ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ὀδυσ. Ἐλύτης) ΕΙΔΕΧΘΕΣΤΑΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς.
Ἀνάγκη νὰ καταργηθοῦν οἱ ἀντικοινωνικοὶ καὶ καταστρεπτικοὶ διὰ τὰ ἑλληνικὰ νοικοκυριά – μικροϊδιοκτησίας Νόμοι, ὅπως ὁ 4014/2011 & 4030/2011, γνωστὸς ὡς Νόμος «Σηφουνάκη» καθὼς καὶ ὁ 651/1977.
Ὡς γνωστόν, ὁ κ. Σηφουνάκης κατώρθωσεν νὰ διαγραφῆ ἀπὸ τὸν κατάλογον τῶν μεγαλοοφειλετῶν ἡ σύζυγός του κα Δασκαλαντωνάκη διὰ τὰ 650.000.000 Εὐρώ, ποὺ ὀφείλει εἰς τὸ Κράτος.
Παρακαλοῦμεν ἀναδημοσιεύσατέ το παντοῦ καὶ συναγωνισθῆτε μαζί μας διὰ νὰ ἔχωμεν ἐπιτυχίας. Τὰ κάστρα καταλαμβάνονται μὲ συντονισμὸν πυρῶν πανταχόθεν.
Οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες μετὰ τὸν ἐμφύλιον σπαραγμόν, μὲ ὅσους πόρους περίσσευαν ἀπὸ τὸ «κλέψιμο» καὶ τὸ «βόλευμα» τῶν συνδικαλιστῶν καὶ τῶν ἐχόντων κομματικὴν ταυτότητα (ἀμφότερα εἶναι ἡ μεγίστη συμφορὰ τοῦ Ἔθνους μας) ἔκαναν εὐτελῆ ἔργα ὑποδομῶν καὶ διευκόλυναν «ἡμετέρους» διὰ ἐπενδύσεις μόνον εἰς τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα χωρὶς ὀρθὲς οἰκονομοτεχνικὲς μελέτες.
Τοιουτοτρόπως, πρῶτα οἱ νέοι καὶ μετὰ οἱ ἡλικιωμένοι ἀπεμακρύνοντο ἀπὸ τὰς ἐγκαταλελειμμένες ἐπαρχίας καὶ συνωστίζοντο εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον τὰ περισσότερα χωριὰ ἔμειναν χωρὶς σχολεῖα καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἱερεῖς.
Τώρα πᾶν καὶ οἱ πολιτισμοί, πᾶν καὶ τὰ χωριά.
Εἰς τὰ χωριὰ ἔμειναν μόνον γέροι καὶ ἐλάχιστοι νέοι.
Μὲ τὴν ἀστυφιλίαν πολλαπλασιάζεται καὶ ἡ ἐγκληματικότητα καὶ διευκολύνεται ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν συνειδήσεων καὶ ἡ διαφθορά.
Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ τεθῆ τελεία καὶ παύλα εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐρημώσεως τῆς ὑπαίθρου.
Ἔτσι θὰ δύνανται οἱ ἄνεργοι καὶ οἱ ἀπογοητευμένοι τῶν ἀστικῶν κέντρων νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν ὕπαιθρον.
Καὶ σιγά-σιγὰ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, διαφορετικὰ «ζήτω ποὺ καήκαμε»…

(ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Γιατί δεν θέλουν να ζούμε σε χωριά;

 

σχόλιο Γ.Θ : Επειδή τους βολεύει να μας μαντρώνουν στις πόλεις. Μήπως γιατί μας ελέγχουν καλύτερα; Μήπως γιατί έτσι αναπτύσουν τις πολυεθνικές τους, μήπως γιατί εκεί είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι σε αυτούς;
Ζωή στο χωριό σημαίνει Ανεξαρτησία, Αυτάρκεια, Απλότητα (άρα και αληθινή ευτυχία), Ασφάλεια, Ανθρωπιά, Ορθόδοξος τρόπος ζωής.

Αν έπαιρναν ζωή οι κοινότητες της υπαίθρου, θα μπορούσαν και να δώσουν ζωή,

και εκτός από το βιοποριστικό, θα μπορούσαν να λύσουν και άλλου είδους κοινωνικά προβλήματα.

 

 

Πρὸς
Α)Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν (φαξ 210-3232754)
Β) Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν (φαξ 210-3238783)
Γ) Ὑφυπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Γεώργιον Μαυραγάνην (φαξ 210-3232524)
Δ) Ὑπουργὸν Ἀναπτύξεως κ. Κων/νον Χατζηδάκην (φαξ 210-6427520)
Ε) Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταῦρον Καλαφάτην (φαξ 210-6432589)
ΣΤ) Ὑπουργὸν Ἀγροτικῆς Ἀνάπ. & Τροφίμων κ. Ἀθανάσιον Τσαυτάρην (φαξ 210-5237904)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 578/25.9.2013
Ἀγαπητοί μας,
Μὲ τὸ παρὸν θὰ ἠθέλαμε νὰ ἐπισημάνωμεν ἕνα πολὺ σοβαρὸν κοινωνικο-οικονομικὸν πρόβλημα καὶ νὰ προτείνωμεν ρεαλιστικὰς λύσεις.
1. Παρ’ὅλον ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ μικρὸς νέος φόρος διὰ τὰ ἀκίνητα, οἰκόπεδα, ἀγροκτήματα καὶ ἰδίᾳ τά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δασοποιημένα, ἄγονα καὶ ἀκαλλιέργητα ἐπὶ πολλὰς δεκαετίας «κατσάβραχα», εἶναι διὰ τοὺς ἔχοντες «κουρεμένους» μισθοὺς καὶ συντάξεις – διὰ χιλιάδες νοικοκυριά, πολὺ δυσβάσταχτος, ἐν τούτοις αὐτὸ τὸ «χαράτσι» ὠχριᾶ μπροστὰ εἰς τὰ πολλαπλάσια ποσά, ποὺ εἶναι νὰ ἐπιβαρύνωνται πτωχὰ νοικοκυριὰ ἀπὸ τοὺς διαφόρους Νόμους πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν αἰτημάτων τῶν συντεχνιῶν.
Ὅπως π.χ. ὁ Νόμος 4014/2011 & 4030/2011, γνωστὸς ὡς Νόμος «Σηφουνάκη», ὁ ὁποῖος ἐβοήθησεν καὶ αὐτὸς σκανδαλωδέστατα τὸ «συνάφι του», δηλαδὴ τοὺς πολιτικοὺς μηχανικούς. Κατ΄αὐτὸν τὸν Νόμον, πολιτικοὶ μηχανικοὶ πρέπει νὰ βεβαιοῦν ὅτι εἰς τὰ ἀκίνητα δὲν ὑπάρχει κάποιο κτίσμα.
2. Αὐτοὶ οἱ Νόμοι καθὼς καὶ ὁ Νόμος 651/1977 θὰ ἐμποδίσουν ἑκατοντάδας χιλιάδας κληρονόμων νὰ κάνουν δήλωσιν ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς καὶ «δὲν θὰ μπῆ ποτὲ τὸ νερὸ στὸ αὐλάκι» καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν θὰ χάνῃ τεράστια ἔσοδα.
3. Πρὸς τοῦτο πρέπει, κύριοι Ὑπουργοί, νὰ ἐκδώσετε ἀμέσως ἑρμηνευτικὴν ἐγκύκλιον, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἀναφέρεται ὅτι, {προκειμένου νὰ δυνηθοῦν οἱ κληρονόμοι νὰ δηλώσουν τὰς πρὸ τοῦ 1955 καὶ ἀπὸ τοὺς προηγουμένους αἰώνας κτισμένας, σήμερα ἐρειπωμένας ἤ ἡμιερειπωμένας κατοικίας τῶν γονέων των καὶ τῶν προγόνων των, καθὼς καὶ τὰ διάφορα ἄγονα καὶ διὰ πολλὰς δεκαετίας ἀκαλλιέργητα «κατσάβραχα»} :
α) δὲν χρειάζεται νὰ προσκομίζεται ἡ Βεβαίωσις τοῦ Μηχανικοῦ, βάσει τῶν Νόμων 4014/2011 & 4030/2011,
β) δὲν ἀπαιτοῦνται τοπογραφικὰ μὲ τὴν δήλωσιν τοῦ Νόμου 651/1977 (ἀκριβὲς ἐμβαδὸν τοῦ οἰκοπέδου καὶ τοῦ κτίσματος – τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κτίσματος ἀναφέρεται εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ) ,
γ) δὲν χρειάζεται βεβαίωσις τοῦ μηχανικοῦ ὅτι δὲν ὑπάρχουν αὐθαιρεσίες εἰς τὰ κτίσματα, ποὺ ἔχουν κτισθῆ ἐδῶ καὶ ἑκατονταετίας.
δ) δὲν χρειάζεται διὰ τὰ ἡμιερειπωμένα ἤ πλήρως ἐρειπωμένα κτίρια παρελθόντων ἑκατονταετιῶν πιστοποιητικὸν ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως (Π.Ε.Α.).
4. Διὰ τὴν μὴ ὕπαρξιν κτισμάτων, νὰ ἀρκοῦν ἔνορκοι ὑπεύθυναι δηλώσεις ὅτι τὰ χωράφια καὶ τὰ ἀκαλλιέργητα ἀγροκτήματα δὲν ἔχουν κτίσματα καὶ αἱ ἐκτάσεις των νὰ εἶναι ὅπως εἰς τοὺς τίτλους κυριότητος.
5. Ὅταν οἱ κληρονόμοι τὰ περάσουν εἰς τὰ ὀνόματά των, τότε ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἠμπορεῖ νὰ δαπανήσουν τὰς τελευταίας οἰκονομίας των ἤ καὶ νὰ χρεωθοῦν καὶ νὰ ἐπιδιορθώσουν – ἀναστυλώσουν τὰ ἐρείπια, ὁπότε :
α) θὰ ἀνοίξουν δουλειές,
β) θὰ μειωθῆ ἡ ἀνεργία,
γ) θὰ εἰσρρέουν ἀσφάλιστρα εἰς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ
δ) τὸ κράτος θὰ ἔχῃ πολλὰ ἔσοδα.
6. Ἐὰν κατασκευασθοῦν αὐτά, τότε ἠμπορεῖ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ προσκόμισις, μελλοντικῶς, πιστοποιητικοῦ ἐνεργειακῆς ἀποδόσεως, ἐὰν οἱ ἰδιοκτῆται πρόκειται νὰ τὰ ἐνοικιάσουν ἤ νὰ τὰ πωλήσουν ἐπιδιωρθωμένα.
Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἔχῃ νόημα ἐμπράκτως ἡ ἐπιβολὴ τοῦ νέου Νόμου διὰ τὰ ἀγροτεμάχια (ἀκαλλιέργητα ἄγονα ἀγροκτήματα) καὶ διὰ τὰς χιλιάδας ἡμιερειπωμένας κατοικίας τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν ὀρεινῶν ὄγκων, οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς ἀστυφιλίας καὶ τῆς πλήρους ἐγκαταλείψεως τῆς ὑπαίθρου, ἔχουν ἐρημώσει.
7. Συμβάλλατε διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω αἰτημάτων, διὰ νὰ μὴ ὁλοκληρωθῇ πλήρως ἡ ἐρήμωσις τῆς ἐπαρχίας, γεγονὸς ποὺ μεταφράζεται εἰς εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν ἔγκλημα.
Ὑπόθεσις ὑπερκατεπείγει. Ἐν ἀναμονῇ …

Σημείωσις: Οὐδεμίαν γραπτὴν ἤ προφορικὴν ἀπάντησιν ἔχομε λάβει ἀκόμη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *