ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-QUO VADIS ? (ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΜΕ ; ) ΘΕΛΟΜΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ- ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΩΜΕΝ ΟΛΟΙ ΤΑΣ ΕΥΘΥΝΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

1. Μὴ ἀνεχόμεθα περαιτέρω τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς καὶ σοδομιτικοὺς νόμους. Ἄς ἀγωνισθῶμεν ὅλοι διὰ ἀναστύλωσιν τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἔχουν κατακρημνισθῆ. Τό «προλαμβάνειν» εἶναι ἡ μόνη σωτηρία, ἀντιθέτως δὲ τό «θεραπεύειν» εἶναι ἄκρως ἐπίπονον καὶ ἀναποτελεσματικόν…
2. Συγχαίρομεν ὅλας τὰς δυνάμεις ἀντιστάσεως, αἱ ὁποῖαι ὑπὸ λίαν ἀντιξόους συνθήκας ἀγωνίζονται ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως νυχθημερὸν ἐργάζονται διὰ τὴν ἰσοπέδωσιν τῶν πάντων…
3. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν ἀναφέρει, ὑπάρχουν αἱ τάσεις τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καί, ἀναλόγως τὸ περιβάλλον εἰς τὸ ὁποῖον ζῶμεν, καὶ τὴν ἀγωγὴν ποὺ μᾶς δίδουν, τὸ ἕν δυναμώνει καὶ τὸ ἄλλον παραμένει ἀτροφικόν. Οὕτω δημιουργεῖται ἕν κενὸν καὶ φυσικὸς νόμος εἶναι τὸ κενὸν νὰ πληροῦται. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν τάσιν νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι. Οἱ ἔχοντες τὴν συγκυρίαν νὰ ἔχουν γονεῖς πλουσίους καὶ προπαντὸς ἐμφορουμένους ἀπὸ ὑψηλὰς καὶ πνευματικὰς ἀρχάς, οἱ ὁποῖοι ἀνατρέφουν καὶ ἐπιμορφώνουν τὰ τέκνα των μὲ σοφίαν, ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτῆρα, μὲ εὐσυνειδησίαν, μὲ ἀγάπην πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ἀλτρουϊσμόν, εὐπρέπειαν, εὐποιΐαν, καὶ ὅλας τὰς παρομοίους ἀρετάς, εἶναι εὐτυχεῖς καὶ ἔχουν κοινωνικὴν καταξίωσιν!!! Σωστοὶ εἶναι οἱ γονεῖς καὶ οἱ διδάσκαλοι, ποὺ διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος ὅλας αὐτὰς τὰς ἀρετὰς καὶ δὲν εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ». Διαφορετικῶς βγαίνουν μὲν ἄριστοι ἐπιστήμονες, στερούμενοι ὅμως τῶν ἀρετῶν, ὁπότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄφθαστοι πανεπιστήμονες ἐνεργοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὡς πανοῦργοι…
4. Ἀντιθέτως παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς δὲν εἶναι πλούσιοι, καὶ οἱ γονεῖς των δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀρετήν, ρέπουν πρὸς τὴν τάσιν νὰ ἀπαιτοῦν ἄρτον καὶ θεάματα… Ὅταν δὲ ὡριμάσουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν ἀπάθειαν καὶ εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐνδιαφέροντος διὰ τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας, οἱ ἰθύνοντες τοὺς ἀφήνουν ἕρμαια τῆς τύχης των νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύωνται ἀγρίως καὶ οἱ νόμιμοι λήσταρχοι τραπεζίται καὶ οἱ ἄπληστοι ντόπιοι καὶ διεθνεῖς τοκογλύφοι τόσον πολύ, οὕτως ὥστε νὰ ὁδηγοῦνται εἰς τὰς αὐτοκτονίας.
5. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δυστυχῶς, ἀγωνίζεται νὰ ἀναρριχηθῇ εἰς τὰ ὕψιστα ἀξιώματα ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας. Ὀμνὺουν δὲ καὶ προσφέρουν εἰς τοὺς ἰθύνοντας γῆν καὶ ὕδωρ διὰ νὰ διατηρηθοῦν «κολλημένοι» εἰς τὴν καρέκλα καὶ νὰ διαιωνισθοῦν εἰς τὰς θέσεις των. Μία τοιαύτη πνευματικὴ ἡγεσία, ἔχουσα ὑπογράψει γραμμάτια πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἰσχίστους ἰθύνοντας, δὲν ἔχει θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ ἀντιταχθῇ, ἀλλὰ ἀντιθέτως γίνεται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα».
6. Διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων, ἐπαναλαμβάνεται τὸ τοῦ Αἰσώπου «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμεῖς ἄδετε»…
7. Οὕτω ὁ δύσμοιρος λαὸς εἶναι καταδικασμένος νὰ παραμένῃ εἰς τὴν ἀπόγνωσιν, ὅπου τὸν ὡδήγησαν οἱ ἐγκληματίαι ἰθύνοντες. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ἥρωες ἀγωνισταὶ νὰ «ἀνακρούσουν πρύμνην», νὰ κηρύξουν «νινευιτικὴν μετάνοιαν», νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς κατήντησαν οἱ διεφθαρμένοι ἰθύνοντες… Καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. ἔχουν διανεμηθῆ ἀπὸ τὰς διαφόρους πολιτικὰς παρατάξεις εἰς τοὺς ἑκάστοτε ἡμετέρους «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς, διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἰσορροπία. Εἰς τὰ ἰδιωτικὰ Μ.Μ.Ε. δὲν χορηγοῦν τὰς ὁριστικὰς ἀδείας, διὰ νὰ τοὺς ἔχουν ὡς ὁμήρους καὶ νὰ ἐξυμνοῦν τὰς αἰσχράς, ἀντιχριστιανικάς, ἀντιλαϊκὰς καὶ ἀντεθνικὰς πράξεις των…
8. Διάφοροι φωναὶ ἀντιστάσεως, ἀπὸ εὐσυνειδήτους Χριστιανούς, λαμπροὺς ἐπιστήμονας ἐμφορουμένους ἀπὸ ἀρετὰς καὶ πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἐν δυνάμει ἡγέτας, ὄχι μόνον δὲν προβάλλονται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας συστηματικῶς καὶ ὁμοθυμαδὸν κατακεραυνώνονται καὶ καταπνίγονται ἐν τῇ γενέσει των. Διότι τὸ κακὸν εἶναι ἄριστα ὠργανωμένον καὶ προβάλλεται παντοιοτρόπως καὶ διὰ τοῦτο ὅλοι οἱ σιωνισταὶ, οἱ μασῶνοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀνθέλληνες, οἱ κίναιδοι κ.λπ. ἔχουν τρομερὰν ἀλληλεγγύην μεταξύ των καὶ ὅλοι μαζὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν ἁγνῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τῆς κοινωνίας καὶ δυστυχῶς βασιλεύει τὸ σατανικὸν δόγμα : «διαίρει καὶ βασίλευε».
9. Δὲν θέλομεν νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι, ἐὰν καοῦν τὰ ἄσημα σπιτάκια καὶ αἱ καλύβαι τῶν γειτόνων μας, κινδυνεύουν ὄχι μόνον καὶ τὰ παλάτια μας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι… Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀφυπνισθῶμεν καὶ νὰ ἔχωμεν ἀλληλεγγύην μεταξύ μας. Ὅταν διώκεται ὁ α΄ ἢ ὁ β΄ συνάνθρωπός μας ἢ τὸ α΄ ἢ β΄ Μ.Μ.Ε., ἔντυπον ἤ ἠλεκτρονικὸν μέσον ἀφυπνίσεως, ἐπιβάλλεται ὅλοι ἡμεῖς νὰ σπεύδωμεν νὰ προστατεύωμεν τὰς ἄλλας φωνάς, διότι διὰ τῆς ἀβελτηρίας μας καὶ τῆς ἐγκληματικῆς μας ἀδιαφορίας, θὰ φιμώσουν καὶ τὸ ἰδικόν μας στόμα.
10. Ἐπὶ παραδείγματι ἡ σοβαρὰ καὶ ἔγκυρος ἱστοσελὶς «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ» (http://katanixis.blogspot.gr) ὕψωσεν φωνὴν διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σοδομιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι τόσον ἀναίσχυντοι, ποὺ καυχῶνται διὰ τὰ ἀνήθικα «χουζούρια» των καὶ διακατέχονται ἀπὸ τὴν ἄκραν ἀναισχυντίαν νὰ διεκδικοῦν τὴν νομικὴν κατοχύρωσιν τῆς διαστροφῆς των καὶ βάσει τῶν ἐγκληματικῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων, ποὺ ἐψήφισαν οἱ δοτοὶ καὶ ἐξωμόται ἀντίχριστοι ἐθνοπατέρες, κινδυνεύομεν νὰ πᾶμε ὅλοι φυλακή…
11. Προφανῶς προεκάλεσαν καὶ τὰς προβοκάτσιας Παναγιώτη Μπρατάκου μὲ τὴν Χρυσὴν Αὐγὴν καὶ τὴν βόμβα εἰς τὴν ὁδὸν Ἀμερικῆς, διὰ νὰ διευκολυνθοῦν καὶ δυνηθοῦν νὰ περάσουν καὶ τοὺς ὑπολοίπους ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους, ὅπως π.χ. τὸν κατ᾿ εὐφημισμὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον, ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ τρομοκρατικὸς νόμος, δηλαδὴ φίμωτρον διὰ τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας…
12. Περὶ αὐτοῦ ἔχομεν γράψει ἀναλυτικώτερον εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 21.5.2013 τὸ ἄρθρον μας : «ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ» καὶ ἐκεῖ ἔχομεν ἀναφέρει πολλὰ παραδείγματα ἀναισχυντίας.

13. Πρέπει νὰ κάνωμεν τὸ πᾶν διὰ νὰ μὴ μετατραπῇ ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία εἰς οὐσιαστικῶς κοινοβουλευτικὴν δικτατορίαν τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ ὅλων τῶν δοτῶν ἐξωμοτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν «χορεύοντες» ἀναλόγως τὴν μουσικήν, ποὺ τοὺς παίζουν οἱ πάτρωνές των. Ὅλη ἡ χώρα βαδίζει εἰς ὁδὸν χειροτέραν τῆς Πομπηΐας. . .
Εἰς αὐτὸ τὸ ἄρθρον μας ἀνεφέραμε πληθώρα παραδειγμάτων καὶ ἐγράφομεν ἐπιγραμματικῶς :
«Ἀλλὰ ἰδοὺ ΄΄χεῖρον Πομπηΐας΄΄ σήμερον… Ἤδη ὁ τ. Εἰσαγγελεὺς καὶ νῦν Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Χαράλαμπος Ἀθανασίου καὶ ὡς εἰδήμων κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου λέγων ὅτι ΄΄ἐπαρκέστατες διατάξεις ὑπάρχουν γιὰ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ξενοφοβία. Περαιτέρω προσθῆκες διατάξεων ἀπειλοῦν τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων΄΄. Δὲν ἔχομεν χρείαν ἄλλων μαρτύρων…».
14. Τώρα ὅμως, μετὰ τὰς προβοκάτσιας, καὶ ὁ κ. Ἀθανασίου εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ τρομονόμου …
15. Καὶ παλαιότερον εἴχομεν ἀναφερθῆ εἰς τὴν Πομπηΐαν, ὡς π.χ. μὲ τὴν ἀνάρτησιν τοῦ ἄρθρου μας τὴν 18.10.2012 : «ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΑΛΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΥΔΟΣΙΑ καὶ μὲ τὸ Corpus Christy τῶν ἀναισχύντων σοδομιτῶν.»…
Ἐκεῖ ἀνεφέραμε πολλὰ παραδείγματα καὶ παραλληλισμοὺς ὡς π.χ. :
«Εἰς τὴν Πομπηΐαν δὲν ἀνεκαλοῦντο ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως οἱ ἀσχημονοῦντες καὶ οἱ ἀναισχύντως δημοσίως ὀργιάζοντες, ἀλλά, ὅταν τινὲς τῶν ἀνθρώπων ἐτόλμων νὰ ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν τοὺς ἀναισχύντως ὀργιάζοντας, ἐφωρμοῦσεν ἡ Ἀστυνομία καί ‘’ἔσπαγε εἰς τὸ ξύλον’’ τοὺς διαμαρτυρομένους ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους, διότι ὠχλοῦσαν τοὺς εὐφραινομένους σοδομίτας…
Μήπως λοιπὸν κατηντήσαμε καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς διεστραμμένης Πομπηΐας, ἡ ὁποία κατεστράφη ἀπὸ τὰς ἐκρήξεις τοῦ Βεζούβιου;;;».
16. Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμεν ἄπειρα παραδείγματα ἀναισχυντίας καὶ ἀλαζονείας, ὅπως π.χ. τί ἔγραψαν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα εἰς τὴν πορείαν τῶν ὁμοφυλοφίλων τὸ Σάββατον 14.6.2014 εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ. Τοιαῦται αἴσχισται ἐκφράσεις προδίδουν τὴν πρόστυχον ἀνατροφὴν καὶ τὸν διεφθαρμένον χαρακτῆρα αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων πλασμάτων, ποὺ τὰ γράφουν…
Ἀλλὰ ντροπὴ δὲν εἶναι τόσον διὰ τοὺς ἀνωμάλους, ἀλλὰ κυρίως διὰ τοὺς νεοεκλεγέντας Δημάρχους τῆς πρωτευούσης καὶ συμπρωτευούσης, ποὺ πρωτοστατοῦν καὶ ἡγοῦνται τῶν σοδομιτῶν καὶ τῶν ἀνωμάλων δυστυχισμένων συνανθρώπων μας. Ὁποῖον αἴσχιστον κατάντημα!!! O Tempora o mores! Ὤ καιροί, ὤ ἤθη!
17. Ὅλοι οἱ ψηφίσαντες τοὺς ἐν λόγῳ Δημάρχους πρέπει νὰ ἔχουν τύψεις συνειδήσεως καὶ νὰ αἰσχύνωνται, διότι ἔδωσαν δύναμιν εἰς Δημάρχους νὰ συμπεριφέρωνται τόσον ἀναισχύντως. Πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀντιπαραταχθῶμεν εἰς τοὺς αἰσχροὺς διαβολεῖς καὶ συκοφάντας, διὰ νὰ μὴ χειροτερεύουν καὶ ὄχι νὰ ἐκλέγωμεν καὶ τοιούτους ἀναισχύντους ὡς Δημάρχους ἤ Βουλευτάς.
18. Ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς, ἐὰν μετανοήσωμεν πραγματικῶς καὶ ποιήσωμεν καρποὺς μετανοίας καὶ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σώσῃ. Ὅμως τοὺς ἀναισχύντους καὶ ἀλαζόνας δὲν πρόκειται νὰ τοὺς σώσῃ τὸ θεῖον ἔλεος. Ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου οἱ ἀναίσχυντοι πρὸ ἡμερῶν νὰ διαγράψουν τὴν ἐντονωτάτην ἀνακοίνωσιν τῆς διαμαρτυρίας κατὰ τῆς πορείας τῶν ὁμοφυλοφίλων εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, ποὺ εἶχεν ἀναρτηθῆ εἰς τὴν σοβαρὴν καὶ ἔγκυρον ἱστοσελίδα «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ».
19.Ἑνώνουν καὶ οἱ φορεῖς μας τὴν φωνήν των μὲ τὰς δικαίας διαμαρτυρίας κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας καταδικάζομεν τὸ ὄνειδος τῶν ἀναισχύντων, ἀδιαντρόπων καὶ καυχησιολόγων δυστυχισμένων πλασμάτων σοδομιτῶν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *