ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 26.6.13 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ – ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Ἀποσπάσματα)

Ἡ ἐπικρατούσα καὶ καθημερινῶς ἐπιδεινουμένη οἰκονομική κρίσι, τὴν ὁποία διερχόμεθα, συνεχίζει νὰ δυσχεραίνῃ ἀφαντάστως τὰς δυνατότητές μας. Πρὸς τοῦτο εἴμεθα περίλυποι μέχρι θανάτου, διότι δὲν εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ βοηθᾶμε οὔτε αὐτούς, οἱ μέχρι πρό τινος μᾶς ἐβοηθοῦσαν παντοιοτρόπως, διότι αὐτοὶ δὲν εἶναι ἐπαγγελματίαι ἐπαῖται, ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ συγκυρία τοὺς ἔφερε εἰς μεγίστην δυσχέρειαν καὶ ἀπόγνωσιν.
Συνεχίζομε νὰ βοηθοῦμε ἐπίσης καὶ διαφόρους ὁμογενεῖς μας, ποὺ ἀντιμετωπίζουν γραφειοκρατικὰ ἤ ἄλλα προβλήματα εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Τὴν χαριστικὴ βολὴ πρὸς τὴν πλουσιοτάτην δραστηριότητά μας τὴν ἐπέφερε ὁ «Μπερλουσκόνι τῆς Ἑλλάδος», ὁ ὁποῖος ἐβλασφημοῦσε τὸν Χριστὸν μας καὶ τὴν Παναγίαν μας καὶ τώρα τὸ «παίζει καὶ φίλος» τῆς Ἐκκλησίας καὶ διατυμπανίζει καθημερινῶς, ποῦ νὰ ἀφήνουν οἱ φιλεύσπλαγχνοι τὸ περίσσευμά ἢ καὶ τὸ ὑστέρημά των.
Ἐμπράκτως ἐφαρμόζομε πρῶτα δικαιοσύνην διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ μετὰ διὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἐὰν ἔχωμε τὴν σχετικὴν δυνατότητα. Ἀντιθέτως ἡ Ἐκκλησία, αὐτούς, ποὺ συντρέχει, εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία ἀλλοδαποὶ καὶ μάλιστα μωαμεθανοὶ καὶ ὡς γνωστὸν οἱ μωαμεθανοὶ εἶναι τόσο πολὺ φανατισμένοι, ποὺ θὰ ἦσαν εὐτυχέστατοι, ἐὰν ἐπωφεληθοῦν τῆς εὐκαιρίας νὰ δολοφονήσουν ὅσους εἶναι ἐναντίον τοῦ μωαμεθανισμοῦ, διὰ νὰ καταλάβουν ὑψηλὴν θέσιν εἰς τὸν παράδεισον καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλα τὰ ἀγαθά, ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἀπολαύσουν εἰς αὐτὴν τὴν ζωήν…
Ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι οἱ ξένοι ἰδίως οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων οὐδεμίαν θέσι ἔχουν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας καὶ νὰ παραμείνουν εἰς τὰς χώρας των ἢ νὰ μεταβοῦν εἰς ἄλλας χώρας, ὅπου τοὺς ἐπιθυμοῦν.
Μακάρι νὰ εἴχαμε τὴν δυνατότητα νὰ βοηθᾶμε καὶ αὐτοὺς στὶς χῶρες τους καὶ ὄχι στὴν ὀρθόδοξη Πατρίδα μας. Κινδυνεύουμε νὰ ἀναγκαζώμεθα νὰ ἐγκαταλείπωμε ὄχι μόνον τὰς οἰκίὰς μας, ἀλλὰ καὶ ἀργότερον τὴν ὡραίαν μας Ἑλλάδα, διότι κατηντήσαμε ξένοι εἰς τὸν τόπον μας.
Δυστυχῶς τὰ ἐχάσαμε σχεδὸν ὅλα. Εὐτυχῶς ἀκόμη ἔχομε τὸ κατάλοιπον τῆς Δημοκρατίας, τὴν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου. Τώρα θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ δοτὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ τὸν ἀντιρατσιστικὸν νόμον, ποὺ θὰ εἶναι φίμωτρον, ὁπότε θὰ ἔχωμε μίαν μόνον κατ᾿ ὄνομα δημοκρατίαν.
Ἐλάτε λοιπὸν νὰ πλαισιώσετε τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ δυνάμεθα νὰ ἀγωνιζόμεθα λίαν ἐπιτυχῶς.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ  ΥΛΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *