ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (ἑορτάζει 22 Μαῒου) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων

1. Ἐκτὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Ἀμβροσίου θὰ συλλειτουργήσουν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται:
Σάμου καὶ Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος,
Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος,
Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ
καὶ δεκάδες κληρικοί, ὥστε ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις νὰ λάβῃ θρησκευτικὴν καὶ πολιτιστικὴν λαμπρότητα.
2. Ἔχουν προσκληθῆ νὰ προσέλθουν ὄχι μόνον οἱ ἰθύνοντες τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν.
3. Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, οἱ προσερχόμενοι διὰ πρώτην φορὰν καὶ οἱ δυνάμενοι νὰ βαδίσουν 250 μέτρα, ἠμποροῦν νὰ συμμετάσχουν εἰς μικρὰν λιτανείαν τῶν ἁγίων λειψάνων καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕως τὸ γενέθλιον αὐτοῦ οἴκημα.
4. Ἐλπίζομεν νὰ προσέλθῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Γουατεμάλα κ. Otto Peres Molina, ὁ ὁποῖος τὸ προηγουμένον ἔτος, ἐνώπιον τῆς συγκεντρώσεως τῶν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν καὶ ὅλων τῶν ἰθυνόντων τῆς Γουατεμάλα, ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ εἰς τὴν Γουατεμάλα, διὰ νὰ προσευχηθοῦν διὰ τὴν Εἰρήνην, ἀνεκήρυξεν τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς ἀρχηγὸν τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα (διὰ τὸν ὁποῖον ἐγράψαμε ἐκτενῶς εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμής» τεῦχος 57, σελ. 27). Τοῦτον θὰ βραβεύσωμεν τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων καὶ τοὺς λόγους του θὰ τοὺς ἀναρτήσωμεν εἰς μαρμαρίνην στήλην.
Μαρμαρίνην στήλην θὰ ἀναρτήσωμεν καὶ μὲ τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν τὸν ἀνθρωπισμὸν καὶ τὴν λιτότητα, ποὺ ἐστόλιζαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, τὸν ἀνεπανάληπτον Ἐθνάρχην – Κυβερνήτην, ἀείμνηστον Ἰωάννην Καποδίστριαν, πρότυπον Χριστιανοῦ ἀνθρώπου καὶ πολιτικοῦ. Αὐτόν «ἐφρόντισαν» οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους νὰ τὸν δολοφονήσουν ὀλίγον καιρὸν μετὰ τὴν ἐγκύκλιόν του ὅτι ἡ συμμετοχὴ δημοσίων ὑπαλλήλων εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις εἶναι ἀσυμβίβαστον. Ὁ φάκελλος τοῦ Κυβερνήτου δὲν ἤνοιξεν ἀκόμη καί, ὅπως ἀνεφέραμε καὶ εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμὴν τεῦχος 57, εἰς τὸν ἀγγλικὸν φάκελλον εὑρίσκεται καὶ ὁ ἑλληνικὸς φάκελλος …
Ἐπίσης εἰς μνήμην τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τὸ αἷμα των «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», θὰ ἀναρτήσωμεν ἀκριβὲς ἀντίγραφον τῆς μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, τὴν ὁποίαν ἀνηρτήσαμε τὴν 18.5.2013 κάτωθεν τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν.
5. Τέλος θὰ ἀναρτηθῇ ἀναμνηστικὴ στήλη μὲ τὴν ἀπάντησιν τοῦ μεγάλου Ἕλληνος πολιτικοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου πρὸς τοὺς Γερμανοὺς, ποὺ τὸν προέτρεπαν νὰ ἐπιτεθῶμεν ἐναντίον τῆς Σερβίας.
6. Θὰ προσέλθῃ ὁ Dr. Sam Checkwas, ὁ ὁποῖος ἐσπούδασεν ὀδοντιατρικὴν εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης καὶ ἐδῶ καὶ 24 ἔτη εἶναι ἀνὰ τὴν ὑφήλιον πρέσβυς καὶ ἀπόστολος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων, τὸν ὁποῖον καὶ θὰ βραβεύσωμεν.
7. Κύριος ὁμιλητὴς πρὸ τοῦ γεύματος θὰ εἶναι ὁ Dr. Sam Checkwas εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ μὲ θέμα: «Τὸ Ἀθάνατον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα».
8. Αἱ βραβεύσεις καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια ἀναμνηστικῶν στηλῶν θὰ λάβουν χώραν μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἀπὸ τὴν μικρὰν λιτανείαν καὶ πρὸ τοῦ «σπαρτιάτικου γεύματος», ὅπου ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαός, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτοι.
9. Κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν θὰ λάβουν χώραν δύο σημαντικαὶ ἐθνικαὶ – κοινωνικαὶ ἀνακοινώσεις:
α. Ἀνακήρυξις ἕδρας Παγκοσμίου Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης «Ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος» εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων.
β. Ἐτησία ἔκκλησις διὰ θεσμοθέτησιν ὑποτροφιῶν Ἀναργύρων Ἰατρῶν ὁμιλούντων τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν.
Λεπτομέρειαι θὰ ἀναφερθοῦν εἰς προσεχῆ τεύχη μας.
10. Καὶ ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατός μας κ. Ἀμβρόσιος ἀπέστειλεν σχετικὸν ἔγγραφον εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ζωντανὴν μετάδοσιν τῆς ἑορτῆς μας ἀπὸ τὴν Δημοσίαν Τηλεόρασιν, καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τὸν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ μεταδώσουν τὴν ὅλην ἑορτήν μας ζωντανά. Ἐλπίζομεν νὰ πραγματοποιηθοῦν.
11. Εὐτυχῶς, ποὺ ὑπάρχει καὶ ἡ Πειραϊκὴ Ἐκκλησία, ὅπου ὁ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ἐλπίζομεν καὶ ἐφέτος νὰ δώσῃ ἐντολὴν νὰ μεταδοθῇ ραδιοφωνικῶς καὶ τηλεοπτικῶς μέσῳ διαδικτύου ἡ ὅλη ἑορτή μας.
Τὸ ἴδιον εὐελπιστοῦμεν θὰ πράξουν καὶ οἱ εὐλαβεῖς καὶ εὐσυνείδητοι, Χριστιανοί, ἐπιχειρηματίαι ἀδελφοὶ Μπόκα, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἀποστέλλουν ἀνιδιοτελῶς τό «ΑΧΕΛΩΟΣ TV» καὶ μεταδίδουν τηλεοπτικῶς μέσῳ διαδικτύου τὴν ἑορτήν μας.
12. Διὰ ὅσους κωλύονται μὲ τὴν μεταφορὰν θὰ ἠδυνάμεθα νὰ τοὺς μεταφέρωμεν οἰκογενειακῶς δωρεὰν μὲ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα, ἀρκεῖ νὰ τηλεφωνήσετε ἐγκαίρως εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.
13. Ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς Ἀθήνα θὰ λάβῃ χώραν ὥραν 15.45 μέσω τῶν μνημείων – προσκυνηματικῶν τόπων τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *