ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

 

Τὸ διαρρεῦσαν τρίμηνον ἦτο πλῆρες γεγονότων:

Τὸ κυριώτερον, ἡ Ἡμερὶς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὴν 31.3.2013 εἰς τὸ γήπεδον Σπόρτινγκ. Περίπου 2.000 φίλοι τοῦ Τάματος ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἦσαν ἐκεῖ ἐπὶ 4ωρον: Συμπευματισμός, προβληματισμοί, ἀγωνία καὶ ἐλπίδα (Τὸ ἱστορικὸν ψήφισμα τοῦ συνεδρίου σελ. 10).
Εἶχεν προηγηθῆ ἡ συνέντευξις τύπου τὴν 20.3.2013 εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύκη, ἡ ὁποία ἐπίσης εἶχεν τεράστιον ἀντίκτυπον (σελ. 5).
Ἐπίσης ἡ κατάθεσις στεφάνου εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 28.3.2013. Ἡ ἰδέα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος ἀπὸ «στόμα σὲ στόμα» εἰς τὴν καρδιὰ τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν ΠΑΝ-Ἑλλήνων (σελ. 22).
Τὴν 18.5.2013 ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων εἰς τὴν γενέτειράν του, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου (σελ. 36).
Τὴν ἰδίαν ἡμέραν τιμητικὴ τοποθέτησις μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς διὰ τοὺς ἥρωας τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἱ. Μονὴν τῆς Ἁγ. Λαύρας, δίπλα εἰς τὸ ἱερὸν λάβαρον τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (σελ. 39).

Θὰ συνεχίσωμεν τὸν ἀγῶνα.

Τὴν 26.6.2013 καλοῦνται ὅλοι οἱ φίλοι εἰς τὴν ἐτησίαν Γεν. Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἰς τὴν Αἴθουσαν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12, Πλ. Κλαθμῶνος, ὡς ἡ κατωτέρω πρόσκλησις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ὡς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας ὁρίζει,
καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ Σωματείου μας
εἰς τὴν Ἐτησίαν Τακτικὴν Συνέλευσιν
τὴν 19.6.2013 καί ὥραν 18.30.
Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι καὶ τὸ πιθανώτερον,
ἡ Συνέλευσις θὰ γίνῃ ὁριστικὰ τὴν
Τετάρτην 26.6.2013 καί ὥραν 18.30
εἰς τὴν κλιματιζομένην Αἴθουσαν
τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν (1ος ὄροφος)
τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12 – Ἀθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2012.
β. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2012.
γ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2012.
δ. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2013.
ε. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2012.
στ. Περαιτέρω ἐνέργειαί μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ μας, ἤτοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἐπειδὴ δυστυχῶς οὐσιαστικῶς δὲν τυγχάνομεν κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ «καρκινοβατοῦμε», ἐπιβάλλεται νὰ προσέλθουν τὴν 26ην Ἰουνίου 2013 ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας, ἀλλὰ καὶ φίλοι, διὰ νὰ προβληματισθῶμεν, νὰ συμπνευματισθῶμεν καὶ νὰ ἀποφασίσωμεν ποίαν στρατηγικὴν ὀφείλομεν νὰ ἀκολουθήσωμεν, διὰ νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὰς σατανικὰς ἀντιξοότητας, ὥστε νὰ πραγματοποιήσωμεν ἐπὶ τέλους τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσιν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐνθουσιάζῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ, διὰ νὰ δυνηθῶμεν τὴν 25ην Μαρτίου 2021, ὅπως ὥρισεν καὶ ἡ ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφασις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαὸς, νὰ βιώσωμεν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ὅλας τὰς λεπτομερείας θὰ τὰς συζητήσωμεν ἐκτενῶς εἰς τὴν Γενικήν μας Συνέλευσιν καὶ θὰ λάβωμεν τὰς δέουσας ἀποφάσεις.

ζ.Ταμειακὴ τακτοποίησις
Ἐπειδὴ στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ δὲν εἶναι ἠθικὸν νὰ ἐξουθενώνωμεν τοὺς ἐλαχίστους ἐθελοντάς μας, διὰ νὰ τρέχουν παντοῦ νὰ εἰσπράξουν τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ καὶ τὴν πενιχροτάτην ἐτησίαν συνδρομὴν ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναζητήσετε τὴν 26.6.2013 τὸν ταμίαν καὶ τοὺς βοηθούς του, διὰ νὰ πληρώσετε καὶ λάβετε καὶ τὰς σχετικὰς ἀποδείξεις, διότι καὶ τὰ ταχυδρομικὰ εἶναι ἀκριβὰ καὶ ἐξανεμίζουν τὸ πενιχρὸν ποσόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ὡρίσθη ἡ ἐτησία συνδρομὴ εἰς πέντε (5) Εὐρώ, ἀλλὰ τὸ ποσὸν ἀπεδείχθη πενιχρότατον ἔναντι τῶν ἐξόδων (ἐπὶ παραδείγματι τὰ ταχυδρομικὰ μόνον μιᾶς ἀποστολῆς κοστίζουν σαράντα φορὲς περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι αἱ εἰσπράξεις ἑνὸς ἔτους).
Πρὸς τοῦτο προτείνεται, τὸ κυρίαρχον σῶμα τῆς Γεν. Συνελεύσεως νὰ ἀποφασίσῃ, ἀφ’ἑνὸς μὲν νὰ ἀπαλάσσωνται τῆς πληρωμῆς οἱ πραγματικῶς ἐνδεεῖς (κατόπιν ἐλέγχου τοῦ Δ.Σ.) μέχρι βελτιώσεως τῶν οἰκονομικῶν των, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ συνδρομὴ νὰ ἀνέρχεται τουλάχιστον εἰς δέκα (10) Εὐρώ, διὰ νὰ δύνανται ὑποτυπωδῶς νὰ διεκπεραιώνεται ἕν μέρος ἀναγκῶν καὶ ὑποχρεώσεων τοῦ Σωματείου μας.
Εὐελπιστοῦμεν νὰ εὑρεθοῦν δωρηταὶ καὶ χορηγοὶ διὰ μεγαλυτέρας δωρεάς, ὥστε νὰ καλύπτωνται τουλάχιστον τὰ ἔξοδα τοῦ Σωματείου μας ἕως ὅτου νὰ ἰδοῦν οἱ πάντες ἔργα μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἀνιδιοτέλειαν, ὁπότε ὁ κατ’ἐξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαὸς θὰ σπεύσῃ νὰ προσφέρῃ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του.

Μέχρι τώρα, ἔχουν ἐξαπατηθῆ, δυστυχῶς οἱ πάντες, ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴν, φεῦ, δυστυχῶς, καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσόν, ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Διὰ τοῦτο οἱ πάντες πρέπει νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικοί.Σημασίαν δὲν ἔχει ἄν δίδῃ κάποιος διὰ ἀνθρωπιστικὰς βοήθειας καὶ ἔργα εὐποιΐας, ἀλλὰ κυρίως ἄν φθάνουν εἰς τὸν τόπον προορισμοῦ καὶ πρὸ πάντων, ποῦ καταλήγουν… Πραγματικῶς εἰς ἐνδεεῖς ἀνθρώπους καὶ εἰς ἄριστα κοινωφελῆ ἔργα ἤ εἰς τὰ θυλάκια ἰδιοτελῶν ἐκμεταλλευτῶν τῆς εὐσπλαχνίας καὶ εὐπιστίας τῶν δωρητῶν;;;

Ἡμεῖς, ὡς νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἀπορρίπτομεν κατηγορηματικῶς τοὺς διεθνεῖς «στημένους» διαγωνισμοὺς καὶ ὑπερδιπλασίας τιμὰς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐφαρμόζονται εἰς τὰ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διὰ νὰ διευκολύνωνται πολύ «μεγάλες μίζες» καὶ παχυλὰ «λαδώματα».

2. Ἔχει ἀποφασισθῆ, εἰς τὰ πλαίσια τῆς διαφανείας τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σωματείου μας, ὅλα τὰ ἔσοδα νὰ ἀναφέρωνται εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

Τοῦτο, δυστυχῶς, δὲν ἐπραγματοποιήθη ἀκόμη λόγῳ ἐλλείψεως ἐθελοντῶν διὰ τὰς καταχωρήσεις καὶ διότι πρέπει νὰ ἀποφασισθῇ, πῶς θὰ ἀναφέρωνται οἱ καταθέται, μὲ τὸ ὄνομά των (ἐπροβληματίσθημεν, μήπως προσκρούσωμεν εἰς τὴν ἐπιθυμίαν ἀνωνυμίας κάποιων) ἤ μὲ τὸν ἀριθμὸν ἀποδείξεως. Καλὴν ἀντάμωσιν τὴν 26.6.2013, ὁπότε καὶ θὰ ἀποφανθῆτε, πῶς ἐπιθυμεῖτε νὰ πραγματοποιοῦνται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *