ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 2.6.2014 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ὥρα προσελεύσεως 18.15
Ἀκριβὴς ὥρα ἐνάρξεως 18.30

Τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον κατασπαταλᾶ τεράστια ποσὰ – τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ εὐτελῆ ἔργα, ὅπου ὑπάρχουν «χονδρὰ λαδώματα» καί «μεγάλες μίζες» καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν τεραστίας περιουσίας, ἀλλὰ ἐπὶ 184 χρόνια δὲν ἠθέλησαν οὐσιαστικῶς νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας. Δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Καποδιστρίου καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ.
Τὸ ὁμόφωνον Η΄ Ψήφισμα τῆς Τετάρτης Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31.7.1829 (τὸ ὁποῖον ὑπέγραψεν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας) καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν νὰ τοποθετηθῇ τὸ Τάμα εἰς δεσπόζουσαν θέσιν τῶν Ἀθηνῶν.
Τὸ 1843 ἐδεσμεύθησαν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους αἱ περιοχαὶ ἀπὸ ὁδὸν Πανεπιστημίου μέχρι Ἀκαδημίας, ἀπὸ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα, γύρωθεν τῆς περιοχῆς Ὁμονοίας καὶ γύρωθεν τῆς Πλατείας Θεάτρου. Οἱ τότε «ἀετονύχηδες» ἐτορπίλισαν αὐτὰς τὰς δεσμεύσεις, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἀλλοῦ καὶ ἀξιοποιηθοῦν αἱ περιοχαί των…
Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων Περικλῆς Ζαχαρίτσας ἀπεφάσισεν νὰ οἰκοδομηθῇ, ὡς Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς Ναὸς εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ σημερινὸς (σχεδὸν ἡμιερειπωμένος) Μητροπολιτικὸς Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἀθηνῶν, παραπλεύρως τοῦ ὑφισταμένου Ἁγίου Ἐλευθερίου. Τὸ 1862 ἐγένοντο τὰ ἐγκαίνια ἀπὸ τὸν Δήμαρχον Ἀθηναίων Γεώργιον Σκούφην.
Διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ καὶ ἄλλαι σοβαραὶ προσπάθειαι, ὡς π.χ. τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρον Ζαΐμην καὶ ἀργότερον τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριον Βενιζέλον. Ἄλλη σοβαρὰ προσπάθεια ἐγένετο ἐπὶ ἑπταετίας τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας συνεκεντρώθησαν πολλὰ χρήματα μὲ τεραστίαν ἀγοραστικὴν δύναμιν, τὰ ὁποῖα διεσπάθισαν ἄφρονες πολιτικοί.
Ἡμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχομεν, ἔχομεν, οὔτε ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν ἑπταετίαν.
Ἐπειδὴ οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, οὐδὲν ἔπραξαν, τοὺς ἀπαλλάσομεν. Ἀπεφασίσαμεν ἡμεῖς νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν, χωρὶς νὰ διαθέσουν αὐτοὶ οὔτε μίαν «τρύπια δεκάρα».
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα.
Μὲ τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ εὑρεθῇ ἐργασία διὰ πολὺ κόσμον εἰς τὴν Ἑλλάδα. Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ Ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφοραί, διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ αἱ ἑπόμεναι γενεαὶ συντάξεις καὶ ὄχι φιλοδωρήματα . . .
Μόνον μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἡμεῖς κινούμεθα ἀπὸ ἁγνὰ ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ αἰσθήματα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς.Δὲν ἐπιθυμοῦμεν οὔτε κἂν τὸ ὄνομά μας νὰ ἀναγραφῇ κάπου.
Διαθέτομεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας καὶ θὰ κινούμεθα πάντοτε μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν.
Τονίζομεν τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας ἐν γένει, διὰ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς κατήντησαν οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων . . .
Προσέλθετε εἰς αὐτὴν τὴν εἰρηνικὴν ἐπανάστασιν, διὰ νὰ σταματήσῃ ἡ «Διεθνὴς Διαφάνεια» νὰ μᾶς κατατάσσῃ μεταξὺ τῶν δημοκρατιῶν «μπανανίας»…
Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ μεγαλουργήσωμεν καὶ πάλιν ὅπως φαίνεται εἰς τοὺς στίχους τοῦ ἀείμνηστου ποιητοῦ Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *