ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-ΤΑ ΕΛ.ΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΛ.ΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ) Ἤ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΔΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

1.Ἀνεγκέφαλοι ἰθυνόντων ΕΛ.ΤΑ. νομίζουν ὅτι ἐπιτυγχάνουν θεραπεία, «ἐὰν πονάῃ τὸ δόντι, νὰ κόψουν τὸ κεφάλι»…

2. Τοιουτοτρόπως καταστρέφουν τὴν πρόοδο, ποὺ εἴχαμε τὴν 25 ετία ἀπὸ 1980 μέχρι 2005 περίπου. Τὰ ΕΛ.ΤΑ., ποὺ ἔφθασαν σὲ ἀρκετὰ ἱκανοποιητικὴ πρόοδο μὲ ὀργάνωσι, σύστημα καὶ τάξι, ἐπανέρχονται καὶ μετατρέπονται καὶ πάλι σὲ ἑλληνικὰ «χελωνοδρομεῖα».

3. Ὅλα τὰ ἱκανά, φιλότιμα, εὐσυνείδητα καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας στελέχη, βλέποντες τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, φεύγουν κανονικὰ ἢ μὲ πρόωρη σύνταξι, μὴ συμβιβάζοντες μὲ τὴν συνείδησί τους τὴν ἀπονέκρωσι, ποὺ δημιουργεῖται.

4. Ἀντὶ νὰ στελεχώνωνται τὰ διάφορα ταχυδρομεῖα μὲ εὐσυνείδητα, ἱκανὰ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας ἄτομα, γιὰ νὰ δημιουργήσουν πολλαπλάσιο τζίρο, κρατοῦν σὲ καίριες θέσεις ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ «βαλτοί» ἢ ἐνδεχομένως ὄργανα «ἀετονύχηδων» ἢ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἢ «λαμογιῶν», γιὰ νὰ ρίξουν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. «ἔξω» καὶ νὰ τὰ πάρουν οἱ «ἀετονύχηδες» μὲ «ἀχυρανθρώπους» ἔναντι πινακίου φακῆς. Ἀποροῦμε. Μήπως ἰσχύουν τὰ λεγόμενα στὶς ὁδοὺς τῆς Ἀγορᾶς ;

5. Εἶναι τόσο πολὺ στενοκέφαλοι οἱ ἰθύνοντες σὲ διάφορες καίριες θέσεις, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν οὔτε π.χ. ὅτι

ὅταν ἀγοράζῃ κανένας τὶς προπληρωμένες ἀζύγιστες συσκευασίες καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. δὲν προωθοῦν αὐτὰ τὰ πολλαπλὰ καὶ ὀγκώδη ἀντικείμενα περαιτέρω, καὶ αὐταρχικῶς «βαπτίζουν» τὰ «προπληρωνόμενα ἀζύγιστα» σὲ «ζυγιζόμενα» καὶ σὲ συμπληρωματικῶς ἐπιβαρυνόμενα, ἀναγκάζουν τὸν πελάτη νὰ λαμβάνῃ μετὰ ἀπὸ ἑβδομάδας τὴν ἀλληλογραφία του πίσω, χωρὶς ὅμως τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐπιστρέφουν τὴν ἀξία τῶν ἐν λόγῳ συσκευασιῶν-Ε.P.P. Διότι αὐτοὶ οἱ «ἀρτηριοσκληρωτικοί» καὶ ἀνεγκέφαλοι δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν ὅτι, ὅταν ἀγοράζῃ κάποιος τὶς προπληρωμένες συσκευασίες, ἀγοράζει καὶ τὶς ἐνσωματωμένες ὑπηρεσίες μέχρι τελικῆς ἐπιδόσεως τῶν πακέτων στὸν παραλήπτη.

6. Διεθνῶς ὅλοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι, ὅταν βλέπουν συσκευασίες, ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνες νὰ σπάσουν, δίδουν στὸν πελάτη σελοτέϊπ ἢ σπάγκο, γιὰ νὰ θωρακισθοῦν πλήρως οἱ συσκευασίες καὶ νὰ φθάσουν σίγουρα στοὺς παραλῆπτες. Διαφορετικὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι, τὸ ὀλιγώτερο δύο (2) ἄτομα, νὰ ἀπασχοληθοῦν, νὰ ἀνασυσκευάσουν τὰ ἀποστελλόμενα ἀντικείμενα ἀχρεωστήτως καὶ νὰ φθάσουν στὸν παραλήπτη. Ὅμως ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα «δαιμονίζονται» μερικοὶ ἀνεγκέφαλοι κάποιων καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. καὶ «χαλᾶνε τὸν κόσμο», π.χ. Ὅταν, ἐπειδὴ ἡ κόλλα δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἢ ἱκανὴ νὰ κλείσῃ τὸν φάκελλο, ἀναγκαζόμαστε καὶ βάζομε καὶ σελοτέϊπ…

7. Ζητᾶμε νὰ ἐπανέλθῃ στὴν Ἑλλάδα ἡ ὑπηρεσία μικροδεμάτων μὲ περιεχόμενο βιβλία-περιοδικὰ καὶ μὲ τιμολόγιο βιβλίων φθηνότερα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία press post μὲ 2 σελίδες διαφήμισι ἢ ἐναλλακτικὰ μὲ ἔνθετο διαφημίσεως ΕΛ.ΤΑ.

8. Ἀκόμη καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν «βραχυκυκλωθῆ» καὶ δὲν ἐναντιώνονται στὶς μεθοδίες γιὰ τὴν διάλυσι καὶ τὸ ξεπούλημα καὶ τῶν ΕΛ.ΤΑ. Τοιουτοτρόπως ἐδέχθηκαν τὴν σύμβασι, ποὺ προβλέπει νὰ κόψουν ἀπὸ τὴν μισθοδοσία τῶν ταχυδρομικῶν περίπου 20.000.000€, ἐὰν τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν ἰσόποσο παθητικὸ ἰσολογισμό, ἐνῷ πρέπει νὰ χορηγηθῇ στοὺς ταχυδρομικοὺς ἰσόποσο τίμημα σὲ μετοχὲς ΕΛ.ΤΑ. – Τ.Τ., καθ᾿ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουν ἐργασθῆ πολλὲς ἄδειές τους καὶ πολλὲς ἐξαιρέσιμες ἡμέρες στὸ παρελθόν καὶ πολλὲς ἀπλήρωτες καὶ ἄγραφες ὑπερωρίες.

9. Ὑπάρχουν δυνατότητες μετατάξεως, γιὰ νὰ συμπληρωθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι διανομεῖς στοὺς διαφόρους τομεῖς, λόγῳ συνταξιοδοτήσεως διανομέων. Ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ δυνατότητες καθιερώσεως τοῦ ἐθελοντὴ ταχυδρομικοῦ, φοιτητὴ ἢ συνταξιούχου, γιὰ 2-3 ὧρες ἐργασία, θεσμὸς ποὺ ἰσχύει στὰ Ἀγγλικὰ ταχυδρομεῖα καὶ στὴν Σκανδιναβία, μὲ διάφορες παραλλαγές καὶ στὴν Ἑλβετία σὲ περιόδους αἰχμῆς.

10. Λογικὰ θὰ ἔπρεπε μόνο τὸ 10% νὰ ὑπηρετῇ στὰ γραφεῖα καὶ τὸ 90% τῶν ἀπασχολουμένων νὰ εἶναι γιὰ τὴν προώθησι καὶ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας.
Ὅταν ἔχῃ σιγουριὰ κανένας γιὰ τὴν ἐγκυρο καὶ σωστὴ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας, αὐξάνει τὸν τζίρο του μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπεναντίας, ἡ ἀβεβαιότης ἀναγκάζει τοὺς ταλαίπωρους πελάτες τῶν ΕΛ.ΤΑ. νὰ προωθοῦν τὴν ἀλληλογραφία τους μὲ e-mail, fax, ἰδιωτικοὺς courier, ἢ ἀκόμη καὶ μὲ ἀποσχόλησι προσωπικοῦ μὲ μηχανάκια νὰ ἐπιδίδουν τὴν ἀλληλογραφία ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως …

11. Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τέτοια «παρατράγουδα», ποὺ ἐπικρατοῦν στὰ ΕΛ.ΤΑ., νὰ μὴ πωληθοῦν ἔναντι πινακίου φακῆς ; Μήπως τὰ κάνουν σκόπιμα ;

12. Θεωρητικῶς ἡ Πολιτεία ἔχει θεσπίσει καὶ τὴν ἀνεξάρτητη ἀρχὴ Ε.Ε.Τ.Τ. Δεκάδες γραπτὲς καταγγελίες ἔχουν γίνει πρὸς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ. χωρὶς ἀνταπόκρισι, παρὰ τὶς ἑκατοντάδες διαμαρτυρίες. Πιθανὸν ἡ συντόμευσι τῆς θητείας της, δηλαδὴ ἡ κατάργησίς της, νὰ μᾶς δίδῃ πραγματικὲς ἀνεξάρτητες ἀρχές.
Καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ κατήντησε σὰν «διακοσμητικὸ στολίδι» καὶ σὰν διαπρύσιος συνήγορος τῶν ΕΛ.ΤΑ. ὁ ἁρμόδιος Διευθυντὴς τῆς Ε.Ε.Τ.Τ., ἀδιαφορῶν ἢ ἀνίκανος ὤν νὰ ἀντικρούσῃ τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματά μας, γνωματεύει ὑπὲρ τῆς πρώην διοικήσεως τῶν ΕΛ.ΤΑ. λὲς καὶ εἶναι χρυσοπληρωμένος ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. Μήπως οἱ δάκτυλοι «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἔχουν διεισδύσει καὶ στὴν Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ δὲν θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ ἐργάζωνται εὐσυνείδητα;

13. Ἄς ἀποδείξουν λοιπὸν δημόσια τὴν ἀνεξαρτησία τους, ὅταν εἶναι ἐξόφθαλμη ἡ δική μας ζημία, ἀδικαιολογήτως μάλιστα.

14. Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ κόσμου ἔχουν ἕνα κυρίαρχο ἀξίωμα, ὅτι ὁ πελάτης ἔχει πάντα δίκαιο, ἐνῷ οἱ ἰθύνοντες στὸν ΕΛ.ΤΑ. συνεχίζουν νὰ ἀντιδικοῦν μονίμως μὲ τοὺς πελάτες, στερώντας ἀκόμη καὶ τὴν ποιότητα διανομῆς.

Ἤδη γιὰ τὴν διεύθυνσί μας, εὑρίσκουν καὶ στέλνουν ταχυδρόμο κάθε 10 ἡμέρες ἢ ὅποτε βολεύει. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἑκατοντάδες ἄλλους συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς μας.

15. Καλύτερα νὰ ἔχωμε πράγματι Ταχυδρομεῖο Ἐπικρατείας, ταχύτατο καὶ ἀξιόπιστο, καὶ ἄς γίνουμε ἐθελοντὲς βοηθοὶ καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ταχυδρομικοῦ Δικτύου, ἔστω καὶ Δωρεάν, μέχρι νὰ λογικευθοῦν ἢ ἀντικατασταθοῦν οἱ Κυβερνῶντες καὶ Διοικοῦντες, παρὰ νὰ ἔχωμε Ἑλλάδα χωρὶς Δάδα καὶ αἴγλη ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν.

16. Ἐν τῶ μεταξὺ κλείνουν καὶ ἄλλα ταχυδρομικὰ γραφεῖα.
α) Ξεκίνησαν τὸ 1963. Μετέθεσαν τοὺς ἐκπαιδευμένους προϊσταμένους ἀπὸ τὰ περισσότερα κεφαλοχώρια στὶς πόλεις. Ἔτσι οἱ οἰκονομικὰ δυνατοὶ τῶν χωριῶν ἐπῆραν τὸ μήνυμα :
«Ἀφοῦ ἔφυγε καὶ ὁ Προϊστάμενος τῶν ΕΛ.ΤΑ., ἐμεῖς θὰ μείνωμε μὲ τὸν διανομέα ; »
Καὶ ἔφυγαν γιὰ τὶς πόλεις ἢ ἐπένδυαν σ᾿ αὐτὲς σὲ οἰκόπεδα-σπίτια κ.λπ.
Καὶ ἔτσι πολλαπλασιἀσθηκε πολὺ ἐπικίνδυνα ἡ ἐρήμωσις τῆς Ὑπαίθρου καὶ ἡ πολὺ ἀνησυχητικὴ διόγκωσις τοῦ τέρατος τῆς Ἀστυφιλίας.

β) Μετὰ ἄρχισαν νὰ κλείνουν Ταχυδρομεῖα, σιγὰ – σιγὰ μετὰ τὸ 2005. Οὐδέποτε σκέφθηκαν, πῶς θὰ αὐξήσουν ἔσοδα-προσωπικό.
Ἄρχισαν νὰ αὐξάνουν μέχρι 13 φορὲς ἐπάνω τὰ ταχυδρομικὰ τέλη γιὰ τὰ ἔντυπα περιοδικοῦ τύπου, πρᾶγμα ποὺ κατέστησε τὴν κυκλοφορία τῶν ἐντύπων αὐτῶν ἀπαγορευτικὴ καὶ πολλοὶ ἐκδότες ἀναγκάσθηκαν νὰ σταματήσουν τὴν κυκλοφορία τους.
Μὲ αὐτὴ τὴν κατάστασι ἔχασαν πολλοὶ ἐργαζόμενοι τὴν ἐργασία τους σὲ πολλὰ γραφεῖα, τυπογραφεῖα, ἐπιχειρήσεις. Καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ ὄχι μόνον αὐξήσεις ἐσόδων δὲν ἔχουν ἀλλὰ ἀπεναντίας χάνουν συνεχῶς πελάτες, τζίρο καὶ ἔσοδα.

γ) Ἔτσι φθάσαμε στὴν σημερινὴ τραγικὴ κατάστασι.

δ) Τοὺς προτείναμε τρόπους ἀναπτύξεως ἐπαρχιακῶν Ταχυδρομείων καὶ γενικὰ τοῦ Ταχυδρομείου.
Π.χ. οἱ ἐπιστολές μας 604/12.7.2011 & 488/16.5.2012.
Οἱ ἀγῶνες καὶ ἡ ἀγωνία μας μᾶς βοήθησαν νὰ προνοήσουμε καὶ προβλέψουμε ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 2011 προτάσεις καὶ λύσεις γιὰ χρήσιμες ταχυδρομικὲς ὑπηρεσίες, πρὸς ὤφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων.

ε) Δὲν μᾶς κατενόησαν.

στ) Ἄν ὅμως ἀκόμη καὶ στὰ ταχυδρομικὰ πρακτορεῖα ἐπιτρέψουν σύνδεσι Διαδικτύου καὶ ἐκπαιδευόμενο προσωπικό γιὰ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες, τὸ Ἑλληνικὸ Ταχυδρομεῖο θὰ ξαναγεννηθῇ.

17. Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ δελτίο τύπου καὶ παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ δυνάμενοι (ΜΜΕ καὶ ἔγκυρες καὶ σοβαρὲς ἱστοσελίδες) νὰ δημοσιεύσουν τὸ κείμενό μας, μήπως ἐν τῷ μεταξὺ οἱ πολιτικοὶ προϊστάμενοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ τῆς Ε.Ε.Τ.Τ. συγκινηθοῦν καὶ ἀσχοληθοῦν καὶ μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ. προτοῦ καὶ αὐτὰ «ξεφτιλισθοῦν» τελείως καὶ πωληθοῦν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔναντι πινακίου φακῆς, ὅπως ἐπωλήθη ἡ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τὸ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ κ.λπ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *