ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΜΟΛΥΠΗ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ

5.8.2013

1. Χαιρόμαστε πολὺ κάθε φορὰ ποὺ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. τὸ ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ.
Ὅμως λυπούμεθα ἀφάνταστα, ὅταν σὲ διάφορα κείμενα ὑπεισέρχονται ἀνακρίβειες.

2. Ἐπαναλαμβάνομε γιὰ πολλοστὴ φορά, ὅτι ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε νὰ μὴ ἔχουμε οἴησι, ἐγωισμό, ἰδιοτέλεια, αὐτοπροβολή καὶ πνεῦμα ἐπιδείξεως.
Ὁ,τι δήποτε κάνουμε, τὸ κάνουμε ἀπὸ πίστι καὶ συνείδησι τοῦ καθήκοντός μας, διότι ,,πᾶν τὸ μὴ ἐκ πίστεως ἁμαρτία ἐστί,,.

3. Δὲν εἶναι ἠθικό, εὐπρεπὲς καὶ ἔντιμο ἐκ μέρους μας, ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ νὰ ,,κοπτόμεθα,, νὰ πραγματοποιηθῆ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ εἴμεθα ἀνακριβεῖς ἤ νὰ μὴ διαψεύσουμε ἀνακρίβειες, καθ’ ἥν στιγμὴ καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἰδιότητες τοῦ Θεανθρώπου.

4. Σὲ ἀρκετὲς ἱστοσελίδες ἀπὸ 1.8.2013 κυκλοφόρησε ἕνα δημοσίευμα μὲ τίτλο ,,Δὲν θέλει τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ὁ Ἱερώνυμος,,.

5. Τὸ Σωματεῖο ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, ἔχει ὑποχρέωσιν νὰ ἀπαντήσει εἰς τὸ σχόλιο αὐτό.

 

 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΙ μὲ τὰ γνωσσοπλαστικὰ ἐφευρήματα του. Διαφωνοῦμε ριζικὰ μὲ ὄνομα ,,Συριζώνυμος Λιάπης,, ποὺ ἐφεῦρον (ὅπως ταυτοχρόνως διαφωνοῦμε καὶ μὲ τὸ Συνέδριο ,,Ἐκκλησία καὶ Ἀριστερά,,).
Τὴν ἰδία διαφωνία ἔχομε γιὰ κάθε Συνέδριο ἤ δραστηριότητα, ποὺ διαιρεῖ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.
Πρέπει νὰ μάθουμε ὅλοι, ἐπιτέλους, τὰ ὅπλα τῶν κοσμικῶν ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιοῦνται στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας «εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ‘ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε» (Γαλ. 5, 15).

6. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι Ἀξία καὶ Ἀλήθεια, εἶναι ὑπερτέρα πάσης διαιρέσεως καὶ θαῦμα θαυμάτων.

7. Ἡ Παναγία Θεοτόκος ἄς γίνῃ μεσίτρια καὶ προστάτιδα γιὰ τὴν ἀραγὴ ἑνότητα Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων.

8. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ ποὺ ὥρισε ὁ Μακαριώτατος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, τοῦ ἐγράψαμε ἐπανειλημμένως ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ συμμετέχουν καὶ πέντε μέλη ἀπὸ τὸ ,,Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, ἀλλὰ καὶ ἐπ’αὐτοῦ ,,οὔτε φωνὴ οὔτε ἀκρόασις,,. Ὄχι μόνον ὁ Μακαριώτατος δὲν συνεκάλεσε τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ οὔτε κὰν ἐδέχθηκαν οἱ δικοί του ἄνθρωποι τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς τὶς προσκλήσεις μας καὶ νὰ προσέλθουν νὰ γνωρισθοῦμε καὶ νὰ συνεργασθοῦμε πρὸς δόξαν Θεοῦ . . .

9. Σημασία δὲ δὲν ἔχει τόσον νὰ συνέλθῃ ἡ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ κυρίως νὰ συσκέπτεται καὶ νὰ δρᾶ νυχθημερόν, διότι γιὰ ἕνα τόσον κολοσσιαῖον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργο, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνεται οὔτε μία μέρα. Ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 2012, ποὺ συνεστήθη ἡ Ἐπιτροπή, παρῆλθε ἄνω τοῦ ἔτους.

10. Ἄν εἴχαμε εἰσακουσθῆ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο καὶ τὶς παρελθοῦσες Ἱερὲς Συνόδους καὶ εἶχαν παραπέμψῃ τὸ σπουδαιότατο τοῦτο θέμα ὡς πρῶτο θέμα τῆς Ἱεραρχίας τὸ 2008 ἤ 2009 ἤ ἔστω 2010 ἤ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ 2011 ἤ 2012, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν Ἱεραρχῶν θὰ εἶχαν ὑπερθεματίσει τὴν ἄμεσον πραγματοποίησι.

Μία δὲ ὁμάδα ἀπὸ ἀγωνιστὲς Ἱεράρχες πρωτοστατοῦντες καὶ εὐλογοῦντες, μαζὶ μὲ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς λαϊκούς, θὰ ἐπισκέποντο ἰθύνοντες καὶ θὰ ἀπαιτοῦσαν καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ ἀμέσως καὶ νὰ διευκολύνῃ.
Ἔτσι ἤδη ἀπὸ ἐτῶν θὰ εἴχαμε ἀρχίσει τὴν οἰκοδόμησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ πραγματοποίησις τῶν ἐγκαινίων τὴν 25η Μαρτίου 2021, ὅπως ρητῶς καὶ ὀρθῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισε.
(ἐκτενέστερο ἴδ. εἰς τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 52 – ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr :
https://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=60:teyxos-52a&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component.

11. Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι δὲν ἔχουν διαδίκτυο /e-mail, ἄς μᾶς τηλεφωνοῦν στὰ τηλ. 210-3254321 νὰ τοὺς στέλνουμε τὴν ,,Φωτεινὴ Γραμμή,, δωρεάν.

12. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους – τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅλους μᾶς ἐμπνέει, ὅλους μᾶς ἑνώνει.
Ὅλοι, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ χωρᾶμε στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ὅμως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τάσσεται ὑπὲρ τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης πολιτικῆς παρατάξεως.
Τὰ κόμματα κομματιάζουν, διαιροῦν καὶ καλλιεργοῦν τὸ πολὺ καταστρεπτικὸ σαράκι τῆς φυλῆς μας, τὴν διχόνοια, καὶ ἀκολουθοῦν τὴν στρατηγικὴ τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν σατανᾶ ,,διαίρει καὶ βασίλευε,,.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ καλλιεργοῦμε μόνον τὴν ὁμόνοια, τὴν κοινωνικὴ γαλήνη, τὴν πρόοδο, τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου, τὴν τάξι καὶ τὴν ὁμοψυχία.
Αὐτὴ τὴν πολιτικὴ πρέπει νὰ τὴν καλλιεργήσουμε καὶ στοὺς πολιτικούς μας. Διαφορετικὰ ,,ζήτω ποὺ καήκαμε,,.

13. Ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διαθέτουμε τὰ πάντα. Ὅ,τι ἔχουμε. Δὲν ζητοῦμε τίποτα ἀλλὰ καὶ δὲν στρεφόμαστε ἐναντίον οὐδενός.

14. Θεωρήσαμε αὐτονόητο ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θὰ εἶχε λάβει πρωτοβουλίες γιὰ νὰ παραχωρηθῇ ὁ ἀναγκαῖος χῶρος. Χάθηκε ἕνας χρόνος ἀπὸ τὴν ἀπόφασι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (8.6.2012). Λυπούμεθα εἰλικρινά . . .

15. Ζητοῦμε ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν νὰ ἀγοράσουμε ἤ ἀνταλλάξουμε ἐδάφη, γιὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ μελέτη καί, δι’αὐτῆς, τὸ ἔργο.
Δὲν ζητήσαμε ἀπὸ κανένα, οὔτε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, νὰ συνυπογράψῃ τὸ ἔγγραφο πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν.

16. Δὲν συνδέσαμε τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μ’ ὁποιαδήποτε ἄλλη σκοπιμότητα τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων κοσμικῶν λεγομένων κύκλων.

17. Ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ὁλοκληρωθῆ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μὲ ἕνα περίλαμπρο Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ σὲ περίοπτη θέσι τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν.

18. Καὶ ταυτόχρονα νὰ δημιουργηθῆ μία πλατειὰ ἑνότητα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων, ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν.

Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀναγέννησι τῶν ἰδίων δυνάμεων τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ καὶ ἡ νίκη αὐτῶν ἐναντίον τῶν μίσθαρνων ὀργάνων τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν καὶ ὑμῶν ,,Ἀρχιμεθοδίου,, εἶναι μακρός.

19. Τὸ ἄνοιγμα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Μοναστηριῶν, ποὺ ἔλαμψαν στὴν πορεία τῶν Ἀγώνων τοῦ Λαοῦ μας καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς πλήρους προσφορᾶς των πρὸς τὸν Λαὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἶναι ἡ δύναμις τῆς Ἀναγεννήσεως καὶ τῆς Νέας Παλιγγενεσίας.
Οἱ ρίζες τῆς Νίκης μποροῦν νὰ τρέφωνται ἀπὸ τὰ Μοναστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας.

20. Τὸ Τάμα τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη θὰ γίνῃ πραγματικότητα. Οὐδεὶς δύναται νὰ τὸ ἀκυρώσῃ. Χιλιάδες Ὀρθοδόξων ἐπαγρυπνοῦν προσευχόμενοι.

21. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἐδοκιμάσθη εἰς τοὺς αἰῶνες διὰ τὴν πίστι καὶ τὴν ἐλευθερία.
Ἀναμένει νὰ κατακτήσῃ καὶ τὴν πρώτη θέσι στὸν κόσμο στὴν διαφάνεια καὶ νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν εἰρήνη ὅπου γῆς.

22. Ἄς προσανατολιζόμαστε συνεχῶς περισσὸτερο στὴ Στρατηγικὴ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 21.
Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστι τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία.

23. Ἡ σημερινὴ χρονικὴ στιγμὴ θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀναγέννησι τοῦ ταλαιπωρημένου καὶ ἀπογοητευμένου Λαοῦ μας. Ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορὰ ἐργασίας σὲ χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες δὲν εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητος θετικὸς παράγων (πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι στὴ σημερινὴ κρίσιμη ἐποχή, μὲ τὴν καλπάζουσα ἀνεργία καὶ τὴν γενικὴ ἀνέχεια).
Εἰς τὴν ὕφεσι ἐπιβάλλεται ἡ πολιτικὴ τῶν ἐπενδύσεων καὶ εἰς τὴν ἀνεργία ἡ πολιτικὴ τῆς ἀπασχολήσεως τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ.

ΠΡΩΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ.

24. Παρακαλοῦνται τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ἰδίως οἱ φίλες ἱστοσελίδες νὰ διαδώσουν καὶ αὐτὸ τὸ μήνυμά μας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σημείωσις
Τὸ παρὸν ἔγγραφον ἐστάλη αὐθημερὸν καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον.

 

 

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *