ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΙΑ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΙΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΣ (1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ

27.11.2013
Ἀγαπητοί μας,
Μὲ τὴν παρούσα ἐπιστολὴ ἐπιχειροῦμε νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε σύντομα γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ γιὰ τὶς ἀναγκαῖες δράσεις-ἀποφάσεις παραχωρήσεων ἐδάφους δι᾿ εἰδικοῦ Νόμου.
Σχέδιο Νόμου καὶ Σχέδιο Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως, καθὼς καὶ Ἐπερώτησι ὑποβάλλομε πρὸς διευκόλυνσι καὶ συντόμευσι διαδικασιῶν.
1. Ἀγωνιζόμαστε σκληρὰ καὶ σὲ ἀντίξοες συνθῆκες συνεννοήσεως, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ποὺ εἶναι νομοθεσία τοῦ Κράτους, ποὺ ἐκκρεμεῖ ἐδῶ καὶ 184 ἔτη (ὡς τὸ ὁμόφωνο Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 – ΦΕΚ 5/29-1-1834 καὶ 1838 ΦΕΚ 12/11-4-1838 ρητῶς ὁρίζουν).
2. Ἀπαλλάσσουμε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ δώσουν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὰ δεκάρα.
3. Ὅμως ἀπαιτοῦμε ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα…
4. Ὅλα τὰ ἔξοδα ἀναλαμβάνει τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, χωρὶς θαλασσοδάνεια…
5. Ἐμεῖς ἐνεργοῦμε ἀπὸ καθαρὰ ἰδεολογία χωρὶς τυμπανοκρουσίες καὶ ἰδιοτέλειες, ἀκόμη καὶ μὴ ἐπιδιώκοντες πουθενὰ νὰ ἀναγραφοῦν καὶ νὰ μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματά μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμεθα ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανὴς καὶ κινεῖ ὅλο τὸ σῶμα.
6. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρρέουν εἰσφορές, γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἐργαζόμενοι καὶ στὸ μέλλον νὰ λαμβάνουν συντάξεις καὶ ὄχι μόνο φιλοδωρήματα.
7. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.
8. Τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ ὅλους: δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὅλοι χωρᾶμε μέσα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὅσες φορὲς οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦσαν, ἔκαναν θαύματα. Ἀπεναντίας οἱ διχόνοιες μᾶς ἔφερναν πάντοτε ἐθνικὲς ἀναστατώσεις καὶ συμφορές.
9. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνο δὲν θὰ ὁδηγοῦνται οἱ Ἕλληνες σὲ αὐτοκτονίες, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ δυνηθῶμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου καὶ νὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι.
10. Τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ τὸν τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν κατασκευή, οὔτε καὶ γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίων καὶ τοῦ ἐπιγείου παραδείσου τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Τονίζομε καὶ πάλι, δὲν προσδοκῶμε νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομά μας, οὔτε νὰ στηθοῦν ἀγάλματά μας, ὅπως προβλέπεται στὴν σύμβασι τῆς Πολιτείας μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου.
Ἐπὶ πλέον 10% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Προσκυνήματος θὰ δίδωνται στὴν Πολιτεία γιὰ συσσίτια τῶν μαθητῶν καὶ τὸ 90% τῶν ἐσόδων θὰ διατίθεται γιὰ ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, περίθαλψι ἀσθενῶν, ἀπόρων καὶ ἀστέγων, ὑποτροφὶες σὲ ἄπορα παιδιὰ πολυτέκνων καὶ ἐν γένει γιὰ τὴν δημιουργία κοινωφελῶν ἔργων (Βασιλειάδες).
11. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλουμε σχέδια:
Α. Ἐπερωτήσεως Βουλευτῶν
Β. Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως Νομοσχεδίου.
Παρακαλοῦμε νὰ ὑπάρξῃ ἡ ἔγκρισι ἀπὸ ὅσους Βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων θέλουν, γιὰ νὰ εἶναι ὑπερκομματικὴ ἡ ὑποστήριξι ὅλων γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
12. Ἐλπίζομεν πολὺ σύντομα νὰ σᾶς ἀποστείλωμεν κατάστασι Βουλευτῶν, ποὺ μᾶς διαβεβαίωσαν κατηγορηματικῶς ὅτι μία τέτοια ὑπερκομματικὴ προσπάθεια θὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ δημιουργηθῇ καμία ἀντίθεσι μεταξὺ τῶν κομμάτων, ἀλλὰ μὲ σθένος νὰ συνεργασθοῦμε ὅλοι.
13. Ἐκτιμοῦμε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν φάσι πρέπει νὰ προωθηθῇ τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο ἁρμοδίως, τόσο γιὰ τὴν ἀναγκαία

ἐπεξεργασία, ὅσο καὶ πρὸς τοὺς συναρμόδιους Ὑπουργούς.
14. Γιὰ τὴν διευκόλυνσί σας θὰ σᾶς γνωρίσωμε σύντομα ὅτι τὴν ὑποδοχὴ τοῦ ἐνδιαφέροντός σας μπορεῖτε νὰ τὴν ἐκφράσετε σὲ ἕνα/μία ἐκ τῶν ἀκολούθων Βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσφερθῆ πρὸς τὸν συντονισμό αὐτό.
Ἐκ τῶν προτέρων σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Ἡ Πατρὶς θὰ σᾶς εὐγνωμονῇ.
15. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ἐν γένει ἔργο μας, ἄν δὲν τὸ γνωρίζετε ὅλοι, σᾶς ἐνημερώνουμε ἐντελῶς σύντομα:
α) Ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
β) Ἔχουμε ἐπενδύσει ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ νὰ μὴ ἐρημωθῇ πλήρως ἡ περιοχή.
γ) Λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητές μας, γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ, ἐλπίζομε νὰ μελετᾶτε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο εὐελπιστοῦμε νὰ λαμβάνετε. Τὸ ἀποστέλλουμε σὲ 45.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὸ ἀναρτῶμε καὶ στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
16. Εὐελπιστοῦντες ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες Βουλευτὲς, ὅλων τῶν παρατάξεων (τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διαιρῇ, ἀλλὰ μόνον νὰ ἑνώνῃ-δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὄλοι ἑνωμένοι, διὰ νὰ ἐπιβιώσωμε καὶ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλιν, ἐφαρμόζοντες τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ : «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς») θὰ ὑπερψηφίσουν τὸ ἐν λόγῳ Σχέδιον Νόμου, εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους καὶ ὅλες,

(2) ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣΕΩΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ὅπως γνωρίζετε προφανῶς καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ ἀπὸ 14.5.2013, τὶς ὁποῖες σᾶς ἐπισυνάπτουμε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν περιβαλλοντικὴ μελέτη γιὰ δημιουργία προτύπου ἀλσυλλίου – πνεύμονες πρασίνου γιὰ τὴν δεινοπαθούσα Ἀττικὴ χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἐκκλησίας.

Ὅμως ζητοῦν περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσις-κατάλληλο χῶρο διὰ παραχωρήσεως ἢ ἀνταλλαγῆς ἢ συμβολικῆς πωλήσεως γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, ποὺ εἶναι ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ ὑποχρέωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Ὕστερα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καὶ τὴν ἐνημέρωσιν, ποὺ εἴχατε μὲ ἀνάλογη ἐπιστολή, τὴν ὁποία ἐπαναποστέλλουμε, σᾶς ἐρωτῶμε:

Προτίθεσθε νὰ παραχωρήσετε καθ᾿οἱονδήποτε τρόπο τὴν ἀναγκαία ἔκτασι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ἢ τὸ Ριζάρειο Ἄλσος καὶ ἄν ὄχι διατί ;
Οἱ ἐπερωτῶντες Βουλευτές

(3) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
ΔΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
Ή ΤΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ-ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ εἶναι ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Πρὸς τοῦτο ἐξεδόθη τὸ ὁμόφωνον Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ ἐν Ἄργει Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπὸ 31 Ἰουλίου 1829 καὶ τὸ ὑπέγραψεν ὁ ἀνεπανάληπτος κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας.
Τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) ρητῶς ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν Ἀθήνα.
Τὸ 1891 τὸ ἐπανέφερε ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, ἀλλὰ λόγῳ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων τότε, δὲν ἐπραγματοποίηθη, ὅπως δὲν ἐπραγματοποιήθη καὶ ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος ὑπὸ τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τὸ 1910.
Τὴν 18.10.1969, δυνάμει τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 320/18.10.1969 Ν.Δ. «Περὶ Ἱδρύσεως Εἰδικοῦ Ταμείου Ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος» (ΦΕΚ 206Α/18.10.1969) ἱδρύθη πρὸς τοῦτο Ν.Π.Δ.Δ. ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Εἰδικὸν Ταμεῖον Ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος» μὲ ἕδραν τὰς Ἀθήνας, καὶ μὲ σκοπὸν μεταξὺ τῶν ἄλλων, κατ᾿ ἄρθρον 2 αὐτοῦ, ἡ ἀνέγερσις ἐν Ἀθήναις Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀφιερωμένου εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους βάσει τοῦ προδιαγραφέντος Η΄ Ψηφίσματος, Ν.Π.Δ.Δ., τὸ ὁποῖον βάσει τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. 105/8.10.1974 Ν.Δ. κατηργήθη.
Βάσει τῆς ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ. ἀπὸ 8.6.2012, τὰ ἐγκαίνια αὐτοῦ πρέπει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν 25ην Μαρτίου 2021, ἤτοι κατὰ τὴν 200ην πανηγυρικὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἐπειδὴ ἐδῶ καὶ 184 ἔτη ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν κατώρθωσαν νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ σήμερον οἱ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς συγκυρίες δὲν εἶναι κατάλληλες διὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσουν ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἀναλαμβάνει νὰ τὸ πραγματοποιήσῃ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία, ἤτοι τὰ ὑφιστάμενα καὶ νομίμως λειτουργοῦντα Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», διὰ τῆς δημιουργίας Ἱδρυματικοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἤτοι τὸ ΤΑΜΑ-ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Φιλανθρωπικὸν Ἵδρυμα μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος ἱδρύθη μὲ τὴν συστατικὴν πράξιν τοῦ τέως Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν ἀειμνήστου Κων/νου Παπαδοπούλου, ἐγκριθείσα μὲ τὸ Π.Δ. ἀπὸ 17.9.1997, ὅπως ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ ΦΕΚ 853Β/25.9.1997, καὶ ἐτροποποιήθη ὡς εἰς τὶς συμβολαιογραφικὲς πράξεις 24685/9.5.2008 & 28903/17.5.2011 τοῦ συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου καὶ μὲ τὴν τροποποιητικὴν πρᾶξιν 4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, ἡ ἔγκρισις τῆς ὁποίας ἀναμένεται ἀπὸ τὴν Δ/νσιν Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν. Τὸ Σωματεῖον οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἐνεκρίθη μὲ τὴν ἀπόφασιν 3079/2008 τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Ἄρθρον 1ον
Γιὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ, πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ, θὰ παραχωρηθῇ τμῆμα χώρου εἰς θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ὑπὸ τοῦ …δυνάμει…………, ἐκτάσεως 27.299,51 τετραγ. μ. περίπου, μὲ τὰ λοιπὰ γεωγραφικὰ αὐτοῦ στοιχεῖα συμφώνως μὲ τὸ ἐπισυναπτόμενον εἰς τὴν παρούσα ἀπὸ Ἰανουάριον 2013 τοπογραφικὸν διάγραμμα τῆς πολιτικοῦ μηχανικοῦ Ἑλένης Μπούμη.
Ἄλλως θὰ παραχωρηθῇ τὸ Ριζάρειον Ἄλσος δυνάμει τοῦ…ἐκτάσεως περίπου 14.000 & 3.500 ἤτοι 17.500 τετραγ. μ., τὸ ὁποῖο ἔχει 3 προσόψεις, ἤτοι πρὸς Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κων/νου καὶ Ριζάρη, ὡς προκύπτει καὶ ἐκ τῆς ἀποτυπώσεως ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸν ἱστότοπον τοῦ Google.
Ἄρθρον 2ον
Ἡ παραχώρησις αὐτὴ γίνεται πρὸς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖον οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ὑπὸ τὴν ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν ὅτι οἱ ἀμέσως ἀνωτέρω φορεῖς ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξαιρέσεως θὰ ζητήσουν πρό, κατὰ καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου, ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, οἱανδήποτε χορηγίαν, οἰκονομικὴν βοήθειαν καὶ οἰκονομικὴν συμπαράστασιν.
Κάτωθεν τοῦ Ναοῦ θὰ ὑπάρχουν δύο (2) ὄροφοι μὲ αἴθουσες διὰ συναυλίες, συνέδρια καὶ ἐν γένει χῶροι πολλαπλῶν χρήσεων. Ἄνωθεν αὐτῶν θὰ ἀνεγερθῇ περίλαμπρος Ναὸς διαστάσεων 120 μ Χ 80 μ μέτρων περίπου (ἐνδεικτικὸ ἐλάχιστο μέγεθος). Θὰ ὑπάρχουν γυναικωνίτες ἑνὸς ἢ δύο ὀρόφων, τροῦλλος καὶ καμπαναριὰ ἀναλόγου ὕψους.
Πέραν αὐτῶν θὰ ὑπάρχουν βοηθητικὰ κτίρια μὲ αἴθουσες συνεστιάσεων ἐπισκεπτῶν, ἐργατοϋπαλληλικοῦ προσωπικοῦ, ἀποθῆκες καὶ πολλοὶ χῶροι σταθμεύσεως ὀχημάτων κ.λπ. μὲ τὴν προοπτικὴν εἰς διατιθέμενα ἐδάφη ἐκ τῶν φορέων μας νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀργότερα ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, ἐκπαιδευτήρια κ.λπ. εὐαγῆ ἱδρύματα («Βασιλειάδες»), ποὺ θὰ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν περιουσίαν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἄρθρον 3ον
Ἡ δαπάνη ἀνεγέρσεως τῶν ἀνωτέρω κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ βαρύνουν τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν οὔτε καὶ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, διότι πραγματοποιεῖται μὲ τὴν πρωτοβουλίαν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ ὁποῖον Ἵδρυμα θὰ χρηματοδοτῇ τὴν ἀνέγερσιν καθ᾿ ὁλοκληρίαν ἀπὸ τὴν περιουσίαν του καὶ τὰ πάσης φύσεως ἔσοδά του ἐξ οἱασδήποτε νομίμου πηγῆς, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ χορηγίες ἢ δωρεὲς τρίτων.
Ἀποκλειστικῶς οἱ ἐν λόγῳ φορεῖς θὰ ἔχουν τὴν εὐθύνην ἀποπερατώσεως-ἐγκαινίων καὶ λειτουργίας, μὲ εἰδικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ θὰ συγκροτοῦν καὶ χρηματοδοτοῦν, ἀφοῦ θὰ διαχειρίζωνται μὲ ὑψίστην ἀκεραιότητα καὶ διαφάνειαν τόσον τὴν περιουσίαν τοῦ Ἱδρύματος, ὅσον καὶ τὶς χορηγίες, συνδρομές, δωρεές, ποὺ θὰ προσφέρωνται ἐλευθέρως ἀπὸ τὸν λαὸν καὶ τὸν κλῆρον, τοὺς Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες – Φιλέλληνες καὶ Φιλελληνίδες Ὀρθοδόξους ὅπου γῆς καὶ πᾶν καλοπροαίρετον φυσικὸν καὶ νομικὸν πρόσωπον πρὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ, ἐνῷ τὰ πλήρη στοιχεῖα ἐσόδων καὶ δαπανῶν ἀνὰ ἑξάμηνον καὶ ἔτος θὰ δημοσιεύωνται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ εἰς δύο ἀκόμη ἡμερήσιες Ἐφημερίδες, ποὺ θὰ ἐπιλέγωνται ἐλευθέρως ὑπὸ τῶν ἐν λόγῳ φορέων διὰ κληρώσεως μεταξὺ τῶν ἑκάστοτε κυκλοφορουσῶν.
Ἄρθρον 4ον
Ἡ ὅλη διαχείρισις ἀνεγέρσεως καὶ λειτουργίας θὰ διαμορφώνεται βάσει εἰδικοῦ κανονισμοῦ, ποὺ θὰ δημοσιεύεται εἰς τὴν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καὶ θὰ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α) καὶ μελῶν τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α, ποὺ θὰ εἶναι καὶ μέλη τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων καὶ Ἐπιμελητηρίων Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς, ἡ δὲ Διοίκησις θὰ ἀνατίθεται ἀνὰ διετία ἢ τριετία εἰς Διοικούσαν Ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἐκ 57 μελῶν, ἡ ὁποία θὰ ἐπιλέγεται διὰ κληρώσεως μεταξὺ πολλαπλασίου ἀριθμοῦ ὑποψηφίων, οἱ ὁποῖοι θὰ προτείνωνται ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω Ἱδρύματος καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω Σωματείου, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ μετέχουν :
δύο (2) τουλάχιστον Δικηγόροι παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ
δύο (2) Μηχανικοὶ τοῦ Ε.Μ.Π.
δύο (2) Κληρικοί
δύο (2) Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι
δύο (2) ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸν χῶρον Διοικήσεως καὶ Ἡγεσίας Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς
δύο (2) ἐκπρόσωποι τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
δύο (2) ἐκπρόσωποι τοῦ Κράτους/Ὑπ. Οἰκονομικῶν
δύο (2) ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως
δύο (2) ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς Αὐτοδιοικήσεως
δύο (2) ἐκπρόσωποι Διδασκάλων
δύο (2) ἐκπρόσωποι Καθηγητῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως
δύο (2) ἐκπρόσωποι Οἰκονομολόγων
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μονῶν ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ὀρθοδόξων Ἀδελφοτήτων
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Δημοσιογράφων
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἀστυνομικῶν- Ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἀνωτέρων Δικαστικῶν, ἐν ἐνεργείᾳ ἢ συνταξιοῦχοι
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Εἰσαγγελέων, ἐν ἐνεργείᾳ ἢ συνταξιοῦχοι
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἀνωτέρων Ἀξιωματικῶν τῶν Σωμάτων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἐν ἐνεργείᾳ ἢ συνταξιοῦχοι
τρεῖς (3) ἐκπρόσωποι Ἰατρῶν
Ἄρθρον 5ον
Ἡ τροποποίησις ἢ συμπλήρωσις τοῦ εἰδικοῦ αὐτοῦ κανονισμοῦ ἢ ἡ ἀντικατάστασίς του δι᾿ ἑτέρου, θὰ γίνεται ὕστερα ἀπὸ εἰσήγησιν τοῦ Ἱδρύματος, βάσει τῶν ὅσων θὰ προβλέπωνται εἰς τὸν ὡς ἄνω εἰδικὸν κανονισμὸν καὶ θὰ ἐγκρίνεται πᾶσα τοιαύτη ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ἐποπτευούσης Ἀρχῆς.
Ἄρθρον 6ον
Τὸ ἐν λόγῳ κτιριακὸν συγκρότημα θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ θὰ λειτουργῇ ὑπὸ τὴν αἰγίδα αὐτοῦ καὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἐνῷ κάθε θέμα, ποὺ θὰ χρειάζεται τὴν συμβολὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου θὰ ρυθμίζεται διὰ Διϋπουργικῶν Ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργείων Οἰκονομικῶν, Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς καὶ Παιδείας ὕστερα ἀπὸ εἰσήγησιν τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς.
Ἄρθρον 7ον
Ἀπὸ τῆς ἀποπερατώσεως καὶ ἐξοφλήσεως κάθε ὑποχρεώσεως διὰ τὴν διασφάλισιν πλήρους λειτουργικότητος συμφωνεῖται ὅτι τὸ 10% τῶν καθαρῶν εἰσπράξεων ἀπὸ κάθε πηγὴ ἐντὸς τοῦ κτιριακοῦ αὐτοῦ συγκροτήματος θὰ εἶναι ἔσοδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τὰ ὁποῖα θὰ διατίθενται βάσει προϋπολογισμοῦ ἀποκλειστικὰ διὰ πρόγευμα μαθητῶν Νηπιαγωγίων-Δημοτικῶν-Γυμνασίων-Λυκείων ἀνὰ τὴν Χώραν, καθὼς καὶ διὰ τὴν ἐξασφάλισιν κτιρίων καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ αὐτῶν.
Ἄρθρον 8ον
Ἡ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ὅλες οἱ καταθέσεις των θὰ διατίθενται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ διὰ τὰς κοινωφελεῖς καὶ εὐαγεῖς δράσεις του.
Ἡ περιουσία αὐτὴ ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ θίγεται, θὰ μειοῦται, θ᾿ ἀφαιρεῖται, θὰ δημεύεται κ.λπ., καθοιονδήποτε τρόπον, καθοιανδήποτε ἔκτασιν καὶ ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας καὶ δὴ οὔτε διὰ νόμον, ἢ Π.Δ., ἢ Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων ἢ ἐν γένει πράξεων Νομοθετικοῦ Περιεχομένου ἐκ μέρους οἱουδήποτε θεσμοθετημένου ὀργάνου τῆς Πολιτείας. Θὰ διαχειρίζεται ἀπὸ τὴν ἀδέκαστον Διοικούσαν Ἐπιτροπήν τοῦ ἄρθρου 4, εἰς τὴν ὁποίαν ὅλοι θὰ ὑπηρετοῦν ἄμισθα-ἀνιδιοτελῶς καὶ θὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς περιουσίας του, διὰ τὴν τήρησιν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Νόμου καὶ τῶν προβλεπομένων διατάξεων τοῦ ἀνωτέρω εἰδικοῦ κανονισμοῦ.
Ἄρθρον 9ον
Διὰ κάθε θέμα, ποὺ εἰς τὴν Διοικούσαν Ἐπιτροπὴν τοῦ ἄρθρου 4 ἤθελεν σημειωθῆ ἰσοψηφία, ὑπερισχύει ἡ ψῆφος τοῦ Προέδρου, ὁ ὁποῖος ἐκλέγεται μὲ μονοσταυρίαν ἀπὸ τὴν πλειοψηφίαν τῶν 57 μελῶν της. Ἡ ἐπικύρωσις τῶν ἀποφάσεων γίνεται μετὰ 4 ἕως 8 ἡμέρας ἀπὸ τὴν λῆψιν της.
Ἄρθρον 10ον
Ἐπειδὴ ἡ 200η ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πλησιάζει, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ θὰ ἀποφεύγῃ τοὺς διεθνεῖς μακροχρόνιους διαγωνισμοὺς καὶ τὶς λίαν ὑψηλὲς τιμὲς τοῦ Τ.Ε.Ε. καὶ θὰ ἐκτελεῖται τὸ ἔργον σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης ἐντατικώτατα μὲ αὐτεπιστασίαν. Θὰ δέχεται ὅλες τὶς δωρεὲς καὶ τὶς συμφερώτερες ἄνευ ἀνταλλάγματος προσφορὲς γιὰ χωματουργικὲς ἐργασίες, ἀρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά, ἠλεκτρολογικά, περιβαλλοντικὰ καὶ ἐξωραϊστικὰ κ.λπ. σχέδια ἀνιδιοτελῶν ἐπιστημόνων καὶ τεχνιτῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἀπαιτούμενα ὑλικά.
Ἡ Πολιτεία θὰ συντρέχῃ νομοθετικῶς, διὰ νὰ ἐπιλύωνται τυχόντα προβλήματα μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, διὰ νὰ μὴ ὑπάρχουν διακοπὲς τῶν ἔργων. Κάθε ἡμέρα εἶναι πολυτιμότατη διὰ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
Προσωπικὸν ἐπ᾿ ἀμοιβῇ θὰ προσλαμβάνεται μόνον ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ἱκανὸς ἀριθμὸς ἰδεολόγων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐθελοντῶν διὰ τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸν προσωπικόν. Εἰς τοὺς ἰδεολόγους ἐθελοντὰς θὰ προσφέρεται μόνον ἡ διατροφή, τὰ ἀναγκαῖα ὁδοιπορικά των καὶ ἡ διαμονὴ τῶν ἐξ ἐπαρχίας προσερχομένων.
Ἄρθρον 11ον
Κατ᾿ ἐξαίρεσιν τῶν ἰσχυόντων, οἱ ἐθελοντικῶς προσφέροντες ἐργασίαν θὰ ἀναγγέλωνται κατὰ Νόμον εἰς τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές (ΙΚΑ, Ἐπιθεώρησιν Ἐργασίας, Ἀστυνομίαν κ.λπ.), διὰ τὶς νόμιμες ἐνέργειες τῶν ὑπηρεσιῶν καὶ πρὸς ἀποφυγὴν κυρώσεων εἰς βάρος τοῦ Ἱδρύματος καὶ τῶν νομίμων ἐκπροσώπων αὐτοῦ.
Ἄρθρον 12ον
Τόσον τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν (Τάμα/Χρέος τοῦ Ἔθνους), ὅσον καὶ τὰ προσκτίσματά του, θὰ ἐπιδιώκωμεν νὰ ἔχουν:
α. Αἰώνια ἀντοχή.
β. Ἀρίστη αἰσθητική.
γ. Ἀπόλυτη λειτουργικότητα.
δ. Νὰ ὁλοκληρωθοῦν ἐγκαίρως καὶ
ε. Νὰ πραγματοποιηθοῦν κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὸ μικρότερον δυνατὸν κόστος.
Ἄρθρον 13ον
Ἐν ὄψει: α) Τῶν ἀνωτέρω Ἱερῶν Σκοπῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος καὶ τοῦ προδιαληφθέντος Σωματείου, τὰ ὁποῖα ἐκ τῆς συστάσεώς των καὶ ἐφεξῆς προωθοῦν, ὑλοποιοῦν καὶ ἐκπληρώνουν σειρὰν Ἱερῶν καὶ ἄκρως ἀναγκαίων διὰ τοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἔργων, ὑπηρετούντων καὶ ἐκπληρούντων ἐκδήλους θρησκευτικούς, ἐθνωφελεῖς, κοινωφελεῖς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, παιδαγωγικοὺς καὶ λοιποὺς συναφεῖς σκοπούς, διὰ τῶν ὁποίων συντελεῖται ἡ κατάκτησις καὶ ἡ διατήρησις τῶν ἀξιῶν, αἵτινες προσήκουν εἰς τὴν μεγαλειώδη καὶ ἄσβεστον ἱστορικὴν ἐπιβίωσιν, ἐνίσχυσιν, δημιουργικὴν πορείαν, προβολὴν καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ β) Τῆς Ἀνεκτιμήτου Ἀξίας καὶ Ἐκδήλου σημασίας, ἰδίᾳ Θρησκευτικῶς, Ἱστορικῶς, Ἐθνολογικῶς καὶ Ἠθικῶς, διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὸν Ἔθνος, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἀνὰ τὸν κόσμον Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, τοῦ προαναφερομένου, Ἱεροῦ Ἔργου «τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ», τὰς ὁποίας θὰ ἐπιφέρῃ ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ἔργου, τὸ ὁποῖον θ’ ἀποτελῇ μίαν ἐλαχιστάτην εὐγνωμοσύνην τοῦ Ἑλληνικού Ἔθνους πρὸς τὸν Ἐθνοσωτῆρα Χριστόν, ὑπάρχει ὑψίστη ὑποχρέωσις καὶ ἀνάγκη διὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν πάσης φύσεως ἀναγκαίων πρὸς τοῦτο ἐργασιῶν, ἁπασῶν τῶν σταδίων αὐτῶν καὶ εἰς τὸ διηκενές, τὸ ὡς ἄνω Ἵδρυμα ν’ἀπολαμβάνῃ ἐφεξῆς, τοῦ συνόλου τῶν φορολογικῶν καὶ πάσης φύσεως ἀπαλλαγῶν, ἀτελειῶν, ἐξαιρέσεων, εὐνοϊκῶν ρυθμίσεων, εὐεργετημάτων καὶ τῶν προνομίων τοῦ Δημοσίου, τὰς ὁποίας ἀπολαμβάνουν εὐάριθμα Ἱδρύματα ἐν Ἑλλάδι, διὰ σχετικῶν πρὸς τοῦτο Νομοθετικῶν ρυθμίσεων καὶ ἐγκρίσεων [π.χ. τοῦ ΑΝ 2039/1939 μέχρι τοῦ προσφάτου χρόνου ἰσχύος του, τοῦ Ν. 1610/1986, τοῦ ΝΔ 320/1969 (ΦΕΚ 206Α΄/1969), μέχρι τῆς κατὰ τὸ ἔτος 1974 καταργήσεώς του, τῆς Κανονιστικῆς Διατάξεως ὑπ’ ἀριθμ. 47/1973 (ΦΕΚ 58Α΄/1973), Ν. 3785/2009, Κανονισμοῦ 215/2010 (ΦΕΚ 191Α΄/2010) κλπ.] ἀφοῦ πρόκειται περὶ κοινωφελοῦς Ἱδρύματος καὶ κοινωφελοῦς περιουσίας αὐτοῦ, αἱ δὲ φορολογικαὶ αὐτοῦ ἀπαλλαγαὶ τυγχάνουν ἀντικειμενικαί, πλὴν τῆς τοῦ φόρου εἰσοδήματος.
Ἄρθρον 14ον
Ὅλως ἐνδεικτικαὶ περιπτώσεις Ἀπαλλαγῶν κλπ., περὶ ὧν τὸ ἀνωτέρω Ἄρθρον 13ον τοῦ παρόντος, τυγχάνουν αἱ κάτωθι, ἤτοι:
1) Ἡ Ἀπόλαυσις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος ἁπάντων τῶν προνομίων καὶ ἀτελειῶν τοῦ Δημοσίου.
2) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ πάντων ἐν γένει τῶν δασμῶν καὶ φόρων, τῶν εἰσπραττομένων ἐν τοῖς τελωνείοις ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ παντὸς μορφῆς καὶ κατηγορίας εἰδῶν πρὸς ἀποκλειστικὴν χρῆσιν τῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἱδρύματος, ὡς ἐπίσης καὶ ἐπὶ τῶν πάσης φύσεως μορφῆς καὶ κατηγορίας εἰδῶν καὰ ὑλικῶν, τῶν προοριζομένων διὰ τὴν κατασκευὴν ἀποπεράτωσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν κλπ. τοῦ ἀνεγερθησομένου Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὲρ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μετὰ τῶν πάσης φύσεως κτιριακῶν κατασκευῶν, ἐγκαταστάσεων κλπ. αἱ ὁποῖαι θὰ συνοδεύουν Αὐτὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω.
3) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ παντὸς ἀμέσου ἢ ἐμμέσου φόρου, τοῦ εἰδικοῦ φόρου τοῦ Ν.Δ. 3092/1954, τοῦ φόρου ἀσφαλίστρων, παντὸς τέλους ἢ τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ἐκτελέσεως τελωνειακῶν Ἐργασιῶν (ΔΕΤΕ), εἰσαγωγικοῦ ἢ τελωνειακοῦ δασμοῦ, δικαιώματος ἢ κρατήσεως ἢ εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ οἱουδήποτε τρίτου, πλὴν τῶν κρατήσεων καὶ εἰσφορῶν ὑπὲρ Ἀσφαλιστικῶν Φορέων καὶ Ἐπικουρικῆς Ἀσφαλίσεως διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἁπασῶν τῶν ἀπαραιτήτων ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι θ’ ἀφοροῦν τὴν ὑλοποίησιν (ἀνέγερσιν, ἀποπεράτωσιν, συντήρησιν καὶ λειτουργίαν) τοῦ ἀνωτέρω Ἱεροῦ Ἔργου, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν προμήθειαν, ὑλικῶν, μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν, ἐργαλείων καὶ πάσης φύσεως ἐργαλείων καὶ ἐφοδίων, εἴτε τὸ Ἵδρυμα προμηθεύεται ταῦτα ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ εἴτε ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ ἀφοροῦν τὴν προαναφερομένην ὑλοποίησιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ἔργου, ὡς ἐπίσης καὶ διὰ τὴν προμήθειαν οἱασδήποτε μορφῆς εἰδικῶν ὀργάνων, ὅπως ὀργάνων ἐρευνῶν, δομικῶν, μετρήσεων καὶ ἐλέγχου, ἠλεκτρικοῦ, ἠλεκτρονικοῦ καὶ λοιποῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν γραφείων, τῶν τηλεπικοινωνιακῶν συσκευῶν καὶ ἐγκαταστάσεων ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν κλπ. Κατὰ τὴν προμήθειαν παντὸς εἴδους ἀγαθῶν ἢ τὴν παροχὴν ὑπηρεσιῶν παρ’ οἱουδήποτε πρὸς τὸ Ἵδρυμα, ἢ τὴν καταβολὴν μισθῶν, τὸ Ἵδρυμα δὲν ὑποχρεοῦται νὰ παρακρατῇ φόρον εἰσοδήματος κατὰ τὴν καταβολὴν ἢ τὴν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἐντολῆς πληρωμῆς. Εἰς τὰς περιπτώσεις ὅπου τὸ Ἵδρυμα δὲν ἔχει ὑποχρέωσιν παρακρατήσεως φόρου θ’ ἀπαλλάσσεται καὶ ἐκ τῆς ὑποχρεώσεως ἀποδόσεως τοῦ ἀντιστοίχου φόρου.
4) Ἡ Ἀπαλλαγὴ τῶν πάσης φύσεως φορολογικῶν ἐπιβαρύνσεων ἐπὶ τῆς ἀκινήτου, κινητῆς καὶ χρηματικῆς περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος καὶ τῶν περιερχομένων αὐτῶν, λόγῳ ἀγορᾶς καὶ πωλήσεως ἀκινήτων, κληρονομίας, κληροδοσίας ἐξ οἱουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου, τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
5) Ἡ Ἀπόλαυσις τῶν εὐεργετημάτων, ἀτελειῶν καὶ διευκολύνσεων, ἅτινα προσφέρονται ὑπὸ τοῦ Νόμου εἰς τοὺς ΟΤΑ, ὁσάκις τὸ Ἵδρυμα θ’ ἀναλαμβάνῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων, ἢ τὴν προσφορὰν ἀγαθῶν ἢ ὑπηρεσιῶν, ἅτινα ἔχουσιν ἀνατεθῆ ὑπὸ τῆς κειμένης Νομοθεσίας εἰς τοὺς ΟΤΑ.
6) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ παντὸς εἴδους φόρων, τελῶν ἢ τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ἢ εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ οἱωνδήποτε τρίτων, παντὸς εἴδους καὶ κατηγορίας δωρεῶν, ἐπιχορηγήσων, ἐπιδοτήσεων, χορηγιῶν, Εἰσφορῶν, χρηματικῶν παροχῶν καὶ παροχῶν εἰς εἶδος, ἐξ οἱουδήποτε φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
7) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ πάσης φύσεως φόρων οἱασδήποτε κατηγορίας καὶ μορφῆς καταθέσεων εἰς Τραπεζικὰ Ἱδρύματα, εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, εἰς τὸ Ταχυδρομικὸν Ταμιευτήριον κλπ. (π.χ. ταμιευτηρίου, προθεσμιακῶν κλπ., ἐπενδυτικῶν χαρτοφυλακίων κλπ.), συμπεριλαμβανομένων τῶν τόκων καὶ ἀποδόσεων αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
8) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ πάσης φύσεως δαπάνης, τελῶν χαρτοσήμου, δικαιωμάτων καὶ εἰσφορῶν πρὸς τρίτους, ἐκ τῶν ὁποίων ἀπαλλάσσεται, μὲ βάσιν τὰς ἰσχυούσας διατάξεις, τὸ Δημόσιον, διὰ τὰς ἀντιστοίχους περιπτώσεις ἐκδόσεως οἰκοδομικῶν ἀδειῶν ἀνεγέρσεως κτιρίων ἰδιοκτησίας τοῦ Δημοσίου, προσθήκης ὀρόφων, μεταβολῶν κλπ. καθ’ ὅ μέρος θ’ ἀφορᾷ τὸ προδιαληφθὲν Ἱερὸν Ἔργον.
9) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἐκ πάσης φύσεως φόρων, συμπεριλαμβανομένων τοῦ φόρου εἰσοδήματος Νομικῶν Προσώπων καὶ τοῦ φόρου δωρεᾶς, ὡς ἐπίσης ἐκ παντὸς δημοσίου, δημοτικοῦ, λιμενικοῦ, δικαστικοῦ, διοικητικοῦ τέλους, τέλους χαρτοσήμου καὶ ἐκ παντὸς δικαιώματος, κρατήσεως, εἰσφορᾶς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, τῶν ΟΤΑ καὶ οἱουδήποτε τρίτου. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν συσταθῆ δωρεὰ πρὸς τὸ Δημόσιον, μέρους ἢ τοῦ συνόλου τῆς περιουσίας τοῦ Ἱδρύματος δὲν θὰ ὑφίσταται ἡ ὑποχρέωσις ὑποβολῆς δηλώσεως φόρους δωρεᾶς καὶ
10) Ἡ Ἀπαλλαγὴ ἀντικειμενικῶς ἐκ παντὸς ἀμέσου ἢ ἐμμέσου φόρου, τέλους ἢ τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος, κρατήσεως ἢ εἰσφορῶν καὶ πάσης ἑτέρας ἐπιβαρύνσεως οἱασδήποτε φύσεως ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, τῶν ΟΤΑ ἢ οἱουδήποτε τρίτου, τῆς ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ὡς καὶ πάσης συμβάσεως ἢ παρεπομένου Συμφώνου, ἅτινα ἤθελε συνάψει τὸ Ἵδρυμα εἰς τὰ πλαίσια τῆς ὑλοποιήσεως (ἀνεγέρσεως, ἀποπερατώσεως, συντηρήσεως καὶ λειτουργίας) τοῦ ἀνωτέρω Ἱεροῦ Ἔργου, ὡς ἐπίσης ἀπαλλάσσεται ἀντικειμενικῶς καὶ ἡ ἐξόφλησις τῶν σχετικῶν τιμολογίων καὶ τόκων, τὸ δὲ Ἵδρυμα ἐξαιρεῖται τῆς ὑποχρεώσεως ὑποβολῆς εἰς τὴν ἁρμοδίαν Δ.Ο.Υ. πρὸς θεώρησιν, τῶν συμβάσεων ἢ συμφωνητικῶν καὶ καταστάσεων μὲ συμβάσεις ἢ συμφωνητικά, τὰ ὁποῖα θὰ συνάπτῃ καὶ θὰ συνομολογῇ μὲ τρίτους.
Ἄρθρον 15ον
ΕΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ
1) Τὸ Ἵδρυμα δύναται νὰ μὴ διενεργῇ ἀποσβέσεις καὶ νὰ κεφαλαιοποιῇ οἱανδήποτε δαπάνην κατὰ τὴν περίοδον ὑλοποιήσεως (ἀνεγέρσεως, ἀποπερατώσεως, συντηρήσεως καὶ λειτουργίας) τοῦ ἀνωτέρω Ἱεροῦ Ἔργου.
2) Τὸ Ἵδρυμα δύναται νὰ τηρῇ Λογιστικὰ Βιβλία, συμφώνως μὲ τὰς Ἀρχὰς τῶν Διεθνῶν Λογιστικῶν Προτύπων.
3) Ἅπασαι αἱ ἀνωτέρω Ἀπαλλαγαί, Ἀτέλειαι κλπ. ἐκ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ σχετικὸν Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τοῦ οἰκείου Νόμου, ὅστις θὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὰς ἀνωτέρω Ἀπαλλαγὰς κλπ., θὰ ἰσχύουσιν αὐτομάτως, αὐτοδικαίως καὶ ἀναδρομικῶς, δι’ ὅσας περιπτώσεις εἰς τὸ παρόν, γίνεται ἀναγωγὴ εἰς τὸν χρόνον συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος καὶ ἐφεξῆς, χωρὶς ν’ ἀπαιτεῖται προηγουμένη πρὸς τοῦτο ἔκδοσις σχετικῶν Ἀποφάσεων ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καὶ Οἰκονομικῶν καὶ ὑπὸ παντὸς τυχὸν συναρμοδίου Ὑπουργοῦ.
Μὲ βάσει τὰ ἀνωτέρω εἰσηγούμεθα τὴν ἔγκρισιν τοῦ συνημμένου Σχεδίου Νόμου, ποὺ θὰ ἐπικυρωθῇ κατὰ τὰ προβλεπόμενα χάριν συντομεύσεως χρόνου καὶ διαδικασιῶν, ἀφοῦ πολύτιμος χρόνος ἔχει ἤδη διαρρεύσει καὶ κατεπείγουν τόσον ἡ Ψήφισις τοῦ συνημμένου Σχεδίου Νόμου, ὅσον καὶ ἡ ἔναρξις τῶν πάσης φύσεως ἀναγκαίων διαδικασιῶν, διὰ τὴν ταχυτάτην ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Ἔργου, οὕτως ὥστε νὰ ἐπιτευχθοῦν ἡ ἀποπεράτωσις καὶ λειτουργία του ὁπωσδήποτε ἐγκαίρως καὶ δὴ μέχρι τὴν ὡς ἄνω 25.3.2021 ἡμερομηνία.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *