ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 56-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ Ι.Π.Η.Π.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Βιώσας πολλὰς δεκαετίας εἰς τὴν Δυτικὴν Γερμανίαν, ἀπέκτησα δυστυχῶς τὴν γερμανικὴν νοοτροπίαν καὶ ἐπίστευα ὅτι ἐπιστρέφων εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἔχω νὰ κάμνω καὶ ἐδῶ μὲ χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ ὄχι μὲ χώραν, ὅπου ἐπικρατεῖ : «τὸ ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε νὰ ἔχῃς», καὶ ὅπου ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ «φελλοί», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ «παλλακίδες», οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ ἀδίστακτοι «ἀετονύχηδες» καὶ ὅπου διὰ νὰ δυνηθῇς νὰ προοδεύσῃς ἔπρεπε νὰ ἔχῃς κομματικὴν ἢ συνδικαλιστικὴν ταυτότητα.

2. Οὕτω ἐβασίσθην εἰς φίλον δικηγόρον, πιστεύων ὅτι θὰ ἐπροστάτευε ὁπωσδήποτε τὰ συμφέροντα καὶ δικαιώματα τοῦ Ἱδρυτοῦ καὶ ὅτι δὲν θὰ ὑπέκυπτεν εἰς τὴν γραφειοκρατίαν.

3. Ὁ Ὠνάσης, ὁ Νιάρχος καὶ ἄλλοι, ποὺ εἶχαν μυαλό, συνέστησαν τὰ ἱδρύματά των ἔναντι περίπου 5.000$ εἰς τὸ Μονάκο, Λιχτενστάϊν καὶ λοιπὰς χώρας καὶ δὲν ἔχουν τὸν κάθε ἕνα «ἐπάνω εἰς τὸ κεφάλι των» ἀλλὰ «τὸ κεφάλι των ἥσυχο» καὶ ἀποφασίζουν καὶ δροῦν, ὅπως συμφέρει τὰ ἱδρύματά των.

4. Τοιουτοτρόπως τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ἐπὶ 16 συναπτὰ ἔτη παραγκωνίζεται καὶ εἰς μάτην πασχίζομεν νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐγὼ δὲν διαχειρίζομαι περιουσίας μακαριστῶν, ὅπως κάμνουν «ἀετονύχηδες» καὶ κατορθώνουν καὶ ἐξασφαλίζουν ἀκόμη καὶ τὰς ἑπομένας γενεὰς τῶν δισεγγόνων των, ἀλλὰ τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου. Οἰκειοθελῶς δὲ συνεχίζομεν νὰ ζῶμεν εἰς ἀνέχειαν ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ διεκπεραιώσωμεν χιλιάδας κοινωνικὰς πληγὰς καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν περαιτέρω μεγαλεπήβολα καὶ κολοσσιαῖα ἔργα, ὡς π.χ. τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

5. Μὲ ἀπειρα ἔγγραφά μας, προσωπικὰς καὶ τηλεφωνικὰς συζητήσεις, τονίζομεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας ὅτι ἐγὼ δὲν ζητῶ κάποιο «ρουσφέτι», ἀλλὰ δικαιοσύνην καὶ ἰσονομίαν, ὅπως ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιῆται εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ εἰς κάθε σωστὰ ὀργανωμένην εὐνομουμένην πολιτείαν καὶ ὄχι εἰς κάθε εὐνοούμενον. Τοιουτοτρόπως θὰ ὑπάρχῃ πραγματικὰ πρόοδος, κοινωνικὴ γαλήνη, εὐημερία τοῦ συνόλου, δημοκρατία καὶ ὅλα τὰ ἐποικοδομητικὰ στοιχεῖα, διὰ νὰ μὴ μετατρέπεται διαφορετικὰ ἡ καθόλου κοινωνία καὶ δημοκρατία εἰς «μπανανίαν» καὶ νὰ μὴ κατατάσσεται ἡ Ἑλλάς μας ἀπὸ τὴν διεθνῆ διαφάνειαν δίπλα εἰς τὴν Κολομβίαν, μὲ τάσιν νὰ συγκριθῇ ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἡ «μητέρα» τῆς δημοκρατίας μὲ τοὺς «μάο-μάο», «τάμ-τάμ» . . .

6. Ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες μᾶς ἐτόνιζαν ὅτι εὐνοϊκαὶ διατάξεις ὑπάρχουν μόνον διὰ τὰ Ἱδρύματα Πρωθυπουργῶν, διὰ νὰ δύνανται νὰ προβάλλουν τὸ ἔργον των, ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ τεράστια ἠθικὴ κρίσις καὶ ἀπόροια ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι, ἀνάξιοι καὶ φαῦλοι πρωθυπουργοὶ μετὰ τοῦ συρφετοῦ αὐτῶν.

7. Μάλιστα ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τῆς Ν.Δ., κ. Ἰωάννης Τραγάκης μᾶς ἐτόνιζεν: «ἀλλοίμονόν τους, ἐὰν ὑπάρχῃ ἔστω καὶ ἕνα Ἵδρυμα μὴ Πρωθυπουργοῦ, ποὺ νὰ ἔχουν εἰδικὰς διατάξεις».

8. Ἐκάναμε «ὁλονυκτίας» καὶ διεπιστώσαμεν ὅτι πολλὲς δεκάδες Ἱδρυμάτων μὴ Πρωθυπουργῶν ἔχουν «βολευθῆ»…

9. Οἱ φίλοι Νεοδημοκράτες μᾶς ἔλεγαν καὶ προσεπάθουν νὰ μᾶς κάμνουν «πλύσιν ἐγκεφάλου», ὅταν τοὺς ἀπεδείξαμε ἐμπράκτως ὅτι δεκάδες ἱδρύματα ὄντως ἔχουν «βολευθῆ» καὶ μᾶς ἐτόνιζαν: «Αὐτὰ εἶναι ‘’τερτίπια’’ τοῦ ΠΑΣΟΚ, τὰ ὁποῖα ἡ Ν.Δ. δὲν τὰ υἱοθετεῖ»…

10. Ἐξενυκτήσαμε καὶ πάλιν καὶ τοὺς ἀπεδείξαμε ὅτι τὸ Ἵδρυμα Λαμπράκη, Μεγάρου Μουσικῆς καὶ δεκάδες ἄλλα ἱδρύματα ἔχουν «βολευθῆ» ἐπὶ Ν.Δ. Ἔκτοτε τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. συνεχίζει νὰ παραγκωνίζεται μὲ ἀπείρους προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἀναισχύντων καὶ ἀναλγήτων Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν καὶ τῆς «κλίκας» αὐτῶν, διότι ἁπλούσατα ἐμεῖς δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ «βολέψωμεν» «ἡμετέρους» ὡς «παράσιτα» δῆθεν ἀπασχολούμενα εἰς ἐμᾶς ἢ μὲ χονδρὲς «μίζες» . . .

11. Συνεχίζομεν νὰ ποιούμεθα ἔκκλησιν πρὸς δεκάδας Ὑπουργούς, Ὑφυπουργοὺς καὶ Βουλευτάς, πλὴν ὅμως μέχρι τοῦδε ἔγιναν ὅλοι «ἀφωνότεροι ἰχθύος».

Εἴμεθα δὲ περίεργοι, ἐὰν θὰ ἀπαντήσουν καὶ εἰς τὴν νέαν μας ἐγκύκλιον ἐπιστολήν…

12. Ἐπειδὴ εἰς τὸ Π.Δ. ἀπὸ 17.9.1997 δημοσιευθὲν εἰς τὸ ΦΕΚ 853Β/25.9.1997 παρεισέφρησαν μερικὰ λάθη, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. ἐκάναμε τὸ πρακτικὸν ὑπ᾿ ἀριθμ. 78 ἀπὸ 14.5.2013 καὶ νέαν συστατικὴν πράξιν, τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 4764/7.6.2013 τῆς Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν κ. Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, ὅπου καὶ ἐτροποποιήσαμε καὶ τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἱδρύματός μας. Χάριν τῶν ἀπείρων φίλων, ποὺ συνεχίζουν νὰ μᾶς «βομβαρδίζουν» συνεχῶς νὰ τοὺς ἀναπτύξωμεν ὄχι μόνον διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. δημοσιεύομεν κατωτέρω μόνον τὸ ἄρθρον 2 μὲ τὴν τροποποίησιν τῶν σκοπῶν.

13. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἄρθρα, εὐχαρίστως νὰ τοὺς τὸ ἀποστείλωμεν, διότι ἐμεῖς δὲν εἴμεθα κανένα τεκτονικὸν Ἵδρυμα, διὰ νὰ δημοσιεύωμεν μόνον μερικὰ ἄρθρα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα νὰ μὴ δύναται τίς νὰ τὰ εὕρῃ πουθενά.
Θὰ τὸ ἀναρτήσωμεν δὲ ὁλόκληρον καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας. Κρύπτει τίς τί διὰ δύο τινά, εἴτε εἶναι ὄνειδος καὶ ὄζει, ὁπότε ἐντρέπεται, εἴτε εἶναι ἀξία καὶ φοβεῖται.

 

 

Ἄρθρον 2ον : Σκοπὸς

Σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ἡ προάσπισις τῶν Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως αἱ ἀρχαὶ αὐταὶ ἐπακριβῶς ὁριοθετοῦνται καὶ προσδιορίζονται καὶ ἀληθῶς ἑρμηνεύονται καὶ διδάσκονται ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς θρησκείας καὶ τῶν ὑψηλῶν παραδόσεων τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους διὰ μέσου τῶν αἰώνων.

Εἰδικώτερον, σκοπὸς τοῦ Ἱδρύματος εἶναι:
α. Ἡ διάδοσις, ἡ ἑδραίωσις καὶ ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἀξιῶν αὐτῶν εἰς τὴν κοινὴν συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καὶ ἰδίᾳ τῆς Νεολαίας.
β. Ἡ προάσπισις τῶν ἀξιῶν αὐτῶν ἀπὸ ὁποιασδήποτε προσβολῆς των, ἀρνήσεώς των, ἀμφισβητήσεώς των ἢ διαστρεβλώσεώς των, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον καὶ δι’ οἱουδήποτε μέσου. Ἡ πραγματοποίησις τῶν ἀνωτέρω εἰδικωτέρων σκοπῶν θὰ γίνεται πάντοτε διὰ παντὸς πρὸς τοῦτο νομίμου προσφόρου μέσου καὶ ἰδίᾳ τοῦ καθημερινοῦ ἢ περιοδικοῦ τύπου, τῶν λοιπῶν ἐντύπων, τοῦ ραδιοφώνου, τῆς τηλεοράσεως, βιντεοσκοπήσεων, διαλέξεων, συζητήσεων καὶ λοιπῶν δημοσίων ἐκδηλώσεων, καθὼς ἐπίσης καὶ διὰ παντὸς ἄλλου μέσου μεταδόσεώς των μέσῳ τῆς ἤδη γνωστῆς τεχνολογίας (βιβλίων, περιοδικῶν, ἠλεκτρονικῶν καὶ ἐν γένει ἐντύπου ὑλικοῦ, ταινιῶν, CD-DVD, CD-ROM κλπ.), ὡς καὶ μελλούσης νὰ ἐφευρεθῇ τεχνολογίας.
Ἐπίσημον ὄργανον, ἐνημερώσεως παντὸς ἐνδιαφερομένου διὰ τὰς δραστηριότητας τοῦ Ἱδρύματος καὶ διατηρήσεως τῆς ἐπικοινωνίας του μὲ τοὺς πολυπληθεῖς φίλους καὶ συνεργάτας αὐτοῦ, εἶναι τὸ ἐθνικοῦ, θρησκευτικοῦ, ἱστορικοῦ, πολιτιστικοῦ, οἰκολογικοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιεχομένου περιοδικὸν αὐτοῦ ὑπὸ τὸν τίτλον «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται εἰς τοὺς πάντας, τιμῆς ἕνεκεν, διὰ τὴν διάδοσιν τῶν σκοπῶν καὶ τῆς δημιουργικῆς πορείας τοῦ Ἱδρύματος.
γ. Ἡ μελέτη καὶ ἡ προβολὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, ἰδίᾳ: ἡ μελέτη καὶ ἡ προβολὴ τῶν ἑνωτικῶν στοιχείων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὰ ὁποῖα συνιστοῦν τὴν ταυτότητά του, χάρις εἰς τὰ ὁποῖα παρέμεινεν τὸ Ἔθνος συμπαγὲς καὶ ἐπεβίωσεν ἀνὰ τοὺς αἰώνας, παρὰ τὰς ἐπιδρομὰς καὶ τὰς δοκιμασίας του. Τὸ Ἵδρυμα θεωρεῖ ὡς μόνιμον σκοπόν του νὰ ἐπαγρυπνῇ καὶ νὰ ἐνισχύῃ ὁλοψύχως τὸ Ἔθνος καὶ τοὺς Ὁμογενεῖς ὁπουδήποτε τῆς ἀλλοδαπῆς, ὥστε νὰ διατηρῆται ἀναλλοίωτος ἡ Εθνική των ταυτότης, καὶ ἀδιάσπαστος ὁ μετὰ τῆς μητρὸς Πατρίδος σύνδεσμός των.
δ. Ἡ Ἠθικὴ καὶ Οἰκονομικὴ ἐνίσχυσις τῶν Ὀρθοδόξων Ἱεραποστολῶν ὁπουδήποτε τῆς Οἰκουμένης πρὸς διάδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως διὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης.
ε. Προκήρυξις χρηματικῶν βραβείων διὰ τὴν συγγραφὴν πρωτοτύπων πνευματικῶν ἔργων ἐκπληρώσεως τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καὶ τὴν ἀγορὰν βιβλίων, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
στ. Χορήγησις ὑποτροφιῶν καθ’ ἕκαστον ἡμερολογιακὸν ἔτος εἰς ἀπόρους καὶ ἀριστούχους μαθητὰς ἢ φοιτητάς, τέκνα πολυτέκνων, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καθορίζει καθ’ ἕκαστον ἔτος τὰ διατιθέμενα ἐτησίως ποσά, καθὼς καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ὑποτρόφων.
i) Αἱ ὑποτροφίαι αὐταὶ ἀφοροῦν ἕνα ἢ περισσοτέρους φοιτητὰς ἀπὸ πολυτέκνους ἢ ἀπόρους οἰκογενείας, ποὺ τὸ ἐπίπεδον τῶν σπουδῶν των εἶναι εἴτε προπτυχιακὸν εἴτε μεταπτυχιακόν, καὶ οἱ ὁποῖοι θὰ σπουδάζουν εἰς ἑλληνικὸν ἢ εὐρωπαϊκὸν πανεπιστήμιον. Τὸ Ἵδρυμα θὰ παρέχῃ τουλάχιστον μίαν ὑποτροφίαν, μὲ τὴν ὁποίαν θὰ διευκολύνῃ ἕνα φοιτητὴν ἢ μίαν φοιτήτριαν προσφέρον ποσόν, ποὺ θὰ καλύπτῃ τὰ δίδακτρα, τὴν διαμονὴν καὶ τὰ ἔξοδα διαβιώσεως, εἰς τὸν βαθμόν, ποὺ αὐτὸ εἶναι δυνατὸν μὲ βάσιν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ἱδρύματος. Εἰς περίπτωσιν ποὺ τὰ οἰκονομικά του τὸ ἐπιτρέπουν ἠμπορεῖ νὰ προσφέρῃ καὶ ἄλλας ὑποτροφίας, κάτι τὸ ὁποῖον θὰ προσδιορίζεται κατ᾿ ἔτος ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὰς τοῦ ἱδρύματος ἢ ἐκπροσώπους των. Ἐὰν οἱ φοιτηταὶ φοιτοῦν εἰς πανεπιστήμιον ἐλεύθερον διδάκτρων, τότε ἡ ὑποτροφία θὰ καλύπτῃ τὸ κόστος διαβιώσεως τῶν φοιτητῶν.
ii) Τὰ κύρια κριτήρια ἐπιλογῆς τῶν ὑποτρόφων εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καταγωγὴ καὶ ἡ ὀρθόδοξος πίστις των. Ἐπιπλέον, κάποιος φοιτητὴς ἢ φοιτήτρια θὰ δικαιοῦται τὴν ὑποτροφίαν τοῦ ἱδρύματός μας δι᾿ ἕκαστον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος, ἐὰν ἔχη κατορθώσῃ νὰ ἔχῃ γενικὸν μέσον ὅρον μαθημάτων μεγαλύτερον ἢ ἴσον τοῦ 6,9 διὰ τὰ ἑλληνικὰ πανεπιστήμια ἢ τοῦ 69% διὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ πανεπιστήμια. Τὰ στοιχεῖα τῶν ὑποτρόφων ἀποτελοῦν προσωπικὰ δεδομένα.
iii) Ἡ χρονικὴ διάρκεια τῆς ὑποτροφίας θὰ ἰσοῦται μὲ τὴν χρονικὴν περίοδον τῆς διεξαγωγῆς τῶν σπουδῶν τῶν ὑποτρόφων. Θὰ ἀνανεώνεται κατ᾿ ἔτος ἕως τὴν λήξιν τῶν σπουδῶν τοῦ/τῆς ὑποτρόφου. Συγκεκριμένως, πρὶν τὴν ἔναρξιν τοῦ ἑπομένου ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους θὰ προκαταβάλλωνται εἰς τὸν φοιτητήν /τριαν τὰ δίδακτρα, ἐφ᾿ ὅσον αὐτὰ ὑφίστανται καὶ τὸ κόστος μισθώσεως κατοικίας εἰς τὴν ὁποίαν πρόκειται νὰ διαμείνῃ, καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους θὰ καταβάλλεται ἕν χρηματικὸν ποσὸν μὲ σκοπὸν τὴν κάλυψιν τῶν λοιπῶν ἀναγκῶν τῶν σπουδαστῶν, ὥστε νὰ ἠμποροῦν νὰ ἀφοσιωθοῦν εἰς τὰς σπουδάς των.
iν) Οἱ ὅροι, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ πληροῦνται διὰ τὴν συνέχισιν τῆς χορηγήσεως τῆς ὑποτροφίας, εἶναι ἡ ἐπίτευξις τῆς προαναφερθείσης βαθμολογίας καὶ εἰς κάθε ἑπόμενον ἀκαδημαϊκὸν ἔτος.
ζ. Ἡ ἀναστύλωσις καὶ ἡ καθολικὴ ἀναπαλαίωσις τῆς εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων ἱστορικῆς οἰκίας τῆς μητρός τοῦ ἱδρυτοῦ, Ἀδαμαντίας εἰς τὴν ὁποίαν ἐγεννήθη καὶ ἐνηλικιώθη ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Νεομάρτυς. Πέριξ τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς οἰκίας θὰ δημιουργηθῇ ὁ ἀναγκαῖος περιβάλλων χῶρος πρὸς ἀνοικοδόμησιν Ἱεροῦ Ναοῦ, κτιρίου πρὸς στέγασιν Μουσειακῆς Συλλογῆς διαφυλάξεως τῶν σωζομένων εἰσέτι Ἱερῶν Κειμηλίων τοῦ Ἁγίου, βιβλιοθήκης, ξενῶνος καὶ Πνευματικοῦ Κέντρου, διὰ τὴν προβολὴν καὶ ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος. Αὐτὴ παραμένει εἰς τὸ διηνεκὲς ἀνεκποίητος.
η. Τὸ Ἵδρυμα θεωρεῖ ἑαυτὸ ὑποχρεωμένον, ὅπως πρωτοστατήσῃ διὰ τὴν ἀναστύλωσιν τῆς παλαιφάτου ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν παράδοσιν καὶ τὰ περίπου 400 ἔγγραφα, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς τὸ Γενικὸν Ἀρχεῖον τοῦ Κράτους, προσέφερεν ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ἱδρύσεώς της, τὸν 8ον αἰ. μ. Χ., πολλὰ εἰς τὸ ἔθνος καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὡς ἐκτενῶς ἀναφέρεται καὶ εἰς τὸ πόνημα τοῦ ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ π. Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων», 2006.
Ἡ, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης ἢ εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον Ἀροανίας Καλαβρύτων, δημιουργία ἐγκαταστάσεων διὰ τὴν λειτουργίαν, ἀφ᾿ ἑνὸς βρεφονηπιακοῦ σταθμοῦ καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου εἰδικοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου, ἱδρυματικοῦ χαρακτῆρος, ὰπὸ τὰς ὁποίας θὰ παραδίδωνται καὶ εἰδικὰ μαθήματα μέσῳ διαδικτύου, εἰδικῆς ἀλληλογραφίας καὶ ὀργανώσεως εἰδικῶν καὶ εὐρυτέρων μορφωτικῶν καὶ πνευματικῶν στοχεύσεων σεμιναρίων.
θ. Ἡ ἵδρυσις, λειτουργία καὶ ἐνίσχυσις βιβλιοθηκῶν ὁπουδήποτε διαπιστώνεται ἀνάγκη καὶ ὑπάρχουν δυνατότητες.
ι. Ἡ διοργάνωσις καὶ ὑποστήριξις εἰδικῶν συνεδρίων καὶ σεμιναρίων καθὼς καὶ ἡ προώθησις εἰδικῶν μελετῶν καὶ ἄλλων καταλλήλων δραστηριοτήτων διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς ποιότητος ζωῆς εἰς ὀρεινάς, νησιωτικάς καὶ ἄλλας πτωχὰς περιοχάς.
ια. Τὸ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν θεωρεῖ ὡς ὕψιστον σκοπὸν τοῦ Ἱδρύματος τὴν πραγματοποίησιν τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, τὰς ὁποίας ὑποσχέσεις καὶ διαβεβαιώσεις αὐτῶν τῶν Ἡρώων υἱοθέτησεν παμψηφεὶ ἡ Δ’ ἐν Ἄργει Ἐθνικὴ Συνέλευσις τὴν 31ην Ἰουλίου 1829 μὲ τὸ Η’ Ψήφισμά της, τὸ ὁποῖον ρητῶς ἀναφέρει: «Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως ἐγκαταστῶσι ὁριστικῶς καὶ οἱ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ κράτους ἐπιτρέψουν, θέλει ἀνεγερθῇ κατὰ διαταγὴν τῆς Κυβερνήσεως, εἰς τὴν Καθέδραν αὐτῆς Ναὸς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν» («Τάμα τοῦ Ἔθνους»). Τοῦτο ἐκτενῶς ἀναφέρεται καὶ εἰς τὰ ἀπὸ 25.1.1834 καὶ 3.4.1838 Βασιλικὰ Διατάγματα.
Ἡ διάθεσις περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Ἱδρύματος καὶ ἄλλων πόρων του ἀπὸ συννόμους συνδρομὰς ἢ προσφορὰς τρίτων, διὰ τὴν ἀνέγερσιν καὶ τὴν διαχείρισιν τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν διαμόρφωσιν τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς οἱονδήποτε τόπον κριθῆ ἁρμοδίως μὲ ὑπευθυνότητα ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀνεγερθῇ, διὰ τὴν μείζονα δυνατὴν προβολήν του, ὡς ἐκ τῆς μοναδικῆς σπουδαιότητος, τῆς ἱστορικῆς ἀναγκαιότητος καὶ τοῦ ὑψίστου συμβολισμοῦ, ποὺ ἐνέχει τὸ ὑπερτάτης ἀξίας τοῦτο ἔργον.
Ἡ μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν διαχείρισις τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ ἡ μέριμνα διὰ τὴν χρηστὴν διοίκησιν καὶ λειτουργίαν του ἀνατίθεται εἰς πολυμελῆ, κατὰ τὰς ἑκάστοτε ἀνάγκας, ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἀπὸ κορυφαίας προσωπικότητας, ὁριζομένας ἀνὰ διετίαν ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε Διοίκησιν τοῦ Ἱδρύματος.
ιβ. Τόσον ὁ Ἱδρυτὴς καὶ Πρόεδρος καὶ ἡ Γενικὴ Γραμματεύς, ὅσον καὶ ὅλα τὰ ἄλλα μέλη τοῦ Δ.Σ. θεωροῦν ὡς λίαν ἐπιβεβλημένον, ὅπως τουλάχιστον ἅπαξ τοῦ ἔτους βραβεύωνται ἄτομα ἢ συλλογικὰ ὄργανα νομικῶν προσώπων δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου, διὰ κοινωνικὰς καὶ πνευματικὰς δραστηριότητάς των διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
ιγ. Ἡ ἔρευνα, προαγωγὴ καὶ εὐρεία διάδοσις καὶ προώθησις τῆς γνώσεως τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους διὰ οἱουδήποτε γραπτοῦ, ὀπτικοακουστικοῦ κλπ. τεχνικοῦ μέσου.
ιδ. Ἡ ἔρευνα, ἡ προβολὴ καὶ ἡ εὐρεία διάδοσις μὲ τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω τεχνικὰ μέσα, πρὸς ἅπαντας τοὺς λαούς: α) τῶν αἰωνίων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν , κατὰ τὰς διδαχὰς τῶν ἀρχαίων τῆς Ἑλλάδος φιλοσόφων, β) τῆς μεγάλης καὶ ἀνεκτιμήτου τῆς Ἑλλάδος πολιτιστικῆς κληρονομίας, γ) τοῦ Χρυσοῦ Αἰῶνος τῶν Ἀθηνῶν (Χρυσοὺς Αἰὼν τοῦ Περικλέους), δ) τοῦ κολοσσιαίου ἐκπολιτιστικοῦ ἔργου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ε) ὅλων τῶν ἀξιῶν καὶ διδαχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.
ιε. Ἡ ἔρευνα, ἡ προβολὴ καὶ ἡ εὐρεία διάδοσις μὲ τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω τεχνικὰ μέσα, πρὸς ἅπαντας τοὺς λαούς, τῶν ὑπερανθρώπων προσπαθειῶν τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου-Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια, διὰ τὴν δημιουργίαν συντεταγμένης, συγχρόνου καὶ εὐνομουμένης κοινωνίας, χρηστοῦ κράτους δικαίου, ἑνὸς ἐμπράκτου ἐντίμου καὶ δημοκρατικοῦ κράτους δι᾿ εὐημερίαν, πρόοδον καὶ εὐτυχίαν τοῦ συνόλου τῶν πολιτῶν αὐτοῦ ἄνευ οἱασδήποτε διακρίσεως.
ιστ. Ἡ ἔρευνα καὶ ἡ ἀνάπτυξις τῶν διαφόρων πνευματικῶν, κοινωνικῶν, θρησκευτικῶν καὶ ἠθικῶν, ἀξιῶν, ἀρετῶν καὶ ἐπωφελῶν ὑλικῶν – ἐπιγείων ἀξιῶν, αἱ ὁποῖαι δροῦν ἐποικοδομητικῶς ὑπὲρ τοῦ συνόλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
ιζ. Ἡ διεξοδικὴ ἔρευνα, προβολὴ καὶ ἀνάδειξις διὰ τῶν αὐτῶν ὡς ἄνω τεχνικῶν μέσων, πρὸς ἅπαντας τοὺς λαοὺς τῆς πνευματικῆς γεωγραφίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐκτείνεται εἰς βάθος χρόνου ἄνω τῶν 4.000 ἐτῶν καὴ δὴ εἰς ἅπαντα τὰ γεωγραφικὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, μὲ ἐπάνοδον τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς εἰς τὰς ρίζας της καὶ μὲ ἀναγέννησιν αὐτῆς πνευματικῶς.
ιη. Ἡ ἐνδελεχὴς ἔρευνα, προβολὴ καὶ ἀπόδειξις ὅτι ὁ ἐποικοδομητικὸς πολιτισμὸς καὶ ἡ εὐδαίμων πρόοδος τῆς ἀνθρωπότητος δὲν εἶναι ἡ μετατροπὴ τῆς ὕλης πρὸς τὸν σκοπὸν δημιουργίας φονικῶν ὅπλων, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἀξιοποίησίς της διὰ τὴν ψυχικήν, σωματικὴν καὶ πνευματικὴν ὠφέλεια τοῦ ἀνθρώπου.
ιθ. Ἡ εἰς βάθος παρελθόντος χρόνου ἄνω τῶν 4.000 ἐτῶν ἔρευνα τῆς ἱστορίας, καθ’ ἅπαντας τοὺς κλάδους ταύτης, ἤτοι ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, πρὸς διασταύρωσιν στοιχείων, διαπίστωσιν, προβολὴν καὶ διάδοσιν τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ φώτων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ κατανοήσῃ ὁ κόσμος τὰς ἐννοίας καὶ τὰς συνεπείας τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν, τὰς διακρίσεις αὐτῶν καὶ τὸν προορισμὸν αὐτῶν.
κ. Ἡ δραστηριοποίησις διὰ παντὸς νομίμου καὶ ἀποτελεσματικοῦ τρόπου, διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν ὄχι μόνον τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ κυρίως τῶν ἁπανταχοῦ Ἑλλήνων, διὰ νὰ διατηρήσουν τὰς ἀνεκτιμήτους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, αἱ ὁποῖαι εἶναι μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ πατρίς, ἡ οἰκογένεια, ἡ γλῶσσα, ἡ πολιτιστικὴ κληρονομία, ἡ φιλοπατρία, τὰ πατροπαράδοτα ἤθη καὶ ἔθιμα, αἱ πατροπαράδοτοι παραδόσεις, καθὼς ἐπίσης ἡ δημιουργία ἁπανταχοῦ φιλελλήνων.
κα. Ἡ ἐνδελεχὴς ἔρευνα καὶ ἡ προάσπισις τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἐκ τοῦ μεγίστου κινδύνου τῆς διχονοίας ἀνά τοὺς αἰῶνας, ἐπιβαλλομένης τῆς ἐπιστρατεύσεως τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας διὰ νὰ ἀγωνισθῇ ὑπὲρ τῆς διαφωτίσεως τῶν Ἑλλήνων περὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ἑνότητος καὶ τοῦ κοινοῦ ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἔθνους.
κβ. Ἡ συστηματικὴ εἰς βάθος καὶ πλάτος ἔρευνα καὶ ἀνάπτυξις πρωτοκόλλων ἐπικοινωνίας εἰς τὸν κόσμον τῶν ἠλεκτρονικῶν διαφωτιστικῶν μέσων διὰ τὴν ἀφύπνισιν καὶ τὴν σωστὴν διαπαιδαγώγησιν – χρηστομάθειαν τῶν ἑκάστοτε νέων γενεῶν, οὕτως ὥστε νὰ θωρακίζωνται μὲ ὑψηλὸν βαθμὸν κριτικῆς ἱκανότητος, ἐπιλογῆς ὠφελίμων, χρησίμων διὰ τὴν ζωήν των, ἠθοπλαστικῶν, πράγματι διδακτικῶν καὶ ἐποικοδομητικῶν προγραμμάτων καὶ θεαμάτων ἐκ τῶν παρουσιαζομένων εἰς τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ εἰς τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα.

κγ. Ἡ ἔρευνα καὶ ὁ διεξοδικὸς ἔλεγχος πάσης προσφορᾶς ἐνδεδυμένης τὸν χιτῶνα τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς συνεργασίας πρὸς ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, εἰς ὅλα ὅσα εἶναι: ἀληθῆ, σεμνά, δίκαια, ἁγνά, ὠφέλιμα διὰ τὸ σύνολον τῶν ἀνθρώπων, εὐπρεπῆ, εὔφημα, συμπεριλαμβανομένης καὶ πάσης ἑτέρας ἀρετῆς καὶ οἱουδήποτε ἀγαθοῦ καὶ ἀξίου ἐπαίνων ἔργου, τὰ ὁποῖα θὰ βιώνωμε, διδάσκωμε διὰ τοῦ παραδείγματος, ἐνισχύωμε διὰ παντὸς τρόπου καὶ θὰ διαδίδωμε εἰς τὰς νέας γενεὰς δι᾿ ἁπάντων τῶν ὡς ἄνω τεχνικῶν μέσων, πρὸς συνέχισιν καὶ βελτίωσιν τῆς ἐφαρμογῆς των.
κδ. Ἡ προώθησις πρὸς ἐφαρμογὴν καὶ διεξαγωγὴν πνευματικῶν Ὀλυμπιάδων διὰ τὴν δημιουργίαν πρωταθλητῶν καὶ ἀθλητῶν τοῦ πνεύματος μετὰ διοργανώσεως Διεθνῶν Συμποσίων μὲ θέμα ἀφορὸν τὰς πνευματικὰς ἀξίας καὶ τοὺς θεσμοὺς καὶ τὰ σύμβολα τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς, τὰς ἀρχάς, τὰς ἀξίας καὶ τὰ ἰδανικὰ καὶ «πιστεύω», χάριν τῶν ὁποίων ἐθυσιάσθησαν οἱ πρόγονοι ἡμῶν καὶ μᾶς παρέδωσαν ἐλευθέραν πατρίδα.
κε. Ἡ ἀνάπτυξις ἀγαθοεργοῦς δράσεως, πάσης μορφῆς, πρὸς ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ ἡ ἐπιτέλεσις πράξεων φιλανθρωπικοῦ καὶ ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου, ὡς καὶ ἡ ἐπιχορήγησις εἰς εἶδος ἤ εἰς χρῆμα φιλανθρωπικῶν καὶ νοσηλευτικῶν μὴ κερδοσκοπικῶν ὀργανώσεων, καὶ ἐν γένει ἱδρυμάτων κοινωνικῆς προνοίας, ἡμεδαπῶν ἤ ἀλλοδαπῶν.
κστ. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν τοῦ Ἱδρύματος, τοῦτο ἀπολαμβάνει τοῦ συνόλου τῶν φορολογικῶν καὶ λοιπῶν ἀπαλλαγῶν ἤ ἀτελειῶν, τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 106 ΑΝ 2039/1939, ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Νόμου 1610/1986 καὶ τῶν συναφῶν νομοθετικῶν ρυθμίσεων, τῶν ἐφαρμοζομένων ἑκάστοτε διὰ τὰ ὑπηρετοῦντα παρομοίους θρησκευτικούς, ἐθνωφελεῖς, κοινωφελεῖς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, παιδαγωγικοὺς καὶ ἀναλόγους σκοποὺς Ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα συντελοῦν εἰς τὴν κατάκτησιν καὶ διατήρησιν τῶν ἀξιῶν ἐκείνων, ποὺ προσήκουν εἰς τὴν μεγαλειώδη καὶ ἄσβεστον ἱστορικὴν πορείαν, προβολὴν καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
κζ. Η διαχείρισις καὶ ἀξιοποίησις πάσης πνευματικῆς ἤ ὑλικῆς προσφορᾶς, ἡ ὁποία παρέχεται νόμιμα εἰς τὸ Ἵδρυμα ὑπὲρ τῶν σκοπῶν του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *