ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 2.6.2014
ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΣ

Ὅπως οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἀντικειμενικοὶ παρατηρηταὶ δύναται νὰ διαπιστώσουν, ἐδιαφημίσαμεν παντοιοτρόπως τοὺς συνδιοργανωτὰς τῆς ἐκδηλώσεως τῆς 2.6.2014 (εἰς μίαν ὁλόκληρον σελίδα τῶν 40.000 προσκλήσεων ποὺ ἐτυπώσαμεν, εἰς τὸ ἥμισυ τῆς μεγάλης ἀφίσας ποὺ ἐκυκλοφορήσαμεν εἰς 10.000 τεμάχια, εἰς τὰς χιλιάδας προφορικὰς συζητήσεις μὲ φίλους καὶ εἰς τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου (ἴδ. ἀνωτέρω).
Ἀντιθέτως, δυστυχῶς, οἱ συνδιοργανωταί μας προσεπάθησαν νὰ μᾶς «καπελώσουν» πλήρως, νὰ μᾶς δυσφημίσουν, νὰ μᾶς παραγκωνίσουν καὶ νὰ ὠφεληθοῦν αὐτοὶ 100% τῶν κόπων καὶ ἐξόδων μας.
Τοῦτο προεκάλεσεν ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν.

Ἀντικειμενικὸν καὶ γλαφυρὸν παράδειγμα κατωτέρω ἡ ἀντιπροσωπευτικὴ συνέντευξις, ποὺ μᾶς ἐζήτησεν καὶ ἔλαβεν ἡ σοβαροτάτη καὶ ἔγκυρος ἱστοσελὶς ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (διετηρήθη ἡ ἁπλῆ καθαρεύουσα).

Τὸ παράπονο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους στὴν Χαρὰ Νικοπούλου.
Πέμπτη, 19 Ἰουνίου 2014

Κύριε Ἀναγνωστόπουλε, ὡς ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Πνευματικῶν καὶ Ἠθικῶν Ἀξιῶν, φιλανθρωπικῶν φορέων ἀλλὰ καὶ τοῦ σωματείου γιὰ τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» πεῖτε μας δυὸ λόγια γιὰ τὴν πορεία τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου.
Ὑπάρχει προοπτικὴ ὑλοποιήσεως;

– Ι.Α. Ὡς γνωστόν, ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος σὲ διαρκέστατη ὑπερέντασι γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλεπήβολου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Μετὰ ἀπὸ τὶς συνεχεῖς, γραπτές, τηλεφωνικὲς καὶ προσωπικὲς ἐκκλήσεις μας ἐπὶ 7 ὁλόκληρα ἔτη πρὸς τοὺς Ἱεράρχες ὅλων των Ἑλληνόφωνων Ἐκκλησιῶν, πρὸς τοὺς ἡγουμένους ὅλων των Ἱερῶν Μονῶν, πρὸς τοὺς ἰθύνοντες καὶ μὲ τὸ Περιοδικὸ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλουμε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν σὲ 50.000 παραλῆπτες ἀνὰ τρίμηνο, κατωρθώσαμε, ὥστε ἡ πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἡγουμένων νὰ ταχθῇ καὶ γραπτῶς ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἔτσι ἀναγκάσθηκε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
O Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν μᾶς δέχθηκε τὴν 27.5.2014 καὶ ὅρισε τὸν Γεν. Ἀρχιερατικό του Ἐπίτροπο, σεβαστὸ καὶ ἀγαπητὸ πατέρα Συμεών Βολιώτη καὶ τὸν τεχνικὸ σύμβουλο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν Ἀρχιτέκτονα, Καθηγητὴ κ. Βασίλειο Τσούρα νὰ μεταβοῦν μαζί μας στὶς περίοπτες καὶ δεσπόζουσες τοποθεσίες τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους καὶ τῶν «Ἀσβεστάδικων» (Κρανίου τόπος) ἐπάνω ἀπὸ τὸ Γαλάτσι, πράγμα ποὺ καὶ πραγματοποιήθηκε τὴν Παρασκευὴ 6.6.2014.

Ἐπιθυμεῖτε στὴν χρηματοδότησι τοῦ ἔργου νὰ βοηθήσῃ τὸ κράτος ἢ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ ἔχετε τὴν ἴδια βοήθεια, τὴν ὁποία θὰ ἔχῃ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος, ποὺ θὰ κατασκευαστῇ στὴν Ἀθήνα;

-Ι.Α. Ἀπαλλάσσουμε τοὺς καθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία τρύπια δεκάρα.
Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
Ὅλα τα ἔξοδα τὰ ἀναλαμβάνω ἐγὼ προσωπικῶς.
Πέραν τῶν διαφόρων χαρτοφυλακίων, ποὺ ἔχουμε στὶς Τράπεζες, διαθέτουμε καὶ ἀκίνητα, ἄνω των 100 στρεμμάτων, στὴν Ἀττική.
Αὐτὰ εἶναι ἡ μαγιὰ γιὰ τὰ πρῶτα στάδια.
Διαθέτουμε ὅμως καὶ τὸ τεράστιο κεφάλαιο τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ἀπὸ τοὺς πάντες ἐξαπατηθέντος, πτωχοῦ καὶ βαρύτατα φορολογουμένου, ἀλλὰ φιλότιμου καὶ εὐλαβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔχει διαπιστώσει ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόλυτα διαφανεῖς, ἀλλὰ καὶ ἀφανεῖς.
Μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια ἀλλὰ καὶ πλήρη ἀνιδιοτέλεια ἔχουμε ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιο ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω των 75.000 τόννων.
Ἂν λοιπὸν ἀρχίσουμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, οἱ πάντες θὰ μᾶς συνδράμουν. Ἤδη ἀπὸ τώρα ἔχουμε πληθώρα προσφορῶν. Δὲν δεχόμαστε τὰ ἀκίνητα ποὺ μᾶς προσφέρουν, ἂν προηγουμένως δὲν ἀρχίσουμε.

Μπορεῖτε νὰ μᾶς δώσετε κάποια στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὸ ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο τοῦ ἔργου; Πῶς θὰ εἶναι ὁ Ναός; Θὰ μοιάζῃ μὲ κάποιο συγκεκριμένο ἀρχιτεκτονικὸ οἰκοδόμημα;
Θὰ εἶναι καὶ ὡς πρὸς τὸ μέγεθος ἀντίγραφο τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς;

– Ι.Α. Ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσθέσουμε ἕνα ἀκόμη Ναὸ στοὺς τόσους μεγαλοπρεπεῖς ὑπάρχοντες, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ποὺ πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ.
Τὸ τελικὸ σχέδιο, ποὺ φανταζόμαστε, θὰ πρέπῃ νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε βυζαντινοῦ ρυθμοῦ, μία νέα Ἁγία Σοφία, χωρὶς τὰ προβλήματα τοῦ Ἀνθέμιου καὶ Ἰσίδωρου, τῆς τότε ἐποχῆς.
Γύρω ἀπὸ τὸ Ναὸ θὰ ὑπάρχῃ ἕνα φαρδὺ ὑπόστεγο ἑδραζόμενο ἐπὶ ἰωνικῶν κιόνων, ὅπου θὰ προσπαθήσουμε νά «παντρέψουμε» τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα μὲ τὸ θεῖο πνεῦμα καὶ νὰ ζωγραφισθοῦν Ἕλληνες φιλόσοφοι, ἱστορικοί, ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ καὶ παραστάσεις, ἀπὸ τὸν Σωκράτη μέχρι τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ ἀπὸ τὶς μάχες τοῦ Μαραθώνα μέχρι τὸ ΟΧΙ τοῦ ΄40.
Γιὰ τὸ τελικὸ σχέδιο, τὸ λόγο τὸν ἔχουν οἱ ἀρχιτέκτονες, πολιτικοὶ μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, συγκοινωνιολόγοι καὶ θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὴν τοποθεσία καὶ τὴν ἔκτασι, ποὺ θὰ μᾶς παραχωρήσουν καὶ ἐγκρίνουν.

Γιὰ τὴν προώθησι καὶ γνωστοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ποιὲς εἶναι οἱ ἐνέργειες καὶ δραστηριότητες τοῦ Σωματείου σας;
Πεῖτε μας γιὰ τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ὁμιλίες ποὺ διοργανώνετε.

– Ι.Α. Χρόνια ὁλόκληρα ζητοῦμε, ὅπως ἡ Πολιτεία ἔδωσε τὸ πανάκριβο τεράστιο «φιλέτο» τοῦ τέως Ἱπποδρομίου στὸ Ἵδρυμα Νιάρχου (Νόμος 3785 ΦΕΚ 138 Α/ 7.8.2009) καὶ τὸ Ἄλσος Νέας Φιλαδέλφειας (ἄρθρα 81 καὶ 82 τοῦ νέου Ρυθμιστικοῦ Σχεδίου) γιὰ τὸ γήπεδο τῆς ΑΕΚ καὶ ὅπως σὲ ἑκατοντάδες ἄλλα τέτοια παραδείγματα, ὁμοίως ἐπιβάλλεται νὰ μᾶς παραχωρήσῃ νομοθετικῶς, χωρὶς περαιτέρω προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι, ἔστω πενήντα (50) στρεμμάτων, στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος τῶν Ἀθηνῶν, ἢ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ τὸ ἀπαίσιο σκάμμα, τὰ πρώην Ἀσβεστάδικα, στὴν κορυφὴ τῶν ἐπονομαζομένων «Τουρκοβουνίων» γιὰ εἰδικὸ κοινωφελῆ σκοπό, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο θὰ κοστίσῃ πολὺ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι θὰ κοστίσῃ στὸ Ἵδρυμα Νιάρχου ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.
Σὲ ὅλες τὶς ὁμιλίες μας, στὸ Φιλολογικὸ Σύλλογο Παρνασσός, στὴν Ἑταιρεία Φίλων του Λαοῦ, στὸ Σπόρτινγκ, στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο, στὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων καὶ σὲ κάθε εὐκαιρία, τονίζουμε τὸ κατεπεῖγον τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ποιὸ ἦταν τὸ θέμα στὴν τελευταία σας ἐκδήλωσι στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο καὶ μὲ ποιοὺς τὸ συνδιοργανώσατε;

– Ι.Α. Ἀπὸ τὰ μέσα Μαρτίου 2014 μᾶς ἔκανε πρότασι τὸ ἴνδαλμά μας, κ. Χαρὰ Νικοπούλου, νὰ ὀργανώσουμε ἀπὸ κοινοῦ μία βραδιά, τὸ πρῶτο μέρος γιὰ τοὺς φορεῖς μας – ἐνημέρωσι γιὰ ὅλα – κυρίως γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, καὶ τὸ δεύτερο μέρος νὰ εἶναι ἡ παρουσίασι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικοπούλου «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα». Συμφωνήσαμε τὸ 20% τοῦ χρόνου νὰ ὁμιλούσαμε ἐμεῖς καὶ στὸ 80% τοῦ χρόνου νὰ ἀκολουθήσῃ ἡ παρουσίασι τοῦ βιβλίου τους. Ἐραστὲς ὄντες τῆς προσευχῆς τοῦ Χριστοῦ μας «Ἵνα πάντες ἐν ὦσι» (νὰ ἑνωθοῦν ὅλοι μαζί) καὶ λάτρεις τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας «ἐν τῇ ἑνότητι ἡ ἰσχύς», δεχθήκαμε αὐτὴ τὴν συμφωνία κυρίων καί, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, πιστέψαμε ὅτι καὶ ἡ ἄλλη πλευρὰ εἶχε συνείδησι τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὐ οὔ, τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστι» (Ματθ. Ε, 37).

Εἶχε ἐπιτυχία; Ὑπῆρξε προσέλευσι;

– Ι.Α. Ναί. Ὅπως πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις μας, ἔρχονται χιλιάδες μέλη, συνεργάτες, φίλοι καὶ θαυμαστὲς των σκοπῶν καὶ προοπτικῶν μας.

Ὡστόσο ὑπῆρξε καὶ ἕνα θλιβερὸ περιστατικό. Καταλαβαίνω ὅτι σᾶς ἔθλιψε ἰδιαίτερα εἰδικὰ μετὰ ἀπὸ τὴν προώθησι καὶ προσωπικὸ ἀγῶνα, ποὺ κάνατε προκειμένου νὰ πετύχῃ ἡ ἐκδήλωσι, ὡστόσο νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ἀκουσθῇ δημόσια τὸ τί συνέβη.

– Ι.Α. Α) Στὶς 2.6.2014 ἦταν κατάμεστος καὶ ὁ προθάλαμος τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Ἐπειδή, προφανῶς, οἱ ὁμιλητὲς γιὰ τὸ βιβλίο ποτὲ δὲν εἶχαν δεῖ καὶ ὁμιλήσει σὲ μία τέτοια λαοθάλασσα, μπῆκαν στὸν πειρασμὸ νὰ μᾶς «καπελώσουν» καὶ νὰ τὰ θέλουν ὅλα δικά τους…
Ὑποδαυλιζόμενος ὁ συντονιστὴς ἀπὸ τὸν ἐπ. Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τὴν θυγατέρα του κα Νικοπούλου ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ αὐταρχικὰ ἔλαβε τὸ ρόλο συντονιστῆ καὶ τοῦ πρώτου μέρους τῆς βραδιᾶς (ποὺ ἦταν ἀποκλειστικὰ ἀναφορὰ στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους) καὶ μὲ παρουσίασε, ὄχι ὡς ὁμιλητή τῶν 6 φορέων μας, ἀλλὰ ὡς ἀπευθύνοντα «θερμὸ χαιρετισμό».
Ἤθελε νὰ μᾶς «καπελώσῃ» πλήρως καὶ νὰ ὠφεληθοῦν αὐτοὶ 100 % τῶν κόπων καὶ ἐξόδων μας καὶ νὰ μᾶς παραγκωνίσουν. . .
Β) Τὸ ἴδιο μᾶς εἶχαν κάνει καὶ τὴν 12.1.2011: Ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου δὲν ἄφηνε μὲ τοὺς ἐγκάθετούς της 3 λεπτά, γιὰ νὰ βραβευθῇ ἡ ἐπ. Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, Ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης κ. Ρένα Ἀνούση καὶ μὲ παρόμοιες φασαρίες κατέβασαν τὸν Στρατηγὸ Κων/νο Τσιτίνη, ποὺ παρουσίαζε τὴν κ. Ἀνούση. Τότε τοὺς τὸ εἴχαμε συγχωρήσει.
Γ) Μᾶς ἀπογοήτευσαν καὶ μᾶς ἀποκαρδίωσαν, νὰ μὴ τηροῦν τὴν μία συμφωνία μετὰ τὴν ἄλλη. Π.χ. ἡ συμφωνηθεῖσα ὥρα ἐνάρξεως ἦταν 18.30, ὅπως στὶς χιλιάδες ἀφίσες καὶ προσκλήσεις. Ἐκεῖνοι ἐπέμεναν νὰ ὁρίζουν καὶ παρέμεινε στὶς προσκλήσεις τους ὥρα ἐνάρξεως 19.00. Ἀρχικῶς τὸ θεωρήσαμε ὅτι ἔγινε ἐκ παραδρομῆς καὶ ὄχι δολίως. Τώρα ξεσκεπάζονται ὅλα.
Τὸ 99,50% τῶν κόπων καὶ τῶν ἐξόδων τὰ ἐπωμισθήκαμε ἐμεῖς ἐκτυπώνοντας καὶ κολλῶντας σὲ ὅλη τὴν Ἀττικὴ 10.000 μικρὲς καὶ μεγάλες ἀφίσες, διανέμοντας 40.000 προσκλήσεις, ὅπου ἀναφερόμασταν ὄχι μόνο στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ἐξυμνούσαμε καὶ διαφημίζαμε ὑπερβαλλόντως τὸ βιβλίο τους καὶ τοὺς ὁμιλητές τους, οὕτως ὥστε καὶ ἑκατὸ ἐκδόσεις νὰ ἔκαναν, θὰ ἐξεπωλοῦνταν σὲ συντομότατο χρονικὸ διάστημα.
Ἐν τούτοις τὸ δεύτερο μέρος ἔριξε τὶς μάσκες καὶ ἤθελε 100% νὰ τὰ ἔχῃ ὅλα δικά του. Ἀπὸ τὴν 19.00 ὥρα ὁ κ. Νικόπουλος νευρίαζε τὴ θυγατέρα του καὶ τὴν ἐξωθοῦσε νὰ μᾶς «καπελώνῃ»…

Ὁ συντονιστὴς ἀνήκει στὸ περιβάλλον τῆς κυρίας Χαρᾶς Νικοπούλου; Σᾶς διέκοψε ἀπρεπῶς;

– Ι.Α. Ὁ αὐταρχικὸς συντονιστὴς εἶναι σύζυγος τῆς κυρίας Χαρᾶς Νικοπούλου, τὸν ὁποῖο προσπάθησε νὰ ἀναδείξῃ. Λίγο πρὶν τὴν ἔναρξι τῆς ἐκδηλώσεως, ἀπαιτοῦσε ἡ κ. Χαρὰ Νικοπούλου νὰ ἀφήσουμε ἐλεύθερες τὶς θέσεις, ποὺ εἴχαμε χαρακτηρίσει ὡς «κατειλημμένες» καὶ κρατούσαμε ἐλεύθερες γιὰ νὰ καθίσουν ὑψηλοὶ προσκεκλημμένοι μας, ὡς π.χ. ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, οἱ διάσημοι καθηγητὲς Γεώργιος Δαΐκος 99 ἐτῶν, Παῦλος Τούτουζας, Βασίλειος Κέκης, Στρατηγοί, κλπ., γιὰ νὰ καταλάβουν αὐτὲς τὶς θέσεις οἱ ἐγκάθετοι τῆς κ. Χαρᾶς καὶ νὰ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολές της. Ὁ αὐταρχικὸς συντονιστὴς ἀπαιτοῦσε συνεχῶς νὰ διακόψω καὶ νὰ κατέβω ἀπὸ τὸ βῆμα, γιὰ νὰ μὴ ἀκουσθοῦν τὰ συμπεράσματα τῶν φορέων μας καὶ ἰδίως γιὰ τὴν πολλαπλὴ σπουδαιότητα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρουσιάζοντας ἐμένα, τὸ θύμα, ὡς τὸν θύτη, καὶ ὡς δῆθεν μὴ τηροῦντα τὶς συμφωνίες. . .
Ἔτσι χάθηκε περισσότερος χρόνος ἀπὸ ὅσο χρειαζόμουνα γιὰ νὰ ὁλοκληρώσω τὴν ὁμιλία μου.

Ἡ κυρία Νικοπούλου ἀπολογήθηκε γιὰ τὴν συμπεριφορά του;

– Ι.Α. Ἡ κ. Νικοπούλου ὄχι μόνο δὲν ἀπολογήθηκε, ἀλλὰ ἀπεναντίας μᾶς τηλεφώνησε τὴν 6.6.2014 καὶ μᾶς ἀπειλοῦσε ὅτι θὰ βάλῃ τοὺς ὁμιλητές, πατέρα της κ. Βασίλειο Νικόπουλο, τὸν ἐπ. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Γεώργιο Σανιδά, τὸν ἱστορικὸ κ. Σαράντο Καργάκο, νὰ ἐπέμβουν, ἂν ἐμεῖς δὲν ζητήσουμε συγγνώμη. . .
Ἐλάχιστα λεπτὰ ἀργότερα ἔγραψε σχόλιο ἐναντίον μᾶς στὴν ἔγκριτη καὶ σοβαρὴ ἰστοσελίδα «Κατάνυξις» καὶ τὴν ἴδια ὥρα ἔγραψε καὶ ὁ πατέρας της.

Πιστεύετε ὅτι κάτι ἀπὸ αὐτά, ποὺ διατυπώσατε στὴν ὁμιλία σας, ἐνόχλησε;

– Ι.Α. Ὅλοι οἱ φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους διαπίστωναν τοὺς ἀπρεπεῖς μορφασμοὺς τῶν προσκεκλημένων γιὰ τὸ βιβλίο, ὅταν μιλοῦσα μὲ τὴν ὠμὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας καὶ ἔθιγα τὸ κατεστημένο. . .

Ποιὰ ἦταν τὰ δημόσια πρόσωπα ποὺ παραβρέθηκαν στὴν ἐκδήλωσι;

– Ι.Α. Ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Ἀθανασίου, ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου κα Εὐτέρπη Κοτζαμάνη, ὁ κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ἐπ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου – Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀνταγωνισμοῦ κ. Δημήτριος Κυριτσάκης κλπ.

Ἦταν δικοί σας καλεσμένοι;

– Ι.Α. Ὄχι. Δικοί μας καλεσμένοι ἦταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Σεβασμιωτάτων Μυτιλήνης Συνοδικοῦ κ. Ἰακώβου καὶ Γλυφάδας κ. Παύλου, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος καὶ τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως Θεολόγων Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Χριστοδούλου, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν 20 συνεργαζομένων χριστιανικῶν ὀργανώσεων Θεσσαλονίκης κ. Βάϊος Πρόντζος, ὁ ἐπ. Πρόεδρος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους κ. Κων/νος Μπακάλης, ὁ Στρατηγὸς κ. Χρῆστος Φαραντάτος, Γραμματεὺς τοῦ νέου Δ.Σ. τοῦ Ε.Ε.Σ, ὁ Καθηγητὴς κ. Δημήτριος Κουτρούμπας, Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, ὁ Ἀκαδημαϊκός, Καθηγητὴς κ. Ἀντώνιος Κουνάδης καὶ ἡ ἐρίτιμος κ. Ἑλένη Κονομή, σύζυγος του ἐ. τ. Προέδρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁ κ. Γεώργιος Δολιανίτης Γεν. Γραμματεὺς τῆς «Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς», ὁ Γραμματεὺς τοῦ Πρέσβεως τῆς Νιγηρίας στὴν Ἑλλάδα κ. Emmanouel Oparoacha, Καθηγητές, Στρατηγοί, ἀνώτατοι δικαστικοὶ καὶ κρατικοὶ λειτουργοί, Πρόεδροι δεκάδων σοβαρῶν κοινωνικῶν φορέων καὶ ἐν γένει πλῆθος προσωπικοτήτων τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν καὶ τῆς ἐπιστήμης.

Ὑπῆρξε καὶ κάποιο ἄλλο ἀπρεπὲς συμβὰν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν συνδιοργανωτῶν σας καὶ τοῦ συντονιστῆ;

-Ι.Α. Πέραν τῶν ἄλλων ἀθλιοτήτων, ὑπῆρξε καὶ τὸ ἀνοσιούργημα ὅτι στὴν πράξι δὲν σεβάσθηκαν καθόλου τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τῶν Μητροπολιτῶν Μυτιλήνης καὶ Γλυφάδας, τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος καὶ τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως Θεολόγων καὶ τῶν 20 συνεργαζομένων χριστιανικῶν ὀργανώσεων Θεσσαλονίκης καὶ δὲν τοὺς ἐπέτρεψαν νὰ ποῦν οὔτε ἕνα σύντομο χαιρετισμό.
Στὸ τέλος ὁ αὐταρχικὸς συντονιστὴς κήρυξε τὴν λῆξι τῆς ἐκδηλώσεως καὶ εἶπε σὲ μᾶς νὰ συνεχίσουμε!
Ἐνῶ ὅλοι γύριζαν τὰ νῶτα τους στὸ βῆμα καὶ συζητοῦσαν μεταξύ τους μεγαλόφωνα ἀποχωροῦντες, ἀνέβηκε στὸ βῆμα ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος καὶ τῆς Πανελληνίας Ἑνώσεως Θεολόγων Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος Χριστοδούλου νὰ ἀπευθύνῃ τὸ χαιρετισμό του, ἀλλὰ οὔτε 2 λεπτὰ δὲν θέλησαν νὰ τηρήσουν ἡσυχία καὶ κάτω ἀπὸ τὸν ὁμιλητὴ συζητοῦσαν σὲ μία φοβερὴ ὀχλαγωγία.
Ὅλοι οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητοι χριστιανοί, ὡς ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ. Δαμασκηνός, τονίζουν «Ὁποία θεωρία Ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ εἶχαν οἱ ὁμιλητές»!!!
Στὶς τόσες θυσίες καὶ στὴν τεράστια ἀνιδιοτελῆ διαφήμισι ποὺ τοὺς ἐκάναμε καὶ στὰ τόσα ἐγκώμια ποὺ γράψαμε γιὰ τοὺς ὁμιλητές, ὅλοι αὐτοὶ δὲν εἶχαν ἴχνος εὐσυνειδησίας νὰ ποῦν οὔτε ἕνα εὐχαριστῶ καὶ οὔτε ἕνα καλὸ λόγο γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους…
Ἀντὶ τοῦ μάννα χολή. . .

Κύριε Ἀναγνωστόπουλε, σᾶς εὔχομαι νὰ καταφέρετε νὰ ἐκπληρώσετε αὐτὸ ποὺ οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ’21 ὑποσχέθηκαν στὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ τὸ Γένος μας νὰ ἀξιωθῇ μιᾶς νέας Ἁγιᾶς Σοφιᾶς καὶ μιᾶς νέας παλιγγενεσίας.

– Ι.Α. Πράγματι, μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρωτίστως θὰ ἀνορθωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ θὰ δημιουργηθοῦν πολλὲς θέσεις ἐργασίας.
Εὐχαριστοῦμε πάρα πολὺ ἐσᾶς καὶ τὶς δεκάδες σοβαρὲς ἰστοσελίδες καθὼς καὶ ὅλους τους εὐλαβεῖς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς γιὰ τὴν ἔνθερμη συμπαράστασι.
Εὐχηθεῖτε καὶ προσευχηθεῖτε ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ μὴ μείνῃ καὶ αὐτὸ σὰν ἕνα Τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους!
Σᾶς εὐχαριστῶ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *