ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΕΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ

1. Μία ἀπὸ τὰς μεγάλας κοινωνικὰς μάστιγας, ποὺ ὑποφέρει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι ἡ ἄκρως ἀπαράδεκτος, ἀχαρακτήριστος καὶ ἀνυπόφορος συμπεριφορὰ ὁδηγῶν τροχοφόρων, ἰδίᾳ τῶν δικύκλων.
2. «Χαλασμένα» μυαλὰ νέων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι προφανῶς ἔχουν ἐθισθῆ ἀπὸ τοὺς φρικτοὺς καὶ τρισαθλίους ἤχους συγχρόνων μουσικῶν συγκροτημάτων, ποὺ ἐργάζονται εἰς «ξενυκτάδικα» = χαμαιτυπεῖα, ντίσκο κ.λπ. τέτοιους βρώμικους χώρους ψυχαγωγίας = ψυχοκτονίας, ἀνοίγουν τὰ ραδιόφωνα τῶν ὀχημάτων των εἰς τὴν διὰ πασῶν. Ὅσοι δὲν διαθέτουν ραδιόφωνα εἰς τὰ δίκυκλά των, διὰ νὰ προβληθοῦν καὶ νὰ γίνουν διακριτοὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καταστρέφουν τὸν ἐξαεριστῆρα καὶ θορυβοῦν τόσον διαμονιωδῶς, ποὺ εἶναι φόβος καὶ τρόμος ὄχι μόνον διὰ τοὺς πεζούς, οἱ ὁποῖοι κινδυνεύουν ὄχι μόνον νὰ γίνουν καρδιακοί, ἀλλὰ νὰ πάθουν καὶ ἐμφράγματα καὶ ἐγκεφαλικὰ καὶ πρέπει νὰ μεταβαίνουν εἰς τοὺς καρδιολόγους καὶ νευρολόγους, διὰ νὰ θεραπευθοῦν, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς συντηρητικοὺς ὁδηγοὺς ὀχημάτων, ποὺ πασχίζουν μέσα εἰς τὸν συνωστισμὸν τῶν ὁδῶν, διὰ νὰ φθάσουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως εἰς τὰς ἐργασίας των. Καὶ οἱ μὲν πεζοὶ κινδυνεύουν νὰ καταλήξουν ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἰατρούς, ἀλλὰ καὶ τὰ νοσοκομεῖα καὶ νὰ παραμείνουν ἐσαεὶ ἀνάπηροι ἢ ἀκόμη νὰ καταλήξουν καὶ εἰς τὰ κοιμητήρια. Οἱ δὲ συντηρητικοὶ βιοπαλαισταὶ κινδυνεύουν νὰ τρέχουν εἰς τὰ ποινικὰ καὶ ἀστικὰ δικαστήρια, διὰ νὰ ἀποζημιώνουν αὐτὰ τὰ «διεστραμμένα» μυαλά, ὅταν ἐμφανίζωνται καὶ προβάλλουν ὡσὰν διάβολοι μετενσαρκωμένοι ἔμπροσθεν εἰς τὰ ὀχήματά των…
3. Οἱ ἐργολάβοι δημοσίων ἔργων κατασκευάζουν τοὺς δρόμους τόσον ἀτέχνως καὶ εὐτελῶς, οὕτως ὥστε πάντοτε καὶ παντοῦ δημιουργοῦνται βαθουλώματα, λακοῦβες καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνα ἐξογκώματα, ἰδίᾳ πλησίον πρὸς τὰ πεζοδρόμια, οὕτως ὥστε ὄχι μόνον οἱ ἀσυνείδητοι καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνοι ὁδηγοὶ δικύκλων, ἀλλὰ καὶ οἱ συντηρητικοὶ ἀναγκάζονται νὰ ὁδηγοῦν πρὸς τὸ μέσον, διὰ νὰ ἀποφεύγουν τὰ ἀτυχήματα.
4. Τί νὰ εἰπῇ κανένας διὰ τὰ πεζοδρόμια, τὰ ὁποῖα κατασκευάζονται ἀπὸ «ἡμετέρους» ἐργολάβους μὲ ἀπ᾿εὐθείας ἀναθέσεις, διὰ χονδρὲς «μίζες» καὶ παχυλὰ «λαδώματα» ἢ διὰ ψηφοθηρίαν καὶ ἡ κατασκευὴ αὐτῶν εἶναι τόσον εὐτελής, οὕτως ὥστε μετὰ ἀπὸ ὀλίγον καιρὸν καταστρέφονται καὶ καθίστανται παγίδες θανάτου.
5. Ὅταν δὲ εἰς τὰ στενώτατα πεζοδρόμια ἀνεβάζουν ἀσυνείδητοι ὁδηγοὶ τὰ ὀχήματά των, οὕτως ὥστε καθίστανται ἀδιάβατα, ὄχι μόνον διὰ τὰς μητέρας μετὰ τῶν τέκνων των, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἀναπήρους μὲ ἀναπηρικὰ ἁμαξίδια, ἀκόμη καὶ διὰ τοὺς ὑγιέστατους πεζούς, οἱ ὁποῖοι ἀναγκάζονται νὰ κατεβαίνουν καὶ νὰ βαδίζουν εἰς τὴν ἄσφαλτον, διὰ νὰ τοὺς «θερίσουν» τὰ δίκυκλα καὶ τὰ τετράτροχα …
6. Τί νὰ εἰπῇ τίς διὰ τὰς ἑταιρείας ἠλεκτρισμοῦ, ὑδρεύσεως, τηλεφωνίας, ἀερίου κ.λπ., κ.λπ., αἱ ὁποῖαι ἀφήνουν τὰ προϊόντα ἐκσκαφῆς ἐπὶ μακρὸν καὶ μετὰ τὰ κλείνουν φύρδην μίγδην, βάζοντες εὐτελῆ πώματα εἰς τὰ ἄτεχνα φρεάτια, τὰ ὁποῖα κλέβουν Πακιστανοί, Ρομὰ κ.λπ., μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «χώνωνται» οἱ πόδες τῶν πεζῶν καὶ νὰ τραυματίζωνται βαριὰ μέχρι θανάσιμα…
7. Εἰς μερικὰ μέρη πολυσυχνάστων ὁδῶν, ὅπου δὲν δύνανται οἱ Πακιστανοὶ καὶ οἱ Ρομὰ νὰ κλέβουν τὰ πώματα δημιουργοῦν ἐκνευριστικοὺς θορύβους, διότι ἁπλούστατα τὰ πώματα δὲν ἐφάπτονται εἰς τὰ εὐτελῆ φρεάτια καὶ οἱ τροχοὶ τῶν ὀχημάτων δημιουργοῦν θορύβους εἰς τὰ φρεάτια.
8. Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ὄθεν νὰ σχηματισθῇ :
Ἑλληνικὴ Ἐπιτροπὴ Ἐνάντια Εἰς Τὴν Ἠχορύπανσιν «Ε.Ε.Ε.Ε.Τ.Η.».
Προσέλθετε εἰδήμονες καὶ ἀγωνισταί.
9. Καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι γρηγορῆτε.
10. Ἕνα Δικαστήριο γνώμης ἀρκεῖ;
11. Πῶς θὰ πείσωμεν τοὺς ἁρμοδίους τῶν πολιτικῶν κομμάτων νὰ νομοθετήσουν σωστὰ σώζοντες ζωές ;
12. Ἐμεῖς λέμε μὲ τὴν Στρατηγικὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.
Καρδιολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, συγκροτήσατέ την.
Ἀναμένομεν ἀγωνιστάς, ποιητάς, δημοσιογράφους, ἰατρούς, καρδιογνώστας, νομομαθεῖς ἄνδρας καὶ γυναίκας διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς Ε.Ε.Ε.Ε.Τ.Η.
Ἡ προσφορά της θὰ εἶναι μεγίστη, ἄν νικήσωμεν τὴν ἠχορύπανσιν.
Καθημερινῶς θὰ σώζωμεν ζωάς.
Συνάνθρωποι, ἰδεολόγοι μὲ ὀρθάς, ἐθνικὰς καὶ ὀρθοδόξους ἰδέας καὶ ἀρχὰς γρηγορεῖτε…

Ὅμως ἄς ἀφήσωμεν τὸν διάσημον Ὁμότιμον καθηγητὴν Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν νὰ μᾶς ἀναπτύξῃ ἐκλαϊκευμένως τὴν γνώμην τοῦ ἐπαΐοντος Καρδιολόγου.

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΙΣ
Παύλου Κ.Τούτουζα
Ὁμ. Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας

-Ὁ θόρυβος ἐμποδίζει τὴν συζήτησιν, τὴν μελέτη, τὴν ἀνάγνωσιν ἢ ἀπαγγελία, τὴν συγγραφή, τὴν προσευχή. Ὁ θόρυβος διαταράσσει τὴν κοινωνική ἐπίσκεψιν, ἕνα ἔργο στὸ θέατρο ἢ στὸν κινηματογράφο, τὸ ἄκουσμα στὸ Μέγαρο Μουσικῆς ἢ στὴ Λυρικὴ Σκηνή, ὁ θόρυβος διώκει τὸν ὕπνο καὶ τὸν ρεμβασμό…
-Ἀναφέρεσαι στὰ μηχανάκια μὲ τοὺς ἐκκωφαντικοὺς θορύβους…
-Σ᾿ αὐτούς καὶ πάσης φύσεως θορύβους… Ἤδη στὴν Ευρώπη ἀκούγονται οἱ διαμαρτυρίες. Γιὰ παράδειγμα στὴ Γερμανία 36% τοῦ ἐνηλίκου πληθυσμοῦ δηλώνουν ἐνοχλημένοι, ἐπειδὴ μέσα στὸ σπίτι τους βάλλονται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς θορύβους. Ἐπίσης στοὺς χώρους ἐργασίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως τὸ ἕνα τρίτο τῶν ἐργαζομένων δηλώνει ὅτι σὲ ποσοστὸ 25% τοῦ χρόνου ἐργασίας τῆς ἡμέρας ἐμποδίζονται ἀπό ἐξωτερικοὺς θορύβους.
-Θὰ κάνῃ κακὸ καὶ στὴν ὑγεία…
-Καὶ βέβαια ἡ ἠχορύπανσις προσβάλλει τὴν ὑγεία. Ἄν ἔχῃς καθημερινῶς αὐτὴ τὴν προσβολὴ ἐπέρχονται διαταραχὲς στὴ γενικὴ φυσιολογία τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἔχεις νεῦρα, ταχυπαλμία, ἀνεβαίνει ἡ πίεσις, ἐμφανίζεται ἡ ὑπέρτασις. Ἔχει παρατηρηθῆ ὅτι αὐξάνεται ὁ κίνδυνος ἐμφράγματος μυοκαρδίου σὲ πρόσωπα, ποὺ ἐργάζονται σὲ καθεστὼς θορύβου, καθὼς ἐπίσης σὲ ἐκείνους, ποὺ περιπατοῦν συχνὰ σὲ δρόμους μὲ θόρυβο ἄνω τῶν 70 ντεσιμπέλ.
-Ἔχεις ὑπ᾿ ὄψιν σου κάποια μελέτη;
-Θὰ ἀναφερθῶ σὲ ἔρευνα, ποὺ ἔγινε πρόσφατα στὴ Γερμανία. Σὲ 32 νοσοκομεῖα τοῦ Βερολίνου ἐξετάσθηκαν ἐπὶ τρία συνεχῆ ἔτη συνολικὰ 4.115 νοσηλευθέντες ἀσθενεῖς γιὰ ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου. Ἐξ αὐτών 3.054 ἦσαν ἄνδρες καὶ 1.061 γυναῖκες. Ἔγινε σύγκρισις τῶν στοιχείων αὐτῶν τῶν ἐμφραγματικῶν ἀσθενῶν μὲ ἐκεῖνα τῶν μαρτύρων, ἀντιστοίχως, τοῦ ἰδίου φύλου καὶ τῆς ἰδίας ἡλικίας.
-Οἱ μάρτυρες ἦσαν ἐκτὸς νοσοκομείου;
-Ὄχι, ἦσαν νοσηλευόμενοι σὲ τραυματολογικὰ καὶ χειρουργικὰ τμήματα τοῦ ἰδίου νοσοκομείου χωρὶς ἱστορικὸ ὀξέος ἐμφράγματος μυοκαρδίου. Ἀπ᾿ ὅλους, λοιπόν, ἐμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς καὶ μάρτυρες σὲ στερεότυπη συνέντευξιν οἱ ἐρευνητὲς ἐλάμβαναν πληροφορίες, ἐὰν ὑπῆρχε οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ ἐμφράγματος μυοκαρδίου, γιὰ κάπνισμα, τυχὸν ὕπαρξιν διαβήτη, ὑπερτάσεως, ὑπερχοληστερολαιμίας ἢ παχυσαρκίας, καθὼς ἐπίσης ἐσημείωναν σχετικὰ γιὰ τὸ μορφωτικό τους ἐπίπεδο, στὸ σχολεῖο, στὸν τόπο ἐργασίας καὶ τέλος γιὰ τὴ σωματικὴ ἄσκησιν καὶ τὸ εἰσόδημα.
-Ὡς πρὸς τὸν θόρυβο;
-Οἱ ἐρευνητὲς ἔλεγχαν τὴν εὐαισθησία στὸ θόρυβο τῶν ἐξεταζομένων. Καὶ ἐδὼ σημείωναν τὴν ἀντίδρασίν τους στὸ θόρυβο ὡς ἐνόχλησιν μὲ βαθμὸ 0 – καμία ἐνόχλησιν καὶ μὲ βαθμὸ 5 τὴν μέγιστη ἐνόχλησιν. Ἐπὶ πλέον οἱ ἐρευνητὲς σημείωναν χωριστὰ γιὰ κάθε ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος ἀπὸ 6 π.μ. μέχρι 10μ.μ., καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν νύχτα τοὺς θορύβους, ποὺ εἶχαν ἀπὸ τροχοφόρα, ἀεροπλάνα, σιδηροδρόμους, οἰκοδομικὲς ἐργασίες, ἐμπόριο, ἀπὸ διαμερίσματα ὑπερκειμένου ὀρόφου, ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ διαμερίσματος τοῦ ἐξεταζομένου, ἀπὸ φωνὲς καὶ κτύπους στὴν ἐξώπορτα καὶ γενικῶς ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. Ἡ τιμὴ τῆς ἠχορυπάνσεως προσδιορίζετο βάσει τοῦ χάρτη θορύβου τῆς Τροχαίας καὶ ἐλαμβάνετο ὑπ᾿ ὄψι ἡ διεύθυνσις τῶν ἐξεταζομένων, ἄν π.χ. μένουν σὲ μεγάλο δρόμο μὲ διέλευσιν τουλάχιστον 6.000 ὀχημάτων τὴν ἡμέρα ἢ σὲ γειτονιὲς ἀπόμερες.
-Ἀπὸ πλευρᾶς φυσικῆς ὑπάρχει ἀντικειμενικὴ τιμὴ ἤχου καὶ πιέσεως, ὥστε νὰ γίνουν σχετικὲς συγκρίσεις;
-Ἀσφαλῶς. Σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς θορύβου, λεωφόρους καὶ παρόδους, ὑπολογίζονταν καὶ ἡ τιμὴ ἤχου-πιέσεως (sound pressure level) καὶ γινόταν σύγκρισις ὅλων τῶν ἐξεταζομένων ἀσθενῶν μὲ ἔμφραγμα, ποὺ ζοῦσαν μὲ καθεστὼς θορύβου ἄνω τῶν 70 ντεσιμπέλ ἢ κάτω τῶν 55. Ἀνώτερη τιμὴ τοῦ ἤχου θεωροῦνται τὰ 60 ντεσιμπὲλ κατὰ τὴν ἡμέρα καὶ 50 κατὰ τὴ νύκτα.
-Κατάλαβα. Θὰ εὑρῆκαν ὅτι οἱ πάσχοντες ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ἐργάζονται συχνότερα καὶ ζοῦν μὲ ντεσιμπέλ πολλά.
-Ἀκριβῶς. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τοὺς ἄνδρες καὶ ἀκόμη περισσότερο γιὰ τὶς γυναῖκες. Νὰ σὲ κτυπάῃ συνεχῶς ὁ ἦχος τοῦ τροχοφόρου ἢ νὰ ἐνοχλῆσαι ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν τοῦ ἀπὸ πάνω, ποὺ θέλει τὰ μεσάνυχτα νὰ παρακολουθῇ τὸ ἔργο ἢ καὶ νὰ συζητᾶ μεγαλοφώνως στὴ βεράντα… Αὐτά προστίθενται στὸ ἄγχος τῆς ζωῆς ἢ στὸ θυμό, ποὺ ἔφερε ἡ περίστασις καὶ τότε θὰ ἰδῆς τὶς κατεχολαμίνες νὰ πετοῦν στὰ ὕψη, μαζὶ μὲ τὴν πίεσιν καὶ τὴν χοληστερίνη. Ἄν τώρα τύχῃ ν᾿ ἀνάψῃς καὶ τσιγάρο, βράστα κι άστα. Ἔγινε δεκτὴ ἡ ὑποψηφιότης σου… (1)
-Γράφει ὁ Κόντογλου: «Μέσα στὴν ἡσυχία τῆς νύχτας ἀκούγεται τὸ τριζόνι ὁλομόναχο. Αὐτή ἡ γλυκειὰ καὶ μυστικὴ φωνὴ θαρρεῖς πὼς βγαίνει ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ φεγγαριοῦ… ἀκούγεται πέρα ὡς πέρα, πετᾶ ἀπάνω ἀπὸ τὰ δένδρα, ἀπὸ τὰ χαμόβουνα, τὴν ἀκροθαλασσιὰ σκορπᾶ στὸ πέλαγο». Ἦχος καὶ αὐτός, ποὺ δὲν ρυπαίνει ἀλλά «μαγεύει» ὅλη τὴν πλάσις καὶ βγαίνει μαζὶ μὲ τὸ φεγγάρι…
(1) Willich S.N. καὶ συνεργάτες: Noise burden and the risk of myocardial infarction. European Heart Journal 2006; 27:276-282.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *