ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΣΑΜΑΡΑΝ

Ἀξιότιμον Κύριον Ἀντώνιον Σαμαρὰν
Πρόεδρον Κυβερνήσεως
Μέγαρον Μαξίμου, Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ
10674 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3385585, Φαξ 210-6715799

Τηλεομοιότυπον ὑπ’ἀριθμ. 636/20.6.2013

Κύριε Πρωθυπουργέ,
1. Σεβόμεθα ἀπολύτως τὸν πολύτιμον χρόνον σας, ἀλλὰ εἶναι μεγάλη ἀνάγκη νὰ εὕρετε 5-10 λεπτὰ διὰ μίαν συνάντησιν εἰς ὁποιονδήποτε χῶρον ἐσεῖς ἐπιλέξετε.

2. Τὸ θέμα τῆς συντόμου συναντήσεώς μας θὰ εἶναι ἡ παραχώρησις χώρου εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ κατ᾿ οἰκονομίαν εἰς τὸ Ριζάρειον Ἄλσος, λόγῳ τῶν ἑτοίμων ὑποδομῶν, ποὺ ὑπάρχουν, ὥστε ἐπὶ τέλους νὰ ἀνεγερθῇ τὸ ΤΑΜΑ/ΧΡΕΟΣ τοῦ Ἔθνους, ὡς ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ὑπεσχέθησαν εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν (καὶ ὡς ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμά της ὁμοφώνως τὴν 31.7.1829 ἐνέκρινεν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας προσυπέγραψεν καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838 ρητῶς ὁρίζουν).

3. Ὁποίαν ἐπιλογὴν ἐκ τῶν ἀκολουθούντων ἐπιλέξετε, εἶναι σεβαστή:

Α. Δωρεὰν παραχώρησις (ὅπως ἐδόθη τὸ πανάκριβον «φιλέτο» εἰς τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου διὰ Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην καὶ Λυρικὴν Σκηνήν) ἑνὸς ἐκ τῶν ἀνωτέρω χώρων, διὰ τὸ κοινωφελὲς ἔργον, τουτέστιν τὴν ἐκπλήρωσιν Ἱερᾶς Ὑποχρεώσεως Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας.
Τὸ θέμα εἶναι ξεκάθαρον. Δὲν ζητοῦμεν χρήματα ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας. Ζητοῦμεν μόνον ἕνα ἰδικόν σας νεῦμα, καθ᾿ ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. ἔχει πεισθῆ καὶ ἀποφασίσει σχετικῶς ἀπὸ πέρυσι μετὰ ἀπὸ πολυετὴν προσπάθειάν μας.
Ἀποστέλλομεν συνημμένως καὶ τὴν ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ.

Β. Παραχώρησις ἑνὸς ἐκ τῶν ἀνωτέρω χώρων ἔναντι συμβολικοῦ ποσοῦ, διὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργον.
Γ. Παραχώρησις περίπου 50 στρεμμάτων εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ εἰς τὸ Ριζάρειον Ἄλσος μὲ ἀνταλλαγὴν ἰδιοκτησίας μας ἴσου ἐμβαδοῦ, ποὺ ἔχομεν εἰς τὴν κυριότητά μας, ἐντὸς Ἀττικῆς.

4. Ἐπαναλαμβάνομεν χωρὶς νὰ ἐπιβαρυνθῇ ὁ δημόσιος προϋπολογισμὸς καὶ ὁ προϋπολογισμὸς τῆς Ἐκκλησίας ἔστω καὶ μὲ μίαν «τρύπια» δεκάρα, θὰ πραγματοποιηθῇ μία μεγάλη ἐπένδυσις, ἀπὸ τὴν ὁποίαν :
α. Χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
β. Τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ γεμίζουν.
γ. Θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ ὁδηγοῦνται ἄλλοι εἰς αὐτοκτονίας.

Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον αἰτούμεθα εἶναι, ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα. Ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμεν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀνωνύμως νὰ ἀναλωθῶμεν διὰ τὸ κοινὸν καλόν-τῆς Πατρίδος μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, προσφέροντες τὰ πάντα διὰ αὐτὴν τὴν πραγματοποίησιν, χωρὶς κἄν νὰ ἀναγραφῇ τὸ ὄνομά μας κάπου.

5. Εἰς τὴν συνάντησίν μας θὰ παρευρίσκωνται ἐκ μέρους μας 4-5 συνεργάται μας. Ἐσεῖς ἠμπορεῖτε, ἐὰν τὸ ἐπιθυμῆτε, νὰ καλέσετε ὁποιονδήποτε θέλετε.

6. Ἐὰν τώρα ὁ χρόνος τῶν 5-10 λεπτῶν ὁποιανδήποτε ὥραν τοῦ 24ώρου εἶναι δύσκολον νὰ εὑρεθῇ εἰς τὴν Ἀθήναν, τότε εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ἔλθωμεν εἰς ὅποιαν ἄλλην πόλιν τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔχετε ἄλλην δραστηριότητα καὶ καταστεῖ δυνατὸν νὰ εὑρεθοῦν 5-10 λεπτά. Ἠποροῦμεν ὅμως νὰ συναντηθῶμεν καὶ εἰς τὴν Τρίπολιν ἢ τὸ Ναύπλιον, τοὺς τόπους ἀπὸ ὅπου ὁ Θ. Κολοκοτρώνης ὑπεσχέθη-διεκήρυξεν πολλάκις διὰ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ Ἔθνους.
Μετὰ τὸν Καποδίστριαν καὶ τὸν Ζαΐμην, ἀκόμη καὶ ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος προσεπάθησεν ἀπὸ τὸ 1910 ἐπαναφέρων τὸ θέμα.

7. Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα. Ὁ Ναὸς τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ καὶ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν μὲ ὑποδομὴν Συνεδριακοῦ χώρου καὶ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ποὺ δυστυχῶς λείπουν ἀκόμη ἀπὸ τὴν Πρωτεύουσαν, ὅπως καὶ ἄλλαι βασικαὶ καὶ χρήσιμαι ὑποδομαί, ποὺ δὲν λείπουν ἀπὸ ἄλλας Πρωτεύουσας ὅλων τῶν χωρῶν τοῦ Ο.Ο.Σ.Α.

8. Ἡ Νέα Παλιγγενεσία εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὴν ἡμέραν, ποὺ θὰ τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος και ἀρχίσουν καὶ αἱ ἐργασίαι διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ/ΧΡΕΟΥΣ τῶν Ἑλλήνων.

9. Ὅλοι θέλομεν, καὶ ἐπιβάλλεται, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Νέου Ναοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν Ἀθήνα τὴν 25ην Μαρτίου 2021.

10. Ὑπογράφοντες τοὺς εἰδικοὺς νόμους ἐσεῖς καὶ ἡ Κυβέρνησίς σας θὰ ἀπαθανατισθοῦν τὰ ὀνόματά σας εἰς τὴν Ἱστορίαν.

Διὰ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ζήτημα ἢ διευκρίνισιν εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ ἀνταποκριθῶμεν.

Θεωροῦμεν ὅτι ὅλα θὰ ἔχουν θετικὴν ἔκβασιν καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *