ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΗΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ «ΡΟΜΑ» ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΑΙ

1. Τὰς τελευταίας ἑβδομάδας γίνεται τεράστιος θόρυβος πάλι μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, τoὺς νομάδες ΡΟΜΑ ἢ ἀθιγγάνους ἢ κοινῶς τσιγγάνους-γύφτους.
Ὡς γνωστόν, τὸν νομαδικὸν αὐτὸν λαὸν τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει πλήρως ἡ Πολιτεία, Δῆμοι, Κοινότητες, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, κοπτόμενοι μόνον ὑπὲρ ἀλλοφύλων ἐπιδρομέων καὶ οὐδόλως διὰ τοὺς Ἕλληνας ὑπηκοόυς ΡΟΜΑ. Τοιουτοτρόπως ζοῦν ἄλλοι μὲν εἰς μόνιμους καταβλυσμούς, ἄλλοι δὲ εἶναι περιπλανώμενοι, εἰς σκηνὰς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ οὕτω διατυμπανίζουν τὴν μεγίστην κοινωνικὴν ἀναλγησίαν τῶν ἰθυνόντων.
2. Οἱ ἐν λόγῳ δυστυχισμένοι συνάνθρωποί μας εἶναι παραγκωνισμένοι ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ ἐν γένει τὴν κοινωνίαν καὶ ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι.
3. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀγαθοπροαίρετοι καὶ εἰδικεύονται εἰς μερικὰ ἐπαγγέλματα, ὅπως π.χ. τῶν παλιατζήδων, οἱ ὁποῖοι διέρχονται τὰς ὁδοὺς τῶν διαφόρων συνοικιῶν καὶ περισυλλέγουν ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακυκλωθῇ.
Δηλαδὴ εἶναι μεγίστη προσφορὰ εἰς τὴν κοινωνία, διότι καθαρίζουν μὲ τὴν περισυλλογὴν τῶν ἀνακυκλούμενων (εἶναι οἱ καλλίτεροι «οἰκολόγοι» καὶ «περιβαλλοντολόγοι»), ἀπομακρύνουν ὅλα αὐτὰ τὰ πρὸς χρῆσιν ἀντικείμενα καὶ συμβάλλουν ἐμμέσως εἰς τὴν οἰκονομίαν.
Διότι π.χ. διὰ τὴν παραγωγὴν ἑνὸς (1) τόννου χάρτου ἀπαιτεῖται ἡ κοπὴ ἑκατοντάδων δένδρων καὶ ἡ κατανάλωσις τόννων νεροῦ καὶ ἐνεργείας.
Ἄλλοι δὲ γίνονται καρεκλάδες, καλαθοποιοί, πιλοποιοί (καπελάδες) καὶ κάνουν λοιπὰ χειρωνακτικὰ καὶ ὑποτιμημένα ἐπαγγέλματα, ἄρα εἶναι λίαν ἐποικοδομητικὰ στελέχη εἰς τὴν κοινωνίαν.
4. Ἀπὸ αὐτούς, ὅμως, οἱ ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι καὶ μὴ ἱκανοὶ διὰ τὰ ἀνωτέρω ἐπαγγέλματα, δυστυχῶς, ἐμπλέκονται εἰς τὴν παρανομίαν καὶ ὑποτροπιάζουν συνεχῶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπασχολοῦν συνεχῶς τὴν Ἀστυνομίαν, τὰ Δικαστήρια καὶ ἐν γένει τὴν Διοίκησιν καὶ νὰ καθίστανται ἐπικίνδυνα ἄτομα διὰ τοὺς κοινοὺς θνητοὺς καὶ καταλυτικὰ ἄτομα διὰ τὴν καθόλου κοινωνίαν.
5. Οἱ ἀθίγγανοι τῆς Φλωρίνης καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν ἦσαν νομάδες, ποὺ ἔρρεπαν πρὸς τὴν ἐγκληματικότητα.
6. Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης, ὡσὰν ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν ἀπηυθύνθη εἰς τὴν Ἀστυνομίαν καὶ λοιπὰς ὑπηρεσίας διὰ τὴν περιστολὴν τῆς ἐγκληματικότητος, ἀλλὰ ἐκινήθη πρὸς οὐσιαστικὴν καὶ ὁριστικὴν ἄρσιν τῆς αἰτίας τῶν ἐγκληματικῶν των πράξεων. Πρὸς τοῦτο τοὺς ἐπλησίασε, τοὺς ἔδειξε ἀπεριόριστον ἀγάπην καὶ στοργὴν ὡσὰν πνευματικά του τέκνα καὶ ἐκεῖνοι τὸν ἐσεβάστησαν καὶ τὸν ἀγάπησαν καὶ ἐπειθαρχοῦσαν εἰς τὰς ὑποδείξεις του. Ἀφοῦ τοὺς ἐκατήχησε σωστά – καὶ ὄχι ὅπως κατηχοῦνται ἐλλειπέστατα σήμερον οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἐπιβάλλεται νὰ κατηχῆται ὁ κάθε Χριστιανός, ὥρισε τὴν ὁμαδικήν των βάπτισιν εἰς τὸν ποταμόν.
Περίπου 600 λεωφορεῖα μὲ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς προσκυνητὰς ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα κατηυθύνονταν εἰς τὴν Φλώριναν νὰ ἀπολαύσουν τὸ σπουδαιότατον τοῦτο γεγονὸς καὶ νὰ εὐχηθοῦν καὶ προσευχηθοῦν μαζὶ μὲ τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον ὑπὲρ τῶν Νεοφωτίστων ἀδελφῶν μας ΡΟΜΑ.
7. Δυστυχῶς ὅμως ὁ ἀνεγκέφαλος Στρατηγὸς Πατίλης, ὁ «σατράπης» τῆς Βορείου Ἑλλάδος, κατὰ τὴν περίοδον τῶν Συνταγματαρχῶν, ἀπηγόρευσε τὴν προσπέλασιν τῶν 600 λεωφορείων μὲ τοὺς περίπου 30.000 εὐλαβεῖς προσκυνητάς. Ἐὰν πραγματικῶς οἱ Συνταγματάρχαι ἐπίστευαν ἀπολύτως εἰς τὸ «Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐμπόδιζαν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἐκαλοῦσαν τὰ διεθνῆ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, διὰ νὰ διαδώσουν τὸ μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ θὰ ἠμποροῦσαν νὰ καυχηθοῦν: «μέχρι τώρα καὶ οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν σὰν ΡΟΜΑ – γύφτικα, ἐνῷ τώρα ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ΡΟΜΑ ἐκπολιτίζονται καὶ δὲν συμπεριφέρονται πλέον γύφτικα, ἀλλὰ ὡς πρότυπα τάξεως, καθαριότητος, εὐπρέπειας, εὐσυνειδησίας, εἶναι εὐλαβῆ καὶ ταπεινὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐποικοδομητικὰ στελέχη τῆς πολιτείας».
8. Ὡς γνωστὸν τὸ αἴσχιστον κατεστημένον ὄχι μόνον δὲν συνέδραμε τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ΡΟΜΑ, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν ἔσυρον εἰς τὰ Δικαστήρια διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά του κτήματα καὶ τὸν ἠμπόδισαν νὰ κατασκευάσῃ ἐκεῖ κτίρια διὰ τὴν στέγασιν τῶν ἀθιγγάνων. Ὅμως ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος δὲν ἐκάθησε μὲ «σταυρωμένα τὰ χέρια», ὅπως οἱ περισσότεροι ἄλλοι Μητροπολίται, ἀλλὰ ἀπεναντίας προσέφυγε καὶ αὐτὸς εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν ὅτι αὐτὰ εἶναι ὄντως ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ κατασκεύασε ἐκεῖ τὰ οἰκήματα διὰ τοὺς ἀθίγγανους. Οἱ ἀθεόφοβοι ἰθύνοντες ἀπηγόρευσαν εἰς τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον νὰ τὰ δωρήσῃ εἰς τοὺς ἀθίγγανους, διότι δὲν ἦσαν ἑλληνικῆς ἰθαγενείας, ἀλλὰ μόνον Ἕλληνες ὑπήκοοι. Τότε ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος παραμέρισεν καὶ αὐτὸν τὸν σκόπελον μὲ τὸ νὰ ἐνοικιάσῃ εἰς αὐτοὺς τὰ οἰκήματα μὲ ἕνα εὐτελὲς τίμημα, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν τὸ ἐπλήρωνε ὁ ἴδιος ὡς φιλοδώρημα εἰς τοὺς Νεοφώτιστους ΡΟΜΑ…
9. Ἐὰν εἶχαν ἴχνος φιλότιμου, εὐσυνειδησίας, ἤθους ἐργασίας καὶ πνεῦμα εὐποιΐας καὶ οἱ περισσότεροι τῶν Μητροπολιτῶν, τότε θὰ εἶχε ἐπιλυθῆ τὸ μακροχρόνιον καυτὸν πρόβλημα τῶν ΡΟΜΑ καὶ θὰ ἐδίδασκαν καὶ ἐμᾶς νὰ μὴ ζῶμε ὡσὰν «γύφτοι» μὲ τὸ νὰ πετᾶμε τὰ μισοφαγωμένα τρόφιμα ἤ ἀναψυκτικά, καφέδες κ.λπ. καὶ τὰ τσιγάρα μολύνοντες καὶ καταστρέφοντες τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ θὰ εἴμεθα καὶ ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες ὡσὰν τοὺς ἀθίγγανους Φλωρίνης, πολιτισμένοι, εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι, τίμιοι καὶ σωτῆρες τοῦ περιβάλλοντος…
10. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖνος, ὄχι μόνον δὲν ἐπέτρεπε νὰ ἀποκαλοῦνται τὰ δυστυχισμένα αὐτὰ πλάσματα μὲ τὰς ὑποτιμητικὰς λέξεις «γύφτοι, τουρκόγυφτοι, τσιγγάνοι, ἀθίγγανοι», ἀλλὰ οὔτε κὰν Ρόμα. Συνιστοῦσε νὰ ἀποκαλοῦνται «Νεοφώτιστοι», διότι ἐγένοντο ὁμόδοξοι ἀδελφοὶ τῆς μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
11. Τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος, πέραν τῶν τεράστιων φόρων, ποὺ εἰσέπραττε ἀπὸ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, ἔπαιρνε καὶ τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην διὰ πληθώραν προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα ἐξανεμίζοντο, διότι τὰ διάφορα ποσὰ τὰ ἔδιδαν μὲ τὸ ἀζημείωτον εἰς τὸν συρφερτὸν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ τοὺς ἀδηφάγoυς κομματικούς συνδικαλιστάς (συμφορὰ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πολιτείας) . . .
Οἱ διάφοροι αὐτοὶ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» δὲν τὰ ἐχρησιμοποιοῦσαν ἀποκλειστικῶς καὶ κυρίως διὰ παραγωγικὰ ἔργα καὶ ἐπενδύσεις, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διὰ ἐπαύλεις, κότερα, πολυτελέστατα ἐξοχικὰ καὶ διὰ τὴν καλοπέρασι. Πολλοὶ δὲ ἐλεεινότατοι δῆθεν ἐπιχειρηματίαι τὰ ἐπένδυαν ἀντὶ διὰ ἐκπαιδευτήρια, διὰ τὴν παραγωγή, εἰς «ξενυκτάδικα», διὰ τὴν προαγωγὴν τῆς νεολαίας εἰς τὰ ἄνδρα διαφθορᾶς. . .
Ποῦ νὰ περισσεύσουν λοιπὸν χρήματα διὰ προγράμματα διὰ τὸν ἐκπολιτισμὸν τῶν ΡΟΜΑ ; ; ; ;
11. Τὸ ἴδιον περίπου ἰσχύει καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησία. Τὴν ἀμύθητον περιουσίαν τὴν ἐξανέμισαν οἱ διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν εἰς «ἡμετέρους», ἢ τὴν ἐσφετερίσθησαν ἢ ἦσαν ἀνίκανοι νὰ τὴν διαχειρισθοῦν, καὶ οὕτω ἀπεγυμνώθη ἡ Ἐκκλησία τῆς περιουσίας της καὶ τώρα δὲν ἔχει νὰ πληρώσῃ οὔτε τὸν συρφετόν, ποὺ διόριζαν καὶ εἰς τὸν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
12. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ γέρων Αὐγουστῖνος δὲν ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν οὔτε μία δεκάραν, ἐν τούτοις οἱ ἰθύνοντες τὸν κατέτρεχαν καὶ ἔβαζαν καὶ τοὺς τρισάθλιους δημοσιογράφους τοῦ κίτρινου τύπου νὰ τὸν διασύρουν, ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν χωρίων :
«…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ’ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. Τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; » (Β΄ Κορινθίους 11, 26-29) «…μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,… » (Ἑβραίους 11, 25),
ὅπως καὶ ἔχουμε ἀναπτύξει σὲ διάφορα περιοδικά μας, ὡς π.χ.
τεῦχος 39, σελ. 67-75
(https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=57:2012-12-10-13-25-09&catid)
τεῦχος 44, σελ. 1-9,
(https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=425:192010-&catid)
τεῦχος 49, σελ. 37-49
(https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=556:27811——-2882010———&catid)
κ.λπ.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀργυρώνητοι καὶ ἰδιοτελέστατοι δημοσιογράφοι, ἀδίστακτοι καὶ πανοῦργοι φασίσται, ποὺ τὸ παίζουν δημοκράται καὶ σοσιαλησταί, ἐνορχηστρωμένα ἐλασπολόγουν καὶ διέσυρον ἀφαντάστως τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον ὡς «Χομενιί», ὡς «καθυστερημένο», ὡς «ὀπισθοδρομικό», «φασίστα», «ἐθνικιστή», «ναζιστή» καὶ πληθώρα ἄλλων φρικτῶν χαρακτηρισμῶν…
13. Ἐὰν εἶχαν ἴχνος εὐσυνειδησίας, ἤθους, ἀρετῆς οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ πρότειναν τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον νὰ βραβευθῇ κυρίως διὰ τὸ κοινωνικόν του ἔργον καὶ εἰδικώτερον, διότι κατώρθωσε νὰ ἐκπολιτίσῃ καὶ νὰ μετατρέψῃ τοὺς ρέποντας πρὸς τὴν ἐγκληματικότητα ΡΟΜΑ εἰς πρότυπα τῆς πολιτείας καὶ τῆς κοινωνίας, διὰ νὰ ἐλάμβανε τὸ βραβεῖο Νόμπελ.
Ἀξίζει ἡ τιμὴ αὐτὴ νὰ τοῦ ἀποδοθῇ, ἔστω καὶ τώρα. Τὸ ἔργον του πρέπει νὰ συμπληρωθῇ μὲ ἐκπαίδευσιν διδασκάλων καὶ ἱερέων, ποὺ θέλουν νὰ ἐκπαιδεύσουν καὶ καθοδηγοῦν τοὺς ΡΟΜΑ.
14. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, μήπως οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτείας καλύπτουν μερικὰ κοινωνικὰ φαινόμενα καὶ πληγὰς καὶ τὰ ὑποθάλπουν, διὰ νὰ τὰ ἀνασύρουν ἐν καιρῷ, διὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴν κοινωνίαν ἀπὸ πληθώραν ἄλλων καυτῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων καὶ νὰ διευκολύνουν πονηρὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ;
Π.χ. ἐν προκειμένῳ νὰ πετύχουν νὰ ὑπερψηφισθῇ ἀκωλύτως καὶ ὁ ἀντιχριστιανικὸς – ἀντιρατσιστικὸς νόμος – τὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ βάζουν εἰς τὰ νεογέννητα τὰ τσιπάκια, διὰ νὰ δύνανται νὰ μᾶς ἐντοπίζουν και κατευθύνουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν.
Οἱ ἰθύνοντες καυχῶνται ὅτι τὸ Νομοσχέδιον τὸ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἕτοιμον. Καὶ συμπεριλαμβάνουν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντικοινωνικῶν μέτρων καὶ ἐξέτασιν DNA, εἰς ὅσας γυναίκας δὲν ἔχουν τὴν πολυτέλειαν νὰ γεννήσουν εἰς κλινικὰς καὶ γεννοῦν εἰς τὰ χωράφια, τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια. Αὐτὰ τὰ πανάκριβα ἔξοδα διὰ αὐτὰς τὰς ἐξετάσεις πρέπει νὰ τὰ ἀναλαμβάνῃ τὸ κράτος, διὰ νὰ μὴ ἀναγκασθῇ ἡ πτωχιὰ γυναίκα νὰ πωλήσῃ ὅλην τὴν στάνην της ἤ διὰ πινάκιον φακῆς τὰ χωράφια της καὶ τὴν οἰκίαν της, διὰ νὰ πληρώνωνται αὐταὶ αἱ πανάκριβαι ἐξετάσεις.
15. Μήπως καὶ αὐτὸν τὸν ἀνεγκέφαλο, ποὺ διέπραξε τὸ στυγερότατον ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ ὀργανοπαίκτη, τὸν ἔβαλαν ἀρχικῶς εἰς τὸ Κ.Κ.Ε. καὶ μετὰ εἰς τὴν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καὶ τοῦ ὑπεσχέθησαν ὅτι θὰ προσπαθήσουν νὰ τὸν ἀπαλλάξουν ὡς διανοητικῶς ἀνάπηρον, διὰ νὰ ἔχουν τὴν προβοκάτσια καὶ νὰ περάσουν τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον ἀκωλύτως ; ; ;
16. Μήπως καὶ τοὺς 500 γνωστοὺς ἄγνωστους τοὺς ὑποθάλπουν αἱ διάφοραι ὑπηρεσίαι, διὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν κατὰ βούλησιν ἀναλόγως τῶν περιστάσεων;
Μᾶς εἶναι τελείως ἀδιανόητον νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀντιμετωπίζουν 35 ὁλόκληρα ἔτη αὐτοὺς τοὺς γνωστοὺς ἄγνωστους, διὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν ἑκάστοτε εἰς τὴν ἀναστάτωσιν τῆς κοινωνίας καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλλει ἡ ἑκάστοτε κυβερνῶσα κλίκα.
17. Δεκάδες χιλιάδες νουνεχεῖς Ἕλληνες πιστεύουν ἀπολύτως ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ «παρατράγουδα» εἶναι καθαρῶς σκηνοθεσίαι τῶν πανούργων ἰθυνόντων, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν λαὸν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὰ καταχθόνια σατανικὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰς ὁποίας ὑπηρετοῦν.
18. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ ἀφυπνισθοῦν ὅλοι καὶ νὰ ἀντιδράσωμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρὶν αὔριο θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά, δηλαδὴ «ζήτω ποὺ καήκαμε» ! ! !
19. Παρακαλοῦνται τὰ Μ.Μ.Ε., ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα, νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν σωτηρία τοῦ τόπου καὶ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζας μας, διὰ νὰ δυνηθῶμε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ σωθῶμε ἀπὸ τὴν ἀφόρητον αὐτὴν κατάστασιν, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἰθύνοντες. . .
20. Ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ θεσμοὶ ἔχουν ἀνάγκην νὰ ὑπηρετοῦνται ἀπὸ ἱκανούς, ἐλευθερόφρονας καὶ ἀνεξαρτήτους ἀνθρώπους καὶ φιλανθρώπους ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ, εἰς την ΕΛΛΑΔΑ, ἡ ὁποία πρέπει νὰ εὕρῃ τοὺς θεσμούς, ποὺ ἀποβάλλουν τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν διχόνοιαν καὶ ἀνυψώνουν τὸν ἄνθρωπον συμφώνως μὲ τὴν θελησιν ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ …

21. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΑΝ ΤΟ ΑΓΡΟΙΚΟΝ ΛΑΤΙΟ. ΙΔΟΥ Η ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΩΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΩΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ «ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙΝ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ…ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ..».

Θέμα: Re: 24.10.13 – ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ.
ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΡΟΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
Ημερομηνία: Fri, 25 Oct 2013 09:48:50 +0900
Από: Sotirios Trampas <mpsotirios@gmail.com>
Προς: fot_gram@otenet.gr <fot_gram@otenet.gr>

Σάς συγχαίρω για την θαυμάσια πρότασή σας• όλοι, Εκκλησία και Πολιτεία, να σκύψουμε με αγάπη στα προβλήματα των Ρομά, και όσοι από αυτούς επιθυμούν, ελεύθερα να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, να βοηθηθούν ουσιαστικά, με πρότυπο το θαυμαστό
έργο του αειμνήστου Γέροντα Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου.

+Ο Πισιδίας Σωτήριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *