ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερα ἄς διορθωνώμεθα.

τοῦ Ἰωάννου Ἀναγνωστόπουλου*

Χρόνια πολλὰ διὰ τὴν σημερινὴν ἑορτήν. Ἄς εὐχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ μακροθυμήσῃ περαιτέρω, νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν. Αὐτὸν τὸν χαιρετισμὸν εἶχα ζητήσει νὰ τὸν ἀπευθύνω εἰς τὴν Ἁγ. Λαύραν. Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες ἐδικαιολογοῦσαν τὴν καθυστέρησιν ἀπὸ τὸν παρελθόντα μῆνα, ὅτι δὲν εἶχεν ἀποφασίσει ἡ Ἐπιτροπή, ποῖος θὰ εἶναι ὁ ὁμιλητής. Ὅμως, τὴν 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν, αὐτὴν τὴν μελλοντικὴν ἱστορικὴν ἡμέραν, φρονοῦμεν ὅτι εἷς τουλάχιστον ἐκπρόσωπος ἀπὸ ἑκάστην ἑλληνικὴν κοινότητα ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ ὅσοι ἐθελονταὶ τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἐπιθυμοῦν, θὰ πρέπῃ νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν Ἁγ. Λαύραν. Ἐμεῖς, οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἐπιθυμούσαμεν νὰ ἀρχίσωμεν ἀπὸ ἐφέτος καὶ νὰ συνεχίζωμεν κάθε ἔτος. Ὅσοι εὐαγγελίζονται διὰ ἀνωτέρους πατριωτικούς, ὀρθοδόξους, ἐθνικοὺς στόχους, ἄς προσέλθουν.
Διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιον ὅραμα μὲ τὸν Κολοκοτρώνην. Τὸ κοινὸν τοῦτο ὅραμα ἐμπνέει καὶ διαδίδεται, μὲ τὸ σύνθημα «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία». Διακονοῦμε τοὺς πάντας, ὅπως μᾶς θέλει ὁ Χριστός, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦμεν ὅ,τι θὰ διεκδικοῦσεν ὅλος ὁ ἑλληνικὸς λαός.
Ἀξίζει, διότι «ἁμὲς δέγ’ ἐσσόμεσθα πολλῷ κάῤῥονες», δηλαδὴ «ἐμεῖς θὰ γίνωμε πολύ ἰσχυρότεροι καὶ καλλίτεροι τῶν προγόνων μας».
Τηλεγραφικῶς συνοψίζομεν μερικὰς σκέψεις μας:
1. Διὰ τὸ καλὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων χρειαζόμεθα ἀνὰ εὐγενῆ στόχον διαφάνειαν καὶ στρατηγικὴν Ἐθνικῆς Ἑνότητος.
2. Τὴν «Στρατηγικὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου» δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀγνοοῦν Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, ἰδίως ὅμως οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ διάκονοι καὶ νὰ παριστάνουν τοὺς ψευδοδιανοουμένους ἀκολουθοῦντες τὴν στρατηγικὴν Γκρομίγκο, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν πρότασιν τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Η.Π.Α., νὰ ἐπισκέπτετο ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α τὴν Μόσχα, τοῦ ἀπήντησε:
«…Βεβαίως, ἄν προηγουμένως ἤρχετο ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀνωτάτων Σοβιέτ εἰς τὴν Οὐάσιγκτον»… Ὅμως ἡ στρατηγικὴ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου τὸ 1827 πρὸς τὸν Ἰμπραὴμ ὑπερέχει τὰ μέγιστα, μὲ τὴν σοφὴν ἀπάντησίν του: «ὅ,τι καὶ ἄν κάνεις, χάνεις».
3. Ἡ γεωπολιτικὴ ἐνδιαφέρεται διὰ ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ ὄχι διὰ τοὺς ἀνθρώπους.
4. Ἡ ἑλληνικὴ διπλωματία πρέπει νὰ ὑπερασπίζεται συνεχῶς τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ κάθε συμφέρουσαν στρατηγικήν, ἀνεξαρτήτως κομματικῶν ἐπιδιώξεων.
5. Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερον ἄς διορθωνώμεθα.
6. Καλοῦμεν τὸν Μακαριώτατον νὰ συναντήσῃ ὅλους τοὺς ἁρμοδίους διὰ νὰ ὁριστικοποιηθῇ ἡ διάθεσις μέρους τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω μὲ τὴν ρῆσιν τοῦ μεγάλου ποιητοῦ μας Κωστὴ Παλαμᾶ:
«Αὐτὸ τὸν λόγον θὰ σᾶς πῶ, δὲν ἔχω ἄλλο κανένα,
μεθύστε μὲ τὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ‘21».

 

Ἀνάρτησις δημοσιογράφου Ἀλεξάνδρου Στεφανοπούλου
τὴν 24.3.2013, μὲ Θέμα «Ἐκκλησία»

* Πρόεδρος τοῦ Σωμ. «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὁμιλία τῆς 24/3/2013. Ἐκδήλωσις τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως διὰ τὴν Ἐθνικὴν Παλιγγενεσίαν, Παλαιὰ Βουλή.
ΠΗΓΗ www.greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-52-24/2010-01-21-18-56-31/21999).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *