ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ

1. Θέλεις νὰ ἐργασθῇς μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίαν, αὐταπάρνησιν καὶ αὐτοθυσίαν πραγματικοῦ ἐθελοντοῦ, δηλαδὴ μὲ «μεράκι» ἰδεολόγου;;;

2. Ἔχεις πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ ἀγάπην εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα μας;;; Πρόσελθε νὰ συστρατευθῶμεν καὶ «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

3. Ἀγαπᾶς καὶ χειρίζεσαι τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν μὲ μεγάλην ἐμπειρίαν (πολυτονικόν) καὶ τὸν ὑπολογιστήν;;;

4. Ἔχεις ψυχικὴν δύναμιν, σθένος καὶ ἀντοχὴν νὰ μείνῃς καὶ νὰ συναγωνίζεσαι θηριομαχῶν διὰ πάντα μαζί μας;;;

5. Ζῶμεν εἰς κατάστασιν ἀνίσου πολέμου!!!

6. Ζητοῦνται κατεπειγόντως θαρραλέοι καὶ ἡρωϊκοὶ ἀγωνισταί, οἱ ὁποῖοι ἐπιζητοῦν τὴν νίκην!

7. Θέλεις νὰ εἶσαι πρωταθλητὴς τοῦ πνεύματος καὶ ὁ νικητής;;;
Ποῖον ρόλον θέλεις νὰ ἀναλάβῃς; Ἡρακλέους νὰ κόβῃς κεφαλὰς τῆς «συγχρόνου» Λερναίας Ὕδρας ἢ Ἰολάου νὰ καυτηριάζῃς τὰς τομὰς τῶν κεφαλῶν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων;;;

8. «… οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» (Ἐφεσίους 6, 12).
Μόνον ἐὰν συσπειρωθῶμεν καὶ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸ κακὸν συστηματικῶς, μὲ συνέπειαν, ἔχοντες ὡς σύνθημά μας: «ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει», τότε θὰ δυνηθῶμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναχαιτίσωμεν τὸ μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον θριαμβεῦον κακὸν καὶ νὰ τὸ κατατροπώσωμεν. Οὕτω τὸ καλὸν ὄχι μόνον δὲν θὰ συρρικνοῦται περαιτέρω, ἀλλὰ θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀναστυλώσωμεν ὅλας τὰς πνευματικὰς καὶ ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἀκεραίαν Πατρίδα, ἀλώβητον Ὀρθοδοξίαν καὶ ἁγνὴν Οἰκογένειαν, χάριν τῶν ὁποίων διετηρήσαμεν ἀνὰ τὰς χιλιετίας τοὺς συνδετικοὺς κρίκους τῆς Ἑλλάδος μας, δηλαδὴ τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὅμαιμον.

9. Οὕτω θὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν, εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς ὡδήγησαν οἱ δοτοὶ ἰθύνοντες, καὶ θὰ ἀναγεννηθῶμεν ὡσὰν νέος φοῖνιξ ἀπὸ τὴν τέφραν.

10. Προσέλθετε ὅλοι νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον – μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Πανελλλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον θὰ ἑνώσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, διὰ νὰ μεγαλουργήσωμεν καὶ νὰ ἐπαληθεύσωμεν τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ : «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
11. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε ! ! !

12. Ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἁμαρτωλὴ πολιτεία ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ εὐτελέστατα ἔργα ὑποδομῆς (συνήθως ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν «γερὰ λαδώματα» καί «χονδρὲς μίζες») καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐσκόρπισεν ἀμύθητον περιουσίαν καὶ δὲν εἶχεν τὴν ἱκανότητα νὰ προσλαμβάνῃ ἱκανοὺς καὶ ἐντίμους ἐπιστήμονας διὰ νὰ τὴν ἀξιοποιῇ καὶ νὰ δημιουργῇ συνεχῶς «Βασιλειάδας» καὶ οὕτω ἐπὶ 184 συναπτὰ ἔτη δὲν ἐπραγματοποιήθη δυστυχῶς τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀναλαμβάνομεν ἡμεῖς νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπιαν» δεκάραν.
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

13. Ἡμεῖς ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι, ὄχι μόνον δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ δώσωμεν τὸ ὄνομά μας εἰς τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον τῆς ὑφήλιου, πέριξ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὅπως θὰ ὀνομασθῇ «Σταῦρος Νιάρχος» τὸ ἀλσύλλιον εἰς τὸ πανάκριβον καὶ τεράστιον «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου, ἀλλὰ οὔτε νὰ θέσωμεν ἀγάλματά μας εἰς τὰς εἰσόδους καὶ αἰθούσας, ὅπως τοῦ Σταύρου Νιάρχου εἰς τὰς εἰσόδους καὶ αἰθούσας τῆς Λυρικῆς Σκηνῆς καὶ τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης. Οὐδαμοῦ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας. Προτιθέμεθα νὰ ἀναλωθῶμεν ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται καὶ νὰ παραμείνωμεν ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανὴς καὶ κινεῖ ὁλόκληρον τὸ σῶμα ! ! !
Τὸ πρότυπον ἀλσύλλιον πέριξ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, θὰ τὸ ὀνομάσωμεν «Ἐπίγειον Ἐδέμ» καὶ ἐκεῖ θὰ συμπεριλάβωμεν καὶ τό «κλῆμα τοῦ Παυσανίου», ταπεινὴν προσφορὰν τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν Καλαβρύτων.

14. Ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν εἴμεθα πρόθυμοι νὰ πραγματοποιήσωμεν αὐτὸ τὸ κολοσσιαῖον ἔργον ἀναλαμβάνοντες ὅλα τὰ ἔξοδα.

15. Εἴμεθα Νομικὰ Πρόσωπα Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καὶ δὲν ὑποχρεούμεθα εἰς «στημένους» διεθνεῖς διαγωνισμοὺς οὔτε εἰς τὰς πολλαπλασίους τιμὰς τοῦ Τ.Ε.Ε., διότι ὅλα αὐτὰ ἀποσκοποῦν διὰ νὰ ὑπάρχουν «χονδρὰ λαδώματα» καί «μεγάλες μίζες». Ἡμεῖς ὄχι μόνον «λαδώματα» καί «μίζες» δὲν θὰ ἐπιδιώκωμεν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ θέτωμεν πολὺ βαθέως τὰς χεῖρας μας εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ ἐξάγωμεν χρήματα πρὸς ὁλοκλήρωσιν τοῦ μεγαλεπηβόλου αὐτοῦ σκοποῦ.

16. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του δὲν θὰ συντηροῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν, οὔτε τὸ ἀναγκαῖον προσωπικὸν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν δημόσιον κορβανά, ὅπως ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Ἱδρύματος Νιάρχου, ἀλλὰ θὰ καλύπτωνται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ ἰδίου τοῦ Τάματος.

17. Ἀπεναντίας τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συμβατικῶς θὰ διατίθεται εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν διὰ τὸν ἐξοπλισμὸν Σχολείων καὶ τὴν παροχὴν συσσιτίων εἰς τοὺς ἀπόρους μαθητάς. Μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα ὄχι μόνον θὰ συντηροῦνται τὰ κτίσματα καὶ θὰ μισθοδοτεῖται ὁ ἀπαιτούμενος ἀριθμὸς τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ καὶ συνεχῶς θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα, ὡς αἱ περίφημοι «Βασιλειάδες» τόσον εἰς τὸ ἐσωτερικόν, ὅσον καὶ εἰς τὰς ὀρθοδόξους ἱεραποστολὰς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

18. Ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Προσκύνηματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, θὰ διατίθενται ποσὰ καὶ διὰ ἐξωραϊσμὸν ἡμιερειπωμένων Ναῶν (ἰδίᾳ τῆς ἐπαρχίας) καὶ Ἱερῶν Μονῶν, καθὼς καὶ τῶν 423 Ἱερῶν Μονῶν, ποὺ κατήργησεν ἡ Βαυαροκρατία-Παποκρατία (οὔτε μία παπικὴ μονὴ δὲν κατηργήθη…). Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἕνα ἀνεκτίμητον θησαυρὸν καὶ πρὸ παντὸς μίαν πολυτιμοτάτην ἱστορίαν – πολιτισμόν, τὰ ὁποῖα ἐπιβάλλεται νὰ μεταλαμπαδεύσωμεν εἰς τὰς νέας καὶ ἐπερχομένας γενεάς. Μόνον ἄν γαλουχηθοῦν αἱ νέαι γενεαὶ μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς στοργικῆς μητρὸς Ἑλλάδος, θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ ἡγέται μὲ ὀρθόδοξον καὶ ἑλληνικὴν συνείδησιν.

Σᾶς ἀναμένομεν!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *