ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΝ

 

Ἀξιότιμον Κύριον
Ἰωάννην Στουρνάραν
Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Νίκης 5-7 / 10180 ΑΘΗΝΑ
210-3332612 φ. 210-3232708

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 670/8.7.2013 Γ.Ι.

Ἀγαπητέ μας κ. Ὑπουργέ,

ΘΕΜΑ: ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΣ Ἤ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, μέχρι καὶ τοῦ ἀνεπανάληπτου Κυβερνήτου Ἰωάννη Καποδίστρια. Δηλαδὴ ἡ ἀνέγερσις μοναδικοῦ μεγαλειώδους μνημείου εὐγνωμοσύνης, Ἱ. Ναοῦ εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

2. Μολονότι ἐπεχειρήθη ἀπὸ πολλούς, ὡς π.χ. Ἰωάννην Καποδίστριαν (1829), Βασιλέα Ὄθωνα (1842), Ἀλέξανδρον Ζαΐμην (1891), Ἐλ. Βενιζέλον (1910) καὶ τελευταῖα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως τῶν συνταγματαρχῶν (1969) καὶ δὲν ἐπετεύχθη, πιστεύομεν ὅτι ἐπὶ τέλους εἶναι καιρὸς μία ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία νὰ ἀποπειραθῇ νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.
Εἰς μίαν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ οἰκονομικὴ κρίσις μαστίζει ὀλίγον ἤ πάρα πολύ κάθε ἑλληνικὴν οἰκογένειαν, εἶναι ὁ πλέον ἐνδεδειγμένος χρόνος διὰ μίαν σπουδαίαν ἐπένδυσιν, διὰ ἀνάπτυξιν καὶ μὲ πολλαπλὰ ὀφέλη διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνας.

3. Σχετικῶς σᾶς διαβιβάζομεν συνημμένως τοπογραφικὸν διάγραμμα (σχ. 1) εἴκοσι ἑπτὰ (27) περίπου στρεμμάτων εἰς τὸ νοτιοδυτικὸν τμῆμα τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους. Ἡ ἐπιλογὴ τῆς θέσεως ἔγινε, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ἡ μοναδικὴ λίαν περίοπτος καὶ δεσπόζουσα διὰ ὅλον τὸ λεκανοπέδιον Ἀττικῆς.
Ἐμεῖς οὐδεμίαν παραμόρφωσιν τοῦ περιβάλλοντος καὶ καταστροφὴν τοῦ πρασίνου θὰ προκαλέσωμεν. Ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὲς ἀγριελιὲς ἢ πικροδάφνες, ἀναλαμβάνομεν τὴν συμβατικὴν ὑποχρέωσιν νὰ φυτεύσωμεν ἑκατονταπλάσια καλλωπιστικὰ δένδρα ὁπουδήποτε μᾶς ὁρίσῃ ἡ Περιφέρεια ἢ ὁ Δῆμος Ἀθηναίων. Θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἀναλάβωμεν τὴν ὑποχρέωσιν νὰ φροντίζωμεν ὅλο τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος καὶ νὰ μετατραπῇ τοῦτο εἰς ἕνα ἐπίγειον παράδεισον καὶ νὰ εἶναι πρότυπον ἀλσύλλιον-πάρκον ὅλης τῆς ὑφηλίου, ὅπου θὰ δύνανται νὰ προσέρχωνται δωρεὰν οἱ πάντες.

4. Αὐτὸ τὸ ΤΑΜΑ/ΧΡΕΟΣ τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ ξεκινήσῃ ἀμέσως, διὰ νὰ ἔχῃ ὁλοκληρωθῆ πρὶν ἀπὸ τὴν 25.3.2021, ἡμερομηνίαν τὴν ὁποίαν καθώρισεν ἡ Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ (ἴδετε συνημμένην τὴν ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ., σχ. 2).

5. Περιληπτικῶς διὰ τὴν ἱστορικὴν ἀναδρομὴν αὐτοῦ ἴδετε εἰς τὸ συνημμένον «ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» (σχ. 3) καὶ ἀναλυτικώτερα εἰς τὴν Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (σχ. 4), ὅπου συμπεριλαμβάνεται καὶ ἕνα κατ᾿ ἀρχὴν προσχέδιον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (σχ. 5). Τὰ ὁριστικὰ σχέδια θὰ ἐκπονηθοῦν ἀναλόγως τοῦ τελικοῦ χώρου, ποὺ θὰ μᾶς ἐκχωρηθῇ.

6. Ὑπογραμμίζεται ὅτι διὰ τὴν ἐν λόγῳ πολὺ μεγάλην καὶ σπουδαίαν, χωρὶς «θαλασσοδάνεια» ἐπένδυσιν, διὰ τὴν ὁποίαν ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ βοηθήσουν χρηματικῶς, ἀλλὰ αἰτούμεθα ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, θὰ ἀναπτυχθοῦν πολλὲς νέες θέσεις ἐργασίας, μὲ ἐπωφελὲς ἐπακόλουθον τὴν ἠθικήν, ἐθνικήν, οἰκονομικὴν καὶ τουριστικὴν ἀναζωογόνησιν τῶν Ἑλλήνων.

7. Διὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους καὶ διὰ τὸν κοινωφελῆ αὐτὸν σκοπόν, ζητοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος τὴν νόμιμον παραχώρησιν αὐτοῦ τοῦ ἐδάφους ἢ, διὰ νὰ νικηθοῦν διάφοραι συνήθεις δυσκολίαι, ποὺ ἀπαιτοῦν καὶ πολὺ χρόνον, ἠμποροῦμεν νὰ διαπραγματευθῆ ὁ μητρικὸς φορεύς μας, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὴν ἀγοράν του ἔναντι συμβολικοῦ ποσοῦ ἤ νὰ τὸ ἀνταλλάξωμεν μὲ ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος εἰς τὴν Ἀττικήν.

8. Διὰ ὁποιασδήποτε ἀπορίας καὶ ἐπὶ πλέον πληροφορίας, εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν σας, καθὼς καὶ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ κ. Χρήστου Σταϊκούρα ἤ τοῦ Γεν. Γραμματέως κ. Ἀβραὰμ Γούναρη ἤ τῆς Γεν. Δ/ντριας Ἐθνικῆς Περιουσίας κ. Ἀγλαΐας Βασιλοπούλου.
Ἐλπίζοντες εἰς τὴν θετικὴν ἔκβασιν αὐτῆς τῆς προσπαθείας, σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.
Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *