ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 31.3.2013 – ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ

1. Ὅλοι ὅσοι συνεκεντρώθημεν σήμερα ἐδῶ, διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιον ὅραμα μὲ τὸν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Αὐτὸ τὸ κοινὸν ὅραμα μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς ἑνώνει.
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν». Εὐσεβῶς συνεχίζομεν ἐπικαλούμενοι τὴν θείαν πρόνοιαν.
Ὁ Χριστὸς εἶπεν: «νὰ εἴμεθα διάκονοι τῶν πάντων». Διακονοῦμεν, ἀλλὰ καὶ διεκδικοῦμεν, ὅ,τι θὰ διεκδικοῦσε κάθε πιστός, Ἕλλην καὶ Φιλέλλην Ὀρθόδοξος.

2. Εὐσεβῶς ἐπαναλαμβάνομεν τὰς συμβολικὰς καὶ σημαίνουσας ὑπομνήσεις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου, Παν/του Ἀρχ. π. Φιλοθέου «Ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις», καὶ «ὁ λύχνος πρέπει νὰ τεθῆ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα φαίνῃ τοῖς πᾶσιν» (δηλαδὴ νὰ εἶναι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς λίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν).

3. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἐθνικὸν χρέος, κατοχυρωθὲν νομικῶς μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 31.7.1829 Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ ὑπέγραψεν καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἔγινεν Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838).

4. Ἐγένοντο κατὰ καιροὺς ἀπὸ τὰς ἑλληνικὰς Κυβερνήσεις ἀνεπιτυχεῖς ἀπόπειραι νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ὑποχρέωσις αὕτη.

5. Ἡ ἐκστρατεία πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ ὁποῖον συνεστήθη μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 3079/2008 ἀπόφασιν τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ἤρχισε καὶ προχωρεῖ μὲ τὴν σοβαρὰν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

6. Ἡ παροῦσα προσπάθεια τοῦ Σωματείου εἶναι ἀπολύτως ἄσχετος μὲ αὐτὴν τῆς ἑπταετίας κατὰ τὰ ἔτη 1969-1970. Τὰ μέλη, οἱ ἐθελονταὶ καὶ οἱ φίλοι τοῦ Σωματείου δὲν ἔχουν οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τὴν ἑπταετίαν, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων οὔτε κὰν εἶχαν γεννηθῆ.

7. Ἡ στρατηγική, ποὺ μὲ πλήρη διαφάνεια ἐπιλέγεται, εἶ­ναι: Τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» ἀπαλλάσσουν τοὺς καθ΄ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, οὔτε κὰν νὰ δώσουν μίαν «τρύπια δεκάραν», καὶ διατίθενται νὰ ἀναλάβουν ὁλόκληρον τὴν οἰκονομικὴν ἐπιβάρυνσιν τοῦ ἔργου.
Ὅμως ἀπαιτοῦμεν ἡ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα, ὡς π.χ. μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου, ὅπου μὲ τὸν Νόμον 3785 ΦΕΚ 138Α/7.8.2009 τοῦ παρεχώρησεν τὸ πανάκριβον «φιλέτο» – τεραστίαν ἔκτασιν τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου διὰ Λυρικὴν Σκηνήν, Ἐθνικὴν Βιβλιοθήκην καὶ Ἄλσος.
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους/Χρέος ἐξεκίνησεν. Ἡ στρατηγική μας χρειάζεται συμπληρώσεις ἄμυνας-θωρακίσεως δράσεων διὰ νὰ μὴ ἠμπορῇ κανεὶς οὔτε νὰ καθυστερῇ οὔτε νὰ ἀναβάλλῃ.
Ὀρθόδοξοι Στρατηγοὶ τῆς στρατευομένης καὶ τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας, προσέλθετε πάραυτα. Οἱ μάχες κερδίζονται πρὶν δοθοῦν.
Ἡ λάμψις, ἡ ὁμορφιά, ἡ ἀνάτασις, ἡ εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἔθνους ἔρχεται πάλιν ἀπὸ ὅλους ὅσους θέλουν καὶ ἠμποροῦν.
8. Εἶναι βέβαιον, ὅτι μὲ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου θὰ δημιουργηθοῦν διὰ μεγάλον χρονικὸν διάστημα, πολλαὶ θέσεις ἐργασίας καὶ θὰ παρουσιασθοῦν πολλοὶ χορηγοί, συγκινούμενοι ἀπὸ τὸν μεγάλον στόχον, ποὺ συνεγείρει τὸ Ἔθνος, καὶ ἐπειδὴ θὰ μᾶς διακρίνῃ πάντοτε ἀπόλυτος διαφάνεια. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτεῖται ἡ συστράτευσις Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων ἀμέσως.
Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!
9. Οἱ ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἔχουν ἐκπληρώσει ἤδη τὸ χρέος των πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχουν ἀνεγείρει μεγαλοπρεπεῖς Ναούς, σύμβολα πίστεως καὶ εὐγνωμοσύνης, εἰς χρόνους λίαν δυσκόλους καὶ μάλιστα δυσμενεστέρους καὶ ἀπὸ τὴν σημερινὴν κατάστασιν εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς διευκρινίζομεν ὅτι δὲν ἐπετρεπετο νὰ ἐπιβληθοῦν τέτοια βάναυσα μέτρα εἰς τὸν Ἑλληνισμόν.

10. Ὕψιστον χρέος τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡ πραγματοποίησίς του θὰ ἀποτελέσῃ μνημεῖον εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.

11. «Ὁ λύχνος πρέπει νὰ τεθῆ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα φαίνῃ τοῖς πᾶσιν».
Διὰ τοῦτο τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ τοποθετηθῇ ὄχι μόνον εἰς κεντρικὸν σημεῖον τῶν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ προπαντὸς καὶ κυρίως, εἰς περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν.

Ὡς τοιαύτη συμπεραίνεται ὁμοφώνως, ἀπὸ θρησκευτικῆς, ἐθνικῆς, περιβαλλοντικῆς καὶ αἰσθητικῆς ἀπόψεως, τὸ Ἀττι­κὸν Ἄλσος ἤ ὡς ἐναλλακτικὴ λύσις, κατὰ χρήσιμον ἐξαίρεσιν, ἡ πρώην Ριζάρειος Σχολὴ, ἔναντι τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγελισμός», λόγῳ ὑπάρξεως συντόμων προσβάσεων καὶ ἑτοίμων ὑποδομῶν διὰ μείωσιν δαπανῶν.

Ἐπιδιώκομεν νὰ ἀξιοποιήσωμεν τὰς προσφορὰς ὅλων καὶ τὰς ρητὰς προϋποθέσεις χορηγῶν, ἀλλὰ εἶναι πολυδάπανος ἡ ὑλοποίησις ἀκόμη καὶ τμημάτων τοῦ ἔργου μὲ τιμὰς Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου.
Δὲν ὑπάρχει χῶρος κερδοσκοπίας καὶ αἱ τιμαὶ αὐταὶ ἀποκλείονται.
Ἡ ὁριστικοποίησις τῆς θέσεως ὁρίζει τὴν ἔναρξιν σχεδιασμῶν καὶ δράσεων, ποὺ πάντα εἶναι διαφορετικὰ εἰς κάθε τοποθεσίαν.
Ἡ αἰσθητικὴ ἐναρμόνισις ἔργου καὶ τοπίου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν χῶρον.
Ἡ ἄμεσος συνάντησις Πρωθυπουργοῦ καὶ Μακαριωτάτου, παρουσίᾳ εἰδημόνων τῶν φορέων μας μὲ πλήρη διαφάνειαν, εἶναι λίαν ἐπιβεβλημένη. Ἄς μὴ καθυστεροῦμεν περισσότερον.

12. Ὁ ἀγών μας προωθεῖ τὴν προγονικὴν παρακαταθήκην τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσως τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ ὁ Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης ἐπισημαίνει, διερμηνεύων τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων: «σαλπίζομεν ἐθνικὸν προσκλητήριον. Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα νὰ συνεργασθοῦν ἐπὶ τέλους Κράτος καὶ Ἐκκλησία διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς μεγάλης αὐτῆς ὑποσχέσεως εἰς τὴν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους. Ὁ Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸς εἶναι μακρόθυμος καὶ πολυέλεος· εἶναι ὅμως καὶ ἀδέκαστος κριτής. Ἀδέκαστος κριτὴς εἶναι καὶ ἡ ἱστορία».

13. Συμφωνοῦμεν μὲ τὸν ἀγωνιστικὸν λόγον τοῦ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου, ὅτι εἶναι ἱερὸν χρέος μας ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἀπεδείχθη ἀπὸ τὴν ἀπόλυτα τεκμηριωμένην εἰσήγησίν του, ὅτι κάθε εὐσεβὴς ἀγωνιζόμενος λαὸς ἔχει πρώτην προτεραιότητα νὰ ὑλοποιῇ κάθε του Τάμα πρὸς τὸν Ὕψιστον, μόλις εὑρεθῆ ἐπὶ ἐλευθέρου ἐδάφους.
Ἡ ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου συνέπεσεν μὲ τὴν ἑορτὴν τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἁγίου καὶ πατρὸς Πατέρων καὶ μεγίστου Θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ διὰ στόματος Σεβασμιωτάτου Ἱερεμίου βιώσαμεν ἐκ νέου τὴν ἀλήθειαν: «Ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεσις-Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», «Ἡ αἵρεσις εἶναι σκοτάδι-Ἱερεμίας».
Τὸ Συνέδριον (εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ) ἠγέρθη μὲ παρατεταμένον χειροκρότημα ἐπικυρῶνον καὶ ὑπερθεματίζον τὰ λεχθέντα.
Κατεδείχθη ἀπολύτως, ὅτι ὅλοι οἱ μαχητικοὶ Ἱεράρχαι, ὡς ἐδίδαξεν εἰς τὸ Συνέδριόν μας ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερεμίας, πρέπει νὰ ὁμιλοῦν συχνὰ εἰς μεγάλα στάδια ἐνώπιον Ὀρθοδόξου Νεολαίας.
Κατέδειξεν ἐπίσης ὅτι ὁ μελίρρυτος ποταμὸς τῆς σοφίας τοῦ Ἱεράρχου, τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δὲν χωρᾶ εἰς κανένα ποτήριον ὕδατος.

14. Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν δημιουργίαν ἑνὸς Ἐθνικοῦ Μνημείου, ἑνὸς Ναοῦ ἀνταξίου τοῦ θαύματος τοῦ 1821 καὶ τῆς θυσίας τῶν Νεομαρτύρων καὶ τῶν Ἀγωνιστῶν, ποὺ νὰ διασαλπίζῃ διαχρονικῶς τὴν εὐγνωμοσύνην τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς τὸν Δωρεοδότην καὶ προκλητικῶς φιλέλληνα Θεόν. Ἐλάβαμεν θάρρος μὲ τὴν ρητὴν διαπίστωσιν τοῦ Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, ὁ ὁποῖος μᾶς διευκρίνισεν διὰ τὴν θείαν πρόνοιαν, ποὺ ἐνέπνευσεν τὸν ἀνώτατον ἱεροδικαστὴν τῶν Τούρκων νὰ μὴ ἐκτελέσῃ τὴν ἐντολὴν τῆς γενικῆς σφαγῆς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, τὸν ὁποῖον οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν.

15. Διαπιστώνομεν, ὅτι εἶναι χρέος μας ὡς Ἔθνος νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, συμφωνοῦντες μὲ τὴν ἱερὰν ὑπόμνησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου.

16. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅπως ἐτόνισεν ὁ Σεβασμιώτατος Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμάς, ὅλα ὅσα ἀπεφάσισαν καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ μεγάλου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἀγωνιστῶν ὡμολόγησαν καὶ ὑπεσχέθηκαν οἱ πρόγονοί μας. Οἱ ἥρωες καὶ οἱ μάρτυρες τοῦ Ἔθνους, οἱ ἐλευθερωταί μας, ἐκεῖνοι, ποὺ ἔζησαν καὶ τὴν σκλαβιάν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Γένους, ἀπεφάσισαν καὶ ὑπεσχέθησαν εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης νὰ κτίσουν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν Ναὸν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁριστικὴν πρωτεύουσαν τὴν Ἀθήνα.

17. Συνεορτάζομεν σήμερα εἰς τὴν μεγάλην διπλὴν ἑορτὴν «τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λευτεριᾶς», ποὺ χαίρει, σκιρτᾶ καὶ ἀγάλλεται κάθε ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ ὁλόκληρον τὸ Ἑλληνορθόδοξον Γένος μας, ὡς μᾶς ἐδίδαξεν ὀρθῶς μὲ τήν γραφήν του, κοινοποιηθεῖσαν εἰς ἐμᾶς, καὶ τὸν ἀγῶνα του διὰ τὸ ἀνεκπλήρωτον ἕως τώρα Τάμα τοῦ Ἔθνους ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Ἀπευθύνει ἔκκλησιν πρὸς τοῦτο εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς χώρας κ. Ἀντώνιον Σαμαράν.

Ἐπαναβεβαιώνομεν ὅσα ὁρίζονται εἰς τὰ ἄρθρα τοῦ Νόμου τοῦ Κράτους (ΦΕΚ 1834), δηλαδή: « Ὅταν ἐλευθερωθῇ ἡ Πατρίδα … Ἄρθρον 1…
Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναὸς τιμώμενος ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος, πρὸς αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας τῆς ρυσαμένης τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν ἀπὸ δεινῶν καὶ κινδύνων καὶ πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τὴν πίστιν, δι᾿ ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτίσαντο τὴν ἐλευθερίαν των εἰς τοὺς ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1830 αἱματώδεις πολέμους.
Ἄρθρον 2
Θέλομεν τὸ μνημεῖον τοῦτο νὰ εἶναι ἄξιον καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ συμβάντος, πρὸς μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται».

18. Ἀποδεχόμεθα τὴν τεκμηριωμένην εἰσήγησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, καὶ συνυπολογίζομεν τοὺς τρόπους συγκεντρώσεως τῆς οἰκειοθελοῦς συνεισφορᾶς τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων ὅπου γῆς διὰ τὴν εὐόδωσιν τοῦ μεγαλεπήβολου στόχου ὅλων.

19. Συμφωνοῦμεν ἀπολύτως ὅτι ὁ ἀγὼν αὐτὸς ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως «ἐθνικὴν εὐγνωμοσύνην πρὸς τὰ θύματα καὶ τοὺς ἥρωας τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821», ὡς ὑποδεικνύει σοφὰ ὁ πρώην Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ πρώην Πρόεδρος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Δεσποτόπουλος.

20. Συμφωνοῦμεν μὲ τὰς ἐπιστημονικὰς καὶ πραγματικὰς διαπιστώσεις τοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου, Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, ὁ ὁποῖος κατέδειξεν ὅτι τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος τόσον κατὰ τὴν ὀργάνωσίν του ὅσον καὶ κατὰ τὸ πνεῦμα δράσεώς του ὑστερεῖ καὶ ὑπερφορτώνει μὲ λανθασμένας καὶ ἀσκόπους δαπάνας τὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ τὴν Πατρίδα, καὶ ὁ ὁποῖος ταυτοχρόνως διεμόρφωσεν τὴν βεβαίαν πεποίθησιν ὅλων ὅτι ,,ἑκατὸ τάματα,, θὰ εἶχαν πραγματοποιηθῆ, ἄν εἴχαμε σοφὸν καὶ χρηστὸν Κράτος, τὸ ὁποῖον εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθῇ σύντομα ἀλλὰ μόνον μὲ εἰδήμονας.
21. Πάνδημος ἡ διαπίστωσις ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πρωτοβουλία εἶναι σημαντικὴ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Πατρίδα, ὡς εὔστοχα μᾶς ὑποδεικνύει καὶ ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Παναγιώτης Κρητικός.

22. Διαπιστώνομεν μὲ βάσιν τὰς ὁμιλίας καὶ τὰς προτάσεις τῶν συμμετεχόντων μὲ κορυφαία καταγραφὴ τὰ στοιχεῖα, ποὺ δημοσιοποίησεν ὁ δημοσιογράφος κ. Σπυρίδων Χατζάρας, καὶ διὰ πολλοστὴν φοράν, ὅτι ὁ δημόσιος βίος τῆς χώρας ἐπηρεάζεται οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν βάναυσον ἐπέμβασιν ξένων ἰδιοτελῶν συμφερόντων, ποὺ ἐκπροσωποῦνται ἀπὸ Ἕλληνας (κατὰ τὴν ταυτότητα) καὶ ξένους ὑφισταμένους των.

23. Ἀποτέλεσμα τῶν βαναύσων ἐπεμβάσεων ξένων ἰδιοτελῶν συμφερόντων, εἶναι ὁ βίος τῶν Ἑλλήνων νὰ παρεκκλίνῃ ἀκόμη καὶ τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, ποὺ συγκροτεῖ τὸ Ἔθνος, καὶ νὰ παραβιάζῃ εἰς τὴν πράξιν ἀκόμη καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν τῶν Ἑλλήνων φθάνοντες εἰς τὰ σημερινὰ ἀδιέξοδα τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς κατοχῆς, ἄρσεως κυριαρχικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ εἰς τὴν οἰκτρὰν θέσιν ἀλλοιώσεως τῆς γλώσσης μας (τῆς μητέρας τῶν γλωσσῶν), τῆς οἰκογενείας καὶ λοιπῶν θεσμῶν καὶ ἠθικῶν ἀξιῶν, μὲ ἀποκορύφωμα νὰ ἐκκλησιάζεται μόνον τὸ 3% τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μὲ εὐθύνην ὅλων μας.

24. Ἡ ἀρχὴ γενέσεως τῆς πνοῆς, ποὺ μᾶς ἐμπνέει τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐτέθη ἐπισήμως καὶ θαυμαστῶς. Ἀποδεχόμαστε ὡς φῶς ὅσα ἡ εἰδήμων Ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης κα Ρένα Ἀνούση-Ἠλία μᾶς ἔδωσεν:

«Σ᾿ αὐτὸ τὸ σκοτεινὸ καὶ βάρβαρο κόσμο, ποὺ ζοῦμε, ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ φωτεινούς, δημιουργικούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ μορφοποιοῦν τὴν σκέψι σὲ ὅραμα, τὸ βίωμα σὲ μνήμη, τὴν ἀνάμνησι σὲ ἔκφρασι, τὴν ὕλη σὲ μορφή. Τὰ ἔργα τέχνης, ποὺ ἡ δημιουργία τους ὑπακούει στοὺς νόμους τῆς ‘’ἐσωτερικῆς ἀναγκαιότητος’’, εἶναι ἕνα ζωντανὸ ὄν ‘’ἐμψυχωμένο ἀπὸ μιὰ πνευματικὴ πνοή’’…, ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴν εὐαισθητοποίησι τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς».
Ἀποφασίζομεν συνεπῶς καὶ προσκαλοῦμεν ἐθελοντὰς ἀρχιτέκτονας ἀπὸ Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας Ὀρθοδόξους, ὥστε νὰ ἐπιλέξουν τὴν κατανομὴν τῶν δράσεων των διὰ τὸν τελικὸν ἀρχιτεκτονικὸν σχεδιασμὸν μὲ τὰς ἐναλλακτικὰς λύσεις ἢ περιορισμοὺς, ποὺ θὰ ὁρίσουν οἱ ἴδιοι εἰσηγούμενοι πρὸς τὸ Σωματεῖον καὶ τοὺς χορηγούς, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ ὅσα ὀρθῶς προανεφέρθησαν.

25. Συμφωνοῦμεν μὲ τὸν εἰδικὸν εἰσηγητήν, Γεν. Γραμματέα τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου, δικηγόρον Ἀθηνῶν παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ κ. Ἡρακλὴν Στάβαρην, ὁ ὁποῖος κατέδειξεν ὅτι ἡ ἀναγκαιότης διεκπεραιώσεως κάθε δράσεως μὲ πλήρη διαφάνειαν εἶναι ὕψιστον χρέος μας.
Τοῦτο ὑπερτόνισεν καὶ ὁ Πρόεδρός μας, τολμῶν νὰ ὑποδείξῃ ὅτι ὅλοι μαζὶ μὲ τὰς ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους πρέπει νὰ διεκδικήσωμεν πλέον, διὰ τοῦ ἀγῶνος μας καὶ τῆς προσφορᾶς μας, τὴν πρώτην θέσιν εἰς τὴν Διεθνῆ Διαφάνειαν.
Οἱ ἀπόγονοι τῶν δημιουργῶν τῆς Ἀκροπόλεως, τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ πληθώρας ἄλλων μοναδικῶν ἐπιτευγμάτων εἰς τὴν Ἐπιστήμην καὶ τὴν Τέχνην, προλαλήσαντες μάλιστα καὶ τὸν ἐρχομὸν τοῦ Σωτῆρος διὰ τοῦ «ἀγνώστου Θεοῦ», ζήτημα ποὺ συνέδραμεν εἰς τὴν ἄμεσον ἀποδοχὴν τοῦ Χριστοῦ, μόλις ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τοὺς κατήχησεν, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ἐσχάτην αὐτὴν θέσιν. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ εἴμεθα οἱ πάντες πραγματικοὶ λειτουργοὶ καὶ νὰ παύσῃ ἡ ἐπικρατοῦσα ἀχαρακτήριστος «ὑπαλληλικὴ νοοτροπία».

26. Ἀποδεχόμεθα ὁλόκληρον τὴν ἱστορικὴν ἀλήθειαν ὅπως τὴν διευκρίνισεν ρητῶς ὁ κ. Γεώργιος Κοσμάς, δικηγόρος Ἀθηνῶν παρ᾿ Ἀρείῳ Πάγῳ, ἐπίτιμος Πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ ὑπέρτατος γνώστης τῶν ἱστορικῶν ζητημάτων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας καὶ τῶν λεπτομερειῶν, ποὺ ἔλαβαν χώραν εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν ἀπὸ 17.3.1821, ἤτοι: ἐνῷ ἐσυνεχίζοντο αἱ προεπαναστατικαὶ μάχαι τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν Πελοπόννησον, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς ὥρκισεν τὰ παληκάρια, ποὺ παρευρέθησαν εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύραν τὴν 17.3.1821, διασαλπίζων ὅτι ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τοῦ ἀγῶνος ἄρχεται ἀπὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὴν 25ην Μαρτίου 1821, ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανὸς εὑρέθη εἰς τὴν Πάτραν κηρύττων τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Ἐπαναστάσεως διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν.

27. Τιμῶντες τὴν προσφορὰν ὅλων, τὸ Συνέδριόν μας ἀπεφάσισεν νὰ τιμήσῃ συνολικῶς ὅλους τοὺς ἀφανεῖς, ταπεινούς, εὐλαβεῖς, ἀκάματους ἐθελοντὰς στρατιῶτες διὰ τὸν ὑπέρτατον τοῦτον ἀγῶνα, ἀποδίδον εἰδικὴ τιμητικὴ διάκρισιν συμβολικῶς εἰς τὸν ὑπὲρ ἐνενηκονταετῆ ἀειθαλῆ καὶ ἀξιόμαχον φιλάνθρωπον, ποιητὴν καὶ διδάσκαλον κ. Παναγιώτην Ρήγαν, τὸν Μεσσήνιον.

28. Ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὴν στρατηγικὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ μὲ πλήρη διαφάνειαν καὶ στρατηγικὴν Ἐθνικῆς Ἑνότητος, προσέχομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τὴν ἐν γένει πορεία μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ μεγάλου καὶ ἱεροῦ στόχου.

29. Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερα ἄς ἀρχίσωμεν ὅλοι μας (ἄρχοντες, ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός) νὰ διορθωνώμεθα καὶ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, διὰ νὰ ρυσθῶμεν – λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν.

30. Τὰ ἀνωτέρω ἐν συνόλῳ ἀποτελοῦν τὸ ἐγκριθὲν ὁμόφωνον ψήφισμα τοῦ παρόντος Συνεδρίου ἀπὸ τοὺς οἰκειοθελῶς συμμετασχόντας Ὀρθοδόξους Ἕλληνας καὶ Φιλέλληνας.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *