ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 57-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Ὁ Πρόεδρος τῆς Γουατεμάλας Otto Peres Molina διεκήρυξεν τὴν 22αν Αὐγούστου 2013 (κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πανεθνικῆς προσευχῆς, ἐνώπιον τῶν στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως, οἰκονομικῶν φορέων, τοῦ κλήρου καὶ ἐκπροσώπων ἰθαγενῶν, οἱ ὁποῖοι συνεκεντρώθησαν εἰς τὴν πόλιν τῆς Γουατεμάλας, διὰ νὰ προσευχηθοῦν διὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν παγκόσμιον εἰρήνην) τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοὺν Χριστὸν ὡς τὸν ἀνώτατον ἄρχοντα τῆς χώρας καὶ ἐπρότεινε νὰ ἀναθέσουν εἰς τὸν Θεὸν τὸν πυρήνα τῶν μελλοντικῶν ἐθνικῶν ἐνεργειῶν των

Ἐπὶ λέξει εἶπεν ὁ κ. Molina, συμφώνως μὲ τὸ Μ.Μ.Ε. AcontecerCristiano.net : «Σήμερα ὀνομάζουμε τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς τὸν ἀνώτατο ἄρχοντα τῆς Γουατεμάλα καὶ κηρύσσομε εἰς τὸ ὄνομά του ὅτι κάθε μία ἀπὸ τὶς γενεὲς τοῦ μέλλοντός μας θὰ εἶναι γενεές, ποὺ θὰ κατοικοῦν σὲ μία εὐημερούσα Γουατεμάλα».
Τὸ ἴδιο ἐτόνισαν καὶ οἱ διάφοροι ὁμιληταὶ ὡς π.χ. καὶ ὁ Μανουὲλ Ἐσπίνα, Πρόεδρος τῆς ὀργανώσεως «Εὐημερία τῆς Γουατεμάλα (Γουατεμάλα Προσπέρα)», ἡ ὁποία ἐπιμορφώνει τὰ στελέχη τῶν ἐθνικῶν ἐπιχειρήσεων διὰ τὴν οἰκοδόμησιν ἀναπτυξιακῆς ἀλλαγῆς ἐντὸς τῶν τομέων των.
Ὁ κ. Ἐσπίνα ἐδήλωσε εἰς συνέντευξίν του πρὸς τὸ διαδίκτυον Εmizora unita κατηγορηματικῶς: «Ἡ κοινωνία πολιτῶν τῆς Γουατεμάλα ἔχει πολλὰ προβλήματα. Παραλλήλως ὅμως ἀνοίγονται καὶ σημαντικὲς εὐκαιρίες. Αὐτὲς οἱ εὐκαιρίες δίδουν τὴν δυνατότητα στοὺς ἡγέτες τῆς χώρας νὰ ἀναλάβουν τὴν πλήρη εὐθύνη τοῦ ρόλου των, οὕτως ὥστε νὰ ἀναζωογονήσουν τὴν χώρα μας διὰ τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου. Ἡ προσευχή μας ἀπευθύνεται εἰς ὅλους μας, ὅσοι ἐπιθυμοῦμε νὰ ἀλλάξωμε τὴν κοινωνία μας ὁ καθένας στὸν τομέα του».
Ὅλοι οἱ ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς, ἐπιχειρηματικῆς ἡγεσίας καὶ ἐν γένει τὰ στελέχη τῶν κοινοτήτων καὶ ἐνοριῶν διεκήρυξαν ὅτι πρέπει νὰ ἀκολουθοῦν τὰς χριστιανικάς, ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας. Ὅλοι ἐζήτησαν ἀπὸ τοὺς ἡγέτας νὰ κάνουν κτῆμα των τὴν πανεθνικὴν αὐτὴν προσευχήν, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ὁ μοχλός, διὰ νὰ δύναται ἡ χώρα νὰ εὐημερήσῃ καὶ εὐτυχήσῃ.
2. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων, ὅπου «δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρώγουν τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια», τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν, εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν, οἱ ἰθύνοντες, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, πασχίζουν νὰ κατακρημνίσουν καὶ τὰς ἐναπομείνασας αἰωνίας ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἤτοι τὴν Ὀρθόδοξον Χριστιανικὴν Πίστιν, τὴν πατριαρχικὴν Οἰκογένειαν, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμαιμον, μὲ τὰ ὁποῖα τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος διετηρήθη ἀνὰ τὰς χιλιετίας.
Τὸ ἀνθρωπάκι Κων/νος Σημίτης (Ααρών Αβουρί) ἐδαιμονίσθη τόσον πολύ, ὥστε ἔγραψεν εἰς τὰ «παλαιά του ὑποδήματα» τὴν συλλογὴν ἄνω τῶν 3.000.000 ὑπογραφῶν διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας καὶ τὸ διέγραψεν, διὰ νὰ μὴ διακρίνουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὅτι οἱ μασῶνοι, οἱ σιωνισταὶ καὶ ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι ἀλλὰ παρουσιάζονται μὲ τὰ εἰκονικὰ ὀνόματα, ποὺ τοὺς ἔδωσεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατὰ τὴν γερμανικὴν κατοχήν, διὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως καὶ ἐξουθενώσεως τῶν ναζί… («οὐδεὶς περισσότερον ἀγνώμων καὶ περισσότερον ἀχάριστος τοῦ εὐεργετηθέντος») . . .
Αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια, οἱ ἐξωμόται, τὰ ἀνδρείκελα, οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος μετατρέπονται εἰς «βασιλικώτερους τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτερους τοῦ πάπα» καὶ ὀμνύουν γὴ καὶ ὕδωρ, ὄχι μόνον νὰ ἐξοφλήσουν τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψαν, διὰ νὰ προβληθοῦν καὶ ἀναρριχηθοῦν εἰς τὰ ἀνώτατα ἀξιώματα, ἀλλὰ καὶ νὰ διαιωνισθοῦν «κολλημένοι εἰς τοὺς θρόνους των».
Ἐὰν δὲ τὶς ἐξ αὐτῶν δὲν εἶναι πλήρως πωρωμένος καὶ ἔχει ἴχνη ἐλέγχου συνειδήσεως, τὸν γκρεμίζουν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις καὶ ἀνεβάζουν ἀπὸ τὴν «ἐφεδρείαν», ποὺ ἔχουν δημιουργήσει, ἄλλον, ὁ ὁποῖος καὶ εἶναι πρόθυμος νὰ ὑπερέχῃ τοῦ προκατόχου του εἰς τὰς ἀπανθρώπους καὶ ἀντιχριστιανικάς του πράξεις.
Ὁ ἀντίχριστος Γεώργιος Ράλλης ἔβαλεν τὴν «ταφόπλακα» διὰ τὴν ἑλληνικὴν γλώσσαν καὶ ἠκολούθησεν ὁ «μεγάλος ἐθνάρχης / σοσιάλ-ληστής» ὁ ὁποῖος «ἐπεστράτευσεν» ὅλους τοὺς τεχνικοὺς γραφομηχανῶν διὰ νὰ ἐργάζωνται νυχθημερὸν πρὸς διάλυσιν τῶν πνευμάτων, περισπωμένης, ὑπογεγραμμένης καὶ λοιπῶν σημείων στήξεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἡ δὲ μεγάλη σοσιάλ-λήστρια Ἄννα Διαμαντοπούλου, ὡς «βολευμένη» ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς Βρυξέλλας μὲ παχυλὰς ἀμοιβάς, ἐζητοῦσεν νὰ θεσμοθετηθῇ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα ὡς ἐπίσημος γλῶσσα τῆς Ἑλλάδος…
3. Ἐνῷ οἱ Βάσκοι καὶ Καταλανοὶ Εὐρωβουλευταὶ ἐπρότειναν νὰ θεσμοθετηθῇ ἡ διδασκαλία τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευταί, πλὴν τοῦ Νικήτα Κακλαμάνη, ἐγέλουν εἰρωνευόμενοι ἀντὶ νὰ εὐχαριστήσουν δεόντως τοὺς φιλέλληνας αὐτοὺς Βάσκους, Καταλανοὺς κ.λπ. καὶ νὰ τοὺς συνδράμουν μὲ ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα, ἀρθογραφίας καὶ ὁμιλίας εἰς ὅλας τὰς χώρας τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, διὰ νὰ ὑπερψηφισθῇ αὐτὴ ἡ ὁδηγία.
Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζεται ἡ ἀρχαία ρῆσις τοῦ Μενάνδρου «Γελᾷ δ᾽ ὁ μῶρος, κἄν τι μὴ γελοῖον ᾖ»….
4. Ἡ δὲ μεγάλη σοσιάλ-λήστρια Καραμάνου ἐπρωτοστάτησεν εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβούλιον, εὐτυχῶς ἀνεπιτυχῶς, νὰ ἐπιτραπῇ ἡ ἐλευθέρα εἴσοδος τῶν γυναικῶν εἰς τὴν πολιτείαν τοῦ Ἄθω, διὰ νὰ κατασκανδαλίζουν τὰ ἀναιδέστατα καὶ σατανικῶς ἐνδεδυμένα αὐτὰ γύναια καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἁγνοὺς μοναχοὺς εἰς τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον, διὰ νὰ ἐξαγνισθοῦν ἐκεῖ, προσευχόμενοι ὄχι μόνον διὰ τὰ ἁμαρτίας των ἀλλὰ καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὅλου τοῦ κόσμου, ἀκολουθοῦντες τὴν προτροπὴν τῆς συνειδήσεώς των: «Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν, δεῦρο ὅθεν κακεῖσε βοήθεια σοὶ ἤξει»…
5. Καὶ ὁ δικός μας «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς, ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης καὶ Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δὲν ἐπεδίωκεν παλάτια καὶ «Μέγαρα Μαξίμου», διὰ νὰ ἐργάζεται καὶ νὰ διαβιεῖ, ὅπως τὰ σημερινὰ ἀνθρωπάκια, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὸν μισθόν του δὲν ἤθελεν νὰ λάβῃ, τονίζων, ὅτι, ὅσον καιρὸν ὑπάρχουν ὀρφανὰ καὶ χῆραι ἡρώων ἀγωνιστῶν νὰ ἐπαιτοῦν, εἶναι ἀπάξιον νὰ λαμβάνῃ μισθόν. Ἐξ ἰδίων πόρων ἐνοίκιαζεν ταπεινὰ καὶ μικρὰ διαμερίσματα καὶ ἐζοῦσεν ἀπὸ τὰς οἰκονομίας του. Ἀντιθέτως, οἱ σημερινοὶ ἰθύνοντες διεκδικοῦν ὄχι μόνον παχυλότατους μισθοὺς καὶ ἀποζημιώσεις διὰ τὸν ἑαυτόν των, ἀλλὰ προσπαθοῦν νὰ «βολέψουν» καὶ συγγενεῖς των καὶ ὅλους τοὺς αὐλοκόλακάς των, ὡς συμβούλους μὲ παχυλοτάτους μισθούς, καθ᾿ ἥν στιγμὴν μᾶς ὡδήγησαν αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀνάξιοι καὶ οἱ δοτοί, πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνάξια ἀνθρωπάκια ὄχι μόνον ἐξωμοτοῦν καὶ διεισδύουν εἰς τὰς διαφόρους στοὰς καὶ μυστικὰς ὀργανώσεις τῶν σιωνιστῶν, ἀλλὰ γίνονται καὶ «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα».
Ἀντιθέτως ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἐξέδωσεν ἔγκύκλιον, διὰ τῆς ὁποίας ἐτόνιζεν τὸ ἀσυμβίβαστον τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου καὶ μέλους τῶν σκοτεινῶν – μυστικῶν ὀργανώσεων, καὶ τὸν ἐδολοφόνησαν οἱ πράκτορες τῆς Ἀγγλίας.
6. Ἐνῷ τὸ Foreing Office μετὰ ἀπὸ παρέλευσιν 30 ἐτῶν δίδει εἰς τὴν δημοσιότητα ὅλους τοὺς φακέλλους διὰ τὰ διάφορα θέματα, τὸν φάκελλον «Καποδίστρια» δὲν τὸν ἄνοιξαν ἀκόμη μετὰ παρέλευσιν 184 ἐτῶν, διότι ἀπὸ τὰς «ἀναθυμιάσεις» τῶν ζοφερῶν πράξεων τῆς Ἀγγλίας καὶ τῶν ἐδῶ μασώνων καὶ ἀντίχριστων σιωνιστῶν θὰ ἐξέλθῃ τοιαύτη δυσωδία, ὥστε πληθώρα συνανθρώπων μας θὰ πάθουν ἐγκεφαλικὰ καὶ ἐμφράγματα . . .
7. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὸν φάκελλον «Καποδίστρια» συμπεριλαμβάνουν οἱ Ἄγγλοι καὶ τὸν ἑλληνικὸν φάκελλον Καποδίστρια, τὸν ὁποῖον ἔκλεψαν κατάσκοποι Ἄγγλοι προσποιούμενοι τοὺς φιλέλληνας.
8. Τὸ ἴδιον πράττουν καὶ διὰ τὸν φάκελλον τῆς Κύπρου. Τεσσαράκοντα (40) ἔτη παρῆλθον καὶ οἱ σιωνισταὶ πέριξ τοῦ Rothschild καὶ ΣΙΑ δὲν ἐπιτρέπουν εἰς τοὺς Ἕλληνας μασώνους καὶ ἀντιχρίστους νὰ ἀνοιχθῇ ὁ φάκελλος τῆς Κύπρου, διότι Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικάνοι σιωνισταὶ ἔχουν δώσει ἐντολὴν εἰς τὰ ἰταμὰ ἀνθρωπάκια τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ ἐμφανισθοῦν εἰς τὴν δημοσιότητα αἱ ἀκάθαρται πράξεις των…
9. Ἄξιοι, ἱκανοὶ καὶ ἔντιμοι Ἕλληνες πατριῶται, ὡς π.χ. οἱ ἀδελφοὶ Σοφιανόπουλοι, εἰς τοὺς ὁποίους ἀνῆκον τὰ «Χρωματουργεῖα Πειραιῶς» (ΧΡΩ ΠΕΙ), ἐτόνιζον, πρὸ χρονικοῦ διαστήματος ἄνω τοῦ ἡμίσεως αἰῶνος, ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην διὰ τὴν ἐξόρυξιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ ὑπογείου πλούτου τῆς Ἑλλάδος, ὡς π.χ. τὰ πετρέλαια, φυσικὸν ἀέριον καὶ λοιπὰ καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκην ὑπάρξεως ἰσχυρᾶς βιομηχανίας ὅπλων, διὰ νὰ εἴμεθα αὐτάρκεις. Ἐν τούτοις, οἱ κυβερνῶντες, ὡς μὴ λαμβάνοντες «χονδρὲς» μίζες καὶ παχυλὰ «λαδώματα», πειθήνια ὄργανα τῶν σιωνιστῶν ὄντες, ὄχι μόνον δὲν ἐνίσχυσαν αὐτὰς τὰς προσπαθείας, ἀλλὰ ἐστέρεψαν τὴν στρόφιγγα τῶν πιστώσεων εἰς τὰ ΧΡΩ ΠΕΙ. Τοιουτοτρόπως ἔκλεισεν καὶ ὁ κολοσσὸς αὐτός, ὁ ὁποῖος θὰ ἠμποροῦσεν σήμερον νὰ εἶναι τεραστία βιομηχανία καλῶν καὶ προσιτῶν φαρμάκων, νὰ καλύπτῃ τὰς ἀνάγκας τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς καὶ νὰ ἐξαγάγῃ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον τεράστίας ποσότητας. Ὅλα αὐτὰ τὰ δοτὰ ἀνθρωπάκια-ἰθύνοντες τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων ἔχουν ἐντολὴν νὰ μὴ γίνεται τίποτε τὸ οὐσιαστικὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐὰν δὲν συμμετέχουν καὶ σιωνισταί, γηγενεῖς καὶ ξένοι. Μόνον τώρα, ποὺ συμπράττει ἡ Ἑλλάς μετὰ τοῦ Ἰσραὴλ, τολμοῦν μὲ δειλίαν Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ὁμιλοῦν ἀκόμη καὶ διὰ ΑΟΖ. Διαφορετικῶς δὲν θὰ ἀνέφεραν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν λέξιν …
10. Τὰ ἰταμὰ ἀνθρωπάκια-ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀνερριχήθησαν μὲ τὴν προβολὴν καὶ ἀδιάκοπτον βοήθειαν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἔχουν ὡσὰν δόγμα των : «δὲν διεκδικοῦμεν ἀπολύτως τίποτε καὶ διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα», ὑποκύπτοντες εἰς τὴν κάθε αἰσχρὰν καὶ ἀνήθικον ἀπαίτησιν τῶν «φίλων» μας καὶ τῶν γειτόνων μας … Συνηγοροῦν μὲ πάθος ὑπὲρ τῆς προσχωρήσεως τῆς Τουρκίας εἰς τοὺς διαφόρους διεθνεῖς ὀργανισμοὺς καὶ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ δὲν ἔχουν ἴχνος πατριωτισμοῦ καὶ ἀξιοπρεπείας νὰ καταγγείλουν τὴν Τουρκίαν, ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας Ὀζάλ ὁμολογοῦσεν δημοσίως ὅτι ἐπὶ τῆς ἐποχῆς του δολιοφθορεῖς τῆς Τουρκίας προεκάλουν πυρκαϊὰς καὶ ἐνέσπειρον τὴν συμφορὰν καὶ τὸν ὄλεθρον εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὅπως δὲν θὰ ἠδύναντο νὰ προκαλέσουν πολλαὶ στρατιαὶ Τούρκων . . .
11. Οἱ Τοῦρκοι ἰθύνοντες ἔχουν μετατρέψει τρεῖς (3) Ἱεροὺς Ναοὺς ἐπ’ὀνόματι τῆς Ἁγίας Σοφίας, τῆς Τραπεζοῦντος, Νικαίας καὶ Καισαρείας, καὶ χιλιάδας ἄλλους Ναοὺς καὶ Ἱερὰς Μονὰς εἰς τζαμιὰ καὶ τεμένη. Ὁ Ἐρντογὰν, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ νὰ μετατρέψῃ καὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Στουδίου καὶ τὴν Ἁγίαν Σοφίαν τῆς Κων/πόλεως εἰς τζαμί, ἀπαιτεῖ ὄχι μόνον νὰ ἐπαναλειτουργήσῃ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς τὸ Μοναστηράκι ἀλλὰ καὶ νὰ κατασκευασθῇ τέμενος εἰς τὴν Ἀθήνα. Σημειωτέον ὅτι τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς τὸ Μοναστηράκι κατεσκευάσθη μὲ τὸ κρήμνισμα τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς καὶ κανονικῶς οἱ Ἕλληνες θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν κρημνίσει αὐτὸ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος, διὰ νὰ ἀναστυλωθῇ ἐπὶ μέρους ὁ Ναὸς τοῦ Ὀλυμπίου Διός.
Ἐν τούτοις τὰ ἰταμὰ ἀνθρωπάκια ἐκτελοῦν καὶ αὐτὴν τὴν διαταγὴν τοῦ Ἐρντογὰν καὶ προχωροῦν περαιτέρω εἰς τὴν οἰδοκόμησιν καὶ νέου μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τὰς βάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικόν.
Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τονίζει ὅτι εἶναι εὐτυχέστατος, διότι ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του πραγματοποιεῖται τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος.
12. Ἀντιθέτως δὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια δὲν θέλουν οὔτε κἄν νὰ ἀκούουν διὰ τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τὸ τάμα τοῦ θρυλικοῦ γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, καταπατοῦντες τὸ Η΄ ὁμόφωνον Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834-ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 1838-ΦΕΚ 12/11.4.1838, καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ πραγματοποίησις τοῦ μεγαλεπηβόλου αὐτοῦ ἔργου θὰ εἶναι μία σοβαροτάτη ἐπένδυσις κατὰ τὴν παροῦσαν συγκυρίαν. Τὸ ἀρνοῦνται παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐμεῖς ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπια» δεκάραν.
Εἰς μάτην τονίζομεν ὅτι μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ γεμίζουν μὲ εἰσφοράς, διὰ νὰ ἔχουν ἐλπίδα νὰ λαμβάνουν καὶ οἱ μελλοντικοὶ ἀπόμαχοι τῆς ζωῆς κάποιαν σύνταξιν καὶ ὄχι μόνον μικρὰ φιλοδωρήματα…
13. Οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας λίαν βλακωδῶς ἐπιμένουν σὲ συσσίτια καὶ ἐπιδόματα, ἐνῷ τὴν ὕφεσιν τὴν καταπολεμᾷ τις ὀρθοδόξως μόνον μὲ τὰς ἐπενδύσεις καὶ τὴν ἀνεργίαν τὴν ἀντιμετωπίζει μὲ δημιουργίαν θέσεων ἐργασίας καὶ μηδενισμὸν ἀνειδικεύτων…
14. Ἀκόμη καὶ οἱ σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες δὲν θέλουν οὔτε κὰν νὰ ἀκούουν τό: «Πρῶτα δικαιοσύνην καὶ μετὰ ἐλεημοσύνην, διὰ τὰ ἀνήμπορα παιδιά, τοὺς ὑπεργήρους καὶ ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ ἐργασθοῦν»…
15. Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι, ἐνῷ δεκάδας φορὰς γραπτῶς εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή», εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τονίζομεν κατηγορηματικῶς ὅτι ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὸ καθεστὼς τῆς ἑπταετίας 1967-1974, ἐν τούτοις εἰς μερικοὺς ἰθύνοντας τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἰδίᾳ εἰς τοὺς «δημοσιογραφίσκους» τῶν μεγάλων τηλεοπτικῶν καὶ ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, καθὼς καὶ τοῦ τύπου, ἔχει «κολλήσει ἡ βελόνα», εἴτε ἐξ ἀγνοίας, εἴτε ἐκ κακοηθείας, ὅτι δῆθεν τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, εἶναι τοῦ Συνταγματάρχου Παπαδοπούλου καὶ συνεχίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως νὰ μᾶς θέτουν τὸ ἐρώτημα, τί ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς τότε ἐποχῆς…
16. Ἐμεῖς ἐπαναλαμβάνομεν, συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνιστορήτους ἢ κακοήθεις, ὅτι οὐδέποτε εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν σχέσιν μὲ τὸ καθεστὼς τῆς ἑπταετίας 1967-1974. Αὐτὸ ἐτονίσαμεν ἐπὶ λέξει καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὅταν κατεδέχθη διὰ μίαν καὶ μοναδικὴν φοράν, τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2009, νὰ μᾶς εἰδῇ (καὶ μάλιστα μᾶς ἐκράτησεν ὀρθίους μέχρι νὰ μᾶς «ξεφορτωθῇ», μὴ σεβόμενος ἀκόμη καὶ τὸν διεθνοῦς φήμης Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Δαΐκον, τότε 95 ἐτῶν). Τοῦ εἴπαμε: «Εἶναι μέγιστον αἶσχος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν νὰ μὴ ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τὸν εὐλαβῆ καὶ φιλότιμον ἑλληνικὸν λαόν, πόσα χρήματα τελικῶς συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ τί ἀπέγιναν τὰ μεγάλα αὐτὰ ποσά, τότε μὲ τεραστίαν ἀγοραστικὴν δύναμιν. Πρέπει νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀγυρτῶν καὶ ἀπατεώνων εἰς τὴν δημοσιότητα, διὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων».
17. Ἐμεῖς ἐπιμένομεν νὰ ἀγωνιζώμεθα καὶ νὰ ἀναλισκώμεθα ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως εἰς διαρκέστατην ὑπερέντασιν διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς, ἀφανῶς καὶ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, μὴ ἐπιθυμοῦντες ἀκόμη καὶ τὴν ἀναφορὰν τοῦ ὀνόματός μας. Θέλομεν νὰ εἴμεθα ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχή, ποὺ κινεῖ ὅλον τὸ σῶμα καὶ ὅταν φεύγει τὸ σῶμα γίνεται τοῦτο σκωληκόβρωτον.
18. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, κλῆρος καὶ λαὸς εἰς τὴν συντριπτικήν των πλειοψηφίαν ὑπερθεματίζουν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
19. Ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψιν τὸ Γραφικόν: «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1, 14) θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν ὅτι ἐμεῖς δὲν ἀποσκοποῦμεν νὰ πραγματοποιήσωμεν ἕνα ἐπὶ πλέον Ναὸν εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ τάμα τῶν προγόνων μας, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἀειμνήστων ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἐπαναλαμβάνομεν ταυτοχρόνως ὅτι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει αὐτὸ τὸ μνημεῖον μὲ τὴν ἀτυχὴ προσπάθειαν τῶν συνταγματαρχῶν.
Οὕτω εὐελπιστοῦμεν νὰ σταματήσουν τὰ σατανικὰ φληναφήματα τῶν ψευδοδιανοουμένων, τῶν ἀνιστόρητων ἱστορικῶν καὶ νὰ παραμείνουν ἄνευ ἐπιχειρημάτων διὰ τὴν ἐμπόδισίν μας οἱ τρισάθλιοι διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας ἐκ τῶν σοσιαλιζόντων, μαρξιζόντων καὶ λοιπῶν …

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *