ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΝ ΟΡΓΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ:
«ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΕ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΘΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!».
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ:
«ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ. ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ! ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΟΛΑ, ΝΑ ΤΑ ΕΚΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ ΦΑΚΗΣ!»

Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου, χρόνου, χρήματος θὰ ἀναπτύξωμεν τηλεγραφικῶς μόνον μερικὰς πτυχάς, ἀναφέροντες παραδείγματά τινα:

1. Ὅλοι οἱ ἐπίβουλοι τῆς Ἑλλάδος, ἡμεδαποὶ καὶ ξένοι, «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, σπεύσατε ὡσὰν λαίμαργοι βδέλλαι καὶ ἄπληστα ὄρνεα νὰ κατασπαράξετε ὅσα ἔχουν ἐναπομείνει . . .
2. Εἰς τὸ ταπεινὸν περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχομεν δημοσιεύσει κατὰ καιροὺς διὰ τὸ ἀνεκτιμήτου ἀξίας παλαιὸν Ἀεροδρόμιον Ἑλληνικοῦ, τὴν Ἀεροπορικὴν Βάσιν Ἑλληνικοῦ καὶ τὴν Ἀμερικανικὴν Βάσιν Ἑλληνικοῦ [α) τ. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001) σελ. 25-31, β) τ. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004) σελ. 53-54, γ) τ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006) σελ. 22, δ) τ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007) σελ. 7-20].

3. Εἰς τὸ τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος – Δεκέμβριος 2007) σελ. 79-88 ἐδημοσιεύσαμεν τὸ ἄρθρον μας:

«ΝΑΙ Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα,
ΝΑΙ δενδροφυτεύσεις καὶ δημιουργία
πρασίνου-πνευμόνων ὀξυγόνου
εἰς ὅλην τὴν Ἀττικήν,

ΟΧΙ ,,Μητροπολιτικὸν Πάρκον,, εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν
τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ».

Ἐκεῖ τονίζομεν ὅτι αἱ τεράστιαι αὐταὶ ἐκτάσεις, μὲ πανάκριβον τίμημα, ἔπρεπε τότε (τὸ ἔτος 2007) νὰ ἐκποιηθοῦν ἀπὸ μίαν ἀδέκαστον ἐπιτροπὴν καὶ μὲ τὸν πακτωλὸν χρημάτων, ποὺ θὰ εἰσεπράττοντο ἀπὸ τὸ πανάκριβον αὐτό «φιλέτο», νὰ ἐγίνοντο ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικὴν καὶ τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα, ὅπου συνήθως τὸ Φθινόπωρον καὶ τὸν Χειμῶνα κολυμβοῦν καὶ πνίγονται – θάπτονται εἰς τὴν λάσπην, τὸ δὲ Θέρος ὑποφέρουν ἀφαντάστως ἀπὸ νέφη καυσαερίων – σκόνης καὶ ἀπὸ τὸν λίβαν…
Αἱ κατοικίαι γύρω ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀραιαὶ πολυτελεῖς μονοκατοικίαι μὲ μεγάλους κήπους, μὲ σωστὰς μονώσεις κ.λ.π. καὶ ἔχουν καὶ τὴν αὔραν τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ τοῦ Σαρωνικοῦ.
Ἀντιθέτως εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικὴν καὶ εἰς πλεῖστα ὅσα μέρη τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος, αἱ κατοικίαι εἶναι πρόχειροι καὶ στεροῦνται καθαροῦ ἀέρος καὶ ἐν γένει ἔργων ὑποδομῶν.
Δυστυχῶς ὅμως οὔτε κἂν οἱ ἀριστερίζοντες καὶ οἱ ἀριστεροὶ Δῆμοι δὲν ὑπεστήριξαν μίαν τοιαύτην ἰδέαν…
Δὲν τοὺς τὸ ἐπέτρεπεν ἡ κομματικὴ γραμμή…
4. Ὅταν ὁ Γεώργιος Ἀ. Παπανδρέου καὶ λοιποὶ ἐξωμόται ἰθύνοντες εἶπον νὰ πωληθῇ, σχεδὸν οἱ πάντες, ἀκόμη καὶ οἱ σοσιαλίζοντες καὶ μαρξίζοντες, συνεφώνησαν…
5. Ὅμως τὸ ἁμαρτωλὸν ὠργανωμένον κατεστημένον προγραμματίζει μακροχρονίως ὄχι διὰ τὸ ὄφελος τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ συνόλου ἀλλὰ διὰ τὸν ἑαυτόν του καὶ τοὺς ἀπογόνους του.
«Χαρίζει» τελικῶς τὰ «φιλέτα» ἔναντι πινακίου φακῆς καὶ ἀναλαμβάνει νὰ διευκολύνῃ τὰ ληστρικὰ σχέδια τοῦ ἐπενδυτοῦ. Μέχρι καὶ τὴν δημιουργίαν «Καζίνο» τοῦ ἐπιτρέπει, ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν τόσα ἄλλα ληστρικὰ «Καζίνο», ποὺ ὑπάρχουν εἰς τὴν πατρίδα μας. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ λησταρχεῖον θὰ μαγνητίζωνται οἱ ἀνόητοι οἰκογενειάρχαι καὶ θὰ διαθέτουν ὄχι μόνον τὰς οἰκονομίας των ἀλλὰ καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον τῶν οἰκογενειῶν των, πρὸς πλουτισμὸν τοῦ ἐπενδυτοῦ…
6. Ἐπὶ παραδείγματι, ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς παλαιότερον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἄσημος ναυτικός, κάμνων μικρὸν ἐμπόριον ἐπὶ κατοχῆς μετὰ τῶν Γερμανῶν, ἐξελιχθεὶς εἰς ἐφοπλιστήν, μετέφερεν δωρεὰν φανατισμένους μωαμεθανοὺς προσκυνητὰς εἰς τὴν Μέκκαν καὶ μετέφρασεν τὸ Κοράνιον εἰς τὰ ἑλληνικά (εἰς τὰ πλαίσια τῶν μακροχρονίων σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων διὰ τὴν μωαμεθανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος). Οὗτος κατώρθωσεν νὰ λάβῃ ἀποκλειστικότητα σαουδαραβικῶν πετρελαίων, νὰ σπάσῃ τό «ἐμπάργκο» διὰ τὴν Νότιον Ἀφρικὴν καὶ νὰ ἐξελιχθῇ ἕως καὶ τραπεζίτης…
Τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπον «ἐδώρησεν» εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν διὰ τοὺς πολυτέκνους 20.000.000 δολλάρια. Τοιουτοτρόπως, κατώρθωσεν καὶ ἀπέσπασεν τὸ ἔτος 1988 βραβεῖον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Ὁ Πρόεδρός μας, ὅμως, Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Ὑπουργὸς Ὑγείας, ἀείμνηστος Γεώργιος Μερίκας, μᾶς ἀνέφερεν ὅτι εἰς τὴν ἐν λόγῳ «δωρεάν» συμπεριέλαβεν τοιούτους ὅρους, ὥστε οὐδεὶς πολύτεκνος ἔλαβεν ἔστω καὶ μίαν δεκάραν καὶ ἡ ἐν λόγῳ «δωρεά» ἐπέστρεψεν εἰς τὸν δωρητήν!!!
Μὲ τοιαύτας «μεθοδείας» κατώρθωνεν καὶ ἐγένετο ἡ δυναστεία του κυρίαρχος τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας…
Οἱ ἀπόγονοί του ἐν συνεχείᾳ κατέστησαν τὴν Τράπεζάν του λίαν ἐπισφαλῆ. Πελάτης του, ὁ ὁποῖος ἐχρεώστει 135.000.000 Εὐρὼ εἰς τὴν ἐν λόγῳ Τράπεζαν μὲ σκηνοθεσίαν ἔφθασεν μέχρι τοῦ σημείου, αὐτὸς ὁ ὀφειλέτης τῶν 135.000.000 Εὐρώ, νὰ γίνῃ κύριος τῆς Τραπέζης…
7. Μὲ τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα ἐξήγαγον μὲ μεθοδείας εἰς τὴν ἀλλοδαπήν, τοιούτου εἴδους ἡμεδαποί «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς δύνανται νὰ ἀνταγωνίζωνται διεθνῆ λαίμαργα «κοράκια» ἀπλήστων τοκογλύφων καὶ «ἐπενδυτῶν». Αὐτοὶ οἱ παλιμβάρβαροι καταρτίζουν ἀπὸ κοινοῦ ἀδιαφανεῖς ἑταιρείας καὶ ἔρχονται μέ «ἀχυρανθρώπους» καὶ κατοχυρώνουν μὲ αὐτὰς τὰς ληστρικὰς ἐπιχειρήσεις πανάκριβα «φιλέτα» τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ἔναντι πινακίου φακῆς.
8. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸν ἐπὶ ἑκατονταετίαν μεγαλοεκδότην, ρυθμιστὴν τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας μὲ «θαλασσοδάνεια» καὶ εἰδικὴν χαριστικὴν νομοθεσίαντὸν διηυκόλυνον νὰ κατασκευάσῃ τὸ Μέγαρον Μουσικῆς. Ὅλα αὐτὰ τὰ τεράστια «θαλασσοδάνεια» τὰ ἐπιφορτώνουν εἰς τὰ τέκνα καὶ τοὺς ἐγγόνους τοῦ βαρύτατα μοχθοῦντος ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ ρύσις: «μὲ ξένα κόλυβα κάνουν πολυτελῆ μνημόσυνα». Καὶ αὐτοὶ οἱ «ἀετονύχηδες» ἀναγορεύονται ὡς ἐθνικοὶ ἡγέται καὶ μεγάλοι ἀναμορφωταὶ τῆς κοινωνίας. Μὲ «ἀχυρανθρώπους» νοσφίζονται κοινωνικοὺς πόρους καὶ παρουσιάζονται αὐτοὶ οἱ ἀνεξέλγκτοι καὶ ὡς μεγάλοι φιλάνθρωποι.
9. Αὐτοὶ οἱ «νόμιμοι» λήσταρχοι ἀπομυζοῦν τὸν μόχθον καὶ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔναντι ἐξευτελιστικῶν ποσῶν καὶ κατορθώνουν, μέσῳ τῶν δοτῶν καὶ ἐξωμοτῶν κυβερνώντων, νὰ ἐκκαθαρίζωνται ΔΕΚΟ καὶ ἄλλαι κρατικαὶ ἐπιχειρήσεις, ὅπου εἶχαν βολευθῆ αἱ στρατιαὶ τῶν ἐχόντων κομματικὴν ταυτότητα ἢ συνδικαλιστικὴν ἰδιότητα, εἰς ζημιογόνα καὶ κερδοφόρα τμήματα. Καὶ τὰ μὲν ζημιογόνα τὰ φορτώνουν εἰς τὸν τράχηλον τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ δὲ κερδοφόρα τὰ δίδουν καὶ τυπικῶς εἰς αὐτούς, διὰ τοὺς ὁποίους συστηματικῶς τὰ προώριζον, ἔναντι πινακίου φακῆς.
10.Ἐπὶ παραδείγματι, ἔδωσαν τὸ κερδοφόρον τμῆμα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης ἔναντι 90.000.000 Εὐρὼ εἰς τὸν «ἀχυραθρώπον» τοῦ Rockfeller. Μόνον τὸ κεντρικὸν κατάστημα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης εἶναι ἀξίας ἄνω τῶν 90.000.000 Εὐρώ ! ! !
Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν ἦσαν ὑποθηκευμέναι ὅλαι αἱ εὔφοροι καλλιεργήσιμοι γαῖαι τῆς Ἑλλάδος.
11. Τό «φιλέτο» τοῦ Ἀστέρος Βουλιαγμένης τὸ ἔδωσαν εἰς JERMYN STREET REAL ESTATE FUND IV LP ἔναντι 400.000.000 Εὐρώ.
12. Ἕπονται δεκάδες ἄλλα «φιλέτα». Ἀφοῦ ἐκκαθαρίζουν τὶς ΔΕΚΟ εἰς ζημιογόνα καὶ κερδοφόρα τμήματα, φορτώνουν τὰ ζημιογόνα εἰς τὸν τράχηλον τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ κερδοφόρα τὰ ἐκποιοῦν εἰς συμβολικὰς τιμὰς εἰς τούς «ἡμετέρους» «ἀειτονύχηδες» καὶ «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς μὲ ἀτιμωτικὰς συμβάσεις χαρίζοντες εἰς τοὺς ἐν λόγῳ «ἐπιχειρηματίας» φόρους καὶ κοινωνικὰς παροχάς…
Παραδείγματα χάριν αἱ περιπτώσεις τῆς καθαρᾶς- «μικρῆς» Ἀγροτικῆς Τραπέζης, τῆς ΔΕΗ, τῆς ΕΥΔΑΠ, τῆς ΕΥΑΘ, τῶν λιμένων, τῶν ἀεροδρομίων, τοῦ Ο.Σ.Ε., οἱ «μαρίνες» καὶ λοιπά.
13. Ἤρχισαν μὲ τὸ λίαν κερδοφόρον «λησταρχεῖον», τὸ ἐπονομαζόμενον «ΠΡΟ ΠΟ», τὸ ὁποῖον παρεχώρησαν εἰς ἑταιρείας τοῦ «ἐθνικοῦ προμηθευτοῦ» ἔναντι λίαν εὐτελοῦς τιμήματος. Προηγουμένως, ὅμως, εἶχαν παραχωρήσει ἔναντι λίαν εὐτελῶν ποσῶν τὸ ὑπερτιμολογημένον ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», τὴν Ἀττικὴν ὁδὸν καὶ τὰς ἐθνικὰς ὁδοὺς μὲ μακροχρονίους συμβάσεις διὰ συνεχῆ ἀφαίμαξιν τοῦ ἱδρῶτος τοῦ συνόλου…
Οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα ἔργα εἰς λίαν εἰδικάς, εὐνοϊκὰς τιμάς, διὰ νά «βολέψουν» τόν «ἐθνικὸν προμηθευτήν», μεγαλοεκδότας καί «μεγαλοκαναλάρχας», οἱ ὁποῖοι δημιουργοῦν συνεχῶς ὁμίλους ἐπιχειρήσεων εἰς τὸν κατασκευαστικὸν κλάδον καὶ πλείστους ἄλλους τομεῖς…
14. Ἐπέτρεψαν τὴν κατάληψιν τῶν κοινῶν ἀγαθῶν (συχνότητας ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν σταθμῶν), τὰ ὁποῖα εἶναι ἀγαθὰ ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ, διὰ τὴν ἵδρυσιν ἰδιωτικῶν ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν σταθμῶν καὶ τοὺς κρατοῦν ὁμήρους καὶ δὲν τοὺς παραχωροῦν ὁριστικὰς ἀδείας, διὰ νὰ μὴ διαταραχθῇ ἡ σχέσις τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος τῶν ἰθυνόντων καὶ τῶν μεγαλοεκδοτῶν καί «μεγαλοκαναλαρχῶν», οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ρυθμισταὶ τῆς πολιτειακῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας.
«Τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξις».
15. Τὸ αἰσχρὸν καὶ φαῦλον κατεστημένον κατορθώνει νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν κομματικὴν πειθαρχίαν τῶν ἑκάστοτε κυβερνωσῶν παρατάξεων καὶ πειθαναγκάζει τούς «πατέρας τοῦ ἔθνους», βάσει τῶν ἐντολῶν, τὰς ὁποίας λαμβάνει ἡ κομματικὴ ὀλιγαρχία ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, νὰ ψηφίζουν παρὰ συνείδησιν, εἰς «ἀναγκαστικάς» ψηφοφορίας.
Τοιουτοτρόπως ὁ Ναὸς τῆς Δημοκρατίας, τὸ Κοινοβούλιον, ἀποβάλλει πλήρως τὸ κύρος του. Ἔρχεται τὸ κάθε «ἀνθρωπάκι», ποὺ λέγεται … , νὰ αὐθαδιάζῃ καὶ νὰ ἐμπαίζῃ τὸν δύσμοιρον ἑλληνικὸν λαόν: «ὅποιος ἔχει στοιχεῖα νὰ τὰ δώσῃ εἰς τὸν Εἰσαγγελέα». Τοῦτο σημαίνει: «Μὲ τοὺς νόμους περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν καὶ ὅλα τὰ παρόμοια σατανικὰ τεχνάσματα, ἡμεῖς ἔχομε ,,δεμένο τὸν γαϊδαρόν μας” καὶ μὲ τὶς παραγραφές, ὄχι μόνον τῆς Εἰσαγγελίας ἀλλὰ οὔτε κἂν τῆς Ἀστυνομίας τὸ κατῶφλι δὲν παρίσταται ἀνάγκη νὰ διερχώμεθα»… Ἄς ἀντιληφθῶμεν, ἐπὶ τέλους, ὅτι αὐτὴ ἡ κομματικὴ πειθαρχία ἀφήρεσεν τὴν αἴγλην ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιον καὶ τὴν Δημοκρατίαν.
16. Ἐὰν βολεύῃ τὴν Ἀντιπολίτευσιν, μερικαὶ ὑποθέσεις παραπέμπονται εἰς τὰς περιβοήτους ἐπιτροπάς, μόνον διά «θέατρον» καί «κουκούλωμα» τῶν ὑποθέσεων…
17. Τὰ ὄργια τῶν σκανδάλων ὄχι μόνον συνεχίζονται, ἀλλὰ πολλαπλασιάζονται καὶ δὲν τελειώνουν.
Τὸ μέγιστον «φαγοπότι» τῶν τελευταίων ἑκατονταετιῶν θὰ εἶναι τό «φιλέτο» τῶν χιλιάδων στρεμμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὸ ὁποῖον περιέρχεται εἰς αὐτούς, διὰ τοὺς ὁποίους ἔχει ὀργανωθῆ πρὸ πολλοῦ, διὰ νὰ ἐφαρμόζεται ἐμπράκτως τό: «οἱ πλούσιοι νὰ γίνωνται πλουσιώτεροι καὶ οἱ πτωxοὶ πτωχότεροι»…
18. Ὁ βαρύτατα φορολογούμενος ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιφορτίζεται συνεχῶς μέ «θαλασσοδάνεια» διὰ νὰ τὰ διαθέτουν οἱ ἰθύνοντες διὰ ἀναδιαρθρώσεις κεφαλαίων τῶν τραπεζῶν καὶ λοιπὰ σατανικὰ τεχνάσματα, δηλαδὴ νὰ τὰ χαρίζουν συστηματικῶς εἰς τοὺς νομίμους «λήσταρχους»-τραπεζίτας καὶ λοιπά «τρωκτικά» καὶ τὸ σύνολον νὰ ὑποφέρῃ συνεχῶς, ἄλλοτε μὲν μὲ ἀνέχειαν καὶ ἄλλοτε μὲ τὸ ἄγχος τῆς ἀβεβαιότητος…
Αἱ ἐπιπτώσεις ὅλων αὐτῶν εἶναι δυσμενέσταται διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν (κακουχία, αὐτοκτονίαι, ἀποφυγὴ γάμων – δημιουργίας οἰκογενειῶν, τεκνοποιήσεων, αὔξησις ἐκτρώσεων, πολλαπλασιασμὸς τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, τῆς ἀνηθικότητος καὶ λοιπά) καὶ ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ ρητόν: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται». Tά «θαλασσοδάνεια» πρέπει νὰ τὰ πληρώνουν ὄχι μόνον τὰ τέκνα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐγγόνια, τὰ δισέγγονα καὶ τρισέγγονα τῶν πτωχῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ μὴ δύνανται νὰ ὀρθοποδήσουν.
19. Οἱ ἀδίστακτοι ἰθύνοντες πράττουν τὰ ἀνωτέρω, εὐγνώμονες ὄντες, ἔναντι τῶν χορηγησάντων τά «θαλασσοδάνεια», ποὺ ἔδωσαν αἱ Τράπεζαι εἰς τὰ κόμματα ἐξουσίας καὶ εἰς τὸν συρφετὸν τῶν «ἡμετέρων».
Χιλιάδες ἄλλα σκάνδαλα τὰ γνωρίζουν ἤ τὰ ὀσφραίνονται οἱ ὀρθοδόξως καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες καὶ οὕτω κλείομεν ἐπὶ τοῦ παρόντος τὸ ἐν λόγῳ θέμα ἐδῶ.
20. Ἐλπίζομεν νὰ ἀφυπνισθῶμεν ὅλοι καὶ νὰ ἀντιδράσωμεν ὠργανωμένοι ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ. Τὸ μέγιστον κόμμα «τῆς ἀποχῆς, τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἀκύρου» νὰ ἐκλέξῃ ἔντιμα, ἠθικά, ἐνάρετα καὶ μὲ ὑγιεῖς ἀρχὰς ἄτομα, διὰ νὰ εὑρίσκωνται ἐντὸς τῶν Δημαρχείων, τῶν Περιφερειῶν καὶ τοῦ Κοινοβουλίου καὶ νὰ ὑψώνουν πάντοτε φωνὴν διαμαρτυρίας, ὥστε νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, διὰ νὰ δυνηθῶμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν, εἰς τὸν ὁποῖον μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι καὶ ἐξωμόται πολιτικοί, ἀλλὰ καὶ νὰ ὀρθοποδήσωμεν καὶ νὰ μεγαλουργήσωμεν.
Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἰς τοὺς ἀντιχρίστους, φαύλους καὶ δοτούς, χωρὶς φόβον Θεοῦ, ὅλα ἐπιτρέπονται ! ! !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *