ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 61-Ο ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ
Οἱ τιτανομάχοι τοῦ 1821, ποὺ ἀνέστησαν μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος καὶ ξανάβαλαν τὴν Ἑλλάδα στὸ χάρτη, ἔκαναν στὸν Θεὸ ἕνα τάμα. Μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ὑποσχέθηκαν στὸν Θεὸ νὰ κτίσουν στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ἱερὸ ναὸ στὸ ὅνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τὴν ἀπόφαση ἐπισημοποίησε τὸ Η’ ὁμόφωνο ψήφισμα τῆς Δ’ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς Ἑλλάδος, ποὺ συνῆλθε στὸ Ἄργος στὶς 31 Ἰουλίου τοῦ 1829, καὶ φέρει τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Τὸ Ψήφισμα ἔγινε καὶ νόμος τοῦ κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838. Τάξαμε λοιπὸν στὸν Θεό. Δώσαμε ἐπίσημη ὑπόσχεση. Πέρασαν ὅμως ἀπὸ τότε 184 χρόνια καὶ δὲν ἐκπληρώσαμε τὸ τάμα μας. Ἐπὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες εἴμαστε ἀσυνεπεῖς πρὸς τὸν Εὐεργέτη μας. Λησμονήσαμε τί λέει ἡ Ἁγία Γραφὴ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀθετοῦν τὸ τάμα τους στὸν Θεό. Γράφει: Ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος κάνει κάποιο τάξιμο στὸν Κύριο, δὲν πρέπει νὰ παραβεῖ τὸ λόγο του. Πρέπει νὰ πραγματοποιήσει ὅ,τι ὑποσχέθηκε (βλ. Ἀριθμ. λ’(30) 3). Καὶ ἀλλοῦ ὁρίζει: Πρέπει νὰ προσφέρεις τὸ δῶρο ἐκεῖνο, ποὺ ἔταξες στὸν Κύριο, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ὑποσχέθηκες μὲ τὸ στόμα σου (βλ. Δευτερ. κγ’(23) 22-24). Εἶναι σαφὴς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Κανένας δὲν ὑποχρεοῦται νὰ κάνει τάμα. Ἐφόσον ὅμως ὑποσχέθηκε πρέπει νὰ τὸ ἐκπληρώσει. Εἶναι στοιχειῶδες καθῆκον σεβασμοῦ καὶ ἀξιοπιστίας πρὸς τὸν Θεό. Ἡ ἀθέτηση τῆς ὑποσχέσεως εἶναι ἁμαρτία. Ἐμεῖς ὅμως ἐπὶ 184 χρόνια ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀνοηταίνουμε καὶ νὰ μένουμε στὴν ἁμαρτία. Ἄραγε μήπως γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ ὀρθοποδήσουμε ὡς ἔθνος ἀπὸ τότε; Κάποια προσπάθεια ποὺ ἔγινε πρὶν λίγα χρόνια – τότε μάλιστα μερικοὶ πρόσφεραν καὶ ὁλόκληρο τὸ ἐφάπαξ τῆς συντάξεώς τους – ἔσβησε, καὶ τὸ χειρότερο, κανεὶς δὲν ἔμαθε ποτὲ τί ἔγιναν τὰ χρήματα ποὺ συγκεντρώθηκαν!… Γι’ αὐτὸ εἶναι κατὰ πάντα ἀξιέπαινοι οἱ κόποι ποὺ καταβάλλουν σήμερα ἀξιόλογοι συμπατριῶτες μας γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος. Θὰ ’πρεπε δὲ καὶ ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀγκαλιάσει ἐπίσημα καὶ ἀνοιχτὰ τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ νὰ κάνει τὸ πᾶν ὥστε νὰ ὑλοποιηθεῖ. Ἀλλὰ σήμερα τεκταίνεται κάτι πολὺ βαρύτερο ἀπὸ τὴν ἀθέτηση τοῦ Τάματος! Ὄχι μόνον ἀθετοῦμε τὴν ὑπόσχεσή μας στὸν πανάγιο Θεὸ ἐπὶ σχεδὸν δύο αἰῶνες, ἀλλὰ τώρα, ἀντὶ νὰ κτίσουμε ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θέλουμε νὰ κτίσουμε μὲ χρήματα τῆς ἐπαιτούσης Ἑλλάδος τέμενος τοῦ ἀντιχρίστου Ἰσλάμ. Ἀντὶ Τάμα στὸν Χριστό, τέμενος στὸν ἀντίχριστο! Καὶ ποῦ; Στὴν καρδιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ! Ἡ τέτοια συμπεριφορά μας, ποὺ ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτιά, εἶναι ἐσχάτη ὕβρις κατὰ τοῦ Εὐεργέτου μας Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐλευθερωτοῦ μας ἀπὸ τὸ Ἰσλάμ. Καὶ χωρὶς ἴχνος αἰδοῦς δικαιολογούμαστε μὲ τὰ ἀκόλουθα: «Μᾶς πιέζουν. Ἀντὶ νὰ ὑπάρχουν 150 παράνομα τζαμιὰ σὲ ὑπόγεια τῶν Ἀθηνῶν, στὰ ὁποῖα ἁλωνίζουν περίεργοι φανατικοὶ πράκτορες, εἶναι προτιμότερο νὰ κτίσουμε ἕνα τζαμὶ χωρὶς μιναρέ, ὥστε νὰ συμμαζευτεῖ ὁ ὄγκος τῶν ἐδῶ ἰσλαμιστῶν. Ὕστερα», προσθέτουν, «σήμερα ἔχουμε πολυπολιτισμικότητα, τὴν ὁποία πρέπει νὰ σεβαστοῦμε. Ὅπως ἐπίσης καὶ ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως…».
Ἀλλὰ σ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν σοβαροὶ ἀντίλογοι, τοὺς ὁποίους παραβλέπουμε ἢ θέλουμε νὰ παραθεωροῦμε:
Εὐτυχῶς στὸν τόπο αὐτὸ ἡ ἱστορικὴ μνήμη δὲ ἔσβησε παρόλες τὶς… φιλότιμες προσπάθειες ὄψιμων τουρκολάγνων ἱστορικῶν. Γι’ αὐτὸ ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ παραβλέψει ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ξανάρχονται δὶ᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπὶ 500 χρόνια ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ μᾶς τυραννοῦσαν, μᾶς σούβλιζαν, μᾶς ἔγδερναν ζωντανούς, μᾶς ἀποκεφάλιζαν! Τὰ Συναξάρια τῶν Νεομαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας διηγοῦνται τοὺς «εὐγενεῖς ἄθλους» τῶν προγόνων αὐτῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ κτίσουμε τέμενος. Λησμονοῦμε ἀκόμη ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θρονιάζονται στὴν πρωτεύουσά μας οἱ ὁμόπιστοι ἐκείνων ποὺ σφαγίασαν τοὺς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους τῆς Μικρασίας, προξένησαν τὴ φοβερὴ συμφορὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ στὴν Πόλη καὶ στὴ Σμύρνη τὸ 1955, διχοτόμησαν τὴν Κύπρο καὶ λεηλάτησαν τοὺς ναούς της καὶ τὴν πολιτιστική της κληρονομιὰ καὶ τώρα γέμισαν τὸ βόρειο τμῆμα της μὲ τζαμιὰ καὶ μιναρέδες…
Τὸ Ἰσλὰμ δὲν εἶναι καὶ τόσο ἀθῶο, ὅσο θέλει νὰ φαίνεται. Κρύβει τοὺς πραγματικοὺς σκοπούς του κάτω ἀπὸ τὸν μανδύα «ἀθώας ἱεραποστολικῆς» δράσεως. Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Τουρκίας Τουργκοὺτ Ὀζὰλ εἶχε διακηρύξει, «θὰ ἐξισλαμίσουμε τὴν Εὐρώπη»! Ἀλλὰ καὶ ὁ Καντάφι τῆς Λιβύης τὰ ἴδια εἶχε διακηρύξει. Στόχος τοῦ Ἰσλὰμ εἶναι ἡ ἀποδυνάμωση τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν Εὐρώπη. Καὶ ἐν μέρει ἔχει ἤδη ἐπιτύχει τὸ στόχο αὐτό. Ἡ Βρετανία εἶναι ἤδη Ἰσλαμικὸ Χαλιφάτο. Στὶς δὲ Βρυξέλλες 3/4 τῶν κατοίκων της εἶναι μουσουλμάνοι.
Πέραν αὐτῶν δὲν πρέπει νὰ παραβλέπουμε ὅτι ἡ Τουρκία, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴν περίσταση καὶ κινεῖ τὰ νήματα ἀπὸ τὸ παρασκήνιο, ἐπιμένοντας καὶ αὐτὴ γιὰ τὸ τέμενος, εἶναι μόνιμα διεκδικητική. Ἀπαιτεῖ σταθερά, χωρὶς ἡ ἴδια νὰ παραχωρεῖ ὁ,τιδήποτε. Ἐπὶ πλέον, ὀρθὰ ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι «μόλις φτιαχτεῖ τὸ τζαμί» στὴν Ἀθήνα «καὶ ἀρχίσει ἡ λειτουργία του, οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ ἐδῶ ἐγκάθετοί τους θ’ ἀρχίσουν νὰ διαμαρτύρονται γιατί δὲν ὑπάρχει μιναρὲς καὶ δὲν ἀκούγεται τὸ κάλεσμα τοῦ μουεζίνη…». Βοηθούμενοι δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐδῶ τουρκολάγνους θὰ αὐξάνουν τὶς ἀπαιτήσεις τους. Ὁπότε σταδιακὰ τὸ Ἰσλάμ, βοηθούμενο καὶ ἀπὸ κάποια ὄργανά του στὶς κατὰ καιροὺς κυβερνήσεις μας καὶ στὴν ἀντιπολίτευση, θὰ ἐξισλαμίσει χωρὶς πολὺ κόπο τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς.
Ἕνα τζαμὶ 300 θέσεων ποὺ θέλουν νὰ κτίσουν στὴν Ἀθήνα εἶναι ἀσφαλῶς ἀδύνατο νὰ ἐπαρκέσει γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν λαθρομεταναστῶν, ποὺ ἔχουν πλημμυρίσει τὸ λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς σταλμένοι μέσῳ Τουρκίας. Ἤδη ὁ «προοδευτικός» δήμαρχος τῶν Ἀθηνῶν δήλωσε πὼς σὲ κάθε διαμέρισμα τῆς Ἀττικῆς πρέπει νὰ ὑπάρχουν… δύο τεμένη!! Ἔτσι στὴν περιοχὴ ποὺ ἔπεσε ὁ Καραϊσκάκης ἐλευθερώνοντάς την ἀπὸ τοὺς τυράννους τοῦ Ἰσλάμ, στὸ χῶρο ὅπου ἡ προτομὴ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, τὸν ὁποῖον κρέμασε τὸ Ἰσλάμ, θὰ ὑψωθοῦν τὰ βδελύγματα τῆς ἐρημώσεως! Καὶ ἐπειδὴ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι κατακερματισμένο σὲ σουννίτες, σιΐτες, δρούζους, μπετακτξῆδες, ἀλεβίτες, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικὰ μισοῦνται μεταξύ τους, ὄχι μόνο ἕνα τέμενος δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς στεγάσει, ἀλλὰ θὰ ξεκινήσει καὶ ἐδῶ ἕνας ἰδιότυπος καὶ ἀμείλικτος ἐμφύλιος πόλεμος…

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

 

 

Ο ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
7.11.2014

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ, ποὺ ἔχουν σὰν δόγμα τους «οὐ μὲ πείσῃς κάν μὲ πείσης».

Εἶναι ψευδοδιανοούμενοι καὶ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοὶ», ποὺ πολεμοῦν τὴν ἀλήθεια, παραβλέποντες ἀνακαμάχητα ἱστορικὰ στοιχεῖα. Ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι δῆθεν «τάμα» τῆς χούντας καὶ ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε κατάλοιπα τῆς χούντας.

Ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε διεθνῶς. Νὰ διαφωτίσουμε τοὺς ἁπανταχοῦ ἀγαθοπροαιρέτους νὰ μὴ παρασύρωνται ἀπὸ τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἱστορίας.

Τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα θὰ ἐπανέλθωμε ἀναλυτικώτερα.
Εὐχαριστοῦμεν ὅλους, ὅσους δὲν χαραμίζουν τὸν χρόνο τους νὰ διαβάζουν ἁπλῶς ἱστοσελίδες, ἀλλὰ ἀποκτοῦν ἀγωνιστικὸ φρόνημα καὶ μάχονται ἐνεργὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθεία

 

 

yiorgosthgalassis.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *