ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΛΠΙΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΣ 31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟΝ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ -ΟΜΙΛΙΕΣ

Καὶ ἡ ἐφετινή μας ἐκδήλωσις εἶχεν τεραστίαν ἐπιτυχίαν. Εἰς τὸ γήπεδον Σπόρτινγκ καὶ ἐνώπιον ἄνω τῶν δύο χιλιάδων (2.000) φίλων, προβληματιζομένων ἀλλὰ καὶ ἀποφασισμένων, μὲ πρωτοφανῆ παλμόν, ἐνεκρίθη τὸ ἀπὸ 31.3.2013 ΨΗΦΙΣΜΑ διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» τ. 55 σελ. 10), μὲ τὸ ὁποῖον ἀπαιτοῦμεν ἡ μὲν Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ νὰ ἀρχίσῃ ἀμέσως ἡ πραγματοποίησίς του εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΝ
ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ Δρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ ΜΠΟΥΣΙΑΝ

Καθηγητήν, Μεγάλον Ὑμνογράφον
τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ὁ Χριστὸς ἀδελφοί μου εἶναι ὁ Ἐλευθερωτής μας… Εἶναι αὐτός, ποὺ μὲ τὴν ἐνσάρκωσίν του καὶ τὰ ἄχραντα πάθη του μᾶς ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς αἰώνιας δουλείας μας, τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὸν θάνατον. Εἶναι αὐτὸς ὅμως ποὺ γιὰ ἐμᾶς ὑπέγραψεν τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος καὶ δὲν παίρνει τὴν ὑπογραφήν πίσω, ὅπως ἔλεγεν ὁ μεγάλος μας ἥρωας, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αὐτὸς ἔχων ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν θείαν βοήθειαν ἔταξεν εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν καὶ Σωτῆρα Χριστόν μας τὴν ἀνέγερσιν ἑνὸς περικαλλοῦς ἀφιερωμένου εἰς Αὐτὸν Ναοῦ.
Αὐτὸ τὸ Τάμα, δυστυχῶς, διὰ 200 περίπου χρόνια δὲν τὸ ἐπραγματοποιήσαμε ἐμεῖς, αἱ ἐπερχόμεναι γενεαὶ τοῦ Κολοκοτρώνη, αἱ γενεαὶ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Λησμονοῦμε ὅτι ὁ Χριστός μας μᾶς ἐλευθέρωσεν διδάσκοντάς μας τὴν ἐκούσιαν πτωχείαν, τὴν ἀκτησίαν, τὴν κοινοκτημοσύνην, τὶς ἀρετὲς τοῦ Νικηταρᾶ καὶ τοῦ Καποδίστρια καὶ τόσων ἄλλων ἐπιφανῶν προγόνων μας … νομίζομεν ὅτι ἡ ἐλευθερία ἀποκτᾶται μὲ ὑλικὰ καὶ περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ δυστυχῶς ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Πλουτάρχου, αὐτοῦ ποὺ στηλίτευσεν τὸν δανεισμόν, μέχρι σήμερα, διὰ νὰ διατηρήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν μας, ἀφρόνως πράττοντες, συνάπτουμε δάνεια, κολακεύουμε ἀνθρώπους, ποὺ καταστρέφουν σπιτικά, γινόμαστε σωματοφύλακες καὶ τοὺς καλοῦμεν σὲ γεύματα, τοὺς προσφέρομεν δῶρα, καὶ τοὺς πληρώνομεν φόρους. Ὁ Κύριός μας εἶναι ὁ χρεωλύτης πάντων ἀνθρώπων, ὁ ὁποῖος λύνει τὸ χρέος μας ὄχι μὲ τόκον, ἀλλὰ μὲ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπην. Τὸ Δ.Ν.Τ., ἡ Διεθνὴς Τράπεζα καὶ οἱ δανειστές μας προσδοκοῦν ὄχι μόνον νὰ βάλουν ὑψηλὸν καὶ ἄνομον τόκον, ἀλλὰ ἐπιδιώκουν τὴν ὑποδούλωσίν μας εἰς αὐτούς. Εἶναι ἄνομοι καὶ κινοῦνται ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ ἀπάνθρωπα συμφέροντα.
Μήπως ὅ,τι ὑποφέρουμε σήμερα εἶναι ἀπόρροια τῆς μὴ ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματός μας εἰς Ἐκεῖνον, ποὺ ἀποτίναξεν τὰ δεσμὰ τοῦ κατακτητοῦ καὶ μᾶς κατέστησεν ἐλεύθερους ; Θεωρῶ ἱστορικὴν τὴν πρωτοβουλίαν τῶν ἐργασαμένων, ἰδίαις χερσὶν πρὸς ἀπόκτησιν ὑλικῶν ἀγαθῶν, ὄχι ὅμως διὰ ἰδίαν χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπηρεσίαν τῶν πασχόντων καὶ τῶν ἐμπεριστάτων καὶ διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μας. Καὶ προβάλλω μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τὸ ζεῦγος Ἰ. καὶ Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου, ποὺ δὲν ζητοῦν χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Πολιτείαν, ἀλλὰ μόνον τὴν εὐλογίαν τῆς πρώτης καὶ τὴν νομοθετικὴν διευκόλυνσιν τῆς δευτέρας. Ἡ παρούσα ἡμερὶς στοχεύει εἰς τὴν εὐαισθητοποίησιν ὅλων, διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ εὐγενοῦς αὐτοῦ ὁραματισμοῦ ἐπαναλαμβάνοντας ὅτι «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας».

 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
(Ἀποσπάσματα)

1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους ἐκ μέσης καρδίας γιὰ τὴν τιμή, ποὺ μᾶς κάνετε καὶ προσέρχεσθε ἀπ᾿ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος εἰς τὶς ἐκδηλώσεις μας, ὡς π.χ. τὸν Αἰδ/τον π. Σωτήριον Κόσκορη μὲ ἕνα λεωφορεῖον ἀπὸ τὴν Ἀκράταν, τὸν Σύλλογον Παναγία Μακαριώτισσα, ποὺ ἦρθε μὲ ἕνα λεωφορεῖο ἀπὸ τὴν Δομβραίνα καὶ τὸν 91 ἐτῶν σπουδαῖον δάσκαλον κ. Παν/την Ρήγα, ποὺ ἦρθε σήμερον ἀπὸ τὴν Καλαμάταν εἰδικῶς διὰ τὴν ἐκδήλωσίν μας. Ἐπίσης τὴν ἀδελφὴν ἡγουμένην Στυλιανὴν μετὰ τῆς συνοδίας της τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτοος Ταὼς (Νταοῦ) Πεντέλης καὶ τὸν ταπεινόν, εὐλαβῆ καὶ ἐνσυνείδητον ἐπιχειρηματίαν κ. Ἰωάννην Πιστιόλαν ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιον. Εὐχαριστοῦμε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Μπόκα, ποὺ ἔστειλαν τὸ τηλεοπτικὸν συνεργεῖον τοῦ Ἀχελῶος TV διὰ τὴν προβολὴν καὶ διάδοσιν τῆς ἡμερίδος μας.
Οἱ μοναχὲς τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εἰσοδίων Θεοτόκου Γελληνίου Κορινθίας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν καθοδήγησιν τοῦ πατρὸς Χρυσάνθου Μαχαιριώτη, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται συνεχῶς γιὰ Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα, τελικῶς δὲν ἠδυνήθησαν δυστυχῶς νὰ προσέλθουν καὶ μᾶς ἀποστέλλουν χαιρετισμόν.

2. Ἡ ὑπ’ἀριθμ. 1786/1970 ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (σελ. 10-11) ἀναφέρει:
«Οἱ Πατριάρχαι, οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς, οἱ καλόγηροι, οἱ διδάσκαλοι, οἱ ἔμποροι, οἱ ἀρματολοί, οἱ κλέφτες, οἱ ὁπλαρχηγοί, οἱ πλοίαρχοι, οἱ πυρποληταί … πάντες ὑπῆρξαν ἄνδρες πίστεως, ἡ δὲ πίστις ὥπλιζεν αὐτοὺς δι᾿ ὑπομονῆς, δι᾿ ἐλπίδος, δι᾿ εὐψυχίας, διὰ πνεύματος θυσίας».
Αὐτοὶ οἱ ὀρθόδοξοι ἀδελφοί μας εὑρίσκονται ἀνάμεσα μας καὶ ἐμεῖς εἴμαστε ἀπόγονοι αὐτῶν.

3. Ἔχομε καλέσει τὴν πολιτειακή, τὴν πολιτικὴ ἡγεσία καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς ἰθύνοντες. Ἐὰν τολμήσουν μερικοὶ ἐξ αὐτῶν νὰ προσέλθουν, παρακαλοῦνται θερμότατα οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς οὔτε νὰ ἐπιδοκιμάσουν, οὔτε νὰ ἀποδοκιμάσουν. Νὰ σεβασθοῦμε τὸν Θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸ κορμί τους «κόσκινο» καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, πρᾶγμα, ποὺ καὶ ἐπραγματοποιήθη.
4. Ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς τῆς Πρωσίας Στέϊτζ ρητῶς ἀναφέρει:
«Γιὰ νὰ μάθῃς τί εἶναι ψέμα, κλοπή, ἀνεντιμότης καὶ διαφθορὰ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ μάθῃς σὲ καμία ἄλλη Σχολή, εἰ μὴ μόνον εἰς τὸν χῶρο τῆς πολιτικῆς». Διότι οἱ πολιτικοὶ ἐφαρμόζουν τὴν «ἰησουιτικὴ συμπεριφορά». Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐπαινοῦν καὶ ἐγκωμιάζουν μὲ ἄφθαστους λόγους, εἰς τὴν πρᾶξιν τὰ καταπολεμοῦν οἱ ἴδιοι μὲ ἔργα…
5. Σήμερον διαπιστώνομε τοῦτο, ὄχι μόνον εἰς τὴν πολιτκὴ καὶ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ εἰς τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, φεὺ πολλὲς φορὲς μάλιστα καὶ εἰς τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία…
6. Κατὰ τὸν Τολστόϊ:
«Τὰ μόνα ἔθνη, ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ὀνομάζωνται ἱστορικὰ εἶναι αὐτά, ποὺ ἀναγνωρίζουν τὴν σπουδαιότητα καὶ τὴν ἀξίαν τῶν θεσμῶν των, τῶν συμβόλων των καὶ ἐν γένει τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν.
7. Παλαιότερα τὶς ἐκδηλώσεις μας τὶς ὠνομάζαμε ἐκπολιτιστικές. Στὴν παρούσα συγκυρία ἐπιβάλλεται νὰ χαρακτηρίσωμε τὴν σημερινή μας συγκέντρωσιν ὡς συνάθροισιν προβληματισμένων πολιτῶν, ποὺ ἀναζητοῦν ἐναγωνίως σωστὲς ἑλληνορθόδοξες λύσεις.
8. Παρακαλοῦμε τὴν ἀγάπη σας νὰ ἀνεχθῆτε τὴν σχεδὸν 4 ὡρῶν ἐκδήλωσί μας. Θὰ ἀνταμοιφθῆτε πολλαπλῶς ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸν πρόγραμμα καὶ τὸ πλουσιότατον πνευματικὸν συμπόσιον…
10. Τὰ οἰκονομικὰ τῶν φορέων μας εὑρίσκονται εἰς ἀθλιωτάτην κατάστασιν καὶ κατὰ συνέπεια ἀδυνατοῦμε δυστυχῶς νὰ πραγματοποιοῦμε συχνὲς συναθροίσεις, ἡμερίδες καὶ συμπνευματισμούς.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐξ ἀνάγκης ἐπιβάλλεται νὰ τὰ τελοῦμε ὅλα μαζί.
Πρέπει νὰ λάβετε ὑπ᾿ ὄψιν ὅτι ἐμεῖς ὄχι μόνο δὲν λαμβάνομε χορηγίες ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς κ.λπ., ἀλλὰ ἀντιθέτως παραγκωνιζόμεθα, ἐμποδιζόμεθα καὶ διωκόμεθα συστηματικῶς…
Ἡ μεγαλύτερη συνδρομὴ καὶ βοήθεια, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς προσφέρῃ κανένας εἶναι μερικὲς ὧρες τὴν ἡμέρα ἢ ἔστω τὴν ἑβδομάδα νὰ μᾶς συνδράμουν μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία, διότι κάνομε οἰκονομία καὶ προσέχομε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα σὰν κόρη ὀφθαλμοῦ καὶ προσπαθοῦντες νὰ διεκπεραιώσωμε ὅλες τὶς ἐργασίες μόνοι μας καὶ μὲ ἐλαχίστους ἐθελοντές, γονατίζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.
11. Ἀκόμη καὶ αὐτοί, ποὺ κάποτε μᾶς συμπαρίσταντο οἰκειοθελῶς, τώρα, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ὄχι μόνον δὲν μᾶς συντρέχουν, ἀλλὰ ἔχουν καὶ οἱ ἴδιοι μεγίστη ἀνάγκη βοηθείας. Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διότι δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ βοηθήσωμε αὐτοὺς τοὺς ἀξιοπρεπεῖς ἀνθρώπους, ποὺ περιέπεσαν εἰς τὴν περιπέτεια τῆς ἀνέχειας καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώσουν τὸ χέρι, διὰ νὰ λάβουν.
12. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ λυπούμεθα αὐτούς, ποὺ ἐξ ἐπαγγέλματος καὶ ἐκ συνηθείας ἁπλώνουν τὸ χέρι τους νὰ λάβουν, ἀλλὰ αὐτούς, ποὺ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ ἐν τούτοις δὲν ἔχουν θάρρος νὰ ἁπλώσουν τὸ χέρι.
13. Ἔχομε μία προϊστορία σχεδὸν 20 χρόνων στὶς κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς δραστηριότητες. Χωρὶς καμμία βοήθεια, εἰ μὴ μόνον τῶν φιλανθρώπων ἐθελοντῶν, συγκεντρώσαμε καὶ διανείμαμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἄνω τῶν 75.000 τόννων εἰς τὸ ἐξωτερικό, καὶ τὰ 5 τελευταῖα ἔτη εἰς τὴν Ἑλλάδα μας. Μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, συνεχίζομε νὰ βοηθοῦμε καὶ ὑλικῶς ἀναξιοπαθεῖς συνανθρώπους μας. Διότι, ὅταν λαμβάνῃ κάποιος, γεμίζει τὰ χέρια του. Ὅμως ὅταν δίδῃ, πληροῖ τὴν ψυχή του μὲ καλὲς πράξεις προσφέρων θυμίαμα εἰς τὸ γενναιόδωρον φιλάνθρωπον Θεόν.
14. Διὰ νὰ διευκολύνωμε τὴν ἡμερίδα μας, δὲν θὰ ἀναφερθῶ ἐκτενῶς εἰς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας, οὔτε εἰς τὶς τεράστιες σατανικὲς ἀντιξοότητες, ποὺ μᾶς δημιουργεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος. Παραδείγματος χάριν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μᾶς σαμποτάρουν τὴν ἀλληλογραφία μας καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. μᾶς ἐπέστρεψαν προσφάτως 172 δέματα μὲ τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» πρὸς Ἱερὲς Μητροπόλεις καὶ Ἱερὲς Μονές. Διότι ἀγωνιζόμεθα νὰ λέγωμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, καταγγέλοντες τὸν σιωνισμό, τὴν μασωνία, τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ τὶς ἄπειρες κεφαλὲς τῆς «σύγχρονης Λερναίας Ὕδρας», ποὺ εἶναι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις.
Ἕνα ἐλάχιστο μέρος τῶν σκοπῶν, πεπραγμένων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας θὰ τὸ βλέπετε εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀποστέλλομε δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν, ἀνὰ τρίμηνον εἰς 45.000 παραλῆπτες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο…
16. Ἐμεῖς διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιο ὅραμα μὲ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Τὸ κοινὸ αὐτὸ ὅραμα ἐμπνέει καὶ διαδίδεται με τὸ ἀπόφθεγμα: «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν». Εὐσεβῶς συνεχίζομε ἐπικαλούμενοι τὴν θείαν πρόνοιαν.
Ὁ Χριστὸς εἶπε: «νὰ εἴμεθα διάκονοι τῶν πάντων». Διακονοῦμε, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦμε, ὅ,τι θὰ διεκδικοῦσε ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαός.
Τὸ «Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη» ἔμεινε δυστυχῶς 184 χρόνια ἀνεκπλήρωτον. Οἱ κατὰ καιροὺς προσπάθειες δὲν ἐπέτυχαν, εἴτε λόγῳ οὐσιαστικῶν ἀδυναμιῶν εἴτε διότι δὲν εἶχαν ἁγνὰ ἐλατήρια…
18. Ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι θὰ ἀξιοποιήσωμεν τὶς προσφορὲς ὅλων καὶ τὶς ρητὲς προϋποθέσεις χορηγῶν ἄλλὰ εἶναι πολυδάπανη ἡ ὑλοποίησις ἀκόμη καὶ τμημάτων τοῦ ἔργου μὲ τιμὲς Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου.
Ἡ στρατηγική, ποὺ μὲ πλήρη διαφάνεια ἐπιλέγεται, εἶναι:
Τὸ Σωματεῖο ,,Οι Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἀπαλλάσσουν τοὺς καθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία ,,τρύπια δεκάρα,, καὶ διατίθενται νὰ ἀναλάβουν ὁλόκληρη τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ ἔργου.
19. Ἀπαιτοῦμε μόνο ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, ὡς π.χ. μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου, ποὺ μὲ τὸν Νόμο 3785 ΦΕΚ 138Α/ 7.8.2009 παρεχώρησε τὸ «φιλέτο» – τεράστια ἔκτασι τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομείου γιὰ Λυρικὴ Σκηνή, Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη καὶ ἄλσος.
20. Ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία τώρα πρέπει νὰ συμφωνήσουν καὶ παραχωρήσουν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους περίοπτη θέσιν εἰς τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ἢ, κατὰ χρήσιμη ἐξαίρεσιν, λόγῳ ὀλιγοτέρων δαπανῶν, νὰ ἐξασφαλισθῇ ὁ χῶρος, ποὺ ἀπαιτεῖται εἰς τὴν πρώην Ριζάρειον Σχολήν.
21. Λεπτομέρειες θὰ ἀναπτυχθοῦν σήμερα ἀπὸ τοὺς ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς Ἁγίους πατέρες καὶ τοὺς σπουδαίους ἐπιστήμονες. Σήμερα, εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ μᾶς ἐμπνέει γιὰ μία ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια, ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ τὰ παιδιά μας.
22. Ἐκφραζόμενος τηλεγραφικῶς συμπληρώνω :
Α. Γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀπομακρυνώμεθα ἀπὸ τὴν στρατηγικὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἑνότητος.
Β. Ἡ γεωπολιτικὴ ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους.
Γ. Ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία πρέπει νὰ ὑπερασπίζεται συνεχῶς τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ κάθε συμφέρουσα στρατηγικὴ ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κομματικὲς ἐπιδιώξεις.
Δ. Στοχεύουμε εἰς τὴν πρώτη θέσιν τῆς διεθνοῦς διαφάνειας καὶ δὲν ἐπιτρέπεται οὐδεὶς ἀτομικῶς ἢ συλλογικῶς νὰ ζημιώνῃ τὴν Ἑλλάδα.
Ε. Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσωμε νὰ διορθονώμεθα καὶ νὰ ἐπιστρέψωμε εἰς τὶς ρίζες μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖο ἔλεος, γιὰ νὰ ρυσθῶμε – λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό.
23. Ὅπως μᾶς μηνύει ὁ θερμὸς φίλος Γιῶργος Θαλάσσης ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρέπει νὰ «ξεβολευόμαστε» καὶ νὰ πηγαίνομε σὲ Ἑλληνορθόδοξες ἐκδηλώσεις.
Πρέπει νὰ πιστέψωμε ὅτι εἴμεθα, ἀπόγονοι τῶν λιονταριῶν, ποὺ ἔχυσαν τὰ πορφυρὰ ποτάμια τοῦ αἵματός τους γιὰ νὰ εἴμαστε ἐλεύθεροι.
Ὁ ἀγώνας μᾶς χρειάζεται καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ Ἀνάστασιν τῆς Πατρίδος περνάει σήμερα καὶ ἀπὸ τὸ Σπόρτινγκ.
Δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε τὴν ταλαιπωρία καὶ νὰ μὴ πιστέψωμε οὔτε γιὰ μία στιγμή, ὅτι εἶναι μάταια αὐτά. Νὰ μὴ φοβόμαστε τὸ ὅτι εἴμαστε μόνοι μέσα σὲ ἀγνώστους, γιατί δὲν εἴμαστε.
Δὲν γνωριζόμαστε, ἀλλά εἴμαστε ἴδιοι… κυλᾶ ὁ Θεὸς στὶς φλέβες μας, εἴμαστε ἀδέλφια.
Κοινωνοῦμε Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ. Εἴμαστε Ἕλληνες καὶ ακόμη καὶ κάποιος μόνος του νὰ μείνῃ στὸ κόσμο, ὑπάρχει μία ἀποστολή, ποὺ τὸν περιμένει…
24. Παρακαλοῦμε τὸν Μεγάλο Θεὸν καὶ τὴν Ἁγίαν Τριάδα νὰ δώσουν ὑγείαν εἰς ὅλους μας, ὅσοι εἴμαστε ἐδῶ, νὰ ὁλοκληρώσωμεν αὐτὸ τὸ μεγάλο ἔργον.
Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω μὲ τὴν ρῆσι τοῦ μεγάλου Ἕλληνος ποιητοῦ μας, Κωστὴ Παλαμᾶ:
«Αὐτὸ τὸν λόγον θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανένα, μεθύστε μὲ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ‘21».

Γ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανεν ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Αἰδ/τος π. Κων/νος Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιερτικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχ. Ἀθηνῶν.
Μεταξὺ τῶν ἄλλων εἶπεν: Δυστυχῶς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, λόγῳ κωλύμματος δὲν ἠμπόρεσεν ἀπόψε νὰ εἶναι μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, ἐζητήσατε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον τὴν εὐχήν του, ἐζητήσατε τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, τὴν ἔχετε πλουσιοπάροχα. Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί σας. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅ,τι ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Ἱ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκπροσωποῦν τὴν Σύνοδον καὶ εἶναι μαζί μας καὶ θὰ εἶναι καὶ ὁμιληταί … Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μαζί σας καὶ συμπονᾶ τὸν ἀγῶνα σας, τὶς προσπάθειές σας.
Μόνο θερμὰ εὐχαριστήρια μποροῦμε νὰ ἀπευθύνουμε εἰς ἐσᾶς. Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίδῃ ὑγείαν καὶ μὲ αἴσιον πέρας νὰ τελειώσῃ αὐτὸ τὸ ἔργον, τὸ μεγάλον, τὸ ὁποῖον τόσο πολὺ τὸ θέλει ὁ κόσμος … Θὰ νικήσετε κ. Πρόεδρε !

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θὰ ἐπιτρέψετε νὰ ἀνοίξω γιὰ λίγο τὴν καρδιά μου καὶ νὰ πῶ ποῖοι λόγοι μὲ ὡδήγησαν ἐδῶ καὶ πὼς αἰσθάνομαι αὐτὴν τὴν στιγμήν. Τὸ πρῶτον πρᾶγμα εἶναι ὅτι αἰσθάνομαι βαθειὰ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὰ πρόσωπα, τοῦ κου Ἀναγνωστοπούλου καὶ τῆς κας Ἀναγνωστοπούλου, εὐγνωμόνως, διότι, ἐὰν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν συντηροῦσαν αὐτὸ τὸ ὅραμα καὶ δὲν ἀναλάμβαναν κάτω ἀπὸ πολὺ δύσκολες συνθῆκες αὐτὴν τὴν πρωτοβουλίαν, ἐγὼ δὲν θὰ ἦμουν ἐνημερωμένος, δὲν θὰ τὸ ἤξερα. Θὰ εἶχα μόνον μία ἁπλὴν ἀνάμνησιν τῶν ὅσων, σὰν μικρὸ παιδὶ ἄκουγα τὰ χρόνια τῆς ἑπταετίας, ποὺ ἀναζωπυρώθηκε τὸ θέμα καὶ τίποτε ἄλλο.
Ἀλλὰ θέλω νὰ πῶ ὅτι ὁ λόγος τους, ὁ ἀγώνας τους, ἡ ἐπιμονή τους εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθῇ μία ἐσωτερικὴ συγκίνησις καὶ εἰς τὴν δικήν μου τὴν καρδιά, ὅπως πιστεύω καὶ εἰς ὅλους μας, ποὺ εὑρισκόμαστε αὐτὴν τὴν στιγμὴν εἰς αὐτὸν τὸν χῶρον. Αὐτὸ εἶναι μία ἀφύπνισις ἐσωτερικὴ εἰς μίαν ἐξαιρετικὰ δύσκολη χρονικὴν περίοδον, εἰς τὴν ὁποίαν ψάχνουμε ὅλοι διὰ μία ἄγκυρα ἐλπίδος, διὰ ἕνα σημεῖον ἀναφορᾶς, διὰ μίαν ἀνάστασιν ἐσωτερικῶν ὁραμάτων.
Εἴμαστε πολλοί, εἴμαστε ἁγνοί, εἴμαστε δηλωμένα ἀφοσιωμένοι εἰς αὐτό, ποὺ πάλει μέσα εἰς τὴν ψυχήν μας καὶ εἶναι τὸ ὅραμα τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν μεγάλην τιμὴν τῆς ἱστορικῆς μας ταυτότητος. Μποροῦνε πολλὰ νὰ γίνουν. Δὲν εἴμαστε λίγοι.
Τὸ ἑπόμενον, ποὺ θέλω νὰ πῶ εἶναι διὰ τὴν ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ ὁράματος. Τὸ ἔχω πεῖ καὶ ἄλλη φορά. Ὅταν πηγαίνει κανεὶς εἰς ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες, ποὺ κάτω ἀπὸ πολὺ δυσκολοτέρας συνθήκας, ἀνοικοδόμησαν ὅλες ἀνεξαρτήτως τεραστίους περικαλλεῖς-περιλάμπρους Ναοὺς μὲ πνευματικὰ κέντρα μαζί. Μέσα σὲ μίαν πενταετίαν, οἱ Ρῶσοι ἀνοικοδόμησαν ἀμέσως μετὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Σοβιετικοῦ ζυγοῦ τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἕνα ἀριστούργημα ἀπὸ πλευρᾶς καὶ ἀρχιτεκτονικῆς καὶ ἐξοπλισμοῦ, ποὺ θαυμάζει κυρίως κανεὶς τὴν πίστιν αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, ποὺ πρὶν προφθάσει νὰ ντυθῇ, φρόντισε γιὰ τὸν Ναόν του. Εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Σάββα καὶ τοῦ Ἁγίου Συμεὼν εἰς τὸ Βελιγράδι, ποὺ εἶχε ἀρχίσει παλαιά, ἀλλὰ κατὰ τὴν περίοδον τοῦ πολέμου εἰς τὴν Βοσνίαν καὶ τὴν Ἐρζεγοβίνην πραγματικὰ ἔφθασεν νὰ ὁλοκληρωθῇ σχεδόν. Εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Nefski στὴν Σόφιαν. Εἶναι ὁ Ναός, ποὺ τώρα ἀρχίζει καὶ προχωρεῖ στὴν Ρουμανία στὸ Βουκουρέστι. Εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα εἰς τὴν Τιφλίδα. Τὰ θυρανοίξια τοῦ Ναοῦ εἰς τὸ κέντρον τῶν Τυράννων εἰς Ἀλβανίαν ἔγιναν στὶς 26 Ἰουνίου.
Δὲν ὑπάρχει ἐθνικὴ Ἐκκλησία, ποὺ νὰ μὴ ἔχῃ πραγματικὰ ἕναν τέτοιον Ναόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δικήν μας. Δὲν ἔχομεν οὔτε αἴθουσαν τελετῶν. Ἐμεῖς ἐδῶ εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν ὑστεροῦμεν οὔτε εἰς ἐλευθερίαν, οὔτε εἰς οἰκονομικὲς δυνατότητες, εἰς τίποτα. Ὑστεροῦμεν εἰς τὸ ὅτι δὲν μποροῦμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν αὐτὸ τὸ Τάμα. Οἱ συγκυρίες εἶναι πολὺ εὐνοϊκές. Μπορεῖ νὰ εἶναι δύσκολα ἐξωτερικὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ οἱ συγκυρίες εἶναι εὐνοϊκὲς καὶ χρονολογικά. Θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ἐκάναμε ἕνα χρονοδιάγραμμα μέσα εἰς τὶς καρδιές μας καὶ νὰ τὸ προχωρήσωμεν, μαζὶ μὲ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὅλοι μαζί. Ἤδη ἔφθασε τὸ θέμα εἰς τὴν Σύνοδον καὶ ἐγκρίθηκε. Ἡ καθυστέρησις ἴσως αὐτοῦ τοῦ θέματος, δὲν θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὀφείλεται εἰς ὀλιγωρία, ἀλλὰ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὀφείλεται ἴσως εἰς ἕνα ἐπιτελικὸ σχεδιασμό, ποὺ θέλει καὶ αὐτὸς τὸν χρόνον του.
Θὰ ἠμποροῦσε ὅλη ἡ προεργασία νὰ ὁλοκληρωθῇ εἰς 2 χρόνια ἀπὸ σήμερα καὶ τὸ 2015 νὰ ξεκινήσωμεν μὲ τὰ θεμέλια. Νὰ ξεκαθαρισθῇ στὴν διετία αὐτὴ καὶ ὁ χῶρος, τὰ σχέδια, οἱ ἀρχιτεκτονικοὶ διαγωνισμοὶ καὶ οἱ ἄδειες. Ἐὰν τὸν Εὐαγγελισμὸν τοῦ 2015 μπῇ ὁ θεμέλιος λίθος, τότε ἠμπορεῖ πραγματικὰ τὸ σημαδιακὸ εἰκονικὰ καὶ ἀριθμητικά ἔτος 2020 νὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῆ, ὥστε τὸν Εὐαγγελισμὸν τοῦ 2021, 200 χρόνια μετὰ τὴν Ἐθνικὴν Παλιγγενεσίαν, πραγματικὰ νὰ γίνουν καὶ τὰ ἐγκαίνια. Κάποιοι θὰ ποῦν ὅτι εἶναι δύσκολο οἰκονομικά. Δὲν εἶναι δύσκολο οἰκονομικά. Ὑπάρχουν μερικὲς ἁπλὲς σκέψεις. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἰς ὅλην τὴν ἐπικρατείαν λέγει ὅτι δίδει ἐτησίως-ξοδεύει 100.000.000 € εἰς τὸ ἔργον τῶν Μητροπόλεων, εἶναι πολὺ καλὸν καὶ εὐλογημένον αὐτό: 100.000.000 € τὸν χρόνον διὰ τὸν συνάνθρωπον. Ἄς δώσωμεν 5.000.000 € τὸν χρόνον διὰ τὸν Θεόν, εἶναι ἀνάγκη. Ὁ μέγας πάσχων διὰ τὴν ἐποχήν μας εἶναι ἡ πίστις. Δὲν εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ Θεὸς μᾶς λείπει. Τὴν ἀγάπην τὴν ἔχομεν. Ναὶ αὐτό, ποὺ μᾶς λείπει, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐκφράσωμεν καὶ νὰ οἰκοδομήσωμεν. Ἄν ἔτσι γινότανε μὲ 5.000.000 € τὸν χρόνον, εἰς 8 χρόνια θὰ εἴχαμε φθάσει τὰ 40.000.000 € . Μὲ 40.000.000 € μπορεῖ νὰ ἀρχίσῃ πάρα πολὺ εὔκολα κάτι σημαντικό. Θὰ σᾶς κάνω ἕνα ἄλλο ἀριθμητικὸ ἀνάλογο: Ἐὰν σήμερα εἴμαστε 10.000.000 Χριστιανοὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι τακτικῶς εἴμαστε τὸ 3% (ἔτσι εἶναι, ἕνα τέτοιον ποσοστὸν εἶναι συντηρητικὰ σωστό), τότε αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἴμαστε 300.000 ἄνθρωποι στὶς Ἐκκλησίες.
Ἐὰν δίδαμε 1€ τὸ μῆνα, σημαίνει ὅτι θὰ μαζεύαμε 3.600.000€ τὸν χρόνον. Εἰς 10 χρόνια εἶναι 36.000.000 €. Ὑπάρχουν 10.000 ἱερεῖς. Ἐὰν δίνανε οἱ ἱερεῖς 10€ τὸν μῆνα (δὲν εἶναι πολλά, νὰ μὲ συγχωρέσετε), τότε θὰ ἦταν ἄλλα 12.000.000 € + 36.000.000 € = 48.000.000 €. Τὰ ὑπόλοιπα 2.000.000 € οἱ 100 Ἐπίσκοποι, ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ δίδουν 100€ τὸν μῆνα. Νομίζω ὅτι δὲν εἶναι καὶ πολλά.
Ἔτσι μαζεύονται τὰ χρήματα τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐσωτερικῆς ἱερᾶς ἀφοσιώσεως εἰς ἕνα τόσο πραγματικὰ σημαντικὸ τάμα. Δὲν θέλω νὰ πῶ περισσότερα καὶ δὲν μοῦ ἀναλογεῖ περισσότερος χρόνος. Ἄλλὰ ἄν θέλετε, κ. Ἀναγνωστόπουλε, εἴμαστε μία σύναξι προβληματισμένων πολιτῶν. Εὔχομαι νὰ φύγωμεν σὰν μια σύναξι ἀποφασισμένων καὶ διαρκῶς ἀγωνιζομένων πιστῶν Χριστιανῶν. Τὸ ὅτι δὲν ἐκπληρώθηκε τὸ Τάμα ὡς τώρα εἶναι μία εὐκαιρία νὰ κάνουμε ἕνα νέο Τάμα. Τὸ πρῶτο Τάμα εἶναι ἕνα τάμα εὐγνωμοσύνης. Εἰς τὸ χάλι ποὺ εὑρισκόμαστε, τὸ νέο Τάμα πρέπει νὰ γίνῃ ἕνα τάμα σωτηρίας, τὸ τάμα νὰ ἐκπληρώσουμε τὸ παλαιὸ τάμα.
Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ εὐλογήσῃ καὶ ὅλοι μαζὶ πραγματικὰ νὰ χαροῦμε καὶ νὰ τὸν δοξάσωμεν καθὼς θὰ βλέπωμεν ὁλοκληρωμένο αὐτό, ποὺ ἀποτελεῖ ὅραμα καὶ τάμα τῆς ψυχῆς μας. Σᾶς εὐχαριστῶ.

Ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθησαν, ὑπὸ τοῦ Κοσμήτορος τοῦ Σωματείου Στρατηγοῦ κ. Κων/νου Τσιτίνη, οἱ χαιρετισμοὶ ἀπόντων προσωπικοτήτων καὶ ἡ εἰσήγησις τοῦ διὰ λόγους ἀνωτέρας βίας ἀπόντος ὁμιλητοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΚΟΝ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ‘21 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΛΑΥΡΑΝ

ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Κοσμᾶ, ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως

Ὡς Παγκαλαβρυτινὴ ἕνωσις συμπαραστεκόμεθα εἰς τὸν σκοπὸν τοῦ Σωματείου ,,Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, Ὁ Πρόεδρος κ. Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος εἶναι Καλαβρυτινός, εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ἐκεῖ ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος ἔπραξε τὸ καθῆκον του ὡς πολίτης αὐτοῦ τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ Κράτους ἀλλὰ καὶ ὡς Καλαβρυτινός, ἀνήγειρε ἕνα περικαλλῆ Ναὸν εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, πολιούχου Τριπόλεως, Πνευματικὸν Κέντρο, μὲ πολλὲς αἴθουσες, συνεδριάσεων, φιλοξενίας καὶ ἐκδηλώσεων. Πρωτοστατεῖ τώρα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη. Στὰ Καλάβρυτα λέμε: «τάξε μανούλα μου τάματα σὲ ὅλα τὰ μοναστήρια, τάξε κερὶ στὴν Παναγιά, φλουριὰ στὴν Ἁγία Λαύρα».
Ἡ πολιτεία ἡ ἑλληνική ἡ ἄστοργη, ἐξακολουθεῖ νὰ κατατυραννεῖ τὸ Σωματεῖο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ λοιποὺς ἀγωνιζόμενους φίλους, καὶ ἐμποδίζει τὴν πραγματοποίησίν του. Τὸ κεντρικὸ πολιτικόν μας σύστημα καταταλαιπωρεῖ αὐτοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ ὁράματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ἐνημερωθῇ καὶ ὁ λαὸς ἀπὸ τὸ Σωματεῖο ἀλλὰ καὶ τὸ Ἱερατεῖο. Καὶ τώρα λίγα λόγια γιὰ τὴν ὀρκομωσία τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 στὴν Ἁγ. Λαύρα ἀπὸ τὸν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανόν. Ἀπὸ Θεοῦ ἄρχισαν τὸν ἀγῶνα οἱ ἀγωνιστές, στὸν Θεὸ κατέληξαν τὰ τάματά τους. Πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, ὅπως θυμόμαστε ὅλοι, σὲ μία κατάπτυστη τηλεοπτικὴ σειρὰ τοῦ ΣΚΑΪ, μερικοὶ ἐλεεινοὶ καὶ τρισάθλιοι κουλτουριάρηδες καὶ καθηγητίσκοι τῆς συμφορᾶς, καὶ οἱ τρισάθλιοι τηλεπαρουσιαστὲς ἔλεγαν: «δὲν ὑπῆρξε Ἁγία Λαύρα, εἶναι μύθος, δὲν ὑπῆρξε κρυφὸ σχολειό, μύθος, ὁ Κολοκοτρώνης ἦταν ὁμοφυλόφιλος, ὁ Μακρυγιάννης ἦταν τοκογλύφος».
Ἔτσι λοιπὸν τώρα δράττομαι νὰ ἀναφέρω ὅτι ἀπὸ τὰ ἀπομνημονεύματα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Λαύρας, τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους καὶ ἀπὸ τουρκικὲς ὀθωμανικὲς πηγές, προκύπτει ὅτι τὰ προεπαναστατικὰ γεγονότα τοῦ 1821 ἄρχισαν στὰ Καλάβρυτα καὶ στὴν Ἁγ. Λαύρα, ἀπὸ τὴν χελωνοσπηλιὰ τῆς Λυκούριας καὶ φθάσαμε στὸ Ἀγρίδι. Δὲν εἶπε κανεὶς ὅτι ἔγινε ἡ ἔναρξι τῆς ἐπαναστάσεως τὴν 25ην Μαρτίου τοῦ 1821.
Ἡ 25η Μαρτίου καθιερώθηκε συμβατικὰ καὶ θεσμικὰ ἀπὸ τὴν Πολιτεία μὲ Νόμο τοῦ 1828, ὅπως ἔχει καθιερωθῆ συμβολικὰ στὴν Γαλλία, στὴν Ἀμερικὴ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες μὲ ἱστορίες ἐθνικῶν ἀντιστάσεων ἤ ἱδρύσεων τῶν κρατῶν τους. Στὴν Ἁγ. Λαύρα ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἀλεξίου τὴν 17.3.1821, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, κάτω ἀπὸ τὸ λάβαρο τῆς Ἁγίας Λαύρας, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται ἑως σήμερα ὡς κειμήλιον πανεθνικὸ καὶ παγκόσμιο, ὥρκισε τοὺς ἀγωνιστὲς. Στὶς 25.3.1821 εὑρισκόταν στὴν Πάτρα. Ὅλα αὐτὰ τὰ προεπαναστατικὰ γεγονότα τὰ ἐγνώριζε ὁ Δημητσανήτης Γρηγόριος ὁ Ε΄, καὶ ἐπειδὴ δὲν τὰ ἐμαρτύρησε στοὺς Ὀθωμανούς, γι᾿ αὐτὸ καὶ τὸν ἀπηγχόνισαν στὴν κεντρικὴ πύλη τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

 

ΜΕΤΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ὁμιλητὴς Ἀχ. Γ. Λαζάρου
Δρ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Chargé de cours à la Sorbonne (Paris IV)
τ. Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε.

Καταφθάνοντας εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ γαλλικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα τῶν 14.000 ἀνδρῶν ὑπὸ τὸν στρατηγὸ Μαιζὼν ἐντεταλμένο εἰς τὸν ἐξαναγκασμὸ τοῦ Ἰμπραὴμ πρὸς ἐγκατάλειψιν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ὁ μεγάλος Φιλέλληνας Ἐϋνάρδος ἔγραψε τὴν 26ην Νοεμβρίου 1827 πρὸς τὸν Καποδίστρια τὰ ἀκόλουθα: «Ἀγαπητέ μου Κόμη. Ἐνῷ τὰ νέα τοῦ Ναυαρίνου μὲ γεμίζουν χαρά, ἡ καρδιά μου σπαράζει μὲ αὐτά, ποὺ μαθαίνω γιὰ τὴν βαρβαρότητα τοῦ Ἰμπραὴμ καὶ τὴν ἐσχάτη ἔνδεια τῶν κατοίκων. Γυναῖκες, παιδιὰ καὶ γέροντες πεθαίνουν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν πείνα… Μόλις ἔγραψα στὸ Παρίσι καὶ σὲ μερικὲς Ἐπιτροπὲς γιὰ νὰ συνδράμουν καὶ πάλι τοὺς περιπλανωμένους πληθυσμούς… ὅλα τὰ βοηθήματα τῆς ἀγαθοεργίας πρέπει νὰ διατίθενται γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν θυμάτων τοῦ πολέμου, ποὺ δυστυχοῦν».

Ταυτόχρονα πέραν τῆς στρατιωτικῆς συμβολῆς ἡ παρουσία τόσων χιλιάδων Γάλλων ἀνδρῶν ἐξάπαντος συμβάλλει καὶ εἰς τὴν ἀπαραίτητη ἀνοικοδόμησιν καὶ τὴν στοιχειώδη οἰκονομικὴ ἀνάπτυξιν.

Εὐοίωνο καὶ αἰσιόδοξο μήνυμα γιὰ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἐκτιμήθηκε ἡ ἄμεση καὶ πρόμυθη ἀποδοχὴ προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν εἰδικῶν καὶ ἀπὸ Συνέλληνες, οἱ ὁποῖοι διακρίθηκαν στὸν ἔνοπλο καὶ αἱματηρότατο ἐπαναστατικὸ ἀγώνα. Ἀποδείχθησαν δὲ παντελῶς αὐθαίρετοι καὶ ἀβάσιμοι οἱ ψίθυροι, κατὰ τοὺς ὁποίους μὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ Καποδίστρια παρεγκωνίσθη ὁ Ἰωάννης Κωλέττης. Τοὐναντίον ἀξιοποιήθηκε χάρη καὶ στὴν ἰατρικὴ ἰδιότητά του. Διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Κυβερνήτη Καποδίστρια ἔκτακτος Ἔφορος Ὑγείας μὲ ἕδρα τὶς Σπέτσες, τὶς ὁποῖες εἶχε πλήξει ἡ θανατηφόρα πανούκλα, καθὼς καὶ ἄλλες περιοχές, πρὸ πάντων τὶς ἀπέναντι πελοποννησιακὲς ἀκτές. Ὁμολογουμένως παρεγνωρίσθηκε ἡ ἀνωτερότητα καὶ ἡ εὐαισθησία τοῦ Κυβερνήτη, ὁ ὁποῖος προσωπικὰ ἐγκατέστησε τὸν Κωλέττη εἰς τὴν τόσον καίρια θέσιν συνταξιδεύοντας μὲ τὴν ρωσικὴ φραγάτα ΕΛΕΝΗ. Δικαιώθηκε δὲ καὶ μὲ τὴν λήψη τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων θεραπείας, τὰ ὁποῖα ἔλαβε ὁ ἰατρὸς τῆς αὐλῆς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων Ἰωάννης Κωλέττης ὡς κατ’ἐξοχὴν εἰδικὸς εἰς τὸ τότε συχνότατο ἐπιδημικὸ φαινόμενο. Πρόσθετο καὶ εὐγλωττότερο ἀποδεικτικὸ τῆς σωστικῆς ἀποστολῆς τοῦ Κωλέττη εἰς τὶς Σπέτσες καὶ τῆς τόσο ἐμπνευσμένης διοικητικῆς εὐθυκρισίας τοῦ Κυβερνήτη εἶναι τὰ συγχαρητήρια καὶ τὰ εὐχαριστήριά του πρὸς τὸν δῆθεν παραγκωνισμένο Κωλέττη!

Ἐξ ἴσου ὑποτιμημένο εἶχαν θεωρήσει τὸν Κωλέττη, ὅταν ἀπὸ τὸν Καποδίστρια τοποθετήθηκε ὡς Ἔκτακτος Ἐπίτροπος Ἀνατολικῶν Σποράδων μὲ ἕδρα τὴν Σάμο. Ὅμως ἐνωρίτατα ἔγινε ἀντιληπτό, ὅτι ὑπῆρξε ἡ πλέον ἐπιτυχημένη ἐπιλογὴ διοικητικοῦ προσώπου. Διότι ὁμολογουμένως ἀποφεύχθηκαν αἱματοχυσίες, μετὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς Σάμου καὶ τῶν ἄλλων νησιῶν ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ τὴν ἀνακήρυξη τῆς Σάμου ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις σὲ Ἡγεμονία ὑπὸ τὴν ἐπικυριαρχία τοῦ σουλτάνου, ὁπότε οἱ Σάμιοι ἀρχηγοὶ τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Λυκοῦργος Λογοθέτης, Κ. Λαχανᾶς, Σταμάτιος Γεωργιάδης, ὁ ποιητὴς Γεώργιος Κλεάνθης καὶ ὁ μητροπολίτης Κύριλλος Ἀγραφιώτης ἐξορίσθηκαν στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα χάρη εἰς τὴν πειθὼ καὶ εἰς τὸν ἐπιδέξιο χειρισμὸ τοῦ ζητήματος ἀπὸ τὸν Ἰ. Κωλέττη.

Ὁ Καποδίστριας ἐπιπρόσθετα εἶχε καὶ διαβεβαίωση τῶν Μαυρομιχαλαίων δι᾿ ἀνυπαρξία δυσμενῶν προθέσεων. Ἐσπευσμένα εἶχε στείλει πρὸς αὐτοὺς τὸν ἁγνότερο ἀγωνιστὴ τοῦ δεκαετοῦς ἐπαναστατικοῦ ἀγῶνος, τὸν πάντιμο Νικόλαο Κασομούλη, ὡς ἀγγελιοφόρο-ἐγγυητή «διὰ τοὺς εἰρηνικοὺς σκοπούς του». Κατὰ δὲ τὴν συνάντησιν Κασομούλη-Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη ἦταν παρὼν καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Κανάρης! Συνεπῶς γνωρίζομε τὰ ὀνόματα τῶν δολοφόνων, τῶν δὲ ἠθικῶν αὐτουργῶν κυκλοφοροῦνται ψιθυριστά! Ὁ Κασομούλης συμπληρώνει: «…Ἐξομολογοῦμαι τὴν ἀλήθειαν ὅτι καὶ διὰ τοὺς δύο ἐλυπήθην καὶ ἐκαταράσθην τοὺς πρωταιτίους, οἵτινες ἔθεσαν εἰς τοιαύτην κατάστασιν τοὺς ἄνδρας νὰ φονεύσουν τὸν ἀγαθώτερον Ἕλληνα καὶ Πατέρα τοῦ Ἔθνους».

Ἐξ ἄλλου τὸ ἀπεχθέστερο καὶ διαχρονικῶν διαστάσεων ἔγκλημα κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καταγγέλθηκε ἀπὸ τὸν Λαφαγιέτ: «Τὸ μεγαλεῖον τῆς Ἑλλάδος ἀφέθη ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος. Τί εἴδους Ἑλλὰς εἶναι ἡ Ἑλλάς χωρὶς τὴν Λῆμνον, τὴν Λέσβον καὶ τὴν Ὄσσαν, τὸν Ὄλυμπον καὶ τὸν Ἄθω ; Ὄχι μόνον τὸ μεγαλύτερον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑλληνικώτερον τμῆμα τῆς Ἑλλάδος δὲν περιελήφθη ἐντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους… καὶ αἱ νῆσοι καὶ αἱ ἀκταὶ τῆς Θράκης καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινότης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι πραγματικοὶ Ἕλληνες…». Ὁ δὲ Βρετανὸς πολιτικὸς Δίλκε διευκρινίζει μὲ σαφήνεια: «Ἡ Ἑλλάς … ἀφεθεῖσα χωρὶς τὴν Θεσσαλίαν, τὴν Ἤπειρον καὶ τὴν Κρήτην, ἐψαλιδίσθη καὶ κατεδικάσθη εἰς λιμοκτονίαν ἀπὸ τὰς Μ. Δυνάμεις».

Προφανέστατα τὸ ἀπάνθρωπα ἄδικο καὶ φοβερὸ ψαλίδισμα τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ ἡ παρεπόμενη ὀδυνηρὴ λιμοκτονία τῶν «ἀπελευθερωθέντων» Ἑλλήνων, ποὺ εἶχαν ἐπιβάλλει ξένες Δυνάμεις, κατ᾿ ἐξοχὴν ἡ πονηρὰ Ἀλβιών, Ἀγγλία, ἐπέφεραν τὰ ἀλλεπάλληλα μετεπαναστατικὰ κινήματα τῶν ἀλυτρώτων ἑλληνικῶν περιοχῶν, ταυτόχρονα δὲ ἀδυσώπητη δυσφήμιση τοῦ δικαιολογημένου ἑλληνικοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ… Σὲ ἀντίθεση ὁ μεγαλοϊδεατισμὸς ἄλλων χωρῶν ὑπερβαίνει καὶ τὰ ὅρια τῆς τολμηρότερης ἀνθρώπινης φαντασίας!

Ἡ Μεγάλη Ἰδέα τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ὁμολογεῖται ἀπὸ Λαφαγιέτ, Δίλκε καὶ πολλοὺς ἄλλους, ἦταν πραγματιστικὴ καὶ ὄχι πλασματική!

Συνεπῶς συμπεριφορὲς ἐκπροσώπων τῆς Ἀγγλίας ἀπέναντι τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κράτους ὑπῆρξαν παράλογες καὶ ἐπιβλαβέστατες… Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1836 ὑποστήριζαν τὸν Φίνλεϋ εἰς τὶς διεκδικήσεις του ἐναντίον τοῦ ἀρτιπαγοῦς ἑλληνικοῦ κρατιδίου. Ὡστόσο κατὰ τὴν ἀνεκδιήγητη Μεταπολίτευσιν ὁ Φίνλεϋ προβλήθηκε πολυέξοδα, ἄν καὶ ὁ μισελληνισμός του ἐπισημάνθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τὸ 1848 καταδιώκονται Ἑπτανήσιοι, ἐπειδὴ συμμετεῖχαν εἰς τὴν πανευρωπαϊκὴ ἐπανάσταση! Ἐπὶ δεκαετία 1843-1849 ἡ Ἀγγλία, ἡ ὁποία κατεῖχε τὰ Ἑπτάνησα, δημιουργοῦσε προβλήματα διεκδικώντας καὶ τὰ ἀσημαντότερα ξερονήσια! Μετὰ τὸ 1842 ὑπερασπιζόταν τὸν διαβόητο Πατσίφικο! Τὸ 1850 ἀγγλικὸς στόλος ὑπὸ τὸν ναύαρχο Πάρκερ ἀπέκλεισε τὰ ἑλληνικὰ λιμάνια, τρομοκρατικὴ ἐπιχείρηση, ἡ ὁποία ἔμεινε στὴν ἱστορία μὲ τὴν ὀνομασία Τὰ Παρκερικά, ἀπὸ τὸν Ἄγγλο ναύαρχο Πάρκερ!

Σχετικὰ μᾶς πληροφορεῖ καὶ ὁ Γιάννης Μακρυγιάννης: «τότε ὁ Πάλμερστον ἑτοιμάζει ἕνα σημαντικὸ στόλο μὲ βατζέλα, μὲ φεργάδες, μὲ μπρίκια καὶ μὲ στρατέματα κὶ ὁ Πάρκερ ναύαρχος κὶ ἔρχονται εἰς τὸν Περαία καὶ Ἀμπελάκι (Σαλαμίνα) καὶ μᾶς κάνουν στενὸν μπλόκο μὲ τὸν λόγον ὅτι ζημιώσαμεν τὸν Ὀβραῖον καὶ τὸν Φίντλεϊ… Καὶ παίρνουν ὅλα τὰ ἐθνικὰ πλοῖα καὶ τὰ ἐμπορικά· κὶ ἀφανίζουν τὸ ἐμπόριον γενικῶς καὶ τοὺς δυστυχισμένους τοὺς νησιῶτες… Καὶ μᾶς ἔφτιασαν ὅλους νοικοκυραίους. Καὶ φοβέριζαν σήμερα θὰ κινηθοῦν διὰ τὴν πρωτεύουσαν κὶ αὔριο θὰ κινηθοῦν. Τὸ κόμμα τὸ ἀγγλικὸν ἀδύνατο. Νέκρωσε ἀπὸ τὸ μῖσος τῶν ἀνθρώπων. Κὶ ἑνώθη ὅλο τὸ ἔθνος ἐναντίον τους… Κι ὁ Θεὸς ὁποὺ μᾶς γλύτωσε τόσες φορές, μᾶς ἔσωσε καὶ τότε».

Ἔκτοτε ὡς σήμερα πόσο μᾶς ἔβλαψαν οἱ Ἄγγλοι καὶ οἱ λοιποὶ Φράγκοι δὲν ἀρκοῦν τόμοι ὁλόκληροι. Συλλήβδην εἰς τὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς συνυπάρξεως οἱ «Εὐρωπαῖοι» ἁρμόδιοι, μὴ ἐλέγχοντας, ὡς ὤφειλαν, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς χώρας μας, ἔφεραν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ φτώχεια παρόμοια τῆς Κατοχῆς τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου! Ἐξαναγκάζονται οἱ Συνέλληνες τῶν χρόνων μας νὰ πληρώσουν τέτοια «χρέη», ποὺ θὰ ἀρκοῦσαν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἑκατὸ φορές!

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Σπυρ. Χατζάρας, Δημοσιογράφος (ἀποσπάσματα)

Κατ’ἀρχὴν δὲν εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως συνηθίσαμε νὰ τὸ λέμε, εἶναι τὸ χρέος τοῦ Ἔθνους. Καὶ τὸ χρέος ἀποφάσισε νὰ τὸ ἐκπληρώσῃ ἡ Δ΄ Ἐθνικὴ Συνέλευσις, ποὺ μὲ τὰ 2 Βασιλικὰ Διατάγματα ἔγινε ἤδη Νόμος. Ποιὸς εἰσηγήθηκε τὸ ὁμόφωνο ψήφισμα ; Ὁ Κυβερνήτης τὸ εἰσηγήθηκε, δηλαδὴ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐπαναστάσεως. Σκεφθείτε γιὰ ἕνα λεπτό, πόσες Ἐκκλησιὲς κτίσαμε. Αὐτό, ποὺ εἶναι ἀδύνατο νὰ κτισθῇ εἶναι ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Καὶ γιατὶ δὲν μπορεῖ νὰ χτισθῇ;
Ε λοιπόν, ἐγὼ θὰ σᾶς πῶ τὸ ὄνομα, εἶναι γνωστὸς ὁ αἴτιος.
Ὁ ἀρχηγὸς τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Ὄθωνος ἐλέγετο Μαξ Γκρεγκ Ρότσιλντ …Αὐτὴ εἶναι χώρα κυβερνώμενη ἀπὸ τοὺς Ρότσιλντ
καὶ μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ κτίσωμε τὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Περάσαν 184 ἔτη, εἴμαστε ἀρκετοὶ ἐμεῖς, γιὰ νὰ ἀνατρέψωμε τὸ βέτο τῶν Ρότσιλντ ;
Ἄκουσα ὅτι εἶπε ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021. Εὔχομαι στὸν Θεό. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δικό μας Θεὸ ὑπάρχουν οἱ ραβίνοι τοῦ χρήματος καὶ ὁ «θεός» τοῦ χρήματος, ὁ Σατανάς, καὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ χώρα τοῦ Θεοῦ. Μπορεῖ νὰ εἴμαστε εὐσεβεῖς, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ εἴμεθα ὑπὸ κατοχήν. Μᾶς κυβερνοῦν σατανικὲς δυνάμεις καὶ αὐτὲς δημιουργοῦν καὶ τὶς κρίσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ὅλοι ἔχουμε κάτι νὰ ποῦμε. Ὁ ἐχθρός μας δὲν ἀφήνει νὰ κάνουμε τὸν Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ δυναστεία τῶν Ρότσιλντ εἶναι ἀκόμη ἐδῶ. Θυμάστε ὅτι ἡ Κυβέρνησι Παπανδρέου ἐψήφιζε νὰ μποροῦν νὰ ἀγοράζουν οἱ Εὐρωπαῖοι κτήματα καὶ στὴν παραμεθόρειο. Γιὰ τὸν Ρότσιλντ τὸ ἔκανε γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ πάρῃ κτήματα στὴν Ἑλλάδα.
Σὲ λίγο δὲν θὰ ὑπάρχῃ ἑλληνικὸ κτῆμα στὴν Κέρκυρα. Κόσοβο θὰ γίνῃ.

 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,
Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ὑπὸ τῆς Ἐκπαιδευτικοῦ τέχνης, κ. Ρένας Ἀνούση,
ἐ. Γεν. Γραμματέως τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ὑπὸ τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου κ.Ἡρακλῆ Στάβαρη, Δικηγόρου

1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως ἔχει ἐπανειλημμένως γραπτῶς καὶ προφορικῶς διεξοδικότατα τονισθεῖ, ἀπορρίπτει τοὺς διεθνεῖς διαγωνισμούς, καὶ τὶς ἐπίσημες τιμὲς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ποὺ πιθανῶς σκοπίμως διογκώνονται.
Οὐδεὶς ἀπὸ ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀποβλέπει σὲ τέτοιες ἐκδουλεύσεις.
Οὔτε ἕνα εὐρὼ χαμένο. Ὅλα στὸ φῶς.
Ὄχι μόνον δὲν ἀποσκοποῦμε νὰ βάλουμε χρήματα στὶς τσέπες μας, ἀλλά, ἀπεναντίας, πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ἀφιερώνουν ὅλο τὸ μόχθο τοῦ βίου τους, ποὺ δημιούργησαν μὲ στερήσεις καὶ ἀγώνα, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.
2. Ἐπὶ παραδείγματι, ὁ δωρητὴς καὶ ἱδρυτὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, διαθέτει διάφορες τοποθετήσεις του εἰς τὴν Eurobank, περίπου 3,5 ἑκατομμύρια Εὐρώ, τὴν ἀξία ἑνὸς οἰκοπέδου τοῦ Ἱδρύματος, ποὺ ἐκποιήθηκε κατόπιν δημοπρασίας μὲ ἐπιστασία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν καὶ ἔχει κατατεθεῖ ἐπ΄ὀνόματι τοῦ Ἱδρύματος γιὰ αὐτὸ τὸν σκοπό. Ἐπίσης διαθέτει ἄλλα 17 αὐτοτελῆ ἀκίνητα, συνολικῶς ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων εἰς τὴν Ἀττική, γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.
3. Ἐὰν τελικῶς παραχωρηθεῖ ἡ κατάλληλος θέση τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, τότε θὰ ἐκπονηθοῦν τὰ ἐνδεικνυόμενα σχέδια μὲ προσφορὲς ἐθελοντῶν ἀρχιτεκτόνων καὶ μηχανικῶν, οἱ ὁποῖοι πιθανῶς νὰ ἀμειφθοῦν ἐπὶ μέρους διὰ εἰδικὲς περιπτώσεις προσφορᾶς των.
4. Ἡ αὐτεπιστασία, ἀποτελούμενη ἀπὸ ἰδεολόγους εἰδικοὺς θὰ πασχίζει νὰ ἐξασφαλίζει πρωτίστως δωρεές. Ἤδη ἀνιδιοτελεῖς φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους προσφέρονται π.χ. νὰ κάνουν τὶς χωματουργικὲς ἐργασίες δωρεάν.
Ἐπίσης ἔχομε προσφορὲς μαρμάρων ἀπὸ φίλο ἀπὸ τὴν Ἀργολίδα.
5. Μὲ τὴν ,,μαγιά,, τῆς περιουσίας τοῦ ἰδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια, ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς ,,κόρη ὀφθαλμοῦ,, θὰ ἐπιτύχουμε νὰ κατασκευάσουμε τὸν σκελετὸ τοῦ μεγαλεπήβολου καὶ κολοσσιαίου μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Σωτήρα Ἐλευθερωτὴ Χριστό.
Ὁ κατ΄ἐξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαός, ἂν διαπιστώσει ἀπόλυτη διαφάνεια, τότε θὰ σπεύσει ἀπὸ ὅλη τὴν Ὑφήλιο, νὰ συνδράμει γενναία γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἔργου.
Κατὰ συνέπεια, οἱ προϋπολογισμοὶ δὲν εἶναι ἐφικτοί.
6. Ἕνας ἄλλος λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἀναλυτικῶς προϋπολογισμοὶ τῆς κάθε φάσεως ἐργασίας εἶναι τὸ ὅτι ἐξαρτᾶται τί τελικῶς θὰ κατασκευασθεῖ.
Παραδείγματος χάριν, οἱ κίονες θὰ εἶναι ἀπὸ συμπαγὲς μάρμαρο ἢ ὁπλισμένο σκυρόδεμα μὲ ἐπένδυση μαρμάρου καὶ μόνον τὰ κιονόκρανα νὰ εἶναι ἀπὸ συμπαγὲς μάρμαρο σέ ,,κορινθιακὸ ρυθμό,, ;
Πολυκάντηλα καὶ κανδήλια θὰ εἶναι ἀπὸ καθαρὸ χρυσάφι, ἀσήμι ἢ ὀρειχάλκινα διπλὰ ἐπιχρυσωμένα ;
Τὸ τέμπλο, δεσποτικό, ἄμβωνας κ.λπ. θὰ εἶναι ἀπὸ μάρμαρο, θὰ εἶναι ἀπὸ ὁπλισμένα σκυροδέματα ἐπενδυμένα μὲ μάρμαρο ἢ θὰ εἶναι ξυλόγλυπτα ;
Τὰ ξύλα θὰ εἶναι ἀκριβῆ δρῦς ἢ τὸ ἁπλὸ φλαμούρι ;
Θὰ εἶναι μὲ παντογράφο ἢ θὰ εἶναι χειροποίητα καλλιτεχνήματα ;
7. Ὡς γνωστό, τὸ Σωματεῖο ,,Οἱ φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν διατίθενται νὰ ἀναλάβουν ὁλόκληρη τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση τοῦ ἔργου καὶ ἀπαλλάσσουν τοὺς κὰθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία.
8. Ὅμως ἀπαιτοῦν, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατεῖ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνει, νομοθετοῦσα.
9. Μὲ τὴν πραγματοποίηση τοῦ ἐν λόγω μεγάλου ἔργου, θὰ τρώγουν πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο, διὰ τοῦ ἱδρῶτος των, χωρὶς νὰ ἐπιβαρύνουν τοὺς προϋπολογισμοὺς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
Οἱ εἰσροὲς κεφαλαίων δὲν θὰ εἶναι ,,θαλασσοδάνεια,, ἀλλὰ καθαρὲς δωρεές.
10. Μακάρι νὰ ἐγένοντο πολλὰ τέτοια ἔργα, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἀπασχόληση, νὰ γεμίζουν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ τὰ ταμεῖα τοῦ Κράτους. Ἔτσι θὰ ἀνορθωθεῖ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία.
11. Τοιουτοτρόπως ὅταν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ ἐξαλείφεται ἡ φτώχεια, δὲν θὰ ἀνθεῖ ἡ ἐγκληματικότητα, οἱ αὐτοκτονίες καὶ γενικὰ ἡ δυστυχία στὴ Ἑλλάδα.
12. Ἡ πραγματοποίηση τόσο μεγάλου ἔργου θὰ ἀποτελέσει μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἐπενδύσεις. Χιλιάδες Ἕλληνες θὰ ἀπασχολοῦνται στὸ ἔργο. Θὰ προσφέρει στὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία πολύτιμο στήριγμα καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ στὴν ἀπασχόληση.
13. Ὁ προϋπολογισμὸς ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλὲς παραμέτρους.
Ἕνα εἶναι σίγουρο, τὰ οἰκονομικὰ θὰ ἐλέγχονται ἐξονυχιαστικὰ ἀπὸ ἐπιτροπὴ εἰδικῶν.
Πόροι θὰ προέλθουν, ὅπως προαναφέραμε, ἀπὸ :
Α) Κεφάλαια Ι.Π.Η.Π.Α. :
Ι) Καταθέσεις 3,5 ἑκατομμύρια εὐρὼ
ΙΙ) Διάφορα ἀκίνητα στὴν Ἀττικὴ (17)

Β) Κυριότερες προσφορὲς ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων.
14. Δὲν θὰ ἐπιβαρύνει τὴν Πολιτεία οὔτε καὶ τὴν Ἐκκλησία. Τὸ μόνο ποὺ ζητᾶμε στήριξη καὶ εὐλογία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *