ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2–6-2014(Ἀποσπάσματα)

Ἐκ Θεοῦ καὶ ἐκ Σειρὰχ ἀρχόμεθα :
Ἄν ἀγωνιζώμεθα ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, τότε «…καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειράχ 4, 28).

Ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς ἐνημερώσωμεν ἐπιγραμματικῶς διὰ τοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας. Λεπτομερῶς θὰ ἐνημερωθῆτε ἀπὸ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον δύνασθε νὰ λάβετε ἀπὸ τὴν εἴσοδον τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου δωρεὰν ἤ τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὸ 210-3254321 νὰ σᾶς τὸ ἀποστέλλωμεν τιμῆς ἕνεκεν.

1. Μὲ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἀσχολούμεθα ἤδη ἄνω τῶν 20 ἐτῶν. Τότε, ἀπὸ τὸ κεντρικόν μου γραφεῖον, εἰς τὴν Βόννην Γερμανίας, ἔστειλα εἰς τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας διὰ τὰ ὀρφανὰ παιδάκια 10 κιβώτια μὲ παιδικὰ κουστουμάκια. Οἱ Γερμανοί, ἐφαρμόζοντες κατὰ γράμμα τὸ ἐμπάργκο, μᾶς τὰ ἐπέστρεφαν. Ἀρχίσαμε ἀλληλογραφίαν μὲ τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργοὺς μέχρι ποὺ ἠναγκάσθην νὰ γράψω εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας: «ποῖα φασιστικὰ κατάλοιπα δὲν ἐπιτρέπουν εἰς ἕνα Ἕλληνα Δημοκράτην καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ Καλάβρυτα (παρένθεσις : 13.12.1943 ὅλοι οἱ ἄρρενες ἀπὸ 13 ἐτῶν καὶ ἄνω ἐσφαγιάσθησαν καὶ ὅλα τὰ κτίρια μέχρι καὶ αἱ ἐκκλησίαι ἔγιναν στάκτη), καθ᾿ ἣν στιγμὴν οἱ πάντες ἐξοπλίζουν τοὺς πάντας νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν;».

2. Μὲ χίλια βάσανα κατωρθώσαμεν καὶ ἐπείσαμεν τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον δὲν εἶναι κράτος, διὰ τὸ ὁποῖον ἰσχύει τὸ ἐμπάργκο, ἀλλὰ εἶναι τὸ Ἀνώτατον Πνευματικόν – Θρησκευτικὸν Καθίδρυμα καὶ οὕτω τὰ δῶρα μας ἔφθασαν. Οἱ Σέρβοι «γατζώθηκαν» ἐπάνω μας καὶ μᾶς ἐζητοῦσαν συνεχῶς κάθε εἴδους βοήθειαν καὶ μεγάλας ποσότητας πανάκριβων φαρμάκων. Ἀντελήφθημεν ὅτι ἦτο ἀδύνατον νὰ ἀνταεπεξέλθωμεν μόνοι μας. Ἤλθαμεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπεστρατεύσαμεν ὅλους τοὺς φίλους καὶ γνωστούς μας καὶ ἀρχικῶς ἐνεκρίθη «Ὁ Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

3. Ἐπειδὴ εἴχαμε ἐκκλήσεις καὶ ἀπὸ ἄλλας χώρας, ἠναγκάσθημεν καὶ ἠλλάξαμεν τὸ καταστατικόν μας μετονομασθέντες εἰς «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».
Εἴμεθα ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρισμένη εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων.

4. Μὲ τὴν ἀπόλυτον ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν κατεκτήσαμεν τὴν ἐμπιστοσύνην ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ εἴχαμεν πληθώραν προσφορῶν.

5. Ἀρχή μας εἶναι ὅτι σημασία δὲν ἔχει ἐὰν δίδῃ κανεὶς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας, ἀλλὰ ποῦ καταλήγουν. Ἡμεῖς ἐπαγρυπνοῦμεν καὶ τὸ τελευταῖον κιλὸν νὰ δίδεται εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν πραγματικῶς ἀνάγκην.

6. Τὰ τελευταῖα ἔτη, ὡς εἶναι δυστυχῶς γνωστόν, αἱ ἀνάγκαι εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ηὐξήθησαν τραγικῶς, καὶ ἐπεκεντρώθη ἡ βοήθειά μας νὰ δίδεται ἐδῶ. Ὅμως προσετέθη ἕνα ἀκόμη πρόβλημα. Εἰς τὰ ἔχοντα σύντομον λῆξιν τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα μᾶς ἐδώρηζαν αἱ ἑταιρεῖαι μήνας πρὸ τῆς λήξεως καὶ τὰ διεθέταμε ἀποδεδειγμένως διὰ νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια, οἱ ἰθύνοντες ἐπέβαλαν φόρους. Εἰς μάτην ἀγωνιζόμεθα νὰ σταματήσῃ αὐτό. Δυστυχῶς οἱ Ἕλληνες ἁρμόδιοι ἠρκέσθησαν μόνον νὰ τριχοτομοῦν καὶ εἰς τά «θά»…
Εὐτυχῶς εἰς τὰς Βρυξέλλας ἀντελήφθησαν τὸ μέγιστον αὐτὸ ἀνοσιούργημα: Περίπου 120.000.000 τόννοι τροφίμων νὰ καταλήγουν εἰς τὰς χωματεράς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μολύνεται τὸ περιβάλλον καὶ νά «τὰ οἰκονομοῦν ἀετονύχηδες». Διὰ τοῦτο προτίθενται νὰ καταργήσουν ἡμερομηνίας λήξεως εἰς πληθώραν εἰδικῶν τροφίμων.

Κατὰ τὴν ρῆσιν τοῦ Κίσσιγκερ καὶ ἐν γένει τῶν σιωνιστῶν : «ὅποιος ἐλέγχει τὰ πετρέλαια – πηγὰς ἐνεργείας, ἐλέγχει τὰς Κυβερνήσεις καὶ ὅποιος ἐλέγχει τὰ τρόφιμα, ἐλέγχει τοὺς Λαούς».

7. Ὠργανώσαμεν νὰ παίρνωμεν τὴν ὑπερπαραγωγὴν νωπῶν φρούτων, ποὺ ἦσαν νὰ καταλήγουν εἰς τὰς χωματεράς, καὶ τὰ ἐστέλναμε ἐπίσης νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια. . .

Ἐν τῷ μεταξὺ ἐψηφίσθη καὶ ὁ Νόμος 2731/1999 (ΦΕΚ 138Α/1999) περὶ ρυθμίσεως θεμάτων Μ.Κ.Ο., διὰ νὰ διευκολύνωνται – βολεύωνται οἱ ἔχοντες κομματικὴν ταυτότητα τῶν κυβερνώντων παρατάξεων ἢ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα. Ἐλάμβανον ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας, Πολιτισμοῦ κ.λ.π. καὶ τὰς ΔΕΚΟ, ὡς ἐπιδοτήσεις καὶ χρηματοδοτήσεις διὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα διὰ τρίτας χώρας. Πλὴν ὅμως αἱ περισσότεραι τῶν Μ.Κ.Ο. τὰ ἰδιοποιήθησαν καὶ τὰ ἐσφετερίσθησαν αὐτά. Π.χ. ἔπαιρναν ἐπιδοτούμενα κατεψυγμένα κοτόπουλα διὰ νοσοκομεῖα τοῦ Βελιγραδίου, εἰς τὰ Σκόπια ἤλλαζαν τὰς φορτωτικὰς καὶ τὰ κοτόπουλα παρεδίδοντο εἰς σαλαμάδικα τῆς Νοτίου Ἀλβανίας ἀντὶ διὰ τὸ Βελιγράδι…
Μέγιστον αἶσχος καὶ ντροπή…

8. Ἐζητήσαμε καὶ ἡμεῖς νὰ ὑποβάλλωμεν ἀναπτυξιακὰ προγράμματα εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν διὰ τρίτας χώρας. Ποτὲ ὅμως δὲν ἐνέκριναν κανένα ἀπὸ τὰ ἐμπεριστατωμένα προγράμματά μας, παρ’ ὅτι ἐτροποποιήσαμεν τὸ Καταστατικόν μας, ὅπως μᾶς τὸ ἐζήτησαν, διὰ νὰ εἶναι σύμφωνον μὲ τοὺς ὅρους τοῦ Ὑπουργείου καὶ δὲν ἐλάβομεν καμμίαν ἐπιδότησιν ἢ χρηματοδότησιν διὰ κάποιον ἀναπτυξιακὸν πρόγραμμμα…

9. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα ἡμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἐνῷ ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἑκατοντάδες ἄλλαι Μ.Κ.Ο. οὔτε τὸ 1/10.

10. Καὶ οἱ ἄλλοι φορεῖς μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ
«Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
ὄχι μόνον δὲν ἔλαβον τίποτε, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας παρηγκωνίζοντο συστηματικώτατα, ἐνῷ ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας διευκολύνονται σκανδαλωδῶς δεκάδες ἄλλα ἱδρύματα καὶ ὀργανώσεις. Εἰς ἡμᾶς στεροῦν ἐπὶ 18 ἔτη ἀκόμη καὶ τὴν ἰσονομίαν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου, εἰς κάθε ὀρθῶς συντεταγμένην πολιτείαν, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία εἰς «μπανανία». Πρὸς τοῦτο διαμαρτυρόμεθα συνεχῶς, ἀλλὰ ἀντὶ νὰ μᾶς δικαιώνουν, ἐφευρίσκουν χιλιάδας προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ μᾶς κατατρέχουν παντοιοτρόπως, ὡς π.χ. ὁ δημοσιογράφος Πρετεντέρης τὴν 24.2.2014 εἰς τὸ Mega Channel διασύρων καὶ κατατάσσων ἡμᾶς μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν», «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς τῶν Μ.Κ.Ο…
Εἰς τὰς διαμαρτυρίας μας πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας κωφεύουν οἱ πάντες.

11. Ἐργαζόμενος σκληρότατα μὲ ἀπεριγράπτους σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας ἀπὸ 10 ἐτῶν παιδὶ προμηθεύων 350 φαρμακεῖα μέχρι τὰς 8 τὸ βράδυ καὶ ἀπὸ τὰς 8 τὸ βράδυ μέχρι τὰ μεσάνυκτα ἐφοίτων εἰς τὸ νυκτερινὸν σχολεῖον καὶ μετὰ τὸ μεσονύκτιον ἐπρομήθευον τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωὶ καὶ ἀργότερα σπουδάζων ἐργαζόμενος εἰς τὴν Γερμανίαν, κατώρθωσα νὰ δημιουργήσω μὲ στερήσεις μίαν οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν..
Ἐνῷ θὰ ἠμποροῦσα νὰ εἶχα χιλιάδας Mercedes, δὲν ἔχω ἀποκτήσει οὔτε «πατίνι» εἰς τὴν ζωήν μου καὶ παρακαλῶ τὸν Θεὸν νὰ πεθάνω πάμπτωχος. Ὅσα ἀκίνητα καὶ κινητὰ ἔχω, τὰ ἔχω ἀφιερώσει διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταῖαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ καὶ οἰκειοθελῶς στερούμεθα τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν. Μέχρι τώρα δὲν ἔχω κάνει οὔτε μίαν ἡμέραν διακοπὰς εἰς τὴν ζωήν μου καὶ ἐργάζομαι ἀπὸ τὰ βαθύτατα χαράματα μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς διαρκεστάτην ὑπερέντασιν καὶ εἶναι μέγιστον θαῦμα ὅτι ἀκόμη δὲν ἔπαθον ἐγκεφαλικὰ ἢ ἐμφράγματα. Ἐφαρμόζομεν τὸ Παύλειον: «ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα» (Α Τιμ. 6,8) καὶ τὸ τοῦ Σωκράτους:«ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ θεῖὸν ἐστι, τὸ γὰρ θεῖoν ἀνενδεές ἐστι».

12. Εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων ἔχομεν ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ. διὰ τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, πολιούχου Τριπόλεως (Ἱερόν Ναόν, Πνευματικὸν Κέντρον, Δανειστικὴν Βιβλιοθήκην, Λαογραφικὸν Μουσεῖον, Ξενῶνας κ.λ.π.), διὰ νὰ μὴ ἐρημωθῇ πλήρως ἡ περιοχὴ μὲ τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια «Καποδίστριας» καί «Καλλικράτης», ποὺ ἐψήφιζαν ἀνεγκέφαλοι ἐνθοπατέρες, ἐνισχύοντες τοιουτοτρόπως τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνον τέρας τῆς ἀστυφιλίας.

13. Τὴν 10.5.2014 ἐνώπιον περίπου 500 προσωπικοτήτων ἐβραβεύσαμε εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων τὸν Νιγηριανὸν Δρ. Sam Chekwas, τὸν ὁποῖον ἐφέρομεν ἀπὸ τὴν Νέαν Ὑόρκην.
Ὁ Δρ. Σὰμ Τσέκουας ἀγωνίζεται ἐπὶ δεκαετίας διὰ τὴν διάδοσιν καὶ ἐπικράτησιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ εἶναι διαπρύσιος πρέσβυς καὶ ἀπόστολος τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων. Τὸν ἐβραβεύσαμε, διὰ νὰ διατρανώσωμεν τὴν σθεναρὰν ἀντίθεσίν μας πρὸς ἐκείνους τοὺς ἐθνοπατέρας καὶ ταγοὺς τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἢ ἐμμέσως κόπτονται διὰ τὴν πλήρη καταστροφὴν τῆς ἀνεκτιμήτου γλώσσης μας.
Δι᾿ αὐτοὺς πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν τοὺς στίχους τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ: «Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας», διὰ νὰ μὴ παραστῇ ἡ ἀνάγκη ἀργότερον νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὸν στίχον τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ: «Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα»…

Τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανίαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων, ἀνηρτήσαμε καὶ ἀναμνηστικὴν στήλην διὰ τὸν ἀείμνηστον καὶ ἀνεπανάληπτον Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν πρὸς τὸν ἰατρόν του, ποὺ τοῦ ὑπεδείκνυε νὰ αὐξήσῃ τὴν τροφήν του διὰ λόγους ὑγείας:
«Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω εἰς τὸν ἑαυτόν μου νὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου, ἀλλὰ μόνον τότε, ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕν Ἑλληνόπουλον, ποὺ νὰ πεινᾶ…».
Συγκρίνατε τοὺς σημερινοὺς ἰθύνοντας.
Τὰ συμπεράσματα δικά σας.

14. Τῆς Λερναίας Ὕδρας τῆς ἀστυφιλίας καὶ πολλῶν ἄλλων κοινωνικῶν πληγῶν, αἱ κεφαλαὶ πολλαπλασιάζονται καθημερινῶς. Χρειάζονται πολλοὶ Ἡρακλεῖδες διὰ νὰ προλαβαίνουν νὰ κόβουν τὰς πολλαπλασιαζομένας κεφαλὰς καὶ πάρα πολλοὶ Ἰόλαοι νὰ καυτηριάζουν ἀστραπιαίως τὰς τομάς, διὰ νὰ μὴ προλαμβάνουν καὶ πολλαπλασιάζονται. . .

15. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ὅλοι ἡμεῖς, ποὺ ἔχομεν συγκεντρωθῆ ἐδῶ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ φιλοξένου Πολεμικοῦ Μουσείου, νὰ ἀναλάβωμεν τὰς εὐθύνας μας καὶ ρόλους Ἡρακλέους καὶ Ἰολάου. Ὅλοι οἱ ἀνώμαλοι, αἱ παλλακίδες, οἱ μαρξιστές, οἱ μασῶνοι καὶ ἐν γένει οἱ καταλυτικῶς δρῶντες εἰς τὴν κοινωνίαν ἔχουν τρομερὰν ἀλληλεγγύην μεταξύ των καὶ δημιουργοῦν ἀδιαρρήκτους ἁλυσίδας.
Αἱ ἁλυσίδες αὐταὶ ἑνώνονται καὶ περισφίγγουν τοὺς ἀδυνάμους καὶ τοὺς ἀνισχύρους ἀφαντάστως μέχρι ἀσφυξίας. Τοιουτοτρόπως τὸ καλὸν συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴν πρόοδον, τὸ δὲ κακὸν πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴν τοιαύτην . . .
Ἐπιβάλλεται ὅλοι ἡμεῖς, ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὑγιεῖς ἰδέας καὶ ἀρχὰς διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὴν Πατρίδα μας, νὰ ἑνωθῶμεν καὶ νὰ παύσωμεν νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τὸ «ἐγὼ Παύλου, …ἐγὼ Ἀπολλώ,… ἐγὼ Χριστοῦ…».
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει. Νὰ ἀντιπαρατάξωμεν σθεναρῶς ὠργανωμένην ἀντίδρασιν ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον νὰ ἀναχαιτίσωμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ κατατροπώσωμεν τὸ κακόν. Πρέπει, κατὰ τὸν σοφὸν Σειράχ, πάντοτε νὰ ἀγωνιζόμεθα σθεναρῶς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶναι συναντιλήπτωρ μας.

16. Ἐπιβάλλεται νὰ παύσωμεν νὰ ἀδιαφορῶμεν, ὅταν βλέπωμεν τὸν διπλανόν μας νὰ ὑποφέρῃ μὲ οἱονδήποτε τρόπον. Ἐνῷ τὸ μαρτύριον τῶν Ἁγίων καὶ Νεομαρτύρων τῆς Ὀρθοδοξίας μας εἶχε μικρὰν διάρκειαν, σήμερον τὰ μαρτύρια τῶν εὐλαβῶν καὶ ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν εἶναι παρατεταμένα καὶ διαρκῆ. Τότε ὅμως οἱ ἐνσυνείδητοι Χριστιανοὶ εἶχον τρομερὰν ἀλληλεγγύην μεταξύ των καὶ συνεμαρτύρουν. Σήμερον δυστυχῶς αὐτὸ δὲν ὑπάρχει, διότι ἡ ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία μᾶς ἔχουν μετατρέψει εἰς «Χριστιανοὺς ἀχρίστιανους» ἀνασταυροῦντας τὸν Χριστόν καὶ ἐπικρατεῖ τὸ σατανικὸν φληνάφημα: «ὠχ βρὲ ἀδελφέ, ἐσὺ θὰ βγάλῃς τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα».

17. Αὐτὸς ὁ «ὠχαδελφισμός» ἀποτελεῖ τήν «ἀχίλλειον πτέρναν» τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρεπείας, τῆς εὐποιΐας, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς κοινωνικῆς γαλήνης, τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς εἰρήνης, τῆς καθόλου πραγματικῆς δημοκρατίας . . .
Καὶ δι᾿ αὐτό, ἰδοὺ τὸ σημερινὸν ἀποτέλεσμα καὶ κατάντημα . . .

18. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι, ὅταν καίωνται αἱ καλύβαι καὶ τὰ χαμόσπιτα τῶν γειτόνων μας, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λέγωμεν «ἐγὼ συνεχίζω νὰ πραγματοποιῶ τὴν ἔμπνευσίν μου καὶ ὁλοκληρώνω τὴν ἀρίστην ζωγραφιάν», διότι κινδυνεύομεν νὰ καῇ ὄχι μόνον καὶ τὸ παλάτι τὸ ἰδικόν μας, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι μὲ τὰς ὑπερόχους ζωγραφιάς μας…

19. Μόνον ἐὰν δημιουργήσωμεν ἕνα ἀδιάρρηκτον πυρῆνα καὶ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας τό: «οὐκ ἐᾷ ἡμᾶς καθεύδειν τὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἰδεχθέστατον ἔργον καὶ τρόπαιον» καὶ μόνον ἐὰν ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, ἐπικαλούμενοι τὸ θεῖον ἔλεος, θὰ δυνηθῶμεν νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν, εἰς τὸν ὁποῖον μᾶς ὡδήγησαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

20. Οὐδεμία ἀλλαγὴ θὰ ἐπιτευχθῇ, ἐὰν ἡμεῖς δὲν παύσωμεν νὰ εἴμεθα φιλοτομαρισταί, ἰδιοτελεῖς, «βολευτάκηδες καὶ καλοπερασάκηδες».
21. Διότι οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες ἀδιαφοροῦν διὰ τὸν Λαόν. Χαρίζουν εἰς τοὺς νομίμους «λήσταρχους» τραπεζίτας τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρέως φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔναντι τῶν θαλασσοδανείων, ποὺ συνῆψαν αἱ Τράπεζαι μὲ τὰ κόμματα. Δωρήζουν ἐπίσης πανάκριβα «φιλέτα» γῆς (π.χ. τὸ Ἑλληνικόν) ἔναντι πινακίου φακῆς . . .
Ἀνεξαρτήτως τιμήματος, ἄλλο εἶναι νὰ πωλῇς ὑπηρεσίας, ἄλλο νὰ ζητῇς ἐπενδύσεις μὲ ἰσότιμον διάλογον διὰ συνεργασίαν καὶ ἄλλο νὰ προσφέρῃς «γῆν καὶ ὕδωρ». . .

22. Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα ὠφέλη τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλων τῶν Ἑλλήνων (πλὴν τῶν μεγαλοεργολάβων, μεγαλοεκδοτῶν καὶ μεγαλοκαναλαρχῶν) εἶναι ἡ ἐπαναδημιουργία καὶ ἡ ἐπανίδρυσις τῆς γνωστοτάτης ΜΟΜΑ ἀπὸ τὴν κεντρικὴν ἕνωσιν Δήμων Ἑλλάδος, τὸν ΟΑΕΔ καὶ τὸν ΟΓΑ, διὰ νὰ ἔχωμεν καὶ πάλιν ἄριστα ἔργα, πάμφθηνα καὶ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὰς ληστρικὰς ἑταιρείας τῶν μεγαλοεργολάβων, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐργάζονται ὑπὲρ πατρίδος ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς «πάρτης» των. . .

23. Ἔτσι προκύπτει καὶ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα. Ἀντὶ νὰ καταργήσουν τὰς δημοσίᾳ δαπάνῃ ἐκτρώσεις, γεγονὸς τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι μία πολὺ μεγάλη πόλις πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀνθρώπων σφαγιάζεται κατ᾿ ἔτος ἀπὸ τούς «χασάπηδες» μαιευ­τῆ­ρας, ἐπέβαλον οἱ ἀναίσχυντοι κυβερνῆται – πειθήνια καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων – καὶ τὸ τεκμήριον τέκνων . . .

24. Μήπως δὲ πρέπει νὰ προβληματισθῶμεν ὅτι εἶναι μἰα ἀλήθεια αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅτι δηλαδὴ οἱ 500 «γνωστοί – ἄγνωστοι, μπαχαλάκηδες» εἶναι ὄργανα τοῦ παρακράτους, ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες, διότι οὕτω τοὺς βολεύει;

Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐπὶ 40 ἔτη ἕνα ὠργανωμένον κράτος μὲ πολλὰς δεκάδας χιλιάδων ἀστυνομικῶν καὶ ἀπείρους ἄλλας ὑπηρεσίας, νὰ μὴ εἶναι εἰς θέσιν νὰ τοὺς ἐντοπίσῃ καὶ νὰ τοὺς ἐξουδετερώσῃ;
Διὰ τοὺς λόγους αὐτούς, οἱ φορεῖς μας κατ᾿ ἔτος βραβεύουν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνο οἱ καταλυτικῶς δρῶντες.

25. Μέχρι τώρα ἔχομεν βραβεύσει πληθώραν τέτοιων προσωπικοτήτων, ὡς π.χ. :
τὸν Πατριάρχην Βελιγραδίου κυρὸν Παῦλον,
τὸν πιστὸν μαθητὴν τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς Σεβασμιώτατον Κοσσυφοπεδίου κ. Ἀρτέμιον,
τοὺς διαπρεπεῖς Καθηγητὰς Γεώργιον Δαΐκον, Παῦλον Τούτουζαν, ἀείμνηστον Γεώργιον Δασκαρόλην,
τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος ἀντεστάθη σθεναρῶς εἰς τὰς πιέσεις, ποὺ ὑφίστατο ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ἀνθέλληνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἕλληνας ἐπισήμους. . . ,
τὸν ἀνεπανάληπτον ἐθνικὸν καὶ θρησκευτικὸν ἄνδρα τῆς ἐποχῆς μας θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ὁ ὁποῖος ἀκόμη καὶ τοὺς ἀθιγγάνους τῆς περιοχῆς Φλωρίνης τοὺς μετέτρεψεν εἰς πρότυπα τάξεως καὶ καθαριότητος, εὐπρεπείας καὶ εὐποΐας, ἐνῷ εἰς πάρα πολλὰ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ἀκόμη καὶ Ἕλληνες ζοῦν καὶ συμπεριφέρονται χειρότερα ἀπὸ τοὺς Ρομά. Σήμερον δέ, ἄν τυγχάνῃ κανεὶς νὰ ὁμολογῇ ὅτι εἶναι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος ἢ μὲ ἑλληνικὴν συνείδησιν, ὡς π.χ. ἡ Ρομὰ Πομάκα Σαμπιχὰ Σουλεϊμάν, ἀποπέμπεται καὶ περιθωριοποιείται . . .
Ἐβραβεύσαμεν καὶ τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας Νικόλαον Ψαρουδάκην, ὁ ὁποῖος ἦτο εἷς ἀπὸ τοὺς ἐλαχίστους πραγματικοὺς ἀντιστασιακούς. Οἱ περισσότεροι ὅσων ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπῆρξαν ἀντιστασιακοὶ ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἀριβίσται καὶ ἀναξίως ἀνεδείχθησαν. Ἐσχημάτιζον «κλίκες» 5, 10 ἢ 20 ὁμάδων καὶ ἐμαρτύρουν ὁ ἕνας διὰ τὸν ἄλλον ὅτι δῆθεν ἦταν ἀντιστασιακοί, ἐνῷ ἦσαν στυλοβάται καὶ ἄριστοι συνεργάται τῶν χουντικῶν. Οὕτω κατώρθωσαν νὰ ἀναρριχηθοῦν, μὲ τὰς δῆθεν ἀντιστασιακάς των δράσεις. Ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης ἦτο καὶ παρέμεινεν ἰδεολόγος ἀγωνιστὴς καὶ διὰ τοῦτο αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἐδηλητηρίασαν εἰς ἕνα βράδυ καὶ τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐπέθαναν καὶ ὁ ἴδιος ἐφυλακίσθη ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν…
Δὲν ἀρκεῖ ὅμως μόνον ἡ βράβευσις. Χρειαζόμεθα νέας ἀποτελεσματικὰς δράσεις χρηστῶν ἀποτελεσμάτων. Ἀναμένομεν ἰδέας καὶ προτάσεις σας.

26. Ἕν ἀπερίγραπτον μαρτύριον ὅλων τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων προσφάτως ἦτο καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ἐκλογῶν … Ἄνω τοῦ 50% δὲν προσῆλθεν κἄν εἰς τὴν κάλπην ἢ ἔρριξεν λευκὸν καὶ ἄκυρον καὶ τὸ ὑπόλοιπον περίπου 50% δὲν ἐψήφισεν αὐτούς, ποὺ πιστεύει, ποὺ λαχταρᾶ, ποὺ ἀγαπᾶ, ποὺ λατρεύει, ἀλλὰ ἔκανεν ἀβαρία εἰς τὴν συνείδησίν του καὶ ἐψήφισεν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, αὐτοὺς ποὺ ἀηδιάζει, ἀπὸ φόβον νὰ μὴ ἔλθουν οἱ ἄλλοι.

27. Ἔχοντες μεγίστην κατανόησιν διὰ τοὺς συνδιοργανωτάς, διὰ τὴν παρουσίασιν τοῦ πολυτιμοτάτου πονήματος τοῦ σεβαστοῦ ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικοπούλου «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα», ποὺ θὰ ἀκολουθήσῃ, ἐπιθυμῶ τουλάχιστον τὰ ¾ τοῦ χρόνου νὰ μείνουν διὰ τοὺς σπουδαιοτάτους ὁμιλητὰς καὶ δὲν θὰ ἀναφερθῶ περαιτέρω εἰς τοὺς σκοπούς, δράσεις καὶ προοπτικὰς τῶν διαφόρων φορέων μας.
Θὰ σᾶς ἀνακοινώσω μόνον ὀλίγα διὰ τὸ σπουδαιότατον θέμα τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ εἶναι ἡ θερμὴ προσευχὴ καὶ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου Ἰωάννου Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ ὄχι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου, ὅπως μὲ τὰ σατανικὰ φληναφήματα μᾶς λασπολογοῦν…
Ὁ θούριος τῶν θυσιασθέντων αὐτῶν προγόνων μας ἦτο:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἐὰν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τί μὲ ὠφελεῖ καὶ ἐὰν ζήσω;».
Μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας τὸ ἀπόφθεγμά των ἦτο:
«Ἐλευθερία ἤ θάνατος»…

31. Ἡ ἁμαρτωλοτάτη Πολιτεία ἔχει κατασπαταλήσει ἑκατοντάδας τρισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ εὐτελῆ ἔργα, διά «βόλευμα» τῶν ἰδίων καὶ τῶν «ἡμετέρων», διά «λαδώματα» κ.λ.π. καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισεν ἀμύθητον περιουσίαν, ἀλλὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἐπὶ 185 ἔτη ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη, ὅπως ἡ κειμένη Νομοθεσία ἐπιβάλλει.
Διὰ νὰ δικαιολογήσουν δὲ τὴν ἐγκληματικήν των ἀβελτηρίαν λασπολογοῦν καὶ διασύρουν τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅτι εἶναι, δῆθεν, τὸ Τάμα τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου. Δυστυχῶς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ἴσως πλέουν καὶ τινὲς μεγαλόσχημοι κληρικοί, φάσκοντες, ἀντιφάσκοντες, ἀγνοοῦντες πληθώραν γραφικῶν χωρίων.

Οἱ ἰθύνοντες συνεχῶς μᾶς ἐμπαίζουν ἀνερυθριάστως ἐπαναλαμβάνοντες τὰς αἰσχίστους δικαιολογίας των : «Τώρα εἶναι ἀκατάλληλος ἡ ἐποχή. Τὴν ἑπομένην τῶν διακοπῶν, τῶν ἑορτῶν ἢ τῶν ἐκλογῶν θὰ τακτοποιηθῇ ὁπωσδήποτε τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…».
Γνωρίζουν ὅτι τὸ «νόμιμον», ὅταν δὲν εἶναι ἠθικὸν καὶ δίκαιον, εἶναι ἄδικον, πολὺ βαρύ, δυσβάστακτον;

32. Ἐκτενέστατα περὶ αὐτῶν δύνασθε νὰ ἰδῆτε εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», εἰς τὴν Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

33. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὲς μνημεῖον δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης, παρακλήσεως καὶ λατρείας πρὸς τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν.

34. Δυστυχῶς οἱ διάδοχοι τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου Ἰ. Καποδιστρίου ὑπῆρξαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νάνοι, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀδιαφόρησαν παντελῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀπαθῶς θεωμένων τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα – τέρατα καὶ σημεῖα…

35. Κατὰ κόρον ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ ἐπαναλαμβάνομεν καὶ σήμερον ὅτι οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἀπαλλάσσονται ὑφ᾿ ἡμῶν καὶ δὲν ζητοῦμεν νὰ δώσουν οὔτε ἕν Εὐρὼ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως:
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.
Πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῇ νομοθετικῶς πάραυτα δεσπόζουσα καὶ περίοπτος θέσις!
Δὲν παύoμεν νὰ βροντοφωνῶμεν: ἔχετε τὴν ἱερὰν ὑποχρέωσιν νὰ ὑπερασπισθῆτε τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν, τὸν Κολοκοτρώνην, τὸν Καποδίστριαν καὶ τοὺς ἀγωνιστὰς τοῦ ΄21, συνεπῶς καὶ τὸ ΤΑΜΑ αὐτῶν τῶν Ἀγωνιστῶν.

36. Διαθέτω ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὰ τεράστια ποσὰ διὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον θὰ τὰ δώσωμεν ἡμεῖς, μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν, χ ω ρ ὶ ς θαλασσοδάνεια…

37. Βεβαίως ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδους ἐξέδωσεν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν μὲ σαφεστάτην διατύπωσιν, ὅτι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25ην Μαρτίου 2021 κατὰ τὴν 200ὴν Πανηγυρικὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγῶνος.
Ὅμως ποῦ καὶ πῶς, οὐδὲν τὸ συγκεκριμένον ἀναφέρει.
Δυστυχῶς ἤδη παρῆλθον 23 μῆνες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὥρισεν ἁπλῶς μίαν Ἐπιτροπὴν τὸν Αὔγουστον τοῦ 2012, ἡ ὁποία ὅμως δὲν συνῆλθεν οὔτε κἄν ἅπαξ ἕως σήμερον…

38. Ὅπως ἡ Πολιτεία ἔδωσεν τὸ πανάκριβον τεράστιον «φιλέτο» τοῦ τέως Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου (Νόμος 3785 ΦΕΚ 138 Α/ 7.8.2009), ὁμοίως πρέπει νὰ παραχωρήσῃ νομοθετικῶς ἡ Πολιτεία εἰς τό «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» καὶ εἰς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν πενήντα (50) στρεμμάτων εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος τῶν Ἀθηνῶν, ἤ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ τὸ ἀπαίσιον σκάμμα, τὰ πρώην Ἀσβεστάδικα, εἰς τὴν κορυφὴν τῶν ἐπονομαζομένων «Τουρκοβουνίων» μεταξὺ τῶν Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου διὰ εἰδικὸν κοινωφελῆ σκοπόν, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον θὰ κοστίσῃ πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι θὰ κοστίσῃ εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται καὶ αἱ θερμαὶ εἰσηγήσεις τῶν Δήμων Ἀθηναίων, Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου, προκειμένου ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ δεόντως.

39. Ὁ Ναὸς πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὴς καὶ μοναδικός. Ἕνα φανταστικὸν σχέδιον μοιράζομεν εἰς τὴν εἴσοδον… Τὸν τελικὸν λόγον τὸν ἔχουν οἱ ἀρχιτέκτονες καὶ οἱ μηχανικοὶ καὶ ἡ ἀρμοδία Ἐπιτροπὴ τοῦ Σωματείου.

40. Διὰ ἕνα τόσο μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν περαιτέρω…

42. Φρονοῦμεν ὅτι πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀλλάξωμεν τακτικήν. Εἰς τοὺς πεινασμένους «δὲν πρέπει νὰ προσφέρωμεν ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνωμεν-βοηθῶμεν νὰ ψαρεύουν». Δηλαδὴ νὰ γίνωνται ἔργα, νὰ παράγεται πλοῦτος καὶ νὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι ἀξιοπρεπῶς τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των. Πρῶτα δικαιοσύνη (ἐργασία δι᾿ ὅλους) καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

43. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους :

Α. Θὰ δημιουργηθοῦν πολλαὶ θέσεις ἐργασίας καὶ χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των,

Β. Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφοραί, διὰ νὰ ἔχουν καὶ μελλοντικῶς οἱ ἐργαζόμενοι ἐλπίδας νὰ λαμβάνουν συντάξεις.

Διότι τώρα, δυστυχῶς, Ἕλληνες ἐκτὸς Ἑλλάδος παραμένουν ὑπόδουλοι ζητοῦντες δικαιώματα καὶ ἐλευθερίαν.
Ἕλληνες ἐντὸς τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄνεργοι, ἄστεγοι, ἀνειδίκευτοι, ζητοῦν ἐργασίαν, στέγην, κατάρτισιν…

47. Οὐδεὶς ἐκ τῶν διαχειριστῶν θὰ βολευθῇ μὲ παχυλοὺς μισθοὺς καὶ ἀποζημιώσεις. Ὅλοι θὰ εἶναι ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι – ἄμισθοι.

48. Ἄς γίνῃ σήμερον ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀγῶνος ὅλων τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν πραγματοποίησιν τὸ ΤΑΜΑΤΟΣ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Διότι ἡ Ἐλευθερία κατακτᾶται μόνον μὲ ἀγῶνας, ὅπως καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς Διονύσιος Σολωμὸς ἀναφέρει: Ἀπ᾿ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά.

49. Προσκαλοῦνται ὅλοι νὰ ἐνστερνισθοῦν τὸ μεγαλόπνοον αὐτὸ ὅραμα τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Νὰ ἐπιβάλωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ προβοῦν ἐπὶ τέλους εἰς τὰς ἀπαιτουμένας Νομοθετικὰς ρυθμίσεις πάραυτα, οὕτως ὥστε νὰ πραγματοποιηθῇ μία ἱερὰ ὑπόσχεσις ἀλλὰ καὶ μία πολὺ μεγάλη ἐπένδυσις καὶ νὰ ἀρχίσωμεν ἀμέσως, ἐντὸς τοῦ θέρους 2014 νὰ οἰκοδομῶμεν μίαν νέαν «Ἁγίαν Σοφίαν» μετὰ τῶν προσκτισμάτων της.
Ἤδη παρῆλθον ἐγκληματικῶς ἕξ (6) ἔτη, λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ ἰθύνοντες μᾶς ἐνέπαιζαν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως. . . Ὅλοι ἡμεῖς, ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἀκραιφνεῖς ὀρθοδόξους καὶ ἐθνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς, ἄς φαντασθῶμεν ὅτι εἴμεθα εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν. Ἀπὸ τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον ἄς κηρύξωμεν μίαν εἰρηνικὴν ἐπανάστασιν καὶ νὰ βροντοφωνήσωμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας πρὸς τοὺς ἰθύνοντας: «δὲν πάει ἄλλο, ἀρκετὰ μᾶς ἔχετε καταπροδώσει, ἐκμεταλλευθῆ καὶ ἀπογοητεύσει»…
Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν θὰ ἀγωνιζόμεθα, διὰ τὴν ἀνατροπὴν τῆς φαυλότητος καὶ τῆς ἀναισχυντίας. Ὄχι ἄλλη καθυστέρησις εἰς τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.

50. Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ ἐπὶ τέλους αἱ θερμαὶ προσευχαὶ ὅλων σας ἔπιασαν, ἡμεῖς μὲν νὰ μὴ ἀποκαδριωθῶμεν, ὁ δὲ Μακαριώτατος μᾶς ἐκάλεσεν τὴν 27.5.2014 καὶ μᾶς ἐδήλωσεν ὅτι ἀποδέχεται ἐμπράκτως τὴν πρότασίν μας, τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ εἶναι εἰς «γοῦβες» ἢ «μπλεγμένα» οἰκόπεδα, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἄμεσα εἰς τά «κατσάβραχα» τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἢ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ εἰς τὰ Ἀσβεστάδικα τοῦ Γαλατσίου. Ἄς ἐλπίσωμεν ὅτι δὲν θὰ ἔχωμεν ἄλλας καθυστερήσεις.

51. Πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν ὡς ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὰ παλικάρια του ἦτο ἀδύνατον νὰ λύσουν τὸν Γόρδιον Δεσμόν, τοὺς ἐδίδαξεν καὶ διδάσκει καὶ ἡμᾶς: «ὅσα δὲν λύονται κόπτονται».

52. Τὸ σήμερον εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ αὔριον μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ Ἀντικειμένου ἡμῶν.

53. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἀπὸ 8.6.2012 Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὴν 25ην Μαρτίου τοῦ 2021 νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

54. Εἶναι μέγιστον αἶσχος οἱ πάντες νὰ κόπτωνται διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, π.χ. κατὰ τὸν Δήμαρχον Ἀθηναίων καὶ τὸν ἀπερχόμενον Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, εἰς κάθε δημοτικὸν διαμέρισμα Ἀθηνῶν νὰ ὑπάρχῃ ἕνα μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ ἀπὸ ἕνα εἰς ὅλας τὰς ἄλλας πόλεις…
Μὲ αὐτὰς τὰς βιομηχανίας «καμικάζι» ἀναγνωρίζουν de facto οἱ ἀνθέλληνες αὐτοὶ πολιτικοὶ μουσουλμανικὰς μειονότητας εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, δηλαδὴ νὰ μουσουλμανοποιήσουν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ μελλοντικῶς τὰ Χριστιανόπουλα νὰ ἔχουν ὁδομαχίας μὲ αὐτοὺς τοὺς ἀδιστάκτους…

55. Τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος ἔχει χρήματα ὄχι μόνον διὰ τὰ γήπεδα, ὅπου προσέρχονται, ἀφιονίζονται καὶ ἐκτονώνονται αἱ λαϊκαὶ μάζαι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη. . .

57. Ἀς ἀγωνισθῶμεν ἀμέσως ὅλοι μαζί, διὰ νὰ προβάλλωμεν τὸ μεγάλον «ρεῦμα», ποὺ ἔχομεν ἀπὸ ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας καὶ φιλέλληνας Ὀρθοδόξους.
Μόνον ὅταν οἱ Ἕλληνες εἶναι ἡνωμένοι καὶ Φιλέλληνες συνυπάρχουν, τότε ὁ Ἑλληνισμὸς φέρει μεγάλας νίκας. Αὐτὸ διδάσκει ἡ ἱστορία μας. Προσοχή, αἱ μάχαι κερδίζονται πρὶν δοθοῦν. Προλάβατε!!!…

60. Εὐελπιστοῦμεν τὴν ἑπομένην συγκέντρωσίν μας, διὰ νὰ χωρέσουν ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, νὰ τὴν πραγματοποιήσωμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, φυσικὰ καὶ μὲ τὴν συνδρομὴν τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τὸ Καλλιμάρμαρον Στάδιον.
Σᾶς εὐχαριστῶ διὰ τὴν ὑπομονήν καὶ κατανόησιν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *