του για τη χώρα μας και τη μοναδικότητά της στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι, υπογραμμίζοντας: «Ο Ελληνισμός έχει να παίξει μεγάλο ρόλο παγκοσμίως, η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει την αξία αυτής της χώρας, γιατί χωρίς την Ελλάδα θα ήμασταν στο σκοτάδι. Αυτό το αναγνωρίζουν και στην Αμερική».
Με αφορμή το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο ξεκαθάρισε ότι οι σύγχρονοι Έλληνες, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, δεν είναι ρατσιστές.

Ο μεγάλος vαόs
Στην εκπλήρωση του συλλόγου, που δεν είναι άλλη από την υλοποίηση της υπόσχεσης του θρυλικού Γέρου του Μόριά Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τη δημιουργία ενός περίλαμπρου ναού σε κεντρική και περίοπτη τοποθεσία, αλλά και στις ενέργειες που γίνονται για την ευόδωση του μεγάλου αυτού σκοπού αναφέρθηκε ο ιδρυτής του «Τάματος του Εθνους» κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ολοι οι χριστιανοί οφείλουμε να κάνουμε σημαία μας την πραγματοποίηση του πανελληνίου προσκυνήματος του Τάματος του Εθνους. Εχουμε αποδείξει επανειλημμένους ότι χρήματα υπάρχουν, όμως δεν υπάρχει η βούληση των ιθυνόντων, Πολιτείας και Εκκλησίας».

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ ΧΟΥΡΙ:
ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Δρ. Ιωάννη Χρ. Ιακωβίδη
Επιστημονικού συνεργάτη στο Κέντρο Ανατολικών
Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ζούμε σε εποχή έντονης παρακμής και πολύμορφης κρίσης – πολιτιστικής, εθνικής και ηθικής. Το οικονομικό μας αδιέξοδο είναι απότοκο της ανωτέρω κατάστασης, για την οποία ευθύνη φέρουν–πέραν της διαφθοράς μερίδας πολιτικών μας ταγών και συνδικαλιστών– και ορισμένα ΜΜΕ. Δεν είναι δυνατόν καθημερινά να ενημερώνονται οι πολίτες μόνο για μισθούς και συντάξεις. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η ανεργία αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα. Η Παιδεία, η λαθρομετανάστευση και το δημογραφικό όμως δεν πρέπει να μας απασχολούν; Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί καλλιεργούν την εντύπωση ότι η Ελλάδα συνορεύει με την… Ελβετία και την Αυστρία! «Λησμονούν» ότι ο ευαίσθητος χώρος της Μέσης Ανατολής με τους τζιχαντιστές δεν είναι πολύ μακριά μας. Πουθενά όραμα και εθνική στρατηγική. Λίγες εφημερίδες, όπως και περιοδικά, ενδιαφέρονται για τα εθνικά θέματα. Ο γράφων, ως Κύπριος πρόσφυγας εκ Λαπήθου, αισθάνεται θλίψη και απογοήτευση. Το Κυπριακό δεν «πουλάει». Δεν έχει καταστεί αντιληπτό ότι κακή λύση του θα σημάνει συρρίκνωση στο Αιγαίο και στη Θράκη. Η Τουρκία δεν αστειεύεται και με μεθοδικότητα εφαρμόζει τα επεκτατικά νεοοθωμανικά της σχέδια από το 1922 και εξής, διότι η εξωτερική μας πολιτική είναι έκτοτε ηττοπαθής και ενδοτική.
Πρόσφατα (11/9/2014) οργανώθηκε στο Πολεμικό Μουσείο εκδήλωση του σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» για να προβληθεί το δράμα των χριστιανών της Μέσης Ανατολής. Στην κατάμεστη αίθουσά του, υπό τους ήχους, αρχικά, της μουσικής του συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη, εκτός από τους χαιρετισμούς που απηύθυναν εκπρόσωποι κομμάτων, μίλησαν ο σεβασμιό τατος μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παύλος, ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, πρόεδρος του σωματείου, ο μαχητής πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων του Λιβάνου, κ. Δημήτριος Ελ Χούρι (Rodrigue –Ροντρίγκ, ελληνιστί Δημήτριος– El Khoury), και ο φιλέλληνας και υπέρμαχος της ελληνικής γλώσσας Νιγηριανός οδοντίατρος από τη Νέα Υόρκη Δρ. Σαμ Τσεκβάς (Dr. Sam Chekwas).
Ο κ. Χούρι, ο οποίος ηγείται του Κόμματος της Εγγύς Ανατολής (Levant Party και Mashreq Party στα αραβικά) υπήρξε συγκλονιστικός. Το κόμμα του αναγνωρίστηκε επισήμως από την κυβέρνηση του Λιβάνου το 2012. Βάσει του Συντάγματος, οι Ελληνορθόδοξοι δικαιούνται δεκατέσσερις έδρες στη Βουλή.
Ο Λίβανος και η Συρία υπήρξαν τμήματα του βασιλείου των Σελευκιδών, όταν η Ελληνιστική Κοινή ήταν η διεθνής γλώσσα του αρχαίου κόσμου και εν συνεχεία του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους (Βυζαντινού) μέχρι την αραβική επέλαση του 7ου αιώνος μ.Χ. Η ορθόδοξη χριστιανική παρουσία παρέμεινε ζώσα και υπό τη δουλεία των Οθωμανών. Οι ορθόδοξοι άρχισαν να χρησιμοποιούν την αραβική γλώσσα αντί της ελληνικής, έδωσαν όμως στον εαυτό τους την προσωνυμία «Ρουμ Ορτοντόξ», δηλαδή Ρωμιοί Ορθόδοξοι, ως συνεχιστές του πολιτισμού της Ρωμανίας. Υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό.

Από καρδιάς ομιλία
Ο κ. Χούρι, αφού ασπάστηκε την ελληνική σημαία, ανέφερε: «Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής και των προγόνων μου, των Ρωμιών της Ανατολής, θέλησα να μιλήσω σήμερα στην Ελληνική, παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω αρχής, θα το κάνω». Παρουσίασε, λοιπόν, με δραματικό τρόπο τους διωγμούς που έχουν υποστεί διαχρονικά οι κοινότητες των Ρωμιών της Μέσης Ανατολής και τόνισε μεταξύ άλλων:
«Ένα μεσογειακό “κύμα” μετέφερε τον Απόστολο Παύλο από την Ανατολή προς την Ελλάδα, για να φέρει το Ευαγγέλιο της κοινής πολιτιστικής μας ταυτότητας. Αν σήμερα μας τεθεί το ερώτημα ποια είναι η ιδιότητα της Ελλάδας, η απάντηση πρέπει να είναι άμεση: αρμονία Ανατολής και Δύσης, αρμονία πνευματική και υλική, αυτός είναι ο Ελληνισμός. (…) Ρωμιός και ρωμαίικη ταυτότητα είναι ο αετός με τις δύο κεφαλές: η μία να κοιτάζει προς τη Δύση και η άλλη προς την Ανατολή. (…) Στη Δαμασκό προσεύχονταν για τη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα για την Αντιόχεια. (…) Έτσι διαμορφώθηκε η ταυτότητα των Ελληνορθοδόξων τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. (…) Η ρωμαίικη ψυχή είναι ακόμη ζωντανή, γιατί έζησαν άνδρες σαν τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και γυναίκες σαν την Μπουμπουλίνα. (…)

»Οι τζιχαντιστές, οι οποίοι έπνιξαν τη Χίο με το αίμα των παιδιών και τα κρανία των αθώων, οι τζιχαντιστές που γέμισαν τον Πόντο με τις κραυγές των σφαγμένων και με τα καραβάνια των προσφύγων, οι τζιχαντιστές, οι οποίοι γέμισαν τη Σμύρνη με τον θρήνο των γυναικών και το κλάμα των παιδιών, είναι οι ίδιοι που επιτέθηκαν σήμερα στη Μοσούλη (…) και ίσως επιτεθούν στη Βηρυτό ή στην Τρίπολη. (…)

»Εμείς ορκιστήκαμε με τον όρκο των Σπαρτιατών εναντίον των Περσών, τον όρκο του Κολοκοτρώνη εναντίον των Οθωμανών. Εμείς πεθαίνουμε ελεύθεροι και δεν θα ζήσουμε σκλάβοι. Οι ελεύθεροι δεν φοβούνται τη σταύρωση, γιατί την τρίτη ημέρα θα αναστηθούν. Και εσείς [Σ.Σ.: οι τζιχαντιστές] θα λιώσετε σαν τα κεριά και θα σκορπιστείτε σαν το σκοτάδι, γιατί εμείς είμαστε το πνεύμα της αλήθειας, το πλήρωμα της ζωής και η χαρά της Ανάστασης».

Σε προγενέστερη συνέντευξή του (με θέσεις που περιελήφθησαν και στην ομιλία του) επεσήμαινε μεταξύ άλλων: «Η Ορθοδοξία είναι για τους Ελληνορθόδοξους του Λιβάνου “η ταυτότητά μας”, “τρόπος ζωής”, “ο δρόμος της σωτηρίας”, “η αλήθεια”. Είναι επίσης “κοινότητα” με τη δική της συλλογική μνήμη, τα δικά της ενδιαφέροντα και αγίους, ένας οικουμενικός πολιτισμός με βάση τον Χριστιανισμό και τη βυζαντινή κληρονομιά.
»Η Κωνσταντινούπολη ήταν το κέντρο του πολιτισμού μας για αιώνες. Κρατήσαμε τη μνήμη αυτής της Ιερής Πόλης στη συλλογική μας μνήμη, μεταδίδοντάς τη από παππούδες σε εγγονούς. Ακόμα θυμάμαι πώς ο παππούς μου, από τα Κούρα του Βόρειου Λιβάνου, μια μέρα μού είπε να μην παρακολουθώ την τουρκική τηλεόραση. (…) Τότε τον ρώτησα τι είναι η Κωνσταντινούπολη, και μου δίδαξε γι’ αυτή με δάκρυα στα μάτια: “η Πόλη μας”.

»Για έναν Λιβανέζο Ρωμιό η Κωνσταντινούπολη ήταν η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας και ο πολιτισμός του. Πολλοί Ρωμιοί της Ανατολής συνέβαλαν σε αυτό που υπήρξε η Κωνσταντινούπολη. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε έναν βυζαντινό πολιτισμό χωρίς τον Άγιο Χρυσόστομο, που καταγόταν από την Αντιόχεια, ή τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό από τη Δαμασκό ή τον Άγιο Γεώργιο, που έμενε στη Βηρυτό, ούτε χωρίς τον Ρωμανό τον Μελωδό από την Έμεσσα [Σ.Σ.: Χομς], χωρίς την Αγία Βαρβάρα από την Ηλιούπολη της Φοινίκης [Σ.Σ.: Μπάαλμπεκ Λιβάνου] ή τον Καλλίνικο, ο οποίος εφηύρε το “υγρό πυρ” και γεννήθηκε από Ελληνορθόδοξους πρόσφυγες [Σ.Σ.: λόγω της αραβικής εισβολής στη βυζαντινή Ανατολή το 634 μ.Χ.] από την Ηλιούπολη της Φοινίκης.

»Πιστεύουμε ότι η Κωνσταντινούπολη για αιώνες ήταν η Πόλη των αρχών μας και εκεί όπου εξελίχθηκε η ταυτότητά μας. Και μέχρι σήμερα θεωρούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ως το οικουμενικό σύμβολο της Ορθοδοξίας του κόσμου, μια διεθνή αρχή όχι μόνο για τους Τούρκους, αλλά και για τους ορθόδοξους χριστιανούς όλου του κόσμου. (…) Η Ελλάδα δεν είναι μόνο δυτική χώρα, όπως προσπαθούν να την παρουσιάσουν. Ως μέλος της ΕΕ, δεν έχει κανέναν ρόλο μέσα σε αυτή χωρίς να περιλαμβάνει και την ανατολική όψη της. (…) Αυτές οι ανατολικές ρίζες είναι η ψυχή της Ελλάδας»…

Από το 1991 η ανθρωπότητα εισήλθε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, της προσπάθειας διάλυσης των εθνικών κρατών, του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και του ιστορικού αναθεωρητισμού. Τις συνέπειες των ανωτέρω βιώνει σήμερα και η χώρα μας κατά τραγικό τρόπο και κινδυνεύει να μετατραπεί σε «χώρο» δίχως εθνική κυριαρχία. Είναι, επομένως, δυνατόν να μην μας ενδιαφέρει, ως Ελληνισμό, η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι χριστιανοί της Μέσης Ανατολής;…

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Ένας Ρωμιός του Λιβάνου μιλά για τη φρίκη των τζιχαντιστών: Παίζουν ποδόσφαιρο με κομμένα κεφάλια!

Παναγιώτης Σαββίδης11/09/201416:1630

 «Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται. Μέλη ακρωτηριάζονται. Σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες…»

Για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ορθόδοξοι της Ανατολής, και όχι μόνο, από τους τζιχαντιστές, μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας, ο πρόεδρος του ελληνορθόδοξου κόμματος του Λιβάνου, κ. Ροντρίγκ (Δημήτρης) Ελ Χούρι.

«Κεφάλια κόβονται και στη συνέχεια παίζεται ποδόσφαιρο με αυτά. Άνδρες σταυρώνονται, επειδή αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον Χριστό. Εκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται. Μέλη ακρωτηριάζονται. Σταυροί απομακρύνονται από τις εκκλησίες. Μοναχές και επίσκοποι απαγάγονται. Άλλοι τοποθετούνται σε “κλουβιά”, για να πουληθούν. Σπίτια σφραγίζονται με το αρχικό γράμμα “Νουν”, δηλαδή με το “Ν”, ως διαφοροποίηση από τους Χριστιανούς. Γράφουν στους τοίχους των Εκκλησιών της Τρίπολης του Λιβάνου απειλές με “σφαγή” και το “έγκλημα” είναι η λατρεία του Σταυρού» δήλωσε ο κ. Ελ Χούρι, προκαλώντας αίσθηση.

«Επειδή είναι η γλώσσα της Αγίας Γραφής, και η γλώσσα των προγόνων μου από τους ρωμιούς της Ανατολής, θέλησα να μιλήσω σήμερα στην ελληνική γλώσσα, παρά το γεγονός ότι δεν την κατέχω καλά. Όμως, λόγω αρχής, θα το κάνω» δήλωσε ο κ. Ελ Χούρι, που προηγουμένως ασπάστηκε την ελληνική σημαία, προκαλώντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.  Ο ίδιος επισήμανε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των Ρωμιών της Ανατολής με την Ελλάδα.

H εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του σωματείου “Οι φίλοι του τάματος του Έθνους”.

http://www.protothema.gr/greece/article/409267/enas-romios-tou-livanou-mila-gia-ti-friki-ton-tzihadiston-paizoun-podosfairo-me-kommena-kefalia/

 

KATANIXIS.BLOGSPOT

Στηρίξτε όλοι τον Ελληνορθόδοξο αγώνα του σωματείου. Είναι Εθνικό μας χρέος.

Αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της ηθικής μας “κατρακύλας”, η στάση του επίσημου κράτους στον υπεράνθρωπο αγώνα του ζεύγους Ιωάννη και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, την εκπλήρωση του Τάματος του Έθνους.

Έργο που προκαλεί ρίγη συγκίνησης στο εξωτερικό και στις καρδιές του απλού λαού, μα υπονομεύεται και πολεμείται παρασκηνιακώς από τα κέντρα εξουσίας.

Το μεγαλείο της προσφοράς των ξεπερνά τα σύνορα του τόπου. Η απήχηση και η στήριξη από τους απανταχού της γης φιλέλληνες, ευχόμαστε να κάμψει την αντίσταση και των πιο ασυγκίνητων.

Η αθρόα και αυθόρμητη προσέλευση του απλού κόσμου στις εκδηλώσεις των φορέων του ζεύγους, όπως και η τελευταία στο πολεμικό μουσείο εκθέτει ανεπανόρθωτα τους κυβερνώντες και σύσσωμο το Ελληνικό κοινοβούλιο.

Έχει έρθει ο καιρός ένα τέτοιο έργο να εμπνεύσει τους Έλληνες, να προκαλέσει την Εθνική μας μετάνοια και να θέσει το θεμέλιο λίθο στην ανοικοδόμηση της Ελλάδας.

Έχει έρθει ο καιρός, όλοι μας με κάθε τρόπο να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξή μας, στο έργο του σωματείου. Είναι καιρός με μια επιστολή, ένα τηλεφώνημα, με εκατοντάδες like να δηλώσουμε πως απαιτούμε την εκπλήρωση του Τάματος του Γέρου του Μoριά.

Ακολουθεί παρακάτω ολόκληρη η ανακοίνωση του σωματείου που μας εστάλη και δημοσιεύουμε με μεγάλη μας χαρά.

 

http://katanixis.blogspot.gr/2014/10/1092014.html

 

KALABRYTA NEWS

 

Κληρικοί και λαϊκοί, στρατηγοί, πανεπιστημιακοί, ανώτατοι δικαστικοί, καθηγητές και πολύς κόσμος παραβρέθηκαν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πολεμικού Μουσείου στην Αθήνα στα πλαίσια της εκδήλωσης για το “Τάμα του Έθνους” που διοργάνωσε το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ιδρυτής και πρόεδρός του οποίου είναι ο συμπατριώτης μας από το Σοποτό κ. Αναγνωστόπουλος.

 

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Γρίβας, ο Μητροπολίτης Γλυφάδας κ.κ. Παύλος,   ο τ. Υπ. και τ. Βουλευτής κ Ανδρέας Ζαΐμης, ο πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής ένωσης κ. Δημήτριος Βαρβιτσιώτης, συνοδευόμενος από μέλη της ένωσης, ο επίτιμος πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής ένωσης κ. Γεώργιος Κοσμάς, οι εκπρόσωποι του συλλόγου Απογόνων Αγωνιστών του 21 Κων/νος Πλαπούτας και οι Αντ. Πετιμεζάς ο Γραμματεὺς του ΙΣΚΕ π. Βασίλειος Χρηστίδης, ο Βουλευτὴς του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής  ο ανεξάρτητος Βουλευτὴς κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Λιβάνου κ. Δημήτριος El Khoury, ο οδοντίατρος και μέγας φιλέλληνας Dr Sam Chekwas, εκπρόσωποι κομμάτων και πλήθος κόσμου.

Φωτό ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS

 

 

 

http://www.kalavrytanews.com/2014/09/ekdhlosh-gia-to-tama-tou-ethnous.html

 

PISTOS.GR

ELLINONPALIGENESIA.GR

VOTEGREECE.GR

 

SOCIOLOGYALERT.BLOGSPOT.COM

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *