ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΟΥ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ ;

Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ κυριαρχεῖ εἰς τὰ χείλη καὶ τὴν ψυχὴν ὅλων μας (δὲν ἀναφέρομεν καμίαν ὑπερβολήν, διότι τὸ βιοῦμεν καθημερινῶς : ὅταν λέγομεν «ὅλων μας» ἐννοοῦμεν αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν 60.000 παραληπτῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» καὶ χιλιαπλάσιον ἀριθμὸν συγγενῶν, φίλων καὶ γνωστῶν αὐτῶν).
Εἶναι μία πλημμυρίς. Γινόμεθα συνεχῶς δέκται τοῦ πόθου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ :
Πότε θὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη !
Ὅλοι πιστεύουν ὅτι τὸ θέμα ἔχει ὡριμάσει. Τὸ Τάμα ἔχει γίνει. Ἡ ὑπόσχεσις ἔχει κατοχυρωθῆ νομικῶς μὲ τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων (τὸ 1829) καὶ μὲ δύο ΦΕΚ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ ΦΕΚ 12/11.4.1838. Ἡ χρηματοδότησις ἔχει ἐξασφαλισθῆ.
Ἀπομένει μόνον τὸ ἐπιστέγασμα τῆς εὐλογίας τῆς Ἐκκλησίας (ὡς συνέχεια τῶν ἀπὸ 8.6.2012 καὶ ἀπὸ 14.5.2013 ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) καὶ ἡ νομοθετικὴ ρύθμισις ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας. Ἐλπίζομεν αἱ συνεχεῖς πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν προσπάθειαί μας διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν αὐτὴν νὰ λάβουν συντόμως σάρκαν καὶ ὀστᾶ. Τοῦτο θὰ ἐπιτευχθῇ, ἐὰν ὅλοι μας κάμνωμεν τὸ καθῆκον μας καὶ ἀπαιτήσωμεν ἀπὸ τὸν κάθε φορέα καὶ τὴν κάθε προσωπικότητα νὰ μᾶς γράψουν : «ὁλοθέρμως συμμετέχομεν καὶ ὑπερθεματίζομεν νὰ ψηφισθῇ νομοθετικὴ ρύθμισις διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Διαφορετικὰ μὲ τοὺς θρήνους, κατάρες ἢ εὐχολόγια δὲν ἐπιτυγχάνει κανένας ἀπολύτως τίποτε. Μόνον τότε θὰ ἀξιωθῶμεν ὅλοι νὰ ζήσωμεν τὴν 25ην Μαρτίου 2021 τὸ μεγαλεῖον τῶν ἐγκαινίων αὐτοῦ τοῦ σπουδαίου ἔργου, τὸ ὁποῖον θὰ ἀναπτερώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἐξασφαλίσῃ ἐργασίαν καὶ εὐρωστίαν εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Δεῖγμα τῶν ἀγώνων μας εἶναι τὰ κατωτέρω: σχέδιον κειμένου διὰ νὰ ὑπογράψουν οἱ βουλευταὶ καὶ ἔγγραφά μας πρὸς τὴν Διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν, Μητροπολίτας, Ἱ. Μονάς, φορεῖς καὶ λοιπά.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
(ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ,
ΟΤΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΗΘΙΚΩΣ)
ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

1. Ὅπως γνωρίζομε ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013, οἱ ὁποῖες ἐπισυνάπτονται, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀνυπερθέτως τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
2. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.&Π.Α.) καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔταξαν τὴν ὕπαρξί τους πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναζωπύρωσι καὶ ἐκπλήρωσι τῆς ἐθνικῆς μας ὑποχρεώσεως, τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλοπρεποῦς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Π.Π.Τ.Ε), μιᾶς νέας Ἁγίας Σοφίας, καὶ τὴν δημιουργία πέριξ αὐτοῦ πρότυπου ἀλσυλλίου – πνεύμονος πράσινου γιὰ τὴν δεινοπαθοῦσα Ἀττική.
3. Κατόπιν τοῦ ὁμόφωνου Η΄ Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης – «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, καὶ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), ποὺ ρητὰ ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὴν Ἀθήνα, ἡ πραγματοποίησι αὐτὴ εἶναι ρητὴ ὑποχρέωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στὰ 185 χρόνια, ποὺ πέρασαν, πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν (ὡς π.χ. τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος, τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βεζινέλο, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν 7 ετία συνταγματαρχῶν). Τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. καὶ τὸ Π.Π.Τ.Ε δὲν εἶναι συνεχιστὲς κανενὸς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους, ποὺ δὲν τὸ πίστεψαν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸ κατόρθωσαν. Κάθε φορὰ μόνο συγκεντρώνονταν πολλὰ χρήματα μὲ τεράστια ἀγοραστικὴ δύναμι καὶ μετά δυστυχῶς «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καί «ἀγύρτες» σπαταλοῦσαν ἢ σφετερίζονταν τὸ ἱερὸ χρῆμα. Ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφόρησαν νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ποῦ κατατέθηκαν καὶ τί ἀπέγινε τὸ ἱερὸ χρῆμα, τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. πρωτοστάτησαν στὸ νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις (φάκελλος 5287/7.10.2014 στὴν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν). Ὅσοι εἶναι ἐναντίον τῶν «ἀγυρτῶν», ἄς συνεργασθοῦν μὲ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. γιὰ τό «ξεσκέπασμα» καὶ τὴν καταδίκη τους, ἔστω στὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν καὶ δημοκρατῶν Ἑλλήνων…
4. Τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο τοῦ Π.Π.Τ.Ε., χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ἐκκλησίας.
5. Ἀναλαμβάνουν ὄχι μόνο ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ Π.Π.Τ.Ε., ἀλλὰ ἀκόμη τῆς ἐν συνεχείᾳ μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ καὶ συντηρήσεως τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου (ποὺ θὰ εἶναι τὸ πρότυπο Ἄλσος τῆς ὑφηλίου καὶ δὲν θὰ ἔχῃ τὸ ὄνομα τῶν δωρητῶν, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Ἐδέμ»).
6. Ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὰ χρηστὴ διοίκησι τοῦ Προσκυνήματος καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».
7. Οἱ δωρητές, ὅμως, ζητοῦν γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, διὰ παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.
8. Τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Πρὸς τοῦτο, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ σήμερα, ἂς ἑνωθοῦμε ὅλοι τώρα γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελλήνιου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπῆρχε διχόνοια, τότε ἐρχόταν συμφορά…
9. Τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ὑποχρεοῦνται νὰ προσκομίσουν Αἰτιολογική – Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι καὶ Σχέδιο Νόμου, στὸ ὁποῖο θὰ ἐπισυναφθοῦν ἔγγραφα ἑκατοντάδων φορέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ θὰ συνηγοροῦν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Π.Π.Τ.Ε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σταθμίζουμε τοὺς κατωτέρω παράγοντες :
Α) οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ὄντως δὲν ἐκπλήρωσαν τὸ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ἐπὶ 185 χρόνια,
Β) τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν οὔτε μὲ ἕνα Εὐρώ,
Γ) ἀπεναντίας θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας,
Δ) στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές,
Ε) ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ συνεισφέρεται στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό,
ΣΤ) μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὸ Π.Π.Τ.Ε. θὰ κτίζῃ γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης.
Συνεπῶς :
Ζ) Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας – ΟΑΕΔ δὲν θὰ ἐπιδοτῇ ἀνέργους καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Προνοίας, οἱ Δῆμοι καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχουν λιγότερα ἔξοδα μὲ περιορισμὸ συσσιτίων καὶ ἐπιδομάτων. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη…
Η) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἐνισχύεται στὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ κτιρίων,
Θ) Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ συνδράμεται μὲ τὴν ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν,
Ι) Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος θὰ ὠφεληθῇ μὲ τὴν δημιουργία ὑπὸ τοῦ Π.Π.Τ.Ε. πνευμόνων ὀξυγόνου στὴν λίαν ἐπιβαρυμένη Ἀττική, ὅπου ἔχει συγκεντρωθῆ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἄνω τοῦ 50% τῶν δραστηριοτήτων τῆς χώρας,
ΙΑ) Τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ θὰ ἔχει τεράστια ὀφέλη μὲ τὴν προσέλκυσι δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐμμέσως θὰ ἐνισχύεται πολλαπλῶς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Ὄχι μόνο τουριστικὰ ἐπαγγέλματα, ἀλλὰ καὶ βιοτεχνίες, οἰκοτεχνίες, μεταφορὲς κ.λπ. θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ θὰ εἰσρέουν ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνόρθωσι τῆς οἰκονομίας… Πρόκειται ὄντως γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητας.
Διὰ ταῦτα συνηγοροῦμε ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση κατάθεσι τοῦ Νομοσχεδίου καὶ ρύθμισι τῆς ἄμεσης πραγματοποιήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ἀπὸ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν συμβατικά, ὄχι μόνο τὴν πραγματοποίησι τοῦ τάματος, ἀλλὰ καὶ τὶς παραπάνω σαφῶς ἀναφερόμενες προσφορές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία εἰς βάθος χρόνου θὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητα ὀφέλη ! ! ! Ἀθήνα Νοέμβριος 2014
ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ι.ΜΟΝΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὑπὸ τὴν ἀπειλὴν τοῦ χρόνου, ὁ ὁποῖος τρέχει ἀνεπιστρεπτί, ἠναγκάσθημεν νὰ χρησιμοποιήσωμεν τὴν σαρκίνην, ὠμὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας (καὶ ὄχι τὴν ψευδῆ τῆς διπλωματίας καὶ τῆς πολιτικῆς) καὶ νὰ κρούσωμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι ἕν τοιοῦτον κολοσσιαῖον ἔργον, μὲ προοπτικὴν πνοῆς εἰς τοὺς αἰῶνας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπιτευχθῇ καὶ νὰ παραδοθῇ τὴν 25ην Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν ἐργαζώμεθα νυχθημερὸν μετὰ πάσης συνέσεως καὶ διακρίσεως, ἀξιοποιοῦντες καὶ τὸ τελευταῖον λεπτόν…
Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀβελτηρία συνεχίζεται.

Μακαριώτατον ΕΠΕΙΓΟΝ
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον
Ἁγ. Φιλοθέης 21 10556 ΑΘΗΝΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 826/4.9.2014 Γ.Ι.

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε.

1. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα τόσον Ὑμεῖς, ὅσον καὶ ὅλοι οἱ σεβαστοὶ πατέρες καὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί – συνεργάται τῆς Ὑμετέρας δικαιοδοσίας, νὰ εἶσθε πάντοτε καλὰ καὶ ὁ Θεὸς νὰ Σᾶς τὰ φέρνῃ ὅλα κατ᾿ εὐχήν.

2. Καὶ κατὰ τὴν 2αν συνάντησίν μας, τὴν 27ην Μαΐου 2014, Σᾶς ἀνεπτύξαμε ἐν τάχει εἰς τὸν λίαν περιορισμένον χρόνον, τὸν ὁποῖον διαθέσατε, τὸν σκοπὸν καὶ τὴν προοπτικὴν πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

3. Ἐπειδὴ δὲν προελάβομεν νὰ Σᾶς διευκρινίσωμεν ὅλα τὰ ζητήματα σαφῶς καὶ ἐμπεριστατωμένως, τὰ διετυπώσαμεν περιληπτικῶς καὶ εἰς τὰ ὑπ᾿ ἀριθμ. 592/16.6.2014 καὶ 568/28.5.2014 ἔγγραφά μας πρὸς Ὑμᾶς καὶ τὰ ὑπ᾿ ἀριθμ. 696/4.8.2014, 633/3.7.2014 καὶ 570/28.5.2014 ἔγγραφά μας πρὸς τὸν τότε Γενικὸν Ἀρχιερατικόν Σας Ἐπίτροπον καὶ νῦν Πρωτοσύγκελόν Σας, σεβαστὸν πατέρα Συμεῶνα.

4. Ἔκτοτε βαδίζομεν τὸν 4ον μῆνα καὶ δυστυχῶς δὲν ἠκούσαμεν ἀπολύτως τίποτε…

5. Κατὰ κόρον ἔχομεν ἀναπτύξει εἰς ὁμιλίας μας, εἰς ἄρθρα μας καὶ κατ᾿ ἰδίαν εἰς πολλοὺς ἰθύνοντας ὅτι ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ καταβάλουν ἔστω καὶ μισὸν εὐρώ διὰ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὅλα θὰ τὰ διαθέσωμεν ἡμεῖς ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, χωρὶς νὰ διορίζωνται «παράσιτα», ἀλλὰ μόνον ἱκανὰ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας ἐλάχιστα στελέχη μὲ χαμηλὰς ἀμοιβὰς ἀπαραιτήτους πρὸς ἐπιβίωσιν. Ὅλοι οἱ ἄλλοι θὰ εἶναι ἄμισθοι συνεργάται.

6. Συμβατικῶς 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ κατατίθεται εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν διὰ ἐξοπλισμὸν Σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν.

7. Ἡ συντήρησις τῶν κτιρίων καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ ἀπαιτουμένου προσωπικοῦ δὲν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν, ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἱδρύματος «Νιάρχου», ἀλλὰ θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

8. Τὸ πρωτότυπον διὰ ὅλην τὴν ὑφήλιον Ἄλσος, πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτιμάτων, δὲν θὰ ὀνομασθῇ Ἀναγνωστοπούλειον, ὅπως θὰ ὀνομασθῇ τὸ παλαιὸν Ἱπποδρόμιον «Σταῦρος Νιάρχος», οὔτε θὰ στηθοῦν προτομαί μας, ὅπως εἰς κάθε εἴσοδον, διάδρομον καὶ αἴθουσαν τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ τῆς Βιβλιοθήκης μὲ τὴν περίπτωσιν Σταῦρος Νιάρχος, ἀλλὰ οὔτε κἂν θὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μας οὐδαμοῦ.
Φρονοῦμεν ὅτι εἶναι περιττόν, Μακαριώτατε, νὰ Σᾶς ἐπαναλάβωμεν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ Σᾶς ἔχομεν γράψει. Διερωτώμεθα δὲ πρὸς τὶ ἡ ὀλιγωρία καὶ ἡ ἀδιαφορία;;;

9. Διὰ νὰ εἴμεθα συνεπεῖς, Μακαριώτατε, μὲ τὴν ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ., ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας τὸ Γραφικόν: «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), διότι καὶ ἡ τελευταία ὥρα εἶναι πολυτιμοτάτη.

10. Ἡ ἀρχικὴ πρωτοβούλια εἶναι νὰ μεριμνήσητε μὲ τὸ κύρος, τὸ ὁποῖον Σᾶς περιβάλλει, διὰ νὰ διατεθῇ περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσις εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, προκειμένου νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ἔργον.

11. Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ τύχωμεν ἐπὶ τέλους τῆς δεούσης κατανοήσεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας καὶ δὲν θὰ ἀπογοητεύεται περαιτέρω τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα – τὸ Βασίλειον ἱεράτευμα τῶν ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων μὲ τὴν ἀβελτηρίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

12. Τόσον διὰ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅσον καὶ δι᾿ οἰανδήποτε ἄλλην κοινωνικὴν ὀρθόδοξον καὶ ἐθνικὴν συνεργασίαν, εἴμεθα πάντοτε εἰς τὴν διάθεσιν Ὑμῶν.
Σᾶς ἀναμένομεν τὴν 10.9.2004 καὶ εἰς τὴν κοσμοθάλασσαν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ὡς ἡ συνημμένη πρόσκλησις καὶ ἀφίσα. Θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως ἐὰν εἴχομεν τὴν τιμὴν νὰ λαμπρύνετε διὰ τῆς παρουσίας σας τὴν ἐκδήλωσίν μας καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσετε.
Ἐν ἀναμονῇ ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν Σας
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Διὰ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον
Τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ὁ Πρόεδρος Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος
Μακαριώτατον ΕΠΕΙΓΟΝ
Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερώνυμον
Ἁγ. Φιλοθέης 21 10556 ΑΘΗΝΑ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 929/7.10.2014 Γ.Ι.

Μακαριώτατε, εὐλογεῖτε. .

1. Μὴ τυχόντες, δυστυχῶς, ἀπαντήσεως Ὑμῶν εἰς τὰ τόσα ἔγγραφα ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει εἰς Ὑμᾶς, τὸν πρώην Ἀρχιερατικόν Σας Ἐπίτροπον καὶ νῦν Πρωτοσύγκελόν Σας, σεβαστὸν καὶ ἀγαπητὸν Παν/τον Ἀρχιμανδρίτην π. Συμεῶνα Βολιώτην, τὸ Διοικητικὸν μας Συμβούλιον, καθὼς καὶ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν παρακαλοῦν τὴν Ὑμετέραν Μακαριότητα, ὅπως ἔχει τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μᾶς ἀπαντήσει :
Α) ἄν καὶ πότε θὰ συνέλθῃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ ὑφ’ Ὑμῶν συσταθέντος φορέως τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
Β) ὑπὸ ποίαν σύνθεσιν.
Γ) Ἐὰν ὁ ἐν λόγῳ, ἄνω τῶν δύο ἐτῶν, συσταθεὶς φορεὺς ἔχει καταργηθῆ καὶ μὲ ποίαν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

2. Εἰς τὴν περίπτωσιν συγκροτήσεως νέου φορέως, πρέπει νὰ συμπεριληφθοῦν εἰς τὰ 9 μέλη αὐτοῦ ὁπωσδήποτε 5 μέλη ἐκ τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

3. Φρονοῦμεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ φορεὺς ἐπιβάλλεται νὰ συνέλθῃ πάραυτα, διότι ἡ 200η ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἤγγικεν καὶ κάθε ἡμέρα, ποὺ χάνεται περαιτέρω, θὰ εἶναι λίαν καταστρεπτικὴ διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ.
Ἐν ἀναμονῇ ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν Σας
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Τὸ Δ. Σ. τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεὺς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 971/31.10.2014

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ;

Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε.

1. Πράγματι ἀγωνιζόμεθα νὰ φθάσῃ εἰς τὴν τελικὴν εὐθείαν.
Ὅμως τὰ μαρτύριά μας δὲν σταματοῦν, νὰ ὑποχρεούμεθα νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, μέχρις ὅτου ἐμπεδώσουν οἱ πάντες ὅτι κάκιστα ἀπευθύνονται εἰς ἡμᾶς οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας καὶ μᾶς ἐρωτοῦν «τί ἔγιναν τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ ῎Εθνους». Αὐτὸ μᾶς ἐξοργίζει ἀφαντάστως, διότι θὰ ἔπρεπε πρῶτον νὰ αἰσχύνωνται οἱ ἰθύνοντες, ἐπειδὴ δεκαετίας ὁλοκλήρους δὲν ἐνδιεφέρθησαν νὰ μάθουν πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, εἰς ποῖα πιστωτικὰ ἱδρύματα κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρται ἐνοσφίσθησαν τὸ ἱερὸν χρῆμα καὶ δὲν ἔδωσαν τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀγυρτῶν εἰς τὴν δημοσιότητα νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένων καὶ ἐνεργούντων εὐλαβῶν Ἑλλήνων…

2. Οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως…

3. Εὐτυχῶς, δόξα τῷ Θεῷ, ὅλοι οἱ ἀγαθοπροαίρετοι, εὐσυνείδητοι καὶ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ ὀρθοδόξως σκεπτόμενοι λαϊκοὶ καὶ κληρικοὶ μᾶς ἐνόησαν ἐγκαίρως καὶ μᾶς συμπαρεστάθησαν. Μάλιστα δὲ οἱ περισσότεροι τῶν Μητροπολιτῶν ἔγραψαν εἰς τὴν ἑκάστοτε Δ.Ι.Σ. νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

4. Δυστυχῶς ὅμως, ὅλως περιέργως, ἀπαραδέκτως καὶ ἀχαρακτηρίστως, ἐτίθετο τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν Δ.Ι.Σ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν μέσῳ πληθώρας ἄλλων θεμάτων. Τοιουτοτρόπως οἱ περισσότεροι τῶν μελῶν τῆς ἑκάστοτε Δ.Ι.Σ. δὲν εἶχον καθόλου τὴν δυνατότητα νὰ ἐκφρασθοῦν. Παρήρχετο ἡ θητεία τῆς ἑκάστοτε Δ.Ι.Σ. χωρὶς νὰ ληφθῇ οὐδεμία οὐσιαστικὴ ἀπόφασις…
Μόνον, τὸ πρῶτον, τὴν 8.6.2012,- ἐξέδωσεν ἡ Δ.Ι.Σ ἀπόφασιν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια.

5. Βέβαια ἡ ἴδια ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνέστησεν καὶ μίαν 9μελῆ Ἐπιτροπὴν νὰ συντονίζῃ καὶ ἐπισπεύδῃ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πλὴν ὅμως καὶ ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ 27 ὁλοκλήρους μήνας οὔτε κἂν συνῆλθεν ἅπαξ…
Κατὰ τὸν διαπρεπῆ ἀείμνηστον Καθηγητὴν Σπυρίδωνα Ζευγαρίδην : «ἐὰν θέλῃ κάποιος νὰ καταποντίσῃ κάποιαν ὑπόθεσιν, τὴν παραπέμπει εἰς Ἐπιτροπήν»…

6. Εἰς μάτην παρακαλοῦμεν καὶ ἐκλιπαροῦμεν ἰθύνοντας Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας νὰ μὴ δώσουν οὔτε ἕνα εὐρώ, ἀλλὰ ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, τονίζοντες πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι πρέπει νὰ παύσουν νὰ ἰσχυρίζωνται ὅτι δὲν ὑπάρχουν πόροι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη, διότι τὰ πάντα διαθέτομεν ἡμεῖς, ἀρκεῖ νὰ μὴ μᾶς παραθεωροῦν καὶ παραβλέπουν ἐμμέσως καὶ νὰ θελήσουν νὰ μᾶς παραχωρήσουν μίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν…

7. Προφορικῶς καὶ γραπτῶς ἔχομεν ἀναπτύξει ὅτι ὁ καθένας μας ὀφείλει νὰ διαφωτίσῃ ἰθύνοντας καὶ νὰ τοὺς καταστήσῃ ὑποστηρικτὰς διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου. Δυστυχῶς ὅμως εἰς τὴν πρᾶξιν ἐλάχιστοι ἔδειξαν τὴν δέουσαν κατανόησιν, μὲ κορυφαῖον εἰς δραστηριότητα τὸν ταπεινὸν καὶ εὐλαβῆ Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Φιλόθεον.

8. Ἡμεῖς κατωρθώσαμεν ἐπὶ τέλους νὰ ἀποσπάσωμεν τὴν διαβεβαίωσιν δεκάδων Βουλευτῶν ἀπὸ ὅλας τὰς πολιτικὰς παρατάξεις καὶ τοὺς Ἀνεξαρτήτους Βουλευτάς, νὰ κυκλοφορήσωμεν κατάστασιν, διὰ ἄμεσον νομοθετικὴν ρύθμισιν ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
9. Ἐὰν καὶ ἄλλοι εἶχαν τὸ ἀνάλογον ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ χρέους μας πρὸς τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ 1821, ὅπως ὁ Γέρων Φιλόθεος, τότε ἑκατοντάδες Ἕλληνες βουλευταὶ θὰ εἶχαν δεχθῆ πρὸ πολλοῦ νὰ προσυπογράψουν καὶ θὰ εἶχεν ἤδη νομοθετικῶς ἐγκριθῆ ἡ περίοπτος καὶ δεσπόζουσα θέσις τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους…

10. Πρὸς τοῦτο ποιούμεθα ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς λαϊκοὺς καὶ κληρικοὺς νὰ δώσουν εἰς τοὺς πολιτικούς μας νὰ ἐννοήσουν νὰ παραχωρηθῇ, διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἔργου, μία ἔκτασις (ὅπως παρεχωρήθη τὸ τεράστιον καὶ πανάκριβον «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος) καὶ ὡς ἐνδεδειγμένος χῶρος προκρίνεται τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος.

11. Ἡμεῖς ἐπαναλαμβάνομεν κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν διακατεχόμεθα ἀπὸ ταπεινὰ ἐλατήρια, διὰ νὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ ὄνομά μας. Οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας. Μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν ἀλλὰ καὶ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν θὰ ἀναλωθῶμεν διαθέτοντες τὰ πάντα νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ἡμεῖς νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται . . .

12. Δὲν φιλοδοξοῦμεν τὸ ὡραιότατον ἀλσύλλιον τῆς ὑφηλίου, τὸ ὁποῖον θὰ περιβάλλῃ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ τὸ ὀνομάσωμεν «Ἀναγνωστοπούλειον» ἢ νὰ τοποθετήσωμεν τὰ ἀγάλματά μας εἰς κάθε εἴσοδον, διάδρομον καὶ αἴθουσαν, ὅπως συνέβη μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχος. Τὸ ἀλσύλλιον θὰ τὸ ὀνομάσωμεν «Ἐπίγειον Ἐδέμ» καὶ εἰς ὅλα τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, ποὺ θὰ κτίζωμεν πέριξ τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, πάλιν δὲν θὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ ὄνομά μας, ἀλλὰ τὰ ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπαὶ στέγαι ἀγάπης θὰ τὰ ὀνομάζωμεν «Βασιλειάδες».

13. Ἡ συντήρησις τῶν κτιρίων καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ δὲν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν δημόσιον προϋπολογισμόν, ὅπως μὲ τὴν περίπτωσιν τοῦ, κατὰ τὸν κ. Σαμαράν, «μεγίστου ἐθνικοῦ εὐεργέτου τῶν τελευταίων δύο ἑκατονταετιῶν Σταύρου Νιάρχου», ἀλλὰ θὰ ἐπιβαρύνουν τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καί, πέραν αὐτοῦ, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ δίδωνται εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν διὰ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν.

14. Ἀναμένομεν κατεπειγόντως ὀνόματα Βουλευτῶν, ποὺ ἔχετε διαφωτίσει, διὰ νὰ τοὺς ἐνημερώσωμεν καὶ ἡμεῖς λεπτομερῶς, διὰ νὰ προσυπογράψουν τὴν περιφερομένην κατάστασιν Βουλευτῶν.

15. Ἡ ἐν λόγῳ κατάστασις πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ ὑπογραφῇ τὸ ἀργότερον μέχρι μέσα Νοεμβρίου, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ νομοθετικὴ ρύθμισις πρὸ τῆς παρελεύσεως τοῦ ἔτους 2014.

Διὰ κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον θετικὴν ἀπάντησίν Σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.

ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν Σας
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γενική Γραμματεύς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ
ΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *