ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 58-ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ – ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ ΕΑΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΕ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΤΕ ΤΩΡΑ

Οἱ ἐπισκέπται τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr καὶ οἱ ἀναγνῶσται τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ἔχουν τὸν λόγον.
Εἴμεθα ἐπιδεκτικοί. Ἕκαστος δύναται νὰ προσθαφαιρῇ ἰδέας.

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΑΙ

Εὐρωπαϊκὴ Ἐπικουρικὴ Σύνταξις (Ε.Ε. Σὺν+).

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
Η ΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σκέψεις διὰ τὰς ἐκλογάς, ποὺ ἔρχονται.
Ἐπίκλησις τῆς θείας δυνάμεως.
Ἔκκλησις πρὸς τὸ πλειοψηφοῦν «κόμμα» τῆς ἀποχῆς, τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἀκύρου.
Οὐδεὶς ἀπὼν ἀπὸ τὴν κάλπην, διότι κινδυνεύομεν, ἄν προσέλθουν μόνον οἱ «βολευμένοι» ἤ οἱ φανατικοὶ καὶ μὲ παρωπίδες ὁπαδοὶ τῶν κομμάτων, νὰ ἐκλεγοῦν μόνον ἀχρεῖοι δημαγωγοὶ καί «βολευταί» καὶ ὄχι χρηστοὶ ἐκπρόσωποι τῶν Δήμων – Περιφερειῶν καὶ πραγματικοὶ πατέρες τοῦ Ἔθνους.

1. Πολιτευόμεθα ἀλλὰ δὲν κομματιζόμεθα, διότι τὰ κόμματα, δυστυχῶς, συχνὰ διαιροῦν. Μᾶς ἀρέσει ὁ πολλαπλασιασμός, ἀλλὰ ὄχι ἡ διαίρεσις.

2. Ὁ Ἅγιος Παῦλος τῆς Ἀροανίας καὶ πολιοῦχος Τριπόλεως ἂς εὐλογῇ καὶ προστατεύῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας, ὅλους τοὺς Δήμους καὶ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ χωριά, ἀπ᾿ ὅπου πηγάζει ὁ πολιτισμός μας.

3. Ὅμως πρέπει νὰ ἀνησυχῶμεν σφόδρα, διότι τόσον αὐτὸς ὁ πολιτισμὸς κινδυνεύει, ὅσον καὶ ἐν γένει οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες κάτοικοι χωρὶς ἱερέα καὶ διδάσκαλον ἀγριεύουν καὶ ἐπικρατεῖ ὁ νόμος τῆς ζούγκλας. Μὲ τοὺς εἰδεχθεστάτους νόμους «Καποδίστρια» καί «Καλλικράτη», ἔχομεν ἤδη χιλιάδες χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς καὶ διδασκάλους καὶ τὸ τέρας τῆς ἀστυφυλίας γιγαντώνεται. Οἱ ἀντίχριστοι ἐψήφισαν νόμους, μόνον ὅταν φεύγουν 10 ἱερεῖς νὰ χειροτονῆται εἷς. Αὐτὸ θὰ ἠδύνατο, ὡς μεγίστη λύσις ἀνάγκης, νὰ ἐφαρμόζεται ἐκεῖ ὅπου ὑπηρετοῦν πολλοὶ κληρικοὶ εἰς ἕνα Ναὸν ἀλλὰ νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ὑπηρεσία κληρικῶν ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει κανεὶς ἱερεύς.

4. Τέλος εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικαὶ καὶ αἱ ἀποκαλύψεις μὲ τάς «βιντεοσκοπήσεις» καὶ ἑκατέρωθεν ὕβρεις καὶ διασυρμοὺς θεσμῶν καὶ προσώπων, ποὺ ἐνεφανίσθησαν εἰς τὴν δημοσιότητα προσφάτως. Ὅλα ὅμως αὐτὰ μυρίζουν «προβοκάτσιες» ξένων σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ ἐντόπια ὄργανά των πρὸς ἀποπροσανατολισμὸν τοῦ λαοῦ, ὥστε νὰ ἐπιτευχθοῦν καὶ αἱ ἐπιψηφίσεις καὶ ἄλλων, λίαν ἐπικινδύνων καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ «ἀντιρατσιστικός» ἤτοι ὁ νόμος τρομοκρατίας τῶν ἐντίμων καὶ ὑγείως ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, οἱ γάμοι ὁμοφυλοφίλων, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ «τσιπ» (chip) μὲ τὴν πλήρη κατάργησιν τῆς ταυτότητος καὶ λοιπαὶ ρυθμίσεις πρὸς πλήρη ἐκμαυλισμὸν καὶ ἐξαχρείωσιν καὶ ἐξαθλίωσιν τῆς οἰκογενείας καὶ ἐν γένει τῆς πατρίδος μας. Ποίας ἄλλας προκλήσεις ἔχουν νὰ ἰδοῦν οἱ ὀφθαλμοί μας ἀκόμη…

Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ προβάλλωμεν σθεναρὰν ὀργανωμένην ἀντίδρασιν ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου κακοῦ, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, διὰ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνίκανοι ἰθύνοντες.

Γένοιτο !

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΑΣ

Προτιμῶμεν οἱ Δήμαρχοι καὶ οἱ Σύμβουλοι νὰ ἐκλέγωνται μὲ ἑνιαῖα ψηφοδέλτια καὶ μονοσταυρίαν ἢ τὸ πολὺ δισταυρίαν.
Ἀλλὰ ἕως τότε (ποὺ θὰ ψηφισθῇ καὶ θὰ ἐφαρμοσθῇ ἓν ἔντιμον, ἠθικὸν καὶ δίκαιον ἐκλογικὸν σύστημα) προτιμῶμεν οἱ Δήμαρχοι νὰ ἐκλέγωνται ὁπωσδήποτε ἀπὸ τὸ 51% καὶ ἄνω τῶν ψηφοφόρων καὶ ὄχι μόνον τῶν ψηφιζόντων, τὴν πρώτην ἢ τὴν δευτέραν Κυριακήν. Τοιουτοτρόπως θὰ ἔχουν δεδηλωμένην πλειοψηφίαν τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι τοῦ ἀδίκου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἐκλογικοῦ Νόμου.
Εὐχόμεθα καλὴν ἐπιτυχίαν εἰς τὰς νέας Δημοτικὰς Ἀρχὰς καὶ νὰ μὴ λησμονοῦν ὅτι ὑπάρχουν ἀνάγκαι ἱδρύσεως καὶ πραγματοποιήσεως πολλῶν κοινωφελῶν ἔργων, ὡς π.χ. κοινωνικῶν συνεταιριστικῶν ἐπιχειρήσεων, ζήτημα ποὺ εἰς τὸν Δῆμον κοστίζει μόνον τὴν ὑποστήριξίν του διὰ ἵδρυσιν καὶ ἔναρξιν.

Οἱ ἄνεργοι πρέπει νὰ ἀρχίσουν νὰ μειώνωνται ραγδαίως.

Οἱ ἄστεγοι ἠμποροῦν νὰ μηδενισθοῦν.

Ἡ κάλυψις τῶν χαμένων χρημάτων ὅλων τῶν Ἑλλήνων συνταξιούχων ἠμπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ μίαν Εὐρωπαϊκὴν Ἐπικουρικὴν Σύνταξιν ἀπὸ εἰσφορὰς ὅλων μέσῳ Φ.Π.Α. καὶ μόνον διὰ τὴν κάλυψιν ἀπωλείας εἰσοδήματος, διότι διαφορετικὰ ποῖος θὰ ἀγοράσῃ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ πῶς ;
Προτείνομεν ἐπίσης ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπικουρικὴ Σύνταξις νὰ χορηγῆται εἰς ἐπιταγὴν ἡμέρας, ὥστε νὰ πληρώνῃ ἀγορὰν ἑλληνικῶν καὶ εὐρωπαϊκῶν προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν καὶ ἡ διαφορὰ νὰ εἶναι μία νέα ἐπιταγὴ μὲ τὸ ὑπόλοιπον ποσὸν ἢ μὲ χορήγησιν τοῦ ὑπολοίπου εἰς μετρητά, ἐκεῖ ὅπου δὲν θὰ ἠμπορῇ νὰ ἐκδοθῇ νέα ἐπιταγὴ ἠγγυημένη ὡς πρὸς τὴν προστασίαν ἀπὸ παραχαράκτας καὶ κλοπάς.

Μόνον τοιουτοτρόπως ἡ παραοικονομία ἠμπορεῖ νὰ νικηθῇ.

Δήμαρχοι καὶ Σύμβουλοι, ἐνισχύσατε ἀπὸ τώρα τὴν κατανάλωσιν ἐθνικῶν ἢ ἔστω εὐρωπαϊκῶν προϊόντων ἀπὸ Εὐρωπαίους, μέσῳ τοῦ προτεινομένου μέτρου διὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἐπικουρικὴν Σύνταξιν (Ε.Ε. Σὺν+).

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ

1. Εἰς τὰς ἀναστασίμους ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας ἡ Ὀρθοδοξία ὁρίζει τὴν δυνατότητα τῆς κρεοφαγίας, φρονοῦμεν ὅτι πρέπει νὰ προτιμῶμεν τὴν κατανάλωσιν αἰγὸς ἢ προβάτου ὀρεινῶν περιοχῶν, καὶ διὰ λόγους ὑγείας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν ὀρεινῶν ἄκρως ἐγκαταλελειμμένων τόπων.
Φρονοῦμεν καὶ προτείνομεν νὰ διαμορφωθῇ ἕνα «σῆμα κατατεθέν», π.χ.:
-Αἰγοπροβάτων Ὀρεινῶν Καλαβρύτων, Ὀρεινῶν Ἠπείρου καὶ ἄλλων ὀρεινῶν περιοχῶν μὲ τιμὴν ἀγορᾶς καὶ τιμὴν πωλήσεως, καθὼς καὶ
– «Κιμᾶς» ἀπὸ αὐτὰ τὰ κρέατα, «ὀρεινῶν» ὑψομέτρου ἐκτροφῆς μεγαλυτέρου τῶν 765 μέτρων καὶ ἑνὸς ἄλλου ἀντιστοίχου «σήματος κατατεθέντος» «ὑπερορεινῶν» μεγαλυτέρας τιμῆς διὰ ὑψόμετρον ἐκτροφῆς ἄνω τῶν 987 ἢ 1.234 μέτρων.

2. Ὅλοι οἱ ὀρεινοὶ θέλομεν νὰ μᾶς δώσετε ἀνὰ τόπον καὶ τὰς πατροπαραδότους συνταγὰς μαγειρικῆς αὐτῶν τῶν ὑπέροχων καὶ ὑγιεινῶν κρεάτων, τηροῦντες καὶ τὰς νηστείας, διὰ νὰ τὰς δημοσιεύωμεν κοσμοῦντες καὶ τὰς σελίδας εἰς τήν «Φωτεινὴν Γραμμήν», ἡ ὁποία «ρίχνει φῶς (ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως) κάθε στιγμήν».
Τό «Σῆμα κατατεθέν» αὐξάνει τὰς ἀξίας, τὰ ὀφέλη καὶ τὰς τιμάς.
Οἱ εἰδήμονες ἔχουν τὸν λόγον. Ἐμεῖς τοὺς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ τώρα.

3. Τὸ τρίτον χρέος ἂς γίνῃ ἡ δημιουργία πλούτου ἀπὸ μεταποίησιν καὶ δημιουργίαν θέσεων ἐργασίας.

4. Τὸ τέταρτον χρέος εἶναι ἡ αὐτοδιοίκησις μιᾶς κοινωνικῆς ἐπιχειρήσεως, ἡ ὁποία λύει προβλήματά μας καὶ ἀντιμετωπίζει ἀνάγκας ἰδικάς μας καὶ τὰς προοπτικάς μας.

Οὐδὲν ἀνώτερον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ τὸ νὰ φροντίζῃ μετὰ τῶν φίλων του, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἰδίους στόχους, τὰ τοῦ βίου του.
Ἡ κοινωνικὴ συνεταιριστικὴ ἐπιχείρισις μᾶς δίδει ἐργασίαν, φιλίαν, κίνητρα, ἄρα εὐδόκιμον ζωὴν διὰ δημιουργίαν σωστῆς ἑλληνορθοδόξου οἰκογενείας.
Τί ἄλλο ἐπιζητοῦμεν ; Ἠμποροῦμεν νὰ τὸ εὕρωμεν ἢ νὰ τὸ δημιουργήσωμεν.
Ὅλα αὐτὰ ὅμως ὑπὸ τὴν ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν ὅτι δὲν θὰ ἔχωμεν νέας μορφὰς Μ.Κ.Ο., δηλαδὴ δὲν θὰ βολεύωνται οἱ «ἡμέτεροι», ἤτοι τά «λαμόγια», οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς εἰς βάρος τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἐξευρεθοῦν εἰσαγγελεῖς, ἀστυνομικοί, πανεπιστημιακοί, παράγοντες τοῦ παραγωγικοῦ κόσμου καὶ τῶν ἐργαζομένων κλάδων μὲ πεντακάθαρα χέρια, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐλέγχουν διεξοδικῶς μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ἐσόδων καὶ ἐξόδων, ὅλων τῶν κοινωνικῶν συνεταιριστικῶν ἐπιχειρήσεων, διότι, δυστυχῶς, μέχρι τώρα αἱ περισσότεραι συνεταιριστικαὶ ὀργανώσεις συμπεριεφέροντο, ὀλίγον ἤ πολύ, ὡς διεφθαρμέναι Μ.Κ.Ο., μὲ ἀπάτην καὶ πλήρη παρασιτισμόν.

5. Τὸ πέμπτον χρέος μέσα ἀπὸ τὴν ἰδίαν κοινωνικὴν συνεταιριστικὴν ἐπιχείρησιν εἶναι νὰ εὕρωμεν τρόπους καὶ ἀνθρώπους διὰ νὰ δημιουργήσωμεν βιοκλιματικὰ κτίρια, θερμοκήπια παντὸς ὑψομέτρου διὰ μεγαλυτέραν παραγωγὴν καὶ ζωὴν μακροβιοτικῆς διατροφῆς.

6. Ἔχετε τὸν λόγον.
Συμπληρώσατε ἀνάγκας, λύσεις, διὰ διάλογον ἱδρύσεως, ἐνισχύσεως, χρηματοδοτήσεως, λειτουργίας τῆς κοινωνικῆς συνεταιριστικῆς ἐπιχειρήσεως, ποὺ ἐπιθυμεῖτε.
Ὅλοι μαζὶ διὰ μίαν Εὐρώπην μὲ Κοινωνικὴν Δικαιοσύνην.
Ἡ πρότασις εἶναι Ἑλληνορθόδοξος. Ἀρκεῖ ;

ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΑΣ

Ἀγαπητοὶ συμπατριῶται καὶ συμπατριώτισσαι,

1. Ἀντιλαμβανόμενοι τὸ δυσκολώτατον ἔργον σας, πρὸ καὶ μετὰ τὰς ἐκλογάς, εἰς συνδυασμὸν μὲ τὰς ἀνάγκας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ λαοῦ καὶ τῶν Ἀθηνῶν, δεχθῆτε, παρακαλοῦμεν, τὰ ἀκόλουθα, ὡς ἀναγκαίαν πληροφόρησιν, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ διαμορφώσῃ ἐπωφελεῖς λύσεις διὰ τὴν Ἑλλάδα, ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων.

Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ἀποτελοῦν πλέον τὴν πυξίδα πλεύσεως τῶν ὀργάνων τῆς Ε.Ε., ἀλλὰ καὶ τῶν κρατῶν μελῶν. Συνεπῶς τὸ ἔργον σας εἶναι ὑψίστης ἀποστολῆς.

2. Μὴ λησμονεῖτε ποτὲ τὰ θύματα τῆς βαναύσου ἐπιθέσεως, ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐπίσημος γλῶσσα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ καὶ ἡ Γλῶσσα τῆς Εἰρήνης, λόγῳ τοῦ ὅτι ἠμπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ τὰ πάντα μὲ ἀπόλυτον πληρότητα χωρὶς παρερμηνείας.

3. Ἡ Ἀθήνα ζητεῖ καὶ τὴν ἰδικήν σας ὑποστήριξιν, διότι εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Ε.Ε. ποὺ δὲν ἔχει:
Α. Καθεδρικὸν Ναὸν καὶ Συνοδικὸν Μέγαρον ὑψίστου κάλλους.
Β. Νεοκλασσικὸν κτίριον τηλεπικοινωνιῶν καὶ ταχυδρομείων.
Γ. Νεοκλασσικὰ κτίρια, κυρίως διὰ τὰ Ὑπουργεῖα Πολιτισμοῦ, Παιδείας, Ὑγείας.

Μὴ λησμονεῖτε ποτὲ ὅτι εἰς τὴν Βιέννην, ὅπου ἐτυπώθη ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἐφημερίς, λειτουργεῖ τὸ Κοινοβούλιον τῆς Αὐστρίας εἰς νεοκλασσικὸν κτίριον πανομοιότυπον μὲ τὰ νεοκλασσικὰ κτίρια τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης καὶ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Πόσον ὡραῖον θὰ ἦτο αὐτὸ τὸ ὑπόδειγμα κτιρίων νὰ φθάσῃ εἰς ὅλας τὰς πόλεις τοῦ κόσμου διὰ δημοσίας ὑπηρεσίας.

Σκεφθεῖτε, σᾶς παρακαλοῦμεν, πῶς θὰ ἦτο ἡ Ἀθήνα, ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ κτίρια τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν, τὴν πλειοψηφίαν τῶν ὁποίων ἐμπορευματοποιοῦν καὶ μόνον αἱ Τράπεζαι, αἱ ὁποῖαι κανονικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ὑποκλίνωνται «εἰς τὸ μέτρον ἄριστον».

4. Εὐτυχῶς ποὺ τότε δὲν ὑπῆρχαν Νόμοι περὶ Ἱδρυμάτων, συντεταγμένοι εἰς τό «γόνατο» καὶ ψηφιζόμενοι τὰ μεσάνυκτα ἀπὸ ἐλαχίστους «βολεύοντες» σκανδαλωδῶς μόνον τούς «ἡμετέρους» ψοφοδεεῖς καὶ ἐπιδειξίας καὶ σφαγιάζοντες τοὺς ἁγνοὺς ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐπιδιώκουν ὑστεροφημίας καὶ λοιπὰς ἰδιοτελείας.

5. Ἀγωνιζόμεθα, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, διὰ νὰ δοθῇ ἢ ἐξασφαλισθῇ λίαν περίοπτος χῶρος ἀνεγέρσεως ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τοῦ Τάματος τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου, ἐπονομαζομένου ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, χωρὶς καμίαν ἄλλην δαπάνην τοῦ Κράτους ἢ τῆς Ἐκκλησίας ἢ τῆς Ε.Ε.

6. Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε, εἶσθε λίαν εὐπρόσδεκτοι εἰς τὸ κοινὸν καὶ ἄκρως ἀντίξοον διὰ τὰς ἡμέρας μας ἀγῶνα μας.
Στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, κυρίως διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.

Ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν, τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν ἀνυψώνομεν τὴν Ἑλλάδα, τοὺς Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας καὶ τὴν Εἰρήνην τοῦ κόσμου εἰς τά «Ἰμαλάϊα» τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ ἀληθείας χωρὶς καμμίαν ὑπερβολὴν καὶ ἐν πολλοῖς ἀδαπάνως μὲ μέγιστα ὀφέλη διὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἠθικὴ στρατηγικὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (ἴδατε περιοδικόν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 56, σελ. 2-3) μᾶς τὰ ἐξασφαλίζει αὐτά, ἐὰν τὴν χρησιμοποιῶμεν.

Εἰς κάθε περίπτωσιν δι᾿ οἱονδήποτε ἀγῶνα σας, ποὺ θὰ κάμνετε διὰ τὴν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν καὶ πορείαν καὶ διὰ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν, θὰ εἴμεθα θερμοὶ καὶ εἰλικρινεῖς συμπαραστάται σας, συναγωνισταί σας καὶ ἄγνωστοι, ἐνεργοὶ στρατιῶται.

7. Πολιτευόμεθα ἀλλὰ δὲν διαιρούμεθα εἰς κόμματα.
Εἰς τὰς ἑλληνορθοδόξους ἰδέας καὶ ἀρχὰς χωροῦν ὅλοι. Ἐμεῖς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνήκωμεν εἰς κανένα πολιτικὸν χῶρον, ἀνήκομεν ὅμως καὶ διακονοῦμεν τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὑπερθεματίζομεν νὰ ἐκλέγωνται μόνον ἐνσυνείδητοι, ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι ὑποψήφιοι μὲ ἀκραιφνῶς ὀρθοδόξους ἰδέας καὶ ἀρχάς. Ὄχι ἄθεοι, φαῦλοι, ἀντίχριστοι καὶ ὑποκριταί.

Εὐχόμεθα καλὴν ἐπιτυχίαν.
Εἰς ὅσους ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰς ἀθανάτους ἰδέας καὶ ἀρχὰς τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Οἰκογενείας καὶ τῆς Ἑλλάδος διαθέτομεν δωρεὰν καὶ συνεδριακὸν χῶρον εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἕδραν πλέον καὶ τοῦ Παγκοσμίου Σχολείου διὰ τὴν σωστὴν ἐκμάθησιν καὶ διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.

Νέοι Εὐρωβουλευταί, βοηθήσατε τώρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕΒΑΣΑΜΙΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ κ. κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *