ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑΩΣ (ΝΤΑΟΥ) ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ, ΠΑΝ/ΤΟΥ ΑΡΧ. Π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ (ΟΜΙΛΙΕΣ)

19.10.2013

1. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος Ταὼ (Νταοὺ) Πεντέλης ἱδρύθη τὸν 9ον αἰῶνα. Τὴν πρώτην περίοδον ἡ ἀδελφότης ὑπερέβαινε τὸν ἀριθμὸν τῶν ἑξακοσίων μοναχῶν. Κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν ὑπῆρξεν πηγὴ προσφορᾶς διὰ τὴν χειμαζομένην Ρωμιοσύνην.

2. Εἶναι ἴσως ὁ μοναδικὸς Ναὸς σήμερον, ποὺ σώζεται ὡς Ἀκοίμητος Μονή, δηλαδὴ ἰσχύει τὸ ἀδιάλειπτον τελέσεως ὅλων τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ 24 ώρου εἰς τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

3. Ἡ μνήμη τῶν 179 Ὁσιομαρτύρων Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παντοκράτορος σφαγιασθέντων ὑπὸ τῶν ἀγαρηνῶν κατὰ τὸ ἔτος 1680 ἑορτάζεται τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου.

4. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως ἦτο μεγάλη. Ἑκατοντάδες προσωπικότητες τῆς πνευματικῆς, δικαστικῆς καὶ διοικητικῆς ἡγεσίας μαζὶ μὲ πολλοὺς θερμοὺς φίλους μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσίαν των.

5. Ἀκολουθοῦν ἡ μεστὴ πνευματικῶν νοημάτων ὁμιλία τοῦ Γέροντος Φιλοθέου καὶ ἡ λίαν ἐνημερωτικὴ ὁμιλία περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Πλήρως ἐνημερωτικὴ ὁμιλία τοῦ
Προέδρου τοῦ Σωματείου (Ἀπόσπασμα)

Δὲν προλαβαίνω νὰ προσφωνήσω ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν. Παρόντες εἶναι πάρα πολλοὶ πολύτιμοι φίλοι, ἀπὸ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχην Πειραιῶς κ. Στέφανον Χρήστου, Στρατηγούς, Καθηγητάς, Ἀκαδημαϊκούς.
Συνοπτικῶς σᾶς ἀναφέρω μερικὰ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, καὶ λοιπὰς δραστηριότητάς μας, ὥστε νὰ ἐνημερωθοῦν σφαιρικῶς καὶ πολλοὶ νέοι φίλοι ποὺ προσῆλθαν σήμερα ἐδῶ.
Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μετὰ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχουν ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα ἔτη πασχίζομεν μήπως εὕρωμεν μερικὰ ἀγαθὰ διὰ τοὺς Ἕλληνας, διότι καὶ οἱ Ἕλληνες σήμερον ὑποφέρουν ἀφαντάστως.
Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἄρχισε τὶς δραστηριότητές του πρὸ 20 ετίας ἀπὸ τὴν Γερμανίαν ἀπὸ τὸ κεντρικόν μου γραφεῖον, ἀπὸ ὅπου εἴχαμε ἀποστείλει, τότε ποὺ ἄρχισε ὁ πόλεμος καὶ ἡ διάλυσις τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας, καινουργῆ ρουχισμὸν γιὰ τὰ παιδάκια τῆς Σερβίας. Μἀλιστα ἡ πρώτη αὐτὴ ἀποστολὴ ἔφθασε μὲ καθυστέρησιν σχεδὸν 9 μηνῶν, διότι δὲν τὴν προωθοῦσαν οἱ Γερμανοί, διότι ὑπῆρχε «ἐμπάρκο».Τὰ τελευταῖα ἔτη ἐπέβαλε τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ΦΠΑ εἰς τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστρέφωνται αὐτὰ ὑπὸ τῶν παραγωγῶν, καθ᾿ ἥν στιγμὴν ὑπάρχουν χιλιάδες ἄδεια στομάχια. Ἐπεσκεύθηκα καὶ τὸν κ. Καπελέρη, τὸν τότε Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ ἐτόνισα «Διατὶ εἴσαστε κοινωνικὰ ἀνάλγητοι….». Τὰ ἀγαθὰ ἐξακολουθοῦν νὰ πηγαίνουν εἰς τὶς χωματερές…
Ἀναφορικῶς μὲ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν διέθεσα τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου εἰς τὸ Ἵδρυμα, τὸ ὁποῖον δὲν τὸ ὠνόμασα «Ἀναγνωστοπούλειον», ὡς εἴθισται, διὰ νὰ ἀπαθανατίσω τὸ ὄνομά μου καὶ μετὰ θάνατον. Διότι, ὅπως εἶχε ἀποφανθῆ καὶ ὁ Ἄρειος Πάγος, ἐδῶ καὶ περίπου 64 ἔτη, «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἤ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια» καὶ ἄπαγε τῆς βλασφημίας. Μὲ μεταγενέστερες ἀποφάσεις τοῦ Δ. Σ. μας καὶ μὲ συμβολαιογραφικὴ πρᾶξιν ἔχουν ἀφιερωθῆ αὐτὰ μὲ σκοπὸν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τόσον τὰ χρήματα εἰς Τράπεζες, ὅσον καὶ περίπου ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων διάφορα οἰκόπεδα εἰς τὴν Ἀττική.
Ἀπὸ τὸ 2008 ἐλάβαμε τὴν ἔγκρισιν τοῦ Πρωτοδικείου καὶ ἐσυστάθη ἐπισήμως τὸ Σωματεῖον μας «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Ἀπευθυνθήκαμε πολλάκις εἰς τὴν ἑκάστοτε Δ.Ι.Σ., ἀλλὰ δυστυχῶς μὲ διάφορες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις παρέπεμπαν τὴν ὑπόθεσιν εἰς διαφόρους ἀνενεργοὺς ἐπιτροπάς.
Τὸ 2012 τὴν 8ην Ἰουνίου ἐξέδωσε ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπόφασιν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ μάλιστα τὴν 25ην Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200ὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια. Ἀρίστη ἀπόφασις. Πότε ὅμως θὰ ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες καὶ ποῦ, τίποτα ἀπολύτως. Μᾶς ἐνέπαιζαν, πρῶτα εἶπαν εἰς τοῦ Γουδῆ (εἰς τὴν πάλαι ποτὲ ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, τὴν ὁποίαν ὅμως τὸ 1928-1930 τὴν ἀπαλλοτρίωσεν τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ.λπ.). Μετὰ ἀπὸ διάφορα μὲ ἐπιχειρήματα ἔγγραφά μας πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ. καὶ ἀφοῦ ἐταλαιπωρηθήκαμε 8-10 μῆνες, μᾶς ἀποστέλνουν εἰς τὴν Γεν. μας Συνέλευσιν τὴν 5.7.2012 δύο Ἅγιους Συνοδικούς (ἐνῷ μᾶς εἶχαν πεῖ ὅτι θὰ ἔλθῃ σύσσωμος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου). Οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ μετέφεραν τὴν ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ. νὰ γίνῃ ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία, χῶρος ὅμως ποὺ ἐμφανίζει 80-90% δασικὴν κάλυψιν. Ἐζητήσαμε, ἐν πάσῃ περιπτώσει συγκεκριμένα τοπογραφικὰ μὲ διαστάσεις, διὰ νὰ προσδιορισθῇ τὸ σημεῖον, ἄν καὶ αὐτὴ ἡ «γούβα» στὶς πηγὲς τοῦ Ἰλισσοῦ ἀντεδείκνυται διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν. Δὲν ἔχομε λάβει τίποτε ἀκόμη.
Ἐμεῖς ἔχομεν τονίσει ἐπανειλημμένως ὅτι δὲν θέλομεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἀκόμη Ναὸν εἰς τοὺς ἑκατοντάδες ὑπάρχοντες, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὡς τὸ ὁμόφωνον Η΄Ψήφισμα τῆς Δ΄Έθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ ΦΕΚ 1834 & 1838 (Νόμος τοῦ Κράτους).
Τοὺς εἴχαμε προτίνει μάλιστα νὰ γίνῃ συνδυασμὸς καὶ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν καὶ μὲ Συνοδικὸν Μέγαρον χωρὶς νὰ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία οὔτε καὶ μία δεκάρα. Οὐδεμία συγκίνησις, οὐδεμία ἀπάντησις..
Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι οὐδέποτε μᾶς ἔγραψαν οἱ Ἅγιοι πατέρες. Μόνον κάποιες κοινοποιήσεις μᾶς ἔκαναν, μία ἐπιστολὴν πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κ. Νικόλαον, ὅτι ἀπεφάνθη τὸν Ἰούλιον 2012 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ γίνῃ μία ἐπιτροπὴ, μὲ ἰδικούς της ἀνθρώπους ἀλλὰ οὔτε ἕνα ἀντιπρόσωπον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενον, ὄχι ὅμως σὰν Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ σὰν Ι.Π.Η.Π.Α. Ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν μᾶς ἔχουν καλέσει εἰς αὐτὴν τὴν Ἐπιτροπήν. Ἐμεῖς τῆς ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως.
Μᾶς ἔστειλεν ἐπίσης ἕνα νέο ἔγγραφον ἡ Δ.Ι.Σ. – ἀντίγραφον πρὸς τὸν Σεβ. Μητροπ. Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ὅτι τὴν 14ην Μαΐου 2013 ἀπεφάνθη νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (ὅμως εἰς τὸ δελτίον τῆς Δ.Ι.Σ. 14.5.2013 οὐδεμία ἀπόφασις διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀναφέρεται).
Ἐπαναλαμβάνομε, ὅτι οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναγραφῇ κἂν τὸ ὄνομά μας. Ἀλλὰ ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶτες νὰ ἀφιερωθῶμε καὶ νὰ ἐξαντληθῶμε μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός μας. Τονίζομε ὅτι ἀπορρίπτομε κατηγορηματικῶς τοὺς «στημένους» διεθνεῖς διαγωνισμοὺς καὶ τὶς πολλαπλάσιες τιμὲς τοῦ Τ.Ε.Ε. γιὰ νὰ διευκολύνωνται μίζες.
Ὅλοι, μέχρι καὶ ὁ Μακαριώτατος μᾶς ἐρωτοῦν «τί ἔγιναν τὰ χρήματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους». Ἐμεῖς τοῦ ἀπαντοῦμε «Μακαριώτατε, οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε ἐποχή (1969-1974), οὔτε τὰ τότε χρήματα τοῦ Τάματος ἐπιδιώκομεν. Θέλουμε μόνο νὰ γίνῃ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἀπαλλάσσομε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία ,,τρύπια,, δεκάρα. Ἀπαιτοῦμε ὅμως ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα».
Ἡ ἀνακρίτρια, ποὺ τῆς ἀνετέθη μυνητήριος ἀναφορὰ τοῦ π. Ἀντ. Κουλούρη, μὲ αἴτημα τί ἔγιναν τὰ χρήματα αὐτά, ἐρεύνησε καὶ τῆς ἀπηντήθη ὅτι τὰ ἐλάχιστα ὑπόλοιπα χρήματα (26.000 Ε) εἶναι εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν & Δανείων. Ὅμως δὲν εἶναι ἐκεῖ. Ὁ Κων/νος Καραμανλής, ἀμέσως ὅταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ Παρίσι τὸ 1974 κατήργησε τὸ Π.Δ. διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, καὶ ὅλη ἡ περιουσία του μετεφέρθη εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν.
Ἄλλως τε ἔχουν γίνει καὶ πολλαὶ λοιπαὶ προσπάθειαι, κατὰ καιροὺς, ποὺ δὲν ἐκαρποφόρησαν.
Ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸν κ. Σαμαρὰν ἐπανειλημμένως. Ὄχι μόνον αὐτὸς δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ παρουσιασθῇ οὔτε κἂν εἰς τὸ τηλέφωνον, ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ ἑκατοντάδες σύμβουλοι του, ποὺ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαός τοὺς πληρώνει μὲ τὸν ἱδρῶτα του.
Ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν καὶ τοῦ εἴπαμε «ἄν δὲν θέλετε νὰ μᾶς παραχωρήσετε ἕνα μέρος τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, δώσατε μας τοῦτο ἐπ’ἀνταλλαγῇ γῆς ἤ ἐπὶ πληρωμῇ». Καμμία ἀπάντησις. Διὰ τὸ Ἀττικον Ἄλσους, ὁ Περιφερειάρχης, ὅταν διὰ πρώτην φορὰ τὸν ἐπεσκέφθημεν μαζὶ μὲ κάποιους φίλους, λέει «θέλετε μόνον ἕνα μέρος ἢ ὅλον νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἐμεῖς ἀπὸ τὶς φροντίδες;». Τοῦ ἀπαντῶ «δὲν ἔχομε ἀντίρρησιν, εὐχαρίστως νὰ τὸ ἀναλάβωμε ὅλο καὶ νὰ τὸ μετατρέψωμεν εἰς ἕνα ἐπίγειον παράδεισον». Ὅμως δυστυχῶς ὑπαναχώρησεν. Ἔχομε ἐπίσης ζητήσει καὶ ἕνα διπλανὸ λόφο τοῦ Γαλατσίου. Ὁ κ. Δήμαρχος Γαλατσίου μᾶς ἔχει ὑποσθεθῆ νὰ τὸ ἐρευνήσῃ. Ἀναμένομε.
Μᾶς ἐμπαίζουν ὅλοι δηλαδή. Μέχρι τοῦδε δὲν εὑρήκαμε καμίαν κατανόησιν ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας τῆς Πολιτείας (οἱ ὁποῖοι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀνήκουν ἀπὸ τὴν Στοὰ Μπίλντεμπεργκ μέχρι καὶ τοὺς σιωνιστάς, ἀπὸ ὅπου παίρνουν σαφεῖς ἐντολὲς καὶ εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων) ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐκκλησία.
Καταπογοητευθέντες ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιηθῇ ὡς ἕνα Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Καὶ ἐπειδὴ θὰ ἔχῃ τεράστια ἔσοδα, θὰ πρέπῃ νὰ τὰ διαχειρίζεται μία ἀδέκαστος Ἐπιτροπή, διὰ νὰ γίνωνται συνεχῶς διάφορα κοινωφελῆ ἔργα πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Ἐπαναλαμβάνομε, εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὅλοι χωρᾶμε, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί. Πρέπει νὰ γίνῃ ὑπερκομματικὴ κίνησις.
Καὶ ἐὰν τὰ πετύχωμεν αὐτά, θὰ ἀρχίσωμεν ἀμέσως τὴν ἀνοικοδόμησιν εἰς συνεργασίαν μὲ ἰδεολόγους ἀρχιτέκτονες, πολ. μηχανικοὺς κ.λπ. Καὶ εὐελπιστοῦμεν μὲ τὴν «μαγιά», ποὺ ἔχομεν ἐμεῖς, τὸ Ι.Π.Η.Π.Α., να ἀρχίσουμε καὶ προχωρήσουμε. Ἄν ἀρχίσουν τὰ ἔργα, εἶμαι βέβαιος ὅτι μὲ τὶς «ἐξετάσεις»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *