ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 59-ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑΝ ΑΠΗΥΘΥΝΘΗΜΕΝ ΜΕ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Ἀξιότιμον Κύριον Ἀντώνιον Σαμαράν,
Πρόεδρον Κυβερνήσεως

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 56/20.5.2014 Γ.Ι.

Ἀγαπητὲ κ. Πρωθυπουργέ,

Χριστὸς Ἀνέστη. Εἴθε ὁ Δομήτωρ καὶ Ἀναστὰς Χριστὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ ἔχωμεν ψυχικὴν γαλήνην καὶ ἀμέριστον ἀγάπην πρὸς τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἐκκλησίαν μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.
1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν μέχρι τοῦδε ἐγγράφων μας ὑπ᾿ ἀριθμ. 93/5.3.2014, 636/20.6.2013, 185/6.3.2013, 13/17.1.2013 πρὸς ὑμᾶς, ὑπ᾿ ἀριθμ. 134/19.3.2013, 235/1.5.2014 πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Ἐπικρατείας κ. Δημήτριον Σταμάτην, πρὸς τὸν Γενικὸν Γραμματέα κ. Κων/νον Μπούραν, τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν, τὸν Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν καὶ τῶν ἑκατοντάδων τηλεφωνημάτων, ποὺ ἔχομεν κάμει πρὸς τὸ γραφεῖον σας, τὸν κ. Σταμάτην, τὸν κ. Mπούραν καὶ τοὺς συνεργάτας σας, σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ὑστάτην ἔκκλησίν μας ἀπὸ 19.5.2014 πρὸς ὅλους τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας νὰ προσέλθουν οἱ πάντες εἰς τὰς κάλπας καὶ νὰ μὴ προσέρχωνται μόνον οἱ ὠργανωμένοι μαρξίζοντες, σοσιαλίζοντες καὶ χαοτικοὶ καὶ ἐκλέγονται μὲ σχετικὴν πλειοψηφίαν ἐκ τῶν 50 ἢ 60 % ψηφισάντων.
2. Οἱ ἀναρτήσεις μας εἰς τὴν ἔγκυρον καὶ σοβαρὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr εἶναι τόσον δυναμικαὶ καὶ ἀναμεταδίδονται ἀπὸ ἑκατοντάδας ἄλλας ἱστοσελίδας τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐγὼ εἶμαι ἄγνωστος εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, πλὴν ὅμως εἶμαι εἷς πολὺ μεγάλος ἀνιδιοτελὴς ἀγωνιστής. Ἀπὸ 10 ἐτῶν ἐπρομήθευον 350 φαρμακεῖα εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς μεταφέρων μέχρι 50 κιλὰ ἕως καὶ τὴν 20ην ὥραν. Ἀπὸ τὴν 20ην βραδινὴν μέχρι τὸ μεσονύκτιον ἐφοίτων εἰς τὸ νυκτερινὸν Γυμνάσιον καὶ μετὰ ἐπρομήθευον τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα μέχρι τὸ πρωί.
3. Εἰς τὴν Γερμανίαν ἐσπούδαζον ἐργαζόμενος. Μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας κατώρθωσα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐδημιούργησα μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητον περιουσίαν, τὴν ὁποίαν διαθέτω διὰ τὸ κοινὸν καλόν, διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
4. Μέχρι τοῦδε ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.
Ὁλόκληρος ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ τὰ ἑκατοντάδες «λαμόγια» τῶν Μ.Κ.Ο., ποὺ ἐφύτρωναν ἐπὶ Γεωργίου Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ ΣΙΑ ὡσὰν τὰ μανιτάρια, δὲν ἔχουν ἀποστείλει οὔτε τὸ 1/10 ἀπὸ ὅ,τι ἔχομεν κάνει ἡμεῖς, παρ᾿ ὅλον ὅτι αὐτοὶ ἔχουν σφετερισθῆ ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργίας, Πολιτισμοῦ καὶ λοιπά, ΔΕΚΟ καὶ λοιποὺς φορεῖς, ἐνῷ οἱ φορεῖς μας.
Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
δὲν ἔχουν λάβει ἔστω καὶ μίαν τρύπιαν δεκάραν.
5. Ἀπεναντίας παραγκωνιζόμεθα συστηματικῶς. Μᾶς στεροῦν τὴν ἰσονομίαν, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβάλλεται εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ καθόλου δημοκρατία εἰς «μπανανία». Εἰς μάτην διαμαρτυρόμεθα ἐπὶ 18 συναπτὰ ἔτη. Οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως…
6. Ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα καὶ θέλομεν νὰ παραμείνωμεν ἄγνωστοι εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, παρ᾿ ὅλον ὅτι μοχθοῦμεν ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ μεσονύκτιον συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως διὰ ἔργα εὐποιΐας.
7. Θέλομεν νὰ παραμείνωμεν ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανής, πλὴν ὅμως κινεῖ ὁλόκληρον τὸ σῶμα. Οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μας. Πρὸς τοῦτο δὲν ὠνόμασα τὸ Ἵδρυμά μου «Ἀναγνωστοπούλειον», ὅπως ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖται πατέρες μὲ συνεβούλευαν δι᾿ ἱστορικοὺς λόγους, ἀλλὰ πιστεύων εἰς τὰς αἰωνίους ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, τὸ ὠνόμασα Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
8. Τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἐκδίδομεν εἰς 50.000 ἀντίτυπα καὶ τὸ ἀποστέλλομεν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον δωρεὰν τριμηνιαίως, ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου καὶ ἑκατοντάδων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
9. Φειδόμενοι τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου σας, δὲν θέλομεν νὰ σᾶς ζαλίζωμεν μὲ τὰς ἑκατοντάδας ἐπιστολὰς ὅλων αὐτῶν τῶν προσωπικοτήτων καὶ συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν μόνον ἕνα μικρὸν σταχυολόγημα.
10. Κατ᾿ ἔτος βραβεύομεν ἥρωας καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶμεν πρότυπα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν μόνον οἱ φελλοί, αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς.
11. Κατ᾿ ἔτος ἐπίσης φέρνομεν ὀρφανὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν καὶ Ἑλληνόπαιδας ἀπὸ Γεωργίαν, Οὐκρανίαν, Σκόπια, Μολδαβίαν καὶ ἄλλας χώρας καὶ πασχίζομεν νὰ δημιουργῶμεν φιλέλληνας, διότι μόνον οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι μὲ τὴν συμπαράστασιν τῶν φιλελλήνων ἠμποροῦμεν νὰ κάνωμεν θαύματα.
12. Εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων ἔχομεν ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ. διὰ νὰ μὴ ἐρημωθῇ τελείως ἡ περιοχή, ἀλλὰ νὰ γίνῃ παλινόστησις. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν ἐνθύμιον ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Πνευματικοῦ Κέντρου, Λαογραφικοῦ Μουσείου, Ξενώνων, Τραπεζαρίας, Βιβλιοθήκης καὶ λοιπῶν χώρων, καθὼς ἐπίσης καὶ μίαν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου. Εὐελπιστοῦμεν προσεχῶς νὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν νὰ σᾶς φιλοξενήσωμεν καὶ εἰς τοὺς πλήρως ὠργανωμένους κοιτῶνας, νὰ κάνετε καὶ οἰκογενειακῶς διακοπὰς καὶ μὲ τοὺς συνεργάτας σας γεύματα ἐργασίας. Τὰ πλήρως ὠργανωμένα κτίριά μας εἶναι δωρεὰν εἰς τὴν διάθεσίν σας.
13. Τὴν 10.5.2014 ἀνηρτήσαμε ἐκεῖ τὰς ἀναμνηστικὰς στήλας μὲ τὰ ἑξῆς κείμενα:

Α) Διὰ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ καὶ τοὺς ἄλλους ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας :
Ἀθάνατοι μάρτυρες, ἥρωες τοῦ ’21.
Τὸ τάμα σας εἶναι καὶ δικό μας:
«Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

(πιστὸν ἀντίγραφον ἀναμνηστικῆς στήλης κατατεθείσης εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν τὴν 18.5.2013 κάτωθεν τοῦ ἱστορικοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821).

Β) Διὰ τὸν ἀείμνηστον καὶ ἀνεπανάληπτον Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖος ἀπήντησεν πρὸς τὸν ἰατρόν του, ποὺ τοῦ ὑπεδείκνυεν νὰ αὐξήσῃ τὴν τροφήν του διὰ λόγους ὑγείας :
«Οὐδέποτε θὰ ἐπιτρέψω
εἰς τὸν ἑαυτόν μου
νὰ βελτιώσω τὴν τροφήν μου,
ἀλλὰ μόνον τότε, ὅταν θὰ εἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕν Ἑλληνόπουλον, ποὺ νὰ πεινᾶ…».

Γ) Διὰ τὸν Πρόεδρον τῆς Γουατεμάλα κ. Otto Peres Molina, ὁ ὁποῖος πέρισυ, ἐνώπιον τῶν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ἀνεκήρυξεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα μὲ τὰ κατωτέρω λόγια:
«Σήμερα ὀνομάζομεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν
ὡς τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα
τῆς Γουατεμάλα καὶ
κηρύσσομεν εἰς τὸ ὄνομά Του ὅτι κάθε μία ἀπὸ τὰς γενεὰς τοῦ μέλλοντός μας
θὰ εἶναι γενεαί, ποὺ θὰ κατοικοῦν
εἰς μίαν εὐημεροῦσαν Γουατεμάλα».
14. Ἐπίσης τὴν 10.5.2014 ἐφέραμε τὸν διαπρύσιον πρέσβυν τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων ἀπὸ τὴν Νέαν Ὑόρκην Δρ. Σὰμ Τσέκουας, ὁ ὁποῖος ἐπὶ δεκαετίας ἀγωνίζεται διὰ τὴν διάδοσιν καὶ ἐπικράτησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, καὶ τὸν ἐβραβεύσαμεν εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὁ δὲ τοπικὸς Πρόεδρος καὶ ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων τὸν ἀνεκήρυξαν ἐπίτιμον δημότην.
15. Τὰ δύο κτίρια, ποὺ ἔχω εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τὸ Ψυχικόν, καθὼς καὶ οἰκόπεδα ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων εἰς τὴν Ἀττικήν, ὡς καὶ ὅλας τὰς ρευστὰς οἰκονομίας μου – καταθέσεις εἰς τὰ διάφορα πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, τὰ διαθέτω, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὡς «Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» θὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν χωρὶς νὰ ζητήσωμεν χρήματα ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅλα τὰ χρήματα θὰ τὰ δώσωμεν ἡμεῖς, μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν χ ω ρ ὶ ς θαλασσοδάνεια…
Ἀναλυτικώτερον ἴδετε εἰς τὸ συνημμένον ὑπόμνημα διὰ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
16. Ἐπίσης ἴδετε διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ συνημμένον τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθμ. 52 «Διακήρυξις τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
17. Τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν εἶναι σπουδαιότατον καὶ δὲν εἶναι ἠθικὸν ἐκ μέρους μας νὰ σᾶς καθυστερῶμεν μὲ λεπτομερείας. Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν, ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ μεσονύκτιον εἰς τὴν διάθεσίν σας, διὰ νὰ σᾶς ἀναπτύξωμεν διὰ 5 λεπτὰ τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ σᾶς παράσχωμεν προφορικῶς ὁποιανδήποτε ἄλλην διευκρίνισιν ὑμεῖς ἐπιθυμεῖτε.
Διὰ κατανόησίν σας θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων. Χαιρετίζομεν ὑμᾶς, τοὺς ἀγαπητοὺς οἰκείους σας, τὴν ἀγαπητὴν κ. Ἔλλην Σταματάκη καὶ λοιποὺς συνεργάτας σας καὶ διατελοῦμεν.

ΔΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1.Ὑστάτη ἔκκλησίς μας ἀπὸ 19.5.2014 πρὸς ὅλους τοὺς ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας νὰ προσέλθουν οἱ πάντες εἰς τὰς κάλπας.
2. Μικρὸν σταχυολόγημα μὲ ἐπιστολὰς προσωπικοτήτων, ποὺ ἐπαινοῦν τὸ ἔργον μας.
3.Ἐνθύμιον ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου
4. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου.
5.Ὑπόμνημα διὰ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν (Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους).
6. Διακήρυξις τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθμ. 52.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ,
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΝ

1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ θερμὴ ἐγκάρδιος προσευχὴ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πρὸς τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν νὰ τοὺς βοηθήσῃ νὰ ἀποτινάξουν τὸν βαρύτατον μωαμεθανικὸν ζυγὸν καὶ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν νὰ κτίσουν Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν νέαν Πρωτεύουσαν, τὴν Ἀθήνα. Οἱ ἥρωες αὐτοὶ ἐπολέμησαν μὲ ὑποτυπώδη ἐλαφρὸν ὁπλισμὸν καὶ μὲ βαρὺν ἐξοπλισμὸν τὴν ἀκράδαντον πίστιν των εἰς τὰς αἰωνίους ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας (Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν) χάρις εἰς τὰς ὁποίας κατωρθώσαμε ἀνὰ τὰς χιλιετίας νὰ διατηρήσωμεν τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ δέν ἐπολτοποιήθημεν – μετετράπημεν εἰς Γαλιλαίαν τῶν Ἐθνῶν…

2. Ἡ ἐν λόγῳ προσευχὴ καὶ ἱερὰ παρακαταθήκη ἐπεκυρώθη τὴν 31ην Ἰουλίου 1829 μὲ τὸ Η΄ ὁμόφωνον Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως, τὸ ὁποῖον ὑπέγραψεν ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας.
Ὁ θούριος τῶν θυσιασθέντων αὐτῶν προγόνων μας ἦτο: «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γιὰ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἐὰν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τί μὲ ὠφελεῖ καὶ ἐὰν ζήσω;».
Μέσα εἰς ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας τὸ ἀπόφθεγμά των ἦτο: «Ἐλευθερία ἢ θάνατος».

3. Μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838 ἔγινεν Νόμος τοῦ Κράτους, ἀλλὰ δυστυχῶς ἐπὶ 185 ἔτη δὲν ἐπραγματοποιήθη. Τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ρητῶς ὁρίζουν, ὅτι ἡ πραγματοποίησις τῆς ἱερᾶς αὐτῆς παρακαταθήκης εἶναι νὰ κτισθῇ Ναὸς εἰς τὴν νέαν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος, τὰς Ἀθήνας, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Λυτρωτοῦ τοῦ Γένους Σωτῆρος Χριστοῦ.

4. Καὶ ἐπὶ ἐποχῆς Ὄθωνος τὸ 1843 ἔγιναν προσπάθειαι καὶ πρὸς τοῦτο ἐδεσμεύθησαν αἱ περιοχαί:
α) ἀπὸ ὁδοῦ Ἀμερικῆς μέχρι Σίνα καὶ ἀπὸ Πανεπιστημίου ἕως Ἀκαδημίας,
β) γύρωθεν τῆς Πλατείας Ὁμονοίας,
γ) γύρωθεν τῆς Πλατείας Θεάτρου.
Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισεν νὰ κατασκευασθῇ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν ἐπ᾿ὀνόματι Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τὸ 1891 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἀλεξάνδρου Ζαΐμη δὲν ἐκαρποφόρησεν.
Τὸ 1910 ἡ προσπάθεια τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου ἐπίσης δὲν ἐκαρποφόρησεν.
Καὶ ἄλλαι προσπάθειαι ἐγένοντο ἐν τῷ μεταξὺ, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἐτελεσφόρησαν.

5. Ὁ χῶρος ὅμως δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν αὐτὰ καὶ ἄλλα ἀδιάσειστα ἱστορικὰ στοιχεῖα ἐδῶ· ὅλα τὰ ἔχομεν δημοσιεύσει εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν συνημμένην Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπου δύνασθε νὰ ἰδῆτε ἐκτενέστερον περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καθὼς καὶ εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

6. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπὲς μνημεῖον δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης, παρακλήσεως πρὸς τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν μὲ προβλεπομένας διαστάσεις Ναοῦ: μῆκος 85, πλάτος 45 μέτρα, μὲ κάτωθι δύο (2) αἰθούσας συναυλιῶν-πολλαπλῶν χρήσεων, 15 μέτρα ὕψος ἑκάστη, ὕψος κυρίου Ναοῦ 25 μέτρα, μὲ δύο (2) γυναικωνίτας, 6 μέτρα ἕκαστος, τροῦλλοι 23 μέτρα, συνολικὸν ὕψος τοῦ ὅλου κτίσματος 90 μέτρα.

7. Δυστυχῶς οἱ διάδοχοι τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου Ἰ. Καποδιστρίου, ὑπῆρξαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νάνοι, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ κατεσπατάλησαν καὶ ἐσφετερίσθησαν ἀμύθητα ποσὰ διὰ εὐτελῆ ἔργα, διά «βόλευμα» τῶν ἰδίων καὶ τῶν «ἡμετέρων», διά «λαδώματα» κ.λ.π. καὶ ἠδιαφόρησαν παντελῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀπαθῶς θεωμένων τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα – τέρατα καὶ σημεῖα …

8. Κατὰ κόρον ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ ἐπαναλαμβάνομεν καὶ εἰς ὑμᾶς ὅτι οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἀπαλλάσσονται ὑφ᾿ ἡμῶν καὶ δὲν ἀπαιτοῦμεν νὰ δώσουν οὔτε ἕνα Εὐρὼ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἀπαιτοῦμεν ὅμως:
ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα,
ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

9. Ἐγὼ διαθέτω ἁπαξάπαντα τὸν μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὰ τεράστια ποσὰ διὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τὰ δώσωμεν ἡμεῖς, μὲ πλήρη ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν χ ω ρ ὶ ς θαλασσοδάνεια…

10. Βέβαια ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέδωσεν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν μὲ σαφεστάτην διατύπωσιν ὅτι τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25ην Μαρτίου 2021 κατὰ τὴν 200ὴν Πανηγυρικὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μας ἀγῶνος.

Ὅμως ποῦ καὶ πῶς, οὐδὲν τὸ συγκεκριμένον ἀναφέρει.

Δυστυχῶς ἤδη παρῆλθον 23 μῆνες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὥρισεν ἁπλῶς μίαν Ἐπιτροπὴν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012, ἡ ὁποία ὅμως δὲν συνῆλθεν οὔτε κἄν ἅπαξ . . .

11. Ὅπως ἡ Πολιτεία ἔδωσεν τὸ πανάκριβον τεράστιον «φιλέτο» τοῦ τέως Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου (Νόμος 3785 ΦΕΚ 138 ΠΡΩΤΟ 7.8.2009), ὁμοίως πρέπει νὰ παραχωρήσῃ νομοθετικῶς ἡ Πολιτεία εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ εἰς τὸ Σωματεῖον Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν πενήντα (50) στρεμμάτων εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος τῶν Ἀθηνῶν, ἢ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ τὸ ἀπαίσιον σκάμμα, τὰ πρώην Ἀσβεστάδικα, εἰς τὴν κορυφὴν τῶν ἐπονομαζομένων «Τουρκοβουνίων» μεταξὺ τῶν Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου διὰ εἰδικὸν κοινωφελῆ σκοπόν, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐκεῖ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον θὰ κοστίσῃ πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι θὰ κοστίσῃ εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.

Πρὸς τοῦτο θὰ ἔχετε καὶ τὴν θερμὴν εἰσήγησιν τῶν Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικοῦ καὶ Γαλατσίου προκειμένου ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ δεόντως.

12. Διὰ ἕνα τόσον μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν περαιτέρω.

13. Ἡμεῖς διαθέτομεν τὰ πάντα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναφερθῆ οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά μας.

14. Μὲ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις ἔχομεν ἤδη ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη δραστηριοποιούμεθα εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν δυστυχῶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄδεια στομάχια. Φρονοῦμεν ὅμως ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξωμεν τακτικήν. Εἰς τοὺς πεινασμένους «δὲν πρέπει νὰ προσφέρωμεν ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μαθαίνωμεν νὰ ψαρεύουν καὶ νὰ τοὺς δίδωμεν καὶ τὰ ἀπαραίτητα ἁλιευτικά». Δηλαδὴ νὰ γίνωνται ἔργα, νὰ παράγεται πλοῦτος καὶ νὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι ἀξιοπρεπῶς τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

15. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρωτίστως θὰ ἀνορθωθῆ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῆ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

16. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν εἰς 50.000 παραλήπτας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου καὶ Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου, καθὼς καὶ ἑκατοντάδων ἄλλων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τὰ θέματα τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τὰ εὑρίσκουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τόσον πολὺ ἐνδιαφέροντα, ὥστε πολλὰς φορὰς τὰ διαβάζουν εἰς πολλοὺς κύκλους, εἰς Σχολεῖα, Ἐκκλησίας ἢ τὰ φωτοτυποῦν καὶ τὰ διανέμουν παντοῦ. Ἐπειδὴ τὰ 50.000 ἀντίτυπα ἐξαντλοῦνται τὴν πρώτην ἑβδομάδα, ἀναγκαζόμεθα καὶ τὰ ἐπανεκδίδωμεν ἢ τὰ ἀναρτῶμεν εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἀπὸ ἐκεῖ τὰ διαβάζουν δεκάδες χιλιάδες ἐπισκεπτῶν.

17. Τό «ρεῦμα» τῶν συνεργατῶν μας καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀντιληφθῆτε, ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴν καὶ λαμπρύνατε μὲ τὴν παρουσίαν σας τὴν ἐκδήλωσίν μας τὴν 31.3.2013 εἰς τὸ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ.

18. Εὐελπιστοῦμεν προσεχῶς, διὰ νὰ χωρέσουν ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς Ἕλληνες, τὴν ἑπόμενην συγκέντρωσίν μας νὰ τὴν πραγματοποιήσωμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ φυσικά, εἰς τὸ Καλλιμάρμαρον Στάδιον.

19. Πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν ὡς ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὰ παλικάρια του ἦτο ἀδύνατον νὰ λύσουν τὸν Γόρδιον Δεσμόν, τοὺς ἐδίδαξεν διὰ τοῦ παραδείγματος ὅτι μὲ τὸ σπαθί του τὸν ἔλυσεν (κόπτοντάς τον) μέσα εἰς ἐλάχιστον χρονικὸν διάστημα, διότι: «ὅσα δὲν λύονται κόπτονται».

20. Μόνον τοιουτοτρόπως ἠδυνήθη νὰ γίνῃ μέγας καὶ τρανός. Ἐὰν διακατείχετο ἀπὸ τὴν σημερινήν ἰδικήν μας νοοτροπίαν, θὰ ἦτο καὶ αὐτὸς σμικρότατος καὶ ἄσημος.

21. Τὸ σήμερον εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ αὔριον ἠμπορεῖ νὰ εἶναι καὶ τοῦ Διαβόλου. . .

22. Ἀποφανθῆτε τώρα, διὰ νὰ ἐπωφεληθῆτε καὶ τοῦ μεγάλου «ρεύματος», ποὺ ἔχομεν ἀπὸ ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας.

Εἶναι τὸ μόνον ἔργον, ποὺ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀναγέννησιν καὶ ἀναζωογόνησιν τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ μεγαλουργήσωμεν καὶ πάλιν, ἐφαρμοζομένων τῶν στίχων τοῦ ποιητοῦ: «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

23. Τολμήσατε νὰ μείνετε εἰς τὴν ἱστορίαν διὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον τοῦτο ἔργον.

24. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους :

Α. Θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν, εἰς τὸν ὁποῖον μᾶς ὡδήγησαν ἄφρονες ἰθύνοντες,

Β. Θὰ δημιουργηθοῦν πολλαὶ θέσεις ἐργασίας καὶ χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.

Γ. Εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρέουν εἰσφοραί, διὰ νὰ ἔχουν καὶ μελλοντικῶς οἱ ἐργαζόμενοι ἐλπίδας νὰ λαμβάνουν συντάξεις.

25. Σημειωτέον ὅτι ἡμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ εἴμεθα κενόδοξοι. Δὲν θὰ ὀνομάσωμεν τὸ μοναδικὸ αὐτὸ εἰς τὸν κόσμον ἐξαιρετικὸν πέριξ τοῦ Τάματος ἀλσύλλιον «Ἀναγνωστοπούλειον», ὅπως εἶναι τὸ Πάρκο – πρώην Ἱπποδρόμιον «Σταῦρος Νιάρχος», ἀλλὰ θὰ τὸ ὀνομάσωμεν «Ἐπίγειον Ἐδέμ».

26. Εἰς τὴν βορείαν, νοτίαν καὶ δυτικὴν πλευρὰ τῆς νέας «Ἁγίας Σοφίας» θὰ ὑπάρχῃ ὑπόστεγον βάθους 15 μέτρων ἑδραζόμενον ἐπὶ ἰωνικῶν κιόνων. Εἰς αὐτὰ τὰ ὑπόστεγα θὰ προσπαθήσωμεν νὰ συζεύξωμεν (παντρέψωμεν) τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸν πνεῦμα μὲ τὸ θεῖον πνεῦμα καὶ θὰ ζωγραφισθοῦν ὄχι μόνον ὁ Σωκράτης, Πλάτων, Ἀριστοτέλης καὶ λοιποὶ φιλόσοφοι, λυρικοὶ καὶ τραγικοί, ὄχι μόνον ὁ Ὅμηρος, ὁ Ξενοφῶν, ὁ Παυσανίας καὶ λοιποὶ ἱστορικοί, ὄχι μόνον ὁ Περικλῆς, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ Λεωνίδας, ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ Ἰουστινιανός, ὁ Κων/νος Παλαιολόγος, ὁ Καποδίστριας, ὄχι μόνον ὁ Ρήγας Φεραῖος, ὁ Σαμουήλ, ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Καραϊσκάκης, Ἀθανάσιος Διάκος, Παπαφλέσσας, Μπότσαρης, Μακρυγιάννης καὶ λοιποὶ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ καὶ παραστάσεις, ὡς π.χ. μάχαι Μαραθῶνος, Πλαταιῶν, Σαλαμῖνος, ἡ Ἅλωσις τῆς Κων/πόλεως, ἡ πολιορκία καὶ ἔξοδος Μεσολογγίου, ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου, ἡ καταστροφὴ τῆς Σμύρνης, ἡ γενοκτονία τῶν Ποντίων, ὁ ὅρκος τῶν μαχητῶν εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν, ἡ μάχη τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (τῶν λίγων καλογήρων καὶ πολεμιστῶν ἐναντίον τῆς στρατιᾶς τοῦ Ἰμπραήμ), τὸ ΟΧΙ τοῦ ΄40 καὶ πολλαὶ ἄλλαι ἀπελευθερωτικαὶ μάχαι κ.λ.π., κ.λ.π.

27. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ προσκτίσματά του δὲν θὰ συντηροῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν, οὔτε τὸ ἀναγκαῖον προσωπικὸν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν δημόσιον κορβανάν, ὅπως ἡ Λυρικὴ Σκηνὴ καὶ ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου.
Οὔτε θὰ στήσωμεν ἀγάλματά μας, ὅπως τὰ ἀγάλματα Νιάρχου. Οὔτε κἂν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας.

28. Ἀπεναντίας ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ 20 % τῶν καθαρῶν ἐσόδων θὰ πηγαίνουν εἰς τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν.
Ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ συντηροῦνται τὰ κτίρια, θὰ πληρώνεται τὸ ἀπαραίτητον προσωπικὸν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα θὰ δημιουργοῦνται κοινωφελῆ ἔργα, ὡς π.χ. Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα, Ἐκπαιδευτήρια καὶ λοιπαί «Βασιλειάδες». Οὐδεὶς ἐκ τῶν διαχειριστῶν θὰ βολευθῇ μὲ παχυλοὺς μισθοὺς καὶ ἀποζημιώσεις. Ὅλοι θὰ εἶναι ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι – ἄμισθοι.

29. Πρὸς τοῦτο θὰ σᾶς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες, ἐὰν ἐνστερνισθῆτε τὸ μεγαλόπνοον αὐτὸ ὅραμα τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας.
Νὰ γίνῃ ἡ ἀπαιτουμένη Νομοθετικὴ ρύθμισις πάραυτα, οὕτως ὥστε νὰ ὑλοποιηθῇ μία πολὺ μεγάλη ἐπένδυσις καὶ νὰ ἀρχίσωμεν ἀμέσως, ἐντὸς τοῦ θέρους 2014 νὰ οἰκοδομῶμεν μίαν νέαν «Ἁγίαν Σοφίαν» μετὰ τῶν προσκτισμάτων της.

30. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἀπὸ 8.6.2012 Ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «Τὴν 25ην Μαρτίου τοῦ 2021 νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *