ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-Ζ. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 26.6.2013 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

(Ἀποσπάσματα)
(ὑπὸ τοῦ Προέδρου)

Τὸ Σωματεῖον μας γίγνεται καθημερινῶς ἀντικείμενον «βομβαρδισμοῦ» προτάσεων καὶ ἰδεῶν. Ἐμεῖς δὲν ἔχομεν παρωπίδας οὔτε διακατεχόμεθα ἀπὸ ἐμμόνουςς ἰδέας καὶ εἴμεθα ἀνοικτοὶ εἰς ὅλους διὰ ὅλα.
Ὅμως, ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐνεργῶμεν ἀτομικῶς, ἀλλὰ συλλογικῶς.
Δὲν ἔχομεν χρήματα διὰ νὰ ἐνοικιάζωμεν αἴθουσας οὔτε εἶναι εὐπρεπὲς νὰ ἐπιβαρύνωμεν κάθε τόσον καὶ λιγάκι τὸν φίλον, Καθηγητὴν καὶ Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, κ. Νικόλαον Μπρατσιώτην, νὰ μᾶς παραχωρῇ τὴν αἴθουσάν του δωρεάν, ὡς μέχρι τώρα. Τὸν εὐχαριστοῦμεν καὶ ἀπὸ τὴν θέσιν αὐτὴν θερμότατα καὶ παρακαλοῦμεν ἕνα θερμὸν χειροκρότημα.
Ὄχι μόνον ἐμεῖς δὲν ἐπαρκοῦμεν νὰ ὀργανώνωμεν τέτοιας συγκεντρώσεις, ἀλλὰ καὶ ἐσεῖς δὲν εὐκαιρεῖτε νὰ ἔρχεσθε συχνά.
Διὰ τοῦτο, εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ ἐφαρμόσωμεν τὴν λαϊκὴν ρῆσιν «μία τουφεκιά, δέκα τρυγόνια» καὶ νὰ σᾶς τὰ ἐκθέσωμεν τὰ περισσότερα αἰτήματα διαφόρων φίλων τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους σήμερον.
Ζητοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων τὴν κατανόησίν σας καὶ τὴν ὑπομονήν σας.

ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Α. Ὡς γνωστὸν μετὰ ἀπὸ τὴν προταθεῖσαν περιβόητον ἐκκλησιαστικὴν ἔκτασιν εἰς τοῦ Γουδῆ, ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένα τὰ δύο Ὑπουργεῖα, Δικαιοσύνης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτου, Πολυτεχνειούπολις, Σχολὴ Χωροφυλακῆς, Τηλεόρασις ΝΕΤ, Ἀθλοπαιδιὲς Δήμων Παπάγου, Ἀθηναίων καὶ Ζωγράφου, Θέατρο Mπάντμιντον καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις, μᾶς ἀπέστειλεν ὁ Μακαριώτατος τὴν 5.7.2012 τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς Κυθήρων καὶ Θήρας νὰ μᾶς ἀναγγείλουν προφορικῶς ὅτι ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι νὰ κτισθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία. Μὲ 40 πυρετὸ ἐπῆγα μὲ μηχανικοὺς καὶ ἄλλας προσωπικότητας καὶ διεπιστώσαμεν ὅτι ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία εἶναι ἁγνὸν παρθένον δάσος μὲ κάλυψιν 80-90% καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας διὰ κάθε δένδρον, ποὺ κόπτεται, ἔχει κανένας καὶ ἕνα χρόνον φυλακήν.
Β. Κατόπιν τούτων παρεκαλέσαμε τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς νὰ μᾶς ἀποστείλουν συγκεκριμένον τοπογραφικὸν μὲ καθορισμένας διαστάσεις, διὰ νὰ ἴδωμεν τί ἀκριβῶς γίγνεται. Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις μας δὲν ἐλάβαμε τὴν παραμικρὰν ἀπάντησίν των . . .
Γ. Ὄχι μόνον ἐμεῖς ἀλλὰ οἱ πάντες τονίζουν ὅτι τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης, εὐχαριστίας καὶ λατρείας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ εἰς δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν καὶ ἡ μοναδικὴ εἶναι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους.
Μόνον ὡσὰν λύσις ἀνάγκης συγκατατιθέμεθα διὰ τὸ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ ἕνα τμῆμα τοῦ πρώην Ἱπποδρομίου.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Α. Τὸν Ιούλιον 2012 ἀπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος τὴν πρότασιν τοῦ Ἁγίου Μεσογαίας κ. Νικολάου, νὰ σχηματισθῇ μία Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου, Ἀντιπρόεδρος νὰ εἶναι ὁ Μεσογαίας, μέλη ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ὁ βοηθὸς τῶν Οἰκονομικῶν Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σαλώνων κ. Ἀντώνιος, ὁ ἑκάστοτε Πρωτοσύγκελος Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ τέως Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου κ. Γεώργιος-Σταῦρος Κούρτης, ποὺ εἶναι διὰ τὸν θρησκευτικὸν τουρισμόν, ὁ κ. Ἀνδρέας Μαρτῖνος ἐφοπλιστής, ὁ τέως Ἀρχηγὸς τῆς ΕΛ.ΑΣ. κ. Ἐλευθέριος Οἰκονόμου καὶ ὁ Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος ὄχι ὡς Πρόεδρος τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ποὺ ἔχει ὅλην τὴν περιουσίαν του.
Περὶ τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς ἐνημερώθημεν μὲ κοινοποίησιν ἀντιγράφου σχετικοῦ ἐγγράφου ἀπὸ 27.9.2012 τοῦ Μακαριωτάτου πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κ. Νικόλαον, τὸ ὁποῖον ἐλάβαμε τὸν Ὀκτώβριον 2012.
Β. Τοὺς ἀπήντησα ὅτι ἐγὼ ἔχω παύσει πρὸ πολλοῦ νὰ ἐνεργῶ ἀτομικῶς καὶ δρῶ πάντοτε συλλογικῶς (μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μὲ ἀξιώσῃ νὰ μὴ εἶμαι οὔτε στὸ σκαλοπάτι τοῦ «ἐμεῖς» ἀλλὰ τοῦ «ἐσεῖς») καὶ ὅτι πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ προστεθοῦν εἰς τὴν Ἐπιτροπήν, ποὺ συνέταξεν ὁ Μακαριώτατος, καὶ ἄλλα ἄτομα-5 μέλη τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Δὲν θέλω νὰ εἶμαι ἀνήθικος καὶ νὰ «πουλήσω» τοὺς συνεργάτας μου καὶ
α) ἐπιμένω ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Μακαριωτάτου νὰ διευρυνθῇ καὶ νὰ συνέλθῃ
β) πρὸς τοῦτο ἐγράψαμε καὶ εἰς τὴν Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οὐσιαστικῶς εἶναι «στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» μὴ συγκληθεῖσα μέχρι τώρα οὔτε μία φόρα, καὶ τῆς ἐζητήσαμε νὰ συνέλθῃ.
Ὄχι μόνον οὐδεὶς προσῆλθεν, ἀλλὰ οὔτε κἄν κατεδέχθη κανένας νὰ ἀπαντήσῃ, διότι προφανῶς αὐτὴν τὴν ἐντολὴν ἔχουν.
Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις οὐδεμιᾶς κατανοήσεως καὶ ἀπαντήσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐτύχαμε…
Ἐμεῖς θὰ ἐπιμένωμεν πρὸς τοῦτο.

3. ΛΟΙΠΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΜΑΣ

Α. Πέραν τῶν συχνῶν τηλεφωνημάτων πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τοὺς ἀπευθύναμε καὶ πληθώραν ἐπιστολῶν μας. Πολλοὶ Σεβασμιώτατοι μᾶς διαβεβαιοῦσαν τηλεφωνικῶς ὅτι θὰ ἔγραφαν καὶ θὰ ἐπέμεναν νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Β. Ἐπίσης ἐγράψαμε ἐν τῷ μεταξὺ καὶ πρὸς τὸν κ. Ἀντώνιον Σαμαράν, τὸν κ. Φώτην Κουβέλην, τὸν κ. Εὐάγγελον Βενιζέλον καὶ διαφόρους Ὑπουργοὺς καὶ Βουλευτάς, πλὴν ὅμως ὅλοι ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κ. Κουβέλην, ποὺ ἐμφανίζεται μὲν εἰς τὸ τηλέφωνο, ἀλλὰ παραμένομεν ἀκόμη εἰς τὸ «ΘΑ».
Γ. Ἠναγκάσθημεν καὶ ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Γλέζον καὶ τὸν κ. Παναγιώτην Κουρουμπλήν. Ἀπὸ τὸν κ. Γλέζον οὐδεμίαν ἀπάντησιν εἴχαμε. Ὁ κ. Κουρουμπλὴς μᾶς ἐδέχθη ἐπανειλημμένως καὶ ἐμφανίζεται εἰς τὸ τηλέφωνον καὶ εἶναι λίαν φιλικὸς μαζί μας, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἐτόλμησεν νὰ διαφωτίσῃ τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΑΣΘΕ ΤΩΡΑ ;

« Τί νὰ μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ; »
1. Διεκηρύξαμε εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν ὅτι ἡ νέα Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς χώρας ἀρχίζει ἀπὸ τότε, ποὺ θὰ ξεκινήσουν τὰ ἔργα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὀφείλομεν νὰ κάνωμεν μίαν διευκρίνισιν εἰς ὅλους αὐτούς, ποὺ δεκαετίας δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν. Ἦτο ἐθνικὸν ἔγκλημα ἡ παρουσίασις τῆς Ἑλλάδος ὡς «Ἑλλαδίτσας» ἢ «ψωροκώσταινας»…
2. Δεύτερον «ἔγκλημα» ἦταν πὼς εἴμεθα ἔθνος ἀναδέλφων. Δὲν εἴμεθα. Διότι ὅλη ἡ ὑφήλιος ἀνέκαθεν καὶ τώρα βοᾶ : «ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ». Τὸ ΄21 τὸ ἐδημιούργησαν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες. Ὁ φιλελληνισμὸς ὡδήγησεν τοὺς Ἕλληνας εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς Ἐπαναστάσεως, παρὰ τὸ Ὀρλωφικά.
Μάλιστα δέ, ὅταν Ἕλληνες ἀγωνισταὶ ἐδαιμονίσθησαν καὶ ἐπεκράτη τὸ σατανικὸν δόγμα «διαίρει καὶ βασίλευε» καὶ τὸ «σαράκι» τῆς φυλῆς μας, ἡ διχόνοια, ἔφερεν ἐμφυλίους σπαραγμούς, ἠναγκάσθη ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητὴς νὰ ἀναφωνῇ: «Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας», πρᾶγμα ποὺ εἶναι λίαν ἐπίκαιρον καὶ διὰ τὴν σημερινήν μας ἐποχήν.

 

ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Ἡ Ἑλλὰς – ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων κατήντησεν, δυστυχῶς, νὰ μὴ ἔχῃ ἀκμαίαν ἐθνικὴν συνείδησιν. Ἀλλὰ ὁ Ἑλληνισμὸς ἔχει καὶ ἠμπορεῖ νὰ ἀνορθώσῃ τὴν χώραν. Χρειαζόμεθα πίστιν, ἀλήθειαν καὶ ἀγῶνα. Αὐτὰ μᾶς λείπουν, διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν πάλι γενναίους πολιτικούς. Πολιτικοὶ ἔντιμοι, ἠθικοί, ἐνάρετοι, εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι, φίλοι τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ κατ᾿ ἐξοχὴν φιλοτίμου ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ γεννηθοῦν μόνον ἀπὸ τὴν πίστιν, τὴν ἀλήθειαν καὶ τὸν ἀγῶνα διὰ τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Πατρίς, ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ἐνάρετος οἰκογένεια καὶ ἡ ἀλώβητος ἱστορία μας καὶ ἡ γλώσσα μας…
2. Καὶ θὰ πραγματοποιηθῆ τοῦτο, μὲ τὸ νέον ὅραμα, ποὺ εἶναι ταυτόσημον μὲ ἐκεῖνον τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν». Τίποτα περισσότερον δὲν συνεγείρει τοὺς Ἕλληνας καὶ τίποτα περισσότερον δὲν εἶναι ἀληθέστερον αὐτοῦ. Διὰ τοὺς διαφωνούντας ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι, ἐπέζησεν εἰς τόσους αἰώνας κατακτητῶν ὁ λαός, ὁ πολιτισμός, ἡ γλώσσα μας μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ὅλοι οἱ συμβολισμοί, ὅλοι οἱ ἀγῶνες συγκλίνουν εἰς τὴν συστράτευσιν ὅλων ὅσοι θέλουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Κανένας λαὸς καὶ κανένας ἄνθρωπος, ποὺ ἔκαμεν τάμα καὶ τὸ ἄφησεν ἀνεκπλήρωτον, δὲν ὀρθοπόδησεν ποτέ.
3. Ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας ἐτόνισεν εἰς τὸ Συνέδριόν μας τὴν 31.3.2013: «Τὸ πρῶτον καθῆκον ἑνὸς Ἔθνους, ἑνὸς Λαοῦ, μόλις ἐλευθερωθῇ, μόλις πατήσῃ στέρεον ἔδαφος καὶ ὀρθοποδήσῃ, εἶναι νὰ κάμνῃ πρᾶξιν τὰ τάματα, ποὺ ἔκαμεν εἰς τὸν καιρὸν τῆς δοκιμασίας».
4. Μέσα ἀπὸ τὰ Συνέδριά μας εἴδαμε τὸν ἀείμνηστον Κολοκοτρώνην νὰ ὑπόσχεται καὶ νὰ πραγματοποιῇ τὰ τάματά του, εἰς τὰ Κύθηρα τὸ ἕνα, εἰς τὴν Ἐκκλησούλα Ἀρκαδίας τὸ ἄλλον. Μένει ὅμως τὸ μεγάλον Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἀπ᾿ αὐτὴν τὴν Συνέλευσιν σᾶς καλοῦμεν ὁ καθένας νὰ φέρῃ πλησίον μας ὅσους περισσότερους ἠμπορεῖ. Ὄχι διὰ νὰ ἔλθουν νὰ βοηθήσουν μόνον, ὅσον ἠμποροῦν καὶ ὅσον θέλουν, ἀλλὰ διὰ νὰ φέρουν ἄλλους καὶ οἱ ἄλλοι ἄλλους καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς. Νὰ γίνωμεν πάμπολλοι Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι. Εἴμεθα 20.000.000 Ἕλληνες εἰς τὸν πλανήτην. Ἀλλὰ εἴμεθα καὶ ἐπάνω ἀπὸ 500.000.000 Φιλέλληνες. Αὐτοὺς πρέπει νὰ τοὺς εὕρωμεν ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον:
α. διὰ νὰ «σηκώσουν» φωνὴν νὰ μᾶς παραχωρήσουν ἔδαφος ἄμεσα, γρήγορα καὶ νὰ ἀρχίσωμεν τὴν νέαν Παλιγγενεσίαν μὲ τὴν ἔναρξιν τῶν ἔργων. Ἀλλὰ ἡ χώρα μας δοκιμάζεται. Οἱ φορεῖς μας εἶναι ὀλίγοι εἰς σχέσιν μὲ τὰς ἀνάγκας. Ζητοῦμεν τὴν ἔγκρισίν σας νὰ ἀρχίσωμεν εὐρυτέρους συνεργασίας καὶ μὲ ἄλλους φορεῖς, ὅπως π.χ. τὰς Ἀδελφότητας Σωτήρ, Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως ὁ Μέγας Βασίλειος, Πανέλληνιος Ἕνωσις Γονέων ἡ Χριστιανικὴ Ἀγωγή, Σύλλογος ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία, Ὀρθόδοξος Ἱεραποστολικὴ Ἀδελφότης ὁ Σταυρός, Ἀδελφότης Θεολόγων ἡ Ζωή, Χριστιανικὴ Ἕνωσις Ἐπιστημόνων, Χριστιανικὴ Ἕνωσις Γονέων, Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωσις, Πανελλήνια Ἕνωσις Θεολόγων, Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος, Πανελλήνια Ἕνωσις Φίλων Πολυτέκνων, Πανελλήνια Ἕνωσις Ὀρθοδόξων, Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις, Σύλλογος Ἀρκάδων Ἡρακλείου Ἀττικῆς ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ἕνωσις Ρουμελιωτῶν, Παμμακεδονικὴ Ἕνωσις, Σύλλογος Σμυρναίων Ἡρακλείου Κρήτης, Ἑταιρεία οἱ Ἐπάλξεις, Σύλλογος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «Πανελλήνιος σύλλογος φίλων γνήσιου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῆς παραδόσεως Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» κ.λπ.
Χρειαζόμεθα ἕνα Πολιτιστικὸν Σύλλογον παντοῦ. Ἡ ὥρα τῆς πολιτιστικῆς συνομοσπονδίας ἦλθεν μὲ τὴν ἔγκρισιν τῶν ἱδρυτῶν της.
β. Προτείνομεν μίαν φορὰν τὸν μῆνα, παραδείγματος χάριν τὴν πρώτην Τρίτην ἢ τὴν πρώτην Πέμπτην κάθε μηνὸς νὰ κάμνωμεν μίαν συνάντησιν μὲ 4-5 ὁμιλητὰς ἀπὸ 5-10 λεπτὰ ἕκαστος εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη. Ἡ Χώρα μας, ἡ κοινωνία μας, ἡ νεολαία μας ἔχουν τεράστια προβλήματα.
1.500.000 ἄνεργοι μὲ τάσιν νὰ φθάσουν τὰ 2.000.000.
Quo vandis? Ποῦ βαδίζομεν ; ; ;
γ. Οἱ Περιφέρειες τῆς Χώρας μας ἔχουν ἐκρηκτικά, ἀλλὰ καὶ διαφορετικὰ προβλήματα καὶ διὰ αὐτὰ δὲν συζητᾶ δυστυχῶς κανείς. Πρέπει λοιπὸν νὰ ὀργανώσωμεν Συνέδρια μὲ ὅλους τοὺς φορεῖς, ποὺ θὰ συναντηθῶμεν εἰς τοὺς ἀγώνας, πρέπει νὰ ὀργανώσωμεν Συνέδρια ἀναπτύξεως ἀνὰ Περιφέρειαν.
Τοιουτοτρόπως, ὅλοι μαζὶ κτίζομεν τὸ Τάμα.
Ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἀγωνιζόμεθα καὶ διὰ τὴν Ἑλλάδα. Πρέπει νὰ παύσωμεν νὰ περιμένωμεν ὅλοι τὰς λύσεις ἀπὸ ἄλλους καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ Κράτος ἢ τὸ λεγόμενον κέντρον ἢ τὴν διοικοῦσαν Ἐκκλησίαν.
δ. Πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ποὺ πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ὁ κύριος σκοπός μας, οἱ φορεῖς μας ἔχουν καὶ πληθώραν ἄλλων κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων. Ὅλα αὐτά, ποὺ εἴπαμε καὶ θὰ σᾶς ἀναφέρωμεν καὶ κατωτέρω, πρέπει νὰ μᾶς συγκινοῦν. Ὑπάρχουν καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα ἀφόρητα καὶ ἀνεπίλυτα προβλήματα, ποὺ γίνονται μάστιγα ἐναντίον τῶν πτωχῶν στρωμάτων τοῦ λαοῦ, ὡς π.χ. ἡ μάστιξ τῆς ἠχορυπάνσεως.
Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ συσταθῇ Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ κατὰ τῆς Ἠχορυπάνσεως, ὅπως προσεχῶς προτιθέμεθα νὰ ἀναπτύξωμεν διεξοδικῶς εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ἀνεπιφυλάκτως τοποθετούμεθα ὑπὲρ τῆς πλήρους ἱστορικῆς ἀληθείας. Εἴμεθα εἰρηνισταί, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἔχομεν δικαίωμα νὰ διδάξωμεν τὴν μισὴν ἱστορίαν εἰς τοὺς νεωτέρους ἢ νὰ τὴν διδάξωμεν διαστρεβλωμένην, ὅπως βολεύει εἰς μερικούς. Εἶναι καίριον τὸ ζήτημα, διότι ἑτοιμάζουν καὶ τρίτον ἀτόπημα μετὰ τὸν συνωστισμὸν τῆς Σμύρνης καὶ τὸν δῆθεν μύθον τοῦ Ζαλόγγου, ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν θέλουν τὴν συνύπαρξιν, τὴν ἑνότητα Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων.
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει. Αὐτὸ τοὺς ἐνοχλεῖ καὶ καταστρέφουν τὴν ἱστορίαν. Μέσα ἀπὸ ἐκεῖ θὰ γεννηθῇ μία νέα Παλιγγενεσία, μία μέθεξις διὰ τὸ ἀληθὲς καὶ δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἰδῆς τὸ ψευδές. Κι αὐτοὶ τί κάμνουν; Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Οἱ κατασκευασταὶ τῶν ψευδῶν θὰ φέρουν καὶ τρίτον ἀτόπημα, καὶ πολλὰς ἄλλας διαστρεβλώσεις τῆς ἱστορίας μας . . .

ΠΕΜΠΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ-ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ

1. Ὡς γνωστὸν ἔχομεν συστήσει ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὸ Εἰδικὸν Συμβούλιον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ προέλθουν νέα στελέχη. Ἀναζητοῦμεν ἀντιστοίχους ὁμάδας εἰς κάθε περιοχήν. Μὲ ἐθελοντὰς θὰ προχωρήσωμεν. Βλέπομεν οἱ ὑπάλληλοι, ποῦ κατήντησαν τὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικήν των νοοτροπίαν. Ὅλοι μας πρέπει νὰ διαπνεώμεθα ἀπὸ συνείδησιν λειτουργοῦ. Φταίει τὸ ὅτι οἱ ὑπάλληλοι δὲν εἶναι λειτουργοί.

Χρειάζονται ἡγέτες.

2. Τὸ ἴδιον θέλομεν νὰ κάνωμεν καὶ μὲ τὴν παιδείαν, τὴν ἀνεργίαν καὶ τὴν ὑγείαν. Ὑπάρχει μέγιστον πρόβλημα ἀνεργίας. Μέσα ἀπὸ τὸ περιοδικόν μας εὐχαρίστως νὰ ἀφιερώνωμεν χῶρον, ὅπου θὰ προβάλωμεν τοὺς ἐθελοντὰς πρωτοπόρους διὰ τοὺς ἀναλόγους ἀγώνας μὲ διαμόρφωσιν θέσεων-προτάσεων.
Ἀναζητοῦμεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς μὲ αὐταπάρνησιν καὶ ἀλτρουϊσμὸν ὄχι διὰ ψευδαισθήσεις καὶ αὐτοπροβολὰς, ἀλλὰ διὰ ἀγώνας καὶ νίκας λαμπράς.
3. Ἔχομεν καὶ μίαν συγκεκριμένην πρότασιν, διὰ τὴν ὁποίαν θέλομεν νὰ λάβῃ ἀπόφασιν ἡ Συνέλευσις, διὰ νὰ τὴν προωθήσωμεν νομοθετικῶς καὶ ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς.
Μόλις σήμερον ἐμάθαμε τὸ τηλέφωνον τοῦ σπουδαίου ἐπιστήμονος, τοῦ δραστηρίου καὶ εὐσυνείδητου στρατιωτικοῦ ἰατροῦ κ. Θωμᾶ Λούκα, ὁ ὁποῖος ἀναλώνεται εἰς ἔργα εὐποιϊας καὶ φιλανθρωπίας εἰς τὴν Λῆμνον. Τοῦ ἐτηλεφωνήσαμε καὶ κατὰ θείαν συγκυρίαν εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀθῆνα. Τὸν ἐκαλέσαμε εἰς τὴν Συνέλευσίν μας καὶ ἐσπεύσαμε, μετὰ τὴν μεσημβρίαν, καὶ κατεσκευάσαμε μεμβράνην βραβεύσεώς του καὶ εἰς ὀλίγον θὰ τὸν βραβεύσωμεν. Δὲν εἴχαμε χρόνον νὰ προετοιμάσωμεν καὶ ἀναμνηστικὴν πλακέτα.

 

 

Θὰ ἀγωνισθῶμεν νὰ αὐξηθοῦν οἱ θέσεις τῶν Στρατιωτικῶν Ἰατρῶν καὶ μὲ ἄνδρας καὶ μὲ γυναίκας, ἀλλὰ θὰ ἀναλάβουν καὶ τὴν ὑποστήριξιν ὑγείας εἰς τὰ χωριά, εἰς τὰ βουνὰ καὶ εἰς τὰ νησιὰ τῆς Ἑλλάδος. Ὄχι διὰ πάντα, διὰ μίαν τριετίαν, καὶ ἐὰν χρειάζεται νὰ θεσμοθετηθῇ κοινωνικὸς πόρος, εὐχαρίστως, ἐμεῖς πρῶτοι θὰ τὸ διαλαλήσωμεν αὐτό.
Ἐὰν προσεφέραμε π.χ.
ἕν (1) εὐρὼ διὰ τὴν ὑγείαν,
ἕν (1) εὐρὼ διὰ τὴν παιδείαν
ἕν (1) εὐρὼ διὰ ἐπενδύσεις
τὸ μῆνα,
δὲν χρειαζόταν ἄλλα ἡ Ἑλλάς, διότι τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ γεννιέται, εἶναι πολλαπλάσιον. Π.χ. Μὲ 1 € σπέρνεις 1 κιλὸ στάρι, ἀλλὰ παράγεις 30 κιλά.
Σκεφθεῖτε, ἐὰν ἔχωμεν συνείδησιν νὰ τὸ κάνωμεν ἀνὰ ἡμέραν, ἀντὶ νὰ γεμίζωμεν τὶς καφετέριες καὶ τὰ καφενεῖα. Αὐτὰ πηγαίνουν εἰς τὸν «Καιάδα» τῆς κερδοσκοπίας καὶ ἔτσι γεμίζουν οἱ ὑπόνομοι. Καὶ ἀγνοοῦμεν αὐτό, ποὺ φτιάχνει τὴν Ἑλλάδα.
4. Μία ἄλλη πρότασις εἶναι νὰ εἰσαγάγωμεν τὴν ἰδέαν κάθε Τράπεζα νὰ δίδῃ μικρὰ ἄτοκα δάνεια, μέχρι 300€, διὰ νὰ σταματήσῃ ἡ τοκογλυφία καὶ τὰ «τεφτέρια». Π.χ. ἐὰν κάποιος θέλει 300€ δάνειον, νὰ προκαταβάλῃ τὰ 50€. Προσφάτως ἀνακοινώθηκε ὅτι ἡ CREDITO EMILIANO Τράπεζα εἰς τὴν Ἰταλίαν δίδει δάνεια εἰς ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τυροκομικά. Εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ ἠμποροῦσαν νὰ δίδωνται δάνεια διὰ ἐργόχειρα, π.χ. δίδοντες διὰ ἐνέχειρα τὰ ὑφαντὰ καὶ τὰ ἐργόχειρα. Θὰ ἦταν τὰ λεγόμενα οἰκοτεχνικὰ δάνεια.
5. Αὐτὴν τὴν ἀνάγκην ἤλθαμε νὰ καλύψωμεν ἐμεῖς καὶ ἐσεῖς μαζί, ὅλοι ὅσοι εἴμεθα ἐδῶ. Δηλαδὴ τὸ μήνυμα, ποὺ θὰ φύγῃ σήμερα ἀπὸ ἐδῶ, εἶναι ὅτι δὲν ἤλθαμε ἐδῶ διὰ νὰ καλύψωμεν τυπικῶς τὰ πράγματα καὶ τὸ καταστατικόν. Ἤλθαμε διὰ νὰ ἀρχίσωμεν ἕνα νέον ἀγῶνα εἰς πολλὰ μέτωπα. Δὲν κατασκευάζομεν ἐμεῖς ἀντιπάλους, οὔτε ἐχθρούς. Ἀποκηρύσσομεν τὸν ἀνταγωνισμὸν καὶ τὸν πόλεμον καὶ φέρνομεν πάλιν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τὴν ἅμιλλαν καὶ τὴν συνεργασίαν, διὰ νὰ κερδίσωμεν στόχους, ἀνθρωπίνους καὶ πατριωτικοὺς στόχους, ὀρθοδόξους στόχους.
6. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ μᾶς πλαισιώσουν, νὰ μᾶς ὑποστηρίξουν εἰς τὸ βαρὺ αὐτὸ ἔργον, ἄς τὸ δηλώσουν ἀπὸ σήμερον, ἄς ἔλθουν κοντά μας ἀμέσως, ὑπερκατεπειγόμεθα. Στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων …
7. Θέλομεν ἀνάλογον τεχνικὴν βοήθειαν ἀπὸ ἐθελοντὰς διὰ σύνταξιν δελτίων τύπου. Αἱ προσπάθειαί μας χρειάζονται συχνὰ δελτία τύπου. Ζητοῦμεν γνώστας τοῦ θέματος, διὰ νὰ μᾶς βοηθοῦν. Ἄς δουλέψωμεν διὰ τοὺς κοινωνικοὺς σκοπούς. Ἡ τηλεργασία ἔχει ξεκινήσει καὶ ἐφαρμοσθῆ ἀπὸ χρόνια.

ΕΚΤΟΝ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀναπτύξει είς προηγούμενα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, (ὡς π.χ.τεῦχος 48, σελ. 44) πρέπει νὰ εἶναι ἡ πυξίς μας.

ΕΒΔΟΜΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δίδωμεν ἀφορμὰς εἰς τοὺς ψευδοδιανοουμένους καὶ σοσιαλίζοντας ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα θρησκόληπτοι ἢ καθυστερημένοι ἢ ὀπισθοδρομικοὶ καὶ ἐν γένει κοινωνικὰ ἀνάλγητοι. Ἀπεναντίας εἴμεθα κοινωνικὰ λίαν εὐαίσθητοι ἐμπράκτως καὶ ὄχι θεωρητικῶς, ὅπως οἱ κατήγοροί μας…
Πολλοὶ ἀπὸ ἐσᾶς εἶσθε μέλη καὶ εἰς τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ ἔχει ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τώρα ἀναλωνόμεθα καθημερινῶς νὰ συντρέξωμεν Ἕλληνας, ποὺ ὑποφέρουν κυριολεκτικῶς, ὅπως ἐκτενέστατα ἀναπτύσσομεν καὶ εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας καὶ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή». Δὲν εἶναι μόνον οἱ σοσιαλίζοντες καὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ πάρα πολλοὶ συντηρητικοί, καθὼς καὶ οἱ λεγόμενοι προοδευτικοί, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ὡσὰν σύγχρονοι Ἰοῦδες μᾶς μέμφονται διὰ τὴν σφοδρὰν ἐπιθυμίαν μας νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ μᾶς τονίζουν ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ δώσωμεν τὰ χρήματα διὰ τοὺς δυστυχούντας συνανθρώπους μας.
2. Ἀλλὰ τὴν ἀπάντησιν εἰς αὐτοὺς τοὺς συγχρόνους «ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα» τὴν ἔχει δώσει σαφέστατα ὁ Θεάνθρωπος:
«τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ‘ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ κατήγοροί μας δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν ὅτι ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἀκόμη Ναὸν εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ νὰ ἀνορθωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, ποὺ εἶναι ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων . . .
3. Εἶναι πολὺ φρικτὸν πρᾶγμα νὰ μὴ θέλουν νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία «τρύπιαν» δεκάραν καὶ ὅτι ὅλα τὰ τεράστια ἔξοδα διὰ αὐτὴν τὴν πολὺ μεγάλην ἐπένδυσι τὰ ἀναλαμβάνομεν ἐμεῖς. Ὅμως δὲν αἰτούμεθα, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα.
4. Εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν ἀνηθικότης, ἀκόμη καὶ τώρα εἰς τὴν μεγίστην κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, νὰ διασπαθίζουν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ χιλιάδας ἀσωτίας καὶ ἄφρονας σπατάλας, ἀκόμη καὶ 20.000.000 € διὰ τὸ γήπεδον τῆς ΑΕΚ (βιομηχανία ὀπίου τοῦ λαοῦ, ἀποκτήνωσιν τῶν θεατῶν τῆς ποδοσφαίρας καὶ μετατροπὴ τῶν θεατῶν εἰς παλιμβαρβάρους καὶ «ἀγέλες μπαχαλάκηδων») . . .
Ὁ Περιφερειάρχης τοῦ μισοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἔχει κρυμμένα χρήματα διὰ τὴν ποδοσφαίραν καὶ διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος.
5. Διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον μία τρύπια δεκάρα δὲν ἐπροθυμοποποιήθη νὰ δώσῃ, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ παραχωρήσῃ τὸ ὑποσχεθὲν κομμάτι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους διὰ τὸν συγκεκριμένον ἐθνικὸν σκοπόν. Μάλιστα δὲ καὶ αὐτὸς μαζὶ μὲ τὸν κ. Καμίνην κόπτονται διὰ νὰ οἰκοδομηθοῦν μωαμεθανικὰ τεμένη = βιομηχανίες καμικάζι διὰ τοὺς ἀλλοφύλους ἐπιδρομεῖς εἰς ὅλα τὰ διαμερίσματα τῶν Ἀθηνῶν ….

ΟΓΔΟΟΝ Ἔχομεν λοιπὸν πολλὰ θέματα.

Δι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ καθιερώσωμεν τὰς ὁμιλίας εἰς τὸ Ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη ἢ εἰς τὸ Ριζάρειον Ἄλσος.
1. Ὥς πρῶτον θέμα ἠμποροῦμεν νὰ ὁρίσωμεν τὴν ἀληθινὴν ἱστορία μας καὶ νὰ μὴ ἐπιτρέπωμεν εἰς ξενοκινήτους ἰδιοτελεῖς δολιοφθορεῖς νὰ μᾶς διαστρεβλώνουν τὴν ἱστορίαν μας, τὴν γλώσσαν μας, τὴν πίστιν μας.
2. Ἡ ἐπικοινωνία εἶναι ἀναγκαιοτάτη καὶ ἐπιχειροῦμεν νὰ κάμνωμεν ἐκδρομὰς μικράς, διότι ἔχομεν ἀνάγκην ἀπὸ τὴν συνύπαρξιν, τὴν συνεννόησιν καὶ τὴν ἐπικοινωνίαν, ἐπειδὴ ἔχομεν μπροστά μας κοινοὺς στόχους. Τὸ διευκρινίζομεν αὐτό, οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι, αἱ ἀνάγκαι εἶναι ὑπαρκταὶ καὶ τεράστιαι καὶ καθημερινῶς θὰ πολλαπλασιάζωνται …
Προτείνομεν τὰ εἰσιτήρια τῶν παιδιῶν νὰ τὰ πληρώνωμεν ἐμεῖς εἰς αὐτὰς τὰς ἐκδρομάς.
Μέχρι τώρα ἐκάναμε μόνον μία ἐκδρομὴν τὸν χρόνον εἰς τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων.
Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνίαν αὐτὴν θὰ καθιερώσωμεν συναντήσεις διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ θὰ φέρωμεν πλησίον μας καὶ ἄλλους.
3. …Ὅπου πηγαίνομεν θὰ διαδίδωμεν καὶ τὸ περιοδικόν μας. Θὰ διευρύνωμεν τὸν κόσμον μας καὶ θὰ γίνωμεν μία μεγάλη ὄχι δεξαμενή, ἀλλὰ μία μεγάλη ροὴ ἀνθρώπων. Θὰ συναντηθῶμεν δηλαδὴ ὡσὰν ἕνα ποτάμι, ποὺ τρέχει διὰ νὰ φέρῃ εἰς πέρας πράγματα.
4. Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ἀνακοινώνομεν ὅτι ζητοῦμεν ἄτομα (θὰ ἠμποροῦσαν νὰ εἶναι μοναχοί ἢ μοναχαί), διὰ νὰ ἐπανδρώσουν τὴν ὑπὸ ἀναστύλωσιν παλαίφατον Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματός μας καὶ τὰ ὁποῖα θὰ ἠμποροῦσαν νὰ μεριμνοῦν διὰ τὰ ἔργα τοῦ Ἁγίου Παύλου.
5. Χιλιάδες ἄλλα καυτὰ καὶ διαιωνιζόμενα προβλήματα θὰ ἔπρεπε ἐπίσης νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν, ὅπως π.χ. ἡ ἀνάγκη δημιουργίας «Ἑλληνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐναντίον τῆς Ἠχορυπάνσεως (Ε.Ε.Ε.Τ.Η.)», πλὴν ὅμως δὲν ἐπιθυμῶ νὰ κάνω περαιτέρω κατάχρησιν τοῦ πολυτιμοτάτου χρόνου σας καὶ διὰ αὐτὸ μὲ ἕνα συμπέρασμα θὰ κλείσω τὴν ὁμιλίαν μου.

 

ΕΝΑΤΟΝ ΑΣ ΕΠΑΝΕΛΘΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

1. Ὅμως διὰ νὰ δύνασθε νὰ ἀποφανθῆτε τί μέλλει γενέσθαι μὲ τὸ κύριον θέμα μας, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, σᾶς διαβάζομεν τὸ ἀπὸ 30.4.2013 ἀνακεφαλαιωτικὸν ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, τὸ ὁποῖον ἐπικαλεῖται μὲν εἰς τὸ ἀπὸ 27.5.2013 ἔγγραφόν του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Κυθήρων κ. Σεραφείμ, πλὴν ὅμως εἰς οὐδεμίαν ἀπὸ τὰς 26 παραγράφους τοῦ ἐν λόγῳ ἐγγράφου μας κατεδέχθη νὰ ἀπαντήσῃ . . .

2. …Ἄς εὐχηθῶμεν νὰ παύσουν οἱ διάφοροι νὰ «παίζουν μὲ τὸν πόνον μας». Ἐμεῖς ἀγωνιζόμεθα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ ὑπομείνωμεν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς μας.
3. Προσεπαθήσαμε νὰ ἐπικονωνήσωμεν καὶ μὲ τὸν Πατριάρχην τῆς Μόσχας κ.κ. Κύριλλον, ὅταν ἐπεσκέφθη προσφάτως τὴν Ἑλλάδα. Ἐπειδὴ οἱ κληρικοὶ ἐδῶ μᾶς παρέπεμπαν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν εἰς τοὺς κληρικούς, τοῦ ἀφήσαμε δεματάκι μας μὲ τὸ ἔγγραφόν μας καὶ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», διὰ νὰ ἐνημερωθῇ διὰ τὴν πορείαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…
4. … Πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος διαφάνεια, διὰ νὰ μὴ ἔρχωνται ἀναίσχυντοι ἐκδόται καὶ ἄλλοι δαιμονιζόμενοι καὶ μᾶς μέμφονται ὅτι ἡ οἰκογενειοκρατία κάνει καταχρήσεις. Τὴν μόνην κατάχρησιν, ποὺ κάνω ἐγὼ καὶ ἡ γυναίκα μου εἶναι ὅτι ἀναλισκόμεθα ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ μετὰ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος, παραβλέποντες τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας καὶ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς αὐτὰ τὰ «δέρματα» ἐξ ἰδίων νὰ κρίνουν τὰ ἀλλότρια . . .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
…Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀνήκει εἰς τοὺς Πανέλληνας καὶ Φιλέλληνας… Ὁ μισθὸς αὐτοῦ τοῦ ἔργου ἐπίσης ἀνήκει εἰς ὅλους, … ὅσοι ἔλθουν πρὸς ἐδῶ διὰ αὐτοὺς τοὺς στόχους καὶ τοὺς σκοπούς, ἠμποροῦν νὰ εἶναι ἀπὸ ὁποιαδήποτε κόμματα… δὲν πρέπει νὰ ἐκδηλωνώμεθα ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου, διότι δὲν εἶναι ὁ ρόλος μας νὰ διαιρῶμεν, ἀλλὰ νὰ ἑνώνωμεν… Τόσα χρόνια εἰς τὴν Πατρίδα μας εἴχαμε πολιτισμόν, ἀλλὰ ἐκάναμε πρόσθεσιν καὶ ἀφαίρεσιν. Εἰς τὸ ἑξῆς πιστεύομεν ὅτι χρειαζόμεθα πολλαπλασιασμόν, ἐπαληθεύοντες τὸν μύθον τοῦ Σισύφου.
Η. ΛΟΙΠΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ «Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» θὰ γίνωνται ἐκδηλώσεις μας καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν. Θὰ ἐπισκεπτόμεθα Ἱερὰς Μονάς, Συλλόγους, ἐκδηλώσεις ἄλλων φορέων καὶ λοιπὰ καὶ θὰ μεταφέρωμε ἐκεῖ τοὺς προβληματισμούς μας ἀλλὰ καὶ τὴν μαχητικότητα, διὰ νὰ διαδίδεται ἠ ἰδέα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Θὰ ἀγωνιζόμεθα καὶ δι’αὐτοῦ τοῦ τρόπου διὰ τὴν εὐρείαν γνωστοποίησιν τῆς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΓΕΛΛΗΝΙΑΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13.7.2013

Ἐτύχαμε θερμοτάτης ὑποδοχῆς, τόσον ἀπὸ τὴν ἁγίαν ἡγουμένην ἀδελφὴν Εὐδοκίμην Ζαγανὰ καὶ τὰς εὐλαβεῖς μοναχάς, ὅσον καὶ ἀπὸ τὸν θρυλικὸν ἀγωνιστὴν τῆς Ε.Ο.Κ.Α., χαρισματικὸν Γέροντα Χρύσανθον Μαχαιριώτην.
1. Ὁ σεβάσμιος Γέρων κατάγεται ἀπὸ Λευϊτικὴν οἰκογένειαν, ἔχει τέσσαρας ἀδελφοὺς ἱερεῖς καὶ τὰ παιδιά των εἶναι ἡ ὀγδόη γενεὰ ἱερέων. Ἔχει γεννηθῆ εἰς χωρίον τῆς Λάρνακος Κύπρου καὶ ὑπῆρξεν μοναχὸς εἰς τὴν ἱστορικὴν Μονὴν Μαχαιρά. Τὸ ὄνομά του οἰκειοποιήθη ὁ Κύπριος ἥρως Γρηγόρης Αὐξεντίου (ὁ π. Χρύσανθος εἶχε φύγει διὰ τὴν Ἀθήνα τὴν περίοδο 1954 – 1957) καὶ ἐκρύβετο ἐκεῖ τὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια… Εἶναι ὁ κτήτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστήριου Εἰσοδίων Θεοτόκου εἰς τὸ Γελλήνιον καὶ τοῦ Μετοχίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς τὰ Γελληνιάτικα Κορινθίας.
2. Ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς καὶ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος κληρικὸς ἀνέγνωσεν μετὰ δακρύων τὸ ἐμπροσθόφυλλον τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τ. 55 μὲ τὸ κείμενον τῆς μαρμαρίνης ἀναμνηστικῆς ἐπιγραφῆς, ἡ ὁποία ἔχει τοποθετηθῆ, ὡς γνωστόν, εἰς τὴν αἴθουσαν κειμηλίων κάτω ἀπὸ τὸ ἱστορικὸν λάβαρον τοῦ 1821, εἰς τὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Λαύρας.
3. Μὲ τοὺς μεστοὺς νοημάτων λόγους του διὰ τὴν ἀνάγκην ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μᾶς συνεκίνησε ἀφαντάστως καὶ μᾶς ἐνεθάρρυνεν νὰ μὴ ὑποστείλωμεν τὴν σημαίαν τῆς ἀμέσου πραγματοποίησεως τοῦ μνημείου εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ μᾶς διεβεβαίωσεν ὅτι ἔχει τὴν προαίσθησιν ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ πραγματοποιηθῇ.
4. Ἡ ἀμοιβὴ μας ἦτο πολὺ μεγάλη, ὄχι μόνο μὲ τὴν ἀβραμιαίαν φιλοξενίαν, ὅσον κυρίως μὲ τὴν ἠθικὴν τόνωσιν καὶ ἀναγέννησιν εἰς τὰς ψυχάς μας μὲ τὰ θερμότατα λόγια τοῦ χαρισματικοῦ Γέροντος Χρυσάνθου καὶ τῆς ἁγίας Ἡγουμένης ἀδελφῆς Εὐδοκίμης.
5. Χιλιάδες Κορίνθιοι εἶναι ἀφυπνισμένοι ἀπὸ τὸν χαρισματικὸν Γέροντα Χρύσανθον καὶ τὰς ταπεινάς, εὐλαβεῖς καὶ λίαν δραστηρίους ἀδελφὰς τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Κορινθίας. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ εἴχαμεν δεκάδας χαρισματικὰς ψυχὰς, ὅπως ὁ Γέρων Χρύσανθος καὶ αἱ ἄοκναι εὐλογημέναι μοναχαί.
6. Ἡ ἐκδήλωσις ἐβιντεοσκοπήθη καὶ ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας (https://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id), διὰ νὰ διαδοθῇ, ὥστε καὶ τοιουτρόπως νὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν πολλῶν μελῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τοῦ σκοποῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *