ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΝ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΝ

Ἀξιότιμον Κύριον Χρῆστον Σταϊκούραν
Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν
Πανεπιστημίου 37 / 10165 ΑΘΗΝΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 526/26.8.2013 Γ.Ι.

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

1. Ὅπως θὰ ἔχετε διαπιστώσει, ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες, ἀλλὰ καὶ μικροαστοὶ ἀφιερώνουν κάποια περιουσία εἴτε ἐν ζωῇ εἴτε μετὰ θάνατον, γιὰ νὰ ἱδρυθῇ ἕνα Ἵδρυμα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γιὰ νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομά τους καὶ μὲ τὴν βοήθεια βουλευτῶν καὶ ἄλλων ὑψηλῶν παραγόντων τῆς κοινωνίας κατορθώνουν νὰ ἐξασφαλίζουν εἰδικὴ νομοθεσία, χορηγίες, ἐπιδοτήσεις κ.λπ., γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιβιώνουν.
2. Συνήθως οἱ διαχειριστὲς τοιούτων Ἱδρυμάτων προσπαθοῦν νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὰ τρισέγγονά τους, πρᾶγμα ποὺ δύνανται νὰ διαπιστώσουν ὀξυδερκεῖς συνεργάτες σας.

3. Ἐγὼ ἀπὸ 10 χρονῶν παιδάκι προμήθευα 350 φαρμακεῖα στὴν Ἀττικὴ μεταφέρων καθημερινῶς 30-50 κιλὰ μέχρι τὶς 8.00 τὸ βράδυ. Ἀπὸ τὴν 20.00 ὥρα μέχρι τὴν 24.00 ἐφοιτοῦσα στὸ νυκτερινὸ Γυμνάσιο καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπρομήθευα τὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα. Καὶ στὴν Γερμανία, ποὺ ἐσπούδαζα ἐργαζόμενος καὶ ἔζησα ἐπάνω ἀπὸ 50 χρόνια, μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, κατώρθωσα νὰ δημιουργήσω μία οὐχὶ εὐκαταφρόνητη περιουσία καὶ τὴν διέθεσα καὶ τὴν διαθέτω κοινωφελῶς γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ.

4. Μέχρι τοῦδε ἔχομε ἤδη ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη μοχθοῦμε νὰ συντρέξωμε Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν τὶς ἐργασίες τους, ἔκλεισαν ἐργαστήριά τους, γραφεῖα τους ἢ καταστηματάκια τους, τοὺς παίρνουν καὶ τὶς οἰκίες τους καὶ μένουν στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

5. Κατ᾿ ἔτος βραβεύομε ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρεπείας καὶ εὐποΐας, γιὰ νὰ δημιουργῶμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», «ἀνώμαλοι», «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς.
Ἐπειδὴ ἀκόμη καὶ ὁ τεράστιος χῶρος πρὸ τῆς αἰθούσης τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου δὲν μᾶς χωρᾶ στὶς ἐκδηλώσεις μας, ἀναγκασθήκαμε τὴν 31.3.2013 νὰ χρησιμοποιήσωμε τοὺς χώρους τοῦ γηπέδου Σπόρτινγκ καὶ μελλοντικῶς πρέπει νὰ ἐξασφαλίσωμε κάποιο μεγαλύτερο στάδιο, γιὰ νὰ χωροῦν οἱ πολλὲς χιλιάδες μέλη μας, φίλοι μας καὶ θαυμαστές μας.

 

6. Τὰ σπουδαιότατα καὶ μεστὰ νοημάτων ἄρθρα μας στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr ἀναρτοῦνται καὶ ἀπὸ δεκάδες ἄλλες ἱστοσελίδες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

7. Διάφορα οἰκόπεδά μου στὴν Ἀττική, ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων, τὰ ἀφιέρωσα στὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ποὺ συνέστησα. Ἔχων ἀποκτήσει τὴν γερμανικὴ νοοτροπία ἐνόμισα ὅτι καὶ στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει χρηστὸ κράτος δικαίου καὶ δὲν ἐπῆγα στὸ Μονάκο, Λιχτενστάϊν καὶ ἄλλες ἑστίες καταφυγῆς «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» διαπλοκῆς, ἀλλὰ ἦλθα στὴν Ἑλλάδα μας καὶ συνέστησα ἐδῶ τὸ Ἵδρυμά μου.

8. Πιστεύων ἀπολύτως στὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀξίες τῆς φυλῆς μας δὲν ὀνόμασα τὸ Ἵδρυμά μου «Ἀναγνωστοπούλειον», ὡς εἴθισται, ἀλλὰ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α.)».

9. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως διεπίστωσα ὅτι πλανήθηκα σφόδρα, διότι τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ὄχι μόνο δὲν ἔτυχε εἰδικῆς νομοθεσίας, ὅπως π.χ. τὸ ἄρθρο 12 τοῦ Νόμου 1610/1986 καὶ πληθώρα ἄλλων νομοθεσιῶν, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὸ ἄρθρο 20 τοῦ Α.Ν. 2039/1939. Ἔκτοτε ἐπὶ 15 συναπτὰ ἔτη εἰς μάτην ἀγωνίζομαι νὰ σταματήσῃ ὁ συστηματικὸς παραγκωνισμός μας.

10. Δὲν αἰτούμεθα κάποιου «ρουσφετιοῦ» ἀλλὰ διεκδικοῦμε τὰ συνταγματικά μας δικαιώματα καὶ ἰσονομία, ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ σὲ κάθε χρηστὸ κράτος δικαίου, σὲ κάθε ὀρθὰ συντεταγμένη κοινωνία, γιὰ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία, ἡ πολιτεία καὶ ἡ δημοκρατία σὲ «μπανανία»…

11. Ἐψεύδοντο ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες ὅτι οὐδὲν Ἵδρυμα τυγχάνει εὐνοϊκῶν διακρίσεων ἐκτὸς τῶν Πρωθυπουργῶν.

12. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. δὲν διαθέτει οὔτε ἕνα ὑπάλληλο (ὑπολογίζουμε καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ πραγματοποιήσωμε τοὺς ὑψηλοὺς σκοποὺς τοῦ Ἱδρύματος-ἴδετε συνημμένο ΦΕΚ 853Β/25.9.1997 καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἐπέκτασι τῶν ἐν λόγῳ σκοπῶν-ἴδετε συνημμένη τροποποιητικὴ πράξι ὑπ᾿ ἀριθμ. 4764/7.6.2013 τῆς Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ), ἐν τούτοις ἀποδείξαμε στοὺς ἰθύνοντες ὅτι δεκάδες Ἱδρύματα μὴ Πρωθυπουργῶν ἔχουν διευκολυνθῆ καὶ πολλὲς ἄλλες δεκάδες ἱδρυμάτων πρέπει νὰ ἐρευνήσωμε πῶς ἔχουν διευκολυνθῆ (ἴδετε συνημμένες καταστάσεις α΄καὶ β΄).

13. Τέτοια «παρατράγουδα» βλέποντες οἱ ἰθύνοντες τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας κατέταξαν τὴν ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας δίπλα ἀπὸ τὴν Κολομβία καὶ ἐὰν συνεχισθοῦν τέτοιες μεθοδίες καὶ ἡ στέρησι ἰσονομίας, κινδυνεύομε νὰ μᾶς κατατάξουν δίπλα ἀπὸ τοὺς «μάο-μάο», «τάμ-τάμ».

14. Κανένα ἄλλο Ἵδρυμα, ὄχι μόνο τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Ὑφηλίου, δὲν ἔχει προσφέρει ἕνα τέτοιο κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ μεγάλο ἔργο κάτω ἀπὸ τοὺς εἰς ἐμᾶς ἐφαρμοζομένους παραγκωνισμοὺς ἀλλὰ καὶ σατανικὲς ἀντιξοότητες, ὅπως τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. Ἐὰν δὲν παραγκωνιζόμεθα τόσο ἀναισχύντως καὶ σατανικῶς, θὰ εἴχαμε προσφέρει χιλιαπλάσιο ἔργο.

15. Τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς θὰ λαμβάνετε, τὸ ἐκδίδομε καὶ ἀποστέλλομε σὲ 45.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον δωρεὰν καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν μακαριστῶν Πατριαρχῶν Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, Βελιγραδίου κυροῦ Παύλου καὶ χιλιάδων ἄλλων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

16. Φειδόμενος τοῦ πολυτιμοτάτου καὶ στενοτάτου χρόνου σας δὲν σᾶς ἀποστέλλομε χιλιάδες συγχαρητηρίους ἐπιστολὲς ἀλλὰ κάνομε μόνο ἕνα σταχυολόγημα καὶ σᾶς συναποστέλλομε μερικὲς ἀπὸ αὐτές.

17. Στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἔχω ἐπενδύσει 2,5 δισεκατομμύρια δρχ., γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ πλήρης ἐρήμωσι τῆς περιοχῆς. Χιλιάδες προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔχουν ἐπισκεφθῆ καὶ θαυμάσει τὸ ἔργο αὐτὸ, ὡς π.χ. ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κωστὴς Στεφανόπουλος καὶ μὲ ἀνοικτὸ τὸ στόμα ἀναφωνοῦσαν: «ἀνθρώπινο ἢ θεῖο χέρι τὰ κατεσκεύασεν αὐτά»!

18. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλουμε ἐνθύμιο ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Πνευματικοῦ Κέντρου, δανειστικῆς Βιβλιοθήκης κ.λπ., γιὰ νὰ λάβετε μία μικρὰ γεῦσι.

19. Θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως, ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ φιλοξενήσωμε ἐκεῖ ἐσᾶς οἰκογενειακῶς μετὰ τῶν συνεργατῶν σας. Ἔχομε τὴν δυνατότητα νὰ φιλοξενήσωμε 25 ἄτομα. Ἐκεῖ προτιθέμεθα νὰ δημιουργήσωμε θρησκευτικὸ τουρισμό, γιὰ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, γιὰ νὰ ἀναζωογονηθῇ ἡ ὅλη ἱστορικὴ περιοχή.

ΤΙ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
1. Στὸ ὑπὸ ψήφισι Νομοσχέδιο νὰ τεθοῦν γιὰ τὰ Ἱδρύματα ἀποβιωσάντων αὐστηρότατες διατάξεις, ὅτι μόνο ἰδεολόγοι καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἐπιτρέπεται νὰ διαχειρίζωνται τὶς περιουσίες τῶν Ἱδρύματων, οἱ ὁποῖοι θὰ ὑποχρεοῦνται κάθε ἔτος νὰ ὑποβάλλουν προϋπολογισμοὺς καὶ ἰσολογισμούς, γιὰ νὰ μὴ διασπαθίζεται ἡ δημόσια περιουσία.

2. Οἱ ἱδρυτὲς ἐν ζωῇ νὰ δύνανται νὰ διαχειρίζωνται τὸν μόχθο τοῦ βίου τους, ὅπως νομίζουν, μόνο γιὰ κοινωφελῆ ἔργα καὶ ὄχι γιὰ «βόλευμα» συγγενῶν, φίλων καὶ γνωστῶν.

3. Ὅλα τὰ Ἱδρύματα νὰ τυγχάνουν ἰσονομίας, ὅπως ρητῶς τὸ Σύνταγμα ἐπιτάσσει, καὶ νὰ μὴ ὑπάρχουν διακρίσεις στοὺς ἔχοντες «μπάρμπα στὴν Κορώνη».

4. Νὰ ἐγκριθῇ ἀμέσως ἡ κατατεθεῖσα εἰς τὴν Διεύθυνσι Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν τροποποιητικὴ πρᾶξις τοῦ Ἱδρύματός μας, ὑπ᾿ ἀριθμ. 4764/7.6.2013 τῆς Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ.

5. Νὰ μᾶς παραχωρηθῇ ἕνα κομμάτι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, γιὰ νὰ πραγματοποιήσωμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτῆ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ δώσουν ἔστω καὶ μία τρύπια δεκάρα. Ὅλα θὰ τὰ ἀναλάβωμε ἐμεῖς χωρὶς θαλασσοδάνεια.

6. Ἐμεῖς εἴμεθα ἀφανεῖς καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμεθα ἀφανεῖς.Χωρὶς τυμπανοκρουσίες νὰ κάνωμε τὸ καθῆκον μας στὴν Πατρίδα, στερούμενοι οἰκειοθελῶς ἀκόμη καὶ σήμερα τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν, γιὰ νὰ εἴμεθα σὲ θέσι νὰ συνεχίζωμε ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ πληθώρα ἄλλων κοινωφελῶν ἔργων, καὶ θέλομε νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὅπως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσι μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τὴν 31.7.1829 ὁμόφωνα ἀπεφάνθη καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν.

7. Δυστυχῶς ἀπέτυχαν ὅλες οἱ προσπάθειες, ὡς π.χ. :
Α. τοῦ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος
Β. τοῦ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη.
Γ. τοῦ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο
Δ. Πολλῶν ἄλλων Ἀρχιεπισκόπων κ.λπ.

8. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀγνοοῦν ἀνιστόρητοι ἱστορικοὶ καὶ λοιποὶ καὶ προβάλουν σατανικῶς τὴν προσπάθεια, ποὺ ἐγένετο ἐπὶ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου, κατὰ τὴν ὁποία συνεκεντρώθησαν μεγάλα ποσὰ μὲ τεράστια ἀξία, πλὴν ὅμως τὰ ἐσφετερίσθηκαν ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες.

9. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν ἀντίγραφα σχετικῶν ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννη Στουρνάρα ὑπ᾿ ἀριθμ. 670/8.7.2013 καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως κ. Ἀντώνιο Σαμαρά ὑπ᾿ ἀριθμ. 636/20.6.2013.

10. Θὰ σᾶς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες, ἐὰν εἴχατε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη καὶ μᾶς ὁρίζατε ποία ἡμέρα καὶ ὥρα θὰ εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς συναντήσωμε γιὰ ἕνα τέταρτο τῆς ὥρας καὶ νὰ σᾶς ἀναπτύξωμε καὶ προφορικῶς τὴν μεγάλη ἐπένδυσι, ποὺ προτιθέμεθα νὰ κάνωμε ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἀναγραφῇ οὐδεμοῦ τὸ ὄνομά μας, διότι ὅλα αὐτὰ εἶναι «ματαιότης ματαιοτήτων καὶ ὑψίστη ἰδιοτέλεια», ὅπως εἶχε ἀποφανθῆ καὶ ὁ Ἄρειος Πάγος ἐδῶ καὶ περίπου 63 ἔτη : «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἢ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ὑψίστη ἰδιοτέλεια».

11. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο διὰ τοῦ ἱδρῶτος τους χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένεις, στὰ ταμεῖα τῶν κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων θὰ εἰσρέουν εἰσφορές καὶ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες ἐργαζόμενοι νὰ παίρνουν κάποια σύνταξι γιὰ ἀνθρώπινη διαβίωσι καὶ ὄχι φιλοδωρήματα ἢ ψιχία.

12. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ θὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

13. Βέβαιοι ὄντες ὅτι θὰ τύχωμε τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους σας καὶ ὅτι θὰ ἔχωμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς συναντήσωμε καὶ νὰ σᾶς παράσχωμε κάθε διευκρίνισι, ποὺ θὰ ζητήσετε, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐμεῖς δὲν ἔχομε τὴν ἕδρα μας στὶς Βερμοῦδες ἢ ἀλλαχοῦ, ὅπως ἄλλοι, ποὺ αὐτοπροβάλλονται καὶ προβάλλονται ὡς μέγιστοι εὐεργέτες, χαιρετίζομε ἐσᾶς καὶ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς συνεργάτες σας καὶ διατελοῦμε.

Φιλικώτατα
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ὁ Πρόεδρος

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *