ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56- ΣΥΡΙΑ 2013 ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΙ-ΔΟΛΟΠΛΟΚΙΑΙ-ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΙΑΙ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ ΔΡΩΝΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ

Εἰς διαφόρους ἐγκύρους καὶ ἐγκρίτους ἱστοσελίδας ἐδημοσιεύθη τὴν 31.8.2013 τὸ κατωτέρω κείμενον:

« Σάββατο, 31 Αὐγούστου 2013
Παγκόσμιοι ἀπατεώνες! Ἡ Τέλεγκραφ ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ Κέρι χρησιμοποίησε φωτογραφία ἀπὸ τὸ Ἰρὰκ γιὰ νὰ συκοφαντήσει τὴν Συρία!!

Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ τὸ BBC!
Συγκεκριμένα ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. κ. Κέρι στὴν “πύρινη” ὁμιλία του ὅπου προανήγγειλε ἐπίθεση στὴν Δαμασκό, ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τὴν συγκεκριμένη φωτογραφία γιὰ νὰ δείξει τό “μέγεθος τῆς σφαγῆς” στὴν πρόσφατη ἐπίθεση μὲ χημικὰ ἀπὸ τὸ καθεστώς”!
Γιὰ κακή τους τύχη ὅμως, ὁ φωτογράφος, ποὺ εἶχε τραβήξει τὴν φωτογραφία …ζοῦσε καὶ ὀργισμένος ἐξέδωσε ἀνακοίνωση ποὺ τοὺς κατακεραυνώνει γιὰ τὴν ἀπάτη.
Συγκεκριμένα ὁ Ἰταλὸς Marco di Lauro ἐκτὸς ἑαυτοῦ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἴδιον εἰς τὸ Ἰρὰκ τὸ 2003!
Πόσα μέσα ἄραγε θὰ μεταδώσουν τὴν ἀπάτη ; ; ; »

(ΠΗΓΗ
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/9293620/BBC-News-uses-Iraq-photo-to-illustrate-Syrian-massacre.html)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:
1. Ὅμως ὁ θυμόσοφος λαὸς λέγει: «Ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν κλέπτην, ἀλλὰ ἀγαπᾶ καὶ τὸν νοικοκύρην». Ὅπως καὶ παλαιότερα, οὕτω καὶ εἰς τὸ παρόν, ἀλλὰ φοβούμεθα καὶ εἰς τὸ μέλλον, οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνοι σιωνισταὶ θὰ ἐφευρίσκουν ἀπείρους κακουργηματικὰς ραδιουργίας, μηχανορραφίας, «προβοκάτσιες», κατασκευὴ μαρτύρων καὶ ἐν γένει σατανικὰς ἐφευρέσεις καὶ δικαιολογίας, διὰ νὰ ἐπεμβαίνουν ὡς χωροφύλακες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ νὰ δημιουργοῦν ἀναστατώσεις καὶ νὰ πολεμοῦν μὲ φανατισμὸν καὶ νὰ ἐξουθενώνουν ὅλους ὅσους ἔπαυσαν πλέον νὰ γίνωνται πειθήνια ὄργανά των καὶ τοὺς ἀκυρώνουν τὰ σχέδια οἱ διάφοροι, ποὺ προεβλήθησαν καὶ ἐγιγαντώθησαν μὲ τὴν βοήθειαν τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ὡς π.χ. :

Α. ὁ Μπὶν Λάντεν, «γέννημα-θρέμμα» τῶν σιωνιστῶν τῶν ΗΠΑ κ.λπ., ὁ ὁποῖος μετετράπη εἰς ἀδίστακτον ἐχθρὸν τοῦ πλανητάρχου καὶ τῶν «δορυφόρων» του καὶ ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους ἐνσπείρει τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Β. ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν, τὸν ὁποῖον ἐνίσχυαν παντοιοτρόπως νὰ τάσσεται ἐναντίον τοῦ Ἰρὰν καὶ εἰς αὐτὸν τὸν αἴσχιστον καὶ βρώμικον πόλεμον Ἰρὰν-Ἰρὰκ ἐδολοφονήθησαν περίπου 1.000.000 ἄνθρωποι, μὲ ἀπεριγράπτους ὑλικὰς ζημίας…

2. Ὁ διάβολος διὰ τῶν ὀργάνων του, ἐφαρμόζων τὴν σατανικὴν μέθοδον τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» ἀναδεικνύει καὶ διατηρεῖ ἐλεεινότατα ὑποκείμενα εἰς τὰς διαφόρους χώρας τῆς ὑφηλίου. Ὅταν διαπιστώσῃ ὅτι αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι Πρόεδροι καὶ Πρωθυπουργοὶ τῶν λαῶν παύσουν νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, τότε μὲ μηχανορραφίας καὶ μὲ κάθε ἀθέμιτον μέσον ἐπεμβαίνουν καὶ τοὺς ἐξουθενώνουν καὶ τοὺς ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλα ἀνδρείκελα, δοτοὺς καὶ «γενίτσαρους» τοῦ πνεύματος, ποὺ τοὺς βαπτίζουν «δημοκράτες», οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικὰ καθίστανται τύραννοι καὶ δυνάστες τῶν λαῶν.
Π.χ. τοὺς Οὐτσεκάδες, ποὺ τοὺς ἐχαρακτήριζαν οἱ σιωνιστὲς νατοϊκοὶ ὡς ἀναρχικὴν ἐγκληματικὴν ὀργάνωσιν, ὅταν κατώρθωσαν καὶ τοὺς προσεταιρίσθηκαν καὶ τοὺς ἐξηγόρασαν, τοὺς ἐβάπτισαν ὡς ἀπελευθερωτικὸν στρατόν, τοὺς ἐξώπλισαν, τοὺς ἐξεπαίδευσαν, τοὺς ὀργάνωσαν καὶ τοὺς ἐπέβαλαν ὡς ὄργανα τῆς τάξεως εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων. Ἐμμέσως ἢ ἀμέσως συνέβαλαν ἀφαντάστως εἰς τὴν ἐθνοκάθαρσιν καὶ τὴν ἐξουθένωσιν τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων καὶ ἀνεγνώρισαν τὴν κυριαρχίαν τῶν Οὐτσεκάδων, ὡς ἀνεξάρτητον κράτος, διὰ νὰ ἑνωθοῦν ἀργότερον μὲ τοὺς ὁμοϊδεάτας των Ἀλβανούς, διὰ νὰ δημιουργήσουν τὴν μεγάλην Ἀλβανίαν μὲ ἐπεκτατικὰς τάσεις εἰς βάρος τῶν ὁμόρων χωρῶν καὶ λαῶν. Δυστυχῶς πρὸς τοῦτο ἐπέβαλαν οἱ σιωνιστὲς καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀκολουθήσῃ τὴν καταστρεπτικὴν πολιτικήν, ἡ ὁποία ἀργότερα θὰ ἐξελιχθῇ ἐναντίον της.

3. Ἄλλοτε καὶ ἀλλοῦ βαπτίζουν αὐτὰς τὰς «μηχανορραφίας» των καὶ τὰς τρισαθλίους ραδιουργίας ὡς «ροζὲ ἐπαναστάσεις», ὅπως π.χ. εἰς τὴν τέως Γιουγκοσλαβίαν, τὴν Οὐκρανίαν, τὴν Γεωργίαν καὶ πληθώραν ἄλλων χωρῶν.

4. Μὲ «καμουφλαρισμένας» «ἀνθρωπιστικὰς ὀργανώσεις» εἰς τὴν οὐσίαν δροῦν ἀξιωματοῦχοι τῶν κατασκοπευτικῶν δυνάμεων τοῦ πλανητάρχου καὶ ὅλων τῶν «συνεταίρων του» …

5. Παλαιότερον ἀπαίσιοι καὶ τρισάθλιοι ἀποικιοκράτες, προσποιούμενοι τοὺς Χριστιανούς, ἔστελναν ἱεραποστόλους καὶ «ἐκήρυτταν» εἰς τοὺς λαοὺς τῆς γῆς τὸν Θεὸν τῆς ἀγάπης …

6. Μετὰ ἔστελναν τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐλήστευαν τοὺς ὑπαναπτύκτους λαοὺς π.χ. μὲ μερικὰ μέτρα εὐτελεστάτων κόκκινων ὑφασμάτων τοὺς ὑφάρπαζαν πολυτίμους λίθους, τὸ ἐλεφαντοστοῦν κ.λπ., κ.λπ. Ὅταν αὐτοὶ οἱ λαοὶ ἐξηγείροντο καὶ ἔλεγαν : «σταματῆστε, καὶ ἐμεῖς ἔχομεν δικαίωμα νὰ ζήσωμεν», ἔστελναν τοὺς στρατιωτικοὺς καὶ μὲ σύγχρονα ὅπλα κατέπνιγαν εἰς τὸ αἷμα τὰς ἐπαναστάσεις τῶν λαῶν. Ἐπραγματοποιοῦσαν τὰς ἐπικηρύξεις κεφαλῶν καὶ οἱ στρατιῶται/μισθοφόροι, διὰ νὰ δύνανται εὔκολα νὰ μεταφέρουν εἰς τοὺς ἀξιωματικούς των τὰ πτώματα, διὰ νὰ λαμβάνουν διπλάσιον ἢ πολλαπλάσιον μισθόν, ἔκοπταν τὰ κεφάλια τῶν ἰθαγενῶν, τὰ ὁποῖα τὰ ἐκλωτσοῦσαν μὲ μεγάλην χαράν, μέχρι νὰ φθάσουν εἰς τοὺς ἀξιωματικούς των. Ὅταν κατεστάλησαν τὰ κινήματα τῶν ἰθαγενῶν, οἱ στρατιῶτες, ποὺ εἶχαν «γλυκαθῆ» μὲ τὰς ὑψηλὰς ἀμοιβὰς τῶν κεφαλῶν καὶ εἶχαν ἐθισθῆ νὰ κλωτσοῦν, ἐτύλιγαν διάφορα «κουρέλια» καὶ τὰ ἔκαναν μπάλα καὶ ἐσυνέχιζαν νὰ τὰ κλωτσοῦν ὡσὰν νὰ ἦσαν κεφάλια ἰθαγενῶν.

7. Τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη καὶ τὸ ποδόσφαιρον = ὄπιον τοῦ λαοῦ, μὲ τὸ ὁποῖον ἔχουν ἀφιονισθῆ οἱ περισσότεροι λαοὶ καὶ ἔχουν διαθέσει οἱ ἰθύνοντες ἀμύθητα ποσὰ διὰ τὴν ποδοσφαίραν καὶ ἀνέχονται ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκτροπα, τοὺς βανδαλισμοὺς καὶ τὰς ἐγκληματικὰς πράξεις τῶν ἀφιονισμένων καὶ ἀπὸ ὁμαδικὸν παραλλήρημα κυριευθέντων δυστυχισμένων πλασμάτων, διὰ νὰ ἀσχολοῦνται οἱ λαοὶ μὲ κάτι καὶ νὰ μὴ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν τυράννων κυβερνητῶν των (ἴδ. περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 49, σελ. 162).

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ
1. Τώρα πασχίζουν νὰ τραβήξουν ἄλλας φωτογραφίας καὶ δῆθεν ἀκροάσεις ὅτι τὰ χημικά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἰς τὴν Συρίαν προέρχονται ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς ὑποδαυλιζομένους ἀπὸ τὸν πλανητάρχην καὶ τοὺς ἀπαισίους, βανδάλους, ἀδιστάκτους, ἐξτρεμιστὰς καὶ ἀγροίκους ἀντάρτας. Αὐτοὶ ὑποδαυλίζονται ἀπὸ τοὺς σιωνιστὰς νὰ δημιουργοῦν συνέχεια «προβοκάτσιας». Ἔτσι θὰ δικαιολογήσουν τὴν ἀνήθικην ἐπέμβασίν του εἰς τὴν Συρίαν καὶ συντρέχουν ὅλοι αὐτοὶ τὰ μέγιστα εἰς τὸ νὰ ἀλληλοσπαραχθοῦν αἱ ἀντιμαχώμεναι δυνάμεις. Παρόμοιαι «προβοκάτσιες», ἔγιναν π.χ. μὲ τὸ ἀπεχθέστατον ἔγκλημα τῆς 11.9.2001, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπεμβαίνουν ὡς χωροφύλακες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον χωρὶς τὴν παραμικρὰν οὐσιαστικὴν ἀντίστασιν. Ἀπεναντίας ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς, ἀμέσως ἢ ἀμμέσως, ὄχι μόνον ἀνέχθησαν τὰς ὠμὰς βαρβάρους καὶ ἄκρως καταστρεπτικὰς διὰ τοὺς ἀδυνάτους καὶ πτωχοὺς λαοὺς ἐπεμβάσεις, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ συμπαρεστάθησαν οἱ λαοὶ τῆς γῆς ἐναντίον τῶν «τρομοκρατῶν». Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἐνῷ εἰς τοὺς Διδύμους Πύργους ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐχόντων συναλλαγὰς ἦσαν Ἑβραῖοι, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐδολοφονήθη, ἀλλὰ μόνον ἀπὸ τὰς ἄλλας χώρας…

2. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι εἰς τὸ πλευρὸν τῶν ἀνταρτῶν τῆς Συρίας πολεμοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ταλιμπὰν καὶ Τσετσένοι ἐξτρεμιστές, μισθοφόροι τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν Σιωνιστῶν. Αὐτοὶ οἱ φρικτοὶ καὶ φανατικοὶ μουσουλμάνοι εἶναι μισθοφόροι τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Ἱορδανίας, τῆς Ὑεμένης, Παλαιστίνης καὶ λοιπῶν χωρῶν, ὅπως τῆς Γαλλίας.
Εἰς δημοσιογραφικὴν συνέντευξιν τοῦ ἀγγλοφώνου ρωσικοῦ δικτύου RT ὁμολογοῦν οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι μισθοφόροι ὅτι εἰς τὴν Τουρκίαν ἐκπαιδεύονται εἰς τὰ στρατόπεδα τῶν προσφύγων ἀπὸ τὴν Συρίαν καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰσέρχονται κρυφὰ εἰς τὴν Συρίαν, διὰ νὰ σφάξουν τοὺς ἐκεῖ Χριστιανοὺς καὶ λοιπούς, ποὺ ἀντίστανται εἰς τοὺς φανατικοὺς ἰσλαμιστάς. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς συλλαμβάνονται, καθὼς καὶ οἱ ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι τοῦ ἐπονομαζομένου «ἐλευθέρου συριακοῦ στρατοῦ» δὲν ἐκτελοῦνται, ἁπλῶς φυλακίζονται. Ἀντιθέτως ὅσους συλλαμβάνουν οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι τοῦ «ἐλευθέρου συριακοῦ στρατοῦ» βασανίζονται καὶ ἐκτελοῦνται ἀμέσως. Χιλιάδες Χριστιανοὶ τῆς Συρίας ἔχουν δολοφονηθῆ τοιουτοτρόπως. Δημοσιογράφος τοῦ RT εἰσῆλθεν εἰς συριακὴν φυλακὴν καὶ ἔλαβεν συνέντευξιν ἀπὸ τοὺς φυλακισμένους φανατικοὺς μουσουλμάνους. Π.χ. ὁ Ραουσὰν Καζάκοφ ἀπὸ μουσουλμανικὴν χώραν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως διηγεῖται: «μία ὁμάδα, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται μαράντ μὲ ἐπλησίασεν πρὶν ἕνα χρόνον περίπου καὶ μὲ ἔπεισεν, ἐπειδὴ μοῦ εἶπεν ὅτι οἱ μουσουλμάνοι εἰς τὴν Συρίαν καταπιέζονται καὶ ἐκτελοῦνται καὶ ὅτι πρέπει νὰ μεταβῶ εἰς τὴν Συρίαν καὶ νὰ σηκώσω τὰ ὅπλα κατὰ τοῦ Ἀσάντ, διὰ νὰ δημιουργήσωμεν ἕνα ‘’χαλιφάτο’’, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπεκταθῇ ἀργότερα εἰς παγκόσμιον ἐπίπεδον εἰς μίαν ἱερὰν τζιχάντ ἐναντίον τῆς Εὐρώπης, τῶν ΗΠΑ, παντοῦ». Ὁ Ραουσάν Καζάκοφ συνεχίζει: «δύο ἄνδρες εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν μοῦ εἶπαν ὅτι εἶναι ἀπὸ τὴν al-Qaeda, μὲ ὡδήγησαν μέχρι τὰ σύνορα Τουρκίας μὲ τὴν Συρίαν καὶ ἐντάχθηκα εἰς μίαν ταξιαρχίαν βομβιστῶν, ἡ ὁποία διοικεῖται ἀπὸ ἕνα Αἰγύπτιον, ἡγετικὸν στέλεχος τῆς Τζιχάντ εἰς τὴν Αἴγυπτον. Μοῦ ἀνέθεσαν καθήκοντα νὰ ἑτοιμάζω βόμβας… Ἄκουσα εἰς τοὺς τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς Al Arabiya ἢ τὸ Al Jazeera ὅτι δολοφονοῦνται οἱ μουσουλμάνοι. Ἐπείσθην νὰ σηκώσω τὰ ὅπλα καὶ νὰ ἔλθω. Ἀλλὰ ὅταν ἦλθα, δὲν εἶδα πουθενὰ τὸν ἐχθρόν.».
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ φανατικοί, παθιασμένοι μωαμεθανοὶ τῆς al-Qaeda, Τσετσένοι κ.λπ. ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον, τὴν συμφορὰν καὶ τὴν γενοκτονίαν εἰς τὴν Συρίαν, διὰ νὰ δημιουργήσουν ἕνα χαλιφάτο, τὸ ὁποῖον θὰ ἀποτελέσῃ ἐφαλτήριον διὰ τὴν ἐξαπόλυσιν τῆς ἱερᾶς Τζιχάντ εἰς ὅλην τὴν Εὐρώπην, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ποὺ μᾶς ἔφεραν ἑκατομμύρια μωαμεθανούς. Τόσον δὲ ἡ δεξιὰ ὅσον καὶ ἡ ἀριστερά, κόπτονται διὰ τὴν παραμονήν των καὶ προτίθενται νὰ τοὺς κατασκευάσουν καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη = βιομηχανίας βομβιστῶν. Γιὰ φαντασθῆτε τί ἔχει νὰ γίνῃ, ἐὰν π.χ. τὸ Μεγάλον Σάββατον τὸ βράδυ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ἀναστάσεως ἀρχίζουν νὰ «θερίζουν» τοὺς πάντας μὲ πολυβόλα. Ὅλοι μας, καὶ οἱ ἀστυνομικοί, θὰ νομίζουν ὅτι εἶναι τρισάθλια ὑποκείμενα, ποὺ ρίχνουν βαρελότα, ἐνῷ εἰς τὴν οὐσίαν θὰ ἔχουν πραγματοποιήσει τὴν ἱερὰν Τζιχάντ. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ νὰ μὴ βιώσωμεν τοιαύτας ἀφορήτους καταστάσεις.

3. Ἕλληνες ἐθελονταὶ πολεμοῦν εἰς τὴν Συρίαν νὰ προστατεύσουν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ λοιπὰς μειονότητας, αἱ ὁποῖαι ἐξολοθρεύονται ἀπὸ τοὺς ἐξτρεμιστὰς καὶ ἀγροίκους ἰσλαμιστάς. Ἐφ᾿ ὅσον οἱ ἰθύνοντες εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι ὡς ἐπὶ τῷ πλεῖστον δοτὰ ὑποκείμενα και πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ δὲν τοὺς «καίεται καρφί» ἀκόμη καὶ διὰ Ἕλληνας Χριστιανοὺς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ συναινοῦν εἰς τὰ καταχθόνια σκοτεινὰ ὄργανα τοῦ διεθνοῦς σιωνισμοῦ, σοσιαλισμοῦ καὶ τῶν κομμουνιστῶν, ὑπάρχουν εὐαίσθηται ψυχαί, ποὺ δὲν δύνανται νὰ ἀνεχθοῦν τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τάσσονται ὑπὲρ τῶν ὁμοδόξων καὶ ὁμοεθνῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς.

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα http://3.bp.blogspot.com/-Mt4uT5ΝPiLo/UewbRKejPul/AAAAAAACpto/AE7AiolyD2k/s1600/syria895.jpg ἀναγράφεται ὅτι τὴν 15.6.2013 Ἕλληνας τῆς Γαλλίας ἔλουσεν τὸν κ. Εὐάγγελον Βενιζέλον εἰς τὸ Παρίσι μὲ ἀναψυκτικόν. Ὁ δημοσιογράφος κ. Παναγιώτης Λιάκος γράφει τὴν 19.9.2013 εἰς συνένετευξιν, ποὺ εἶχε μὲ Ἕλληνα μαχητὴν τῆς ὁμάδος «Μαῦρος Κρίνος»: «ἡ δημοκρατία ἐπεκοινώνησεν μὲ τὸ μέλος τῆς συντακτικῆς ὁμάδος τοῦ ‘’Μαύρου Κρίνου’’ Σταῦρον Λιμποβίση καὶ ἔλαβεν ἐνδιαφέρουσας ἀπαντήσεις εἰς τὰς ἐρωτήσεις διὰ τὸν ρόλον τῶν Ἑλλήνων μαχητῶν εἰς τὴν Συρίαν.

Λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου καὶ προπαντὸς χώρου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δημοσιεύσωμεν τὴν ἐκτενῆ συνέντευξιν καὶ παρακαλοῦμεν τοὺς φίλους ἀναγνώστας νὰ ἀναζητήσουν τὴν συνέντευξιν εἰς τὸ http://3.bp.blogspot.com/-Mt4uT5ΝPiLo/UewbRKejPul/AAAAAAACpto/AE7AiolyD2k/s1600/syria895.jpg

4. Ἐπίσης συνιστῶμεν οἱ φίλοι ἀναγνῶσται νὰ ἴδουν τὴν συνέντευξιν ποὺ ἔδωσεν ὁ Ἕλληνας χειροῦργος ἰατρὸς κ. Δημήτριος Μόγνιε τὴν 29.8.2013 στὸν κ. Δημήτριο Μόγνιε, τὴν ὁποίαν ἀδυνατοῦμεν δυστυχῶς νὰ δημοσιεύσωμεν ἐδῶ.
Συνιστῶμεν ἐπίσης νὰ μελετήσουν οἱ φίλοι τὴν συνέντευξιν δημοσιογράφων τῆς συριακῆς τηλεοράσεως κατὰ τὴν ἄφιξίν των εἰς τὴν Μονὴν Ἁγίας Θέκλας εἰς τὴν Μααλούλα Συρίας.

5. Ἠμπορεῖ ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀπέτυχεν ἡ «προβοκάτσια» τῶν χημικῶν, ποὺ προφανῶς ἔρριξαν οἱ ἐξτρεμισταὶ ἰσλαμισταὶ τοῦ δῆθεν ἐλευθέρου συριακοῦ στρατοῦ, πλὴν ὅμως οἱ διεθνεῖς σιωνιστὲς θὰ ἐφεύρουν πληθώραν ἄλλων, διὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰς ληστρικάς των ἐπεμβάσεις. Ὅταν καταστρέψουν καὶ ὑποδουλώσουν καὶ τὴν Συρίαν, τότε θὰ εἶναι εὐκολώτατον νὰ ὑποδουλώσουν καὶ τὸ Λίβανον καὶ τὴν Ἱορδανίαν, ὁπότε θὰ προχωρήσουν εὐχερῶς νὰ καταστρέψουν καὶ καταλάβουν καὶ τὸ Ἰράν, διὰ νὰ ἔχουν ἐξασφαλίσει ὄχι μόνον τὰ «νῶτα των» ἀλλὰ καὶ τὸν βορρὰν καὶ τὴν ἀνατολὴν καὶ νὰ εἶναι κύριοι τῆς κατ᾿ εὐφημισμὸν καταστάσεως, εἰς τὴν οὐσίαν δὲ χάους καὶ ἀκαταστασίας.

6. Αὐτοὶ οἱ γενίτσαροι» μὲ σατανικὴν μανίαν καταφέρονται κυρίως ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν τῆς Συρίας, τοὺς ὁποίους ἔχουν κυριολεκτικῶς ἐξουθενώσει καὶ ἔχουν ἀπαγάγει καὶ τοὺς Μητροπολίτας, τοὺς ὁποίους «ἐκαθάρισαν». Ἐὰν αὐτοὶ ἦταν ραβίνοι, οἱ πάντες θὰ ἔσπευδαν νὰ κατατροπώσουν τοὺς δολοφόνους τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν ραβίνων…

7. Ἄς εὐχηθοῦν καὶ προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς ὑφηλίου, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ τοὺς ἡγέτας τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μὴ ξεκινήσουν τὸν Γ΄ Παγκόσμιον πόλεμον καὶ νὰ μὴ ἐφαρμοσθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ 7,5 δισεκατομμύρια ἀνθρώπων νὰ μειωθοῦν σὲ μόνον 500 ἑκατομμύρια.

Εἴθε νὰ λυτρωθοῦν καὶ οἱ λαοὶ ἀπὸ τὴν ἐπερχομένην ἀπερίγραπτον συμφοράν…

8. Ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Θέκλας
εἰς τὴν Μααλούλα τῆς Συρίας
Τὸ ὀρθόδοξον μοναστήρι τῆς Ἁγίας Θέκλας (Mar Taqla) εἰς τὴν Μααλούλα ἀνήκει εἰς τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ εἶναι ἕν ἀπὸ τὰ παλαιότερα μοναστήρια εἰς τὴν Συρίαν, ἀφοῦ ἱδρύθη κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα.
Τὸ σύγχρονον μοναστήρι εἶναι κτίσμα τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ φιλοξενεῖ περὶ τὰς 25 μοναχάς, αἱ ὁποῖαι διευθύνουν ἐντὸς τῆς Μονῆς οἰκοτροφεῖον, σχολεῖον καὶ ἐργαστήριον ἐργοχείρων. Εἰς τὸ νότιον μέρος τῆς Μονῆς εὑρίσκεται ὁ Ναός, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τὴν Ἁγίαν Θέκλαν.
Ἡ πρωτομάρτυς καὶ ἰσαπόστολος Θέκλα (24 Σεπτεμβρίου), κατήγετο ἀπὸ τὸ Ἰκόνιον καὶ εἰς ἡλικίαν 18 ἐτῶν μετεστράφη εἰς τὸν Χριστιανισμὸν ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐγκατέλειψεν τὴν εἰδωλολατρικήν της οἰκογένειαν, τὸν ἀκολούθησεν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, εἰς τὰ Μύρα τῆς Λυκίας καὶ εἰς τὴν Σελεύκειαν. Οἱ εἰδωλολάτραι τὴν ἐβασάνισαν μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ ἐκείνη, διὰ νὰ ξεφύγῃ, κατέφυγεν εἰς τὸ ὄρος Καλαμών. Ἐκεῖ, και ἐνῷ τὴν κατεδίωκαν, διὰ νὰ τὴν βασανίσουν πάλιν, ὥστε νὰ ἀπαρνηθῇ τὸν Χριστιανισμόν, ἡ Ἁγία προσευχήθη και ἐξηφανίσθη μέσα εἰς βράχον, ποὺ ἐσχίσθη διὰ νὰ τὴν κρύψῃ. Αὐτὴ ἡ σχισμή, λέγεται, ὅτι εἶναι τὸ φαράγγι, ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ τῶν τεραστίων βράχων δίπλα εἰς τὸ μοναστήρι, τὸ σπήλαιον τῆς Ἁγίας Θέκλας. Ἐκεῖ πηγάζει καὶ ἁγίασμα.

9. Ἑλληνορθόδοξοι ὑπερασπίζονται τὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Θέκλας. Ἀντεπίθεσις καὶ νίκη τοῦ Στρατοῦ εἰς τὴν Μααλούλα τῆς Συρίας (11 Σεπτεμβρίου 2013)
Εἰς μεγάλην ἀντεπίθεσιν τοῦ Στρατοῦ τῆς Συρίας διὰ νὰ ἐκδιώξῃ τοὺς ἰσλαμιστὰς τρομοκράτας τῆς ἀλ Κάιντα, ποὺ κατέλαβαν τὴν χριστιανικὴν πόλιν Μααλούλα εἰς τὰ βόρεια τῆς Δαμασκοῦ καὶ κατέσφαξαν ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ εἶχαν ὀχυρωθῆ εἰς ἕνα βράχον, ποὺ ὑπέρκειται τῆς πόλεως, ἔλαβαν μέρος καὶ ὁμάδες τῆς ἐκεῖ εὑρισκομένης νὰ συμπαρασταθῆ εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Σύριους Ἑλληνορθόδοξης πολιτοφυλακῆς. Δύο ὁμάδες, περίπου 30 Ἑλληνορθόδοξοι πολεμοῦν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀποτρέψουν τὴν κατάληψιν τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Θέκλας ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὰς τρομοκράτας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *